výhody registrácie

1. list Sonúnčanom

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Sol 5, 1-28

1 O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. 2 Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. 3 Až lidé budou říkat: "Mír! Bezpečí!" náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku. 4 Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj. 5 Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě! 6 Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví. 7 Spáči spí v noci, v noci se opíjejí opilci. 8 My ale patříme dni! Proto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení. 9 Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista, 10 který za nás zemřel, abychom - ať už bdíme nebo spíme - žili společně s ním. 11 Povzbuzujte se tedy a posilujte se navzájem tak jako dosud. 12 Prosíme vás, bratři, mějte uznání pro ty, kdo mezi vámi pracují, v Pánu se o vás starají a napomínají vás. 13 Za to, co dělají, si jich nesmírně važte. Mějte mezi sebou pokoj. 14 Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, těšte malomyslné, podporujte slabé a se všemi mějte trpělivost. 15 Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré - jak pro vás, tak pro všechny. 16 Vždycky se radujte. 17 Neustále se modlete. 18 Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. 19 Ducha neuhašujte. 20 Proroctvími nepohrdejte. 21 Všechno prověřujte; dobrého se držte, 22 zla v každé podobě se varujte. 23 Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 24 Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá. 25 Bratři, modlete se za nás. 26 Pozdravte všechny sourozence svatým polibkem. 27 Zapřísahám vás v Pánu, abyste tento dopis nechali přečíst všem sourozencům. 28 Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi.

1Sol 5, 1-28

Verš 2
Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci.
Mt 24:43 - Uvažte - kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho domu.
2Pt 3:10 - Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena.
Zjv 3:3 - Vzpomeň si, co jsi slyšel a přijal; drž se toho a čiň pokání. Pokud se neprobudíš, přijdu jako zloděj! Ani se nedozvíš, ve kterou hodinu na tebe přijdu.
Zjv 16:15 - "Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba."

Verš 3
Až lidé budou říkat: "Mír! Bezpečí!" náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku.
2Sol 1:9 - Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci.

Verš 4
Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj.
Ef 5:8 - Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla,

Verš 5
Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě!
Lk 16:8 - A jeho pán ocenil, že si ten nepoctivý správce počínal chytře! Synové světa totiž bývají ve svých věcech chytřejší než synové světla.
Ef 5:8 - Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla,
Rim 13:12 - Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla!

Verš 6
Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.
Rim 13:11 - A ještě něco. Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili.
Rim 13:13 - Žijme poctivě jako ve dne: ne v obžerství a opilství, ne zhýrale a nestydatě, ne ve svárech a závisti.
Ef 5:14 - a všechno, co vychází najevo, se stává jasným. Proto se říká: "Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!"
Lk 21:36 - Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka."
1Kor 15:34 - Opravdu se vzpamatujte a zanechte hříchu. Někteří totiž Boha vůbec neznají - říkám to k vaší hanbě!

Verš 8
My ale patříme dni! Proto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení.
Iz 59:17 - Jako pancířem se oblékl spravedlností, na hlavu vzal si přilbu spasení. Jako šaty vzal si roucho pomsty, pláštěm horlivosti se zahalil.
Ef 6:14 - Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a

Verš 10
který za nás zemřel, abychom - ať už bdíme nebo spíme - žili společně s ním.
Rim 14:7 - Nikdo z nás totiž nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá.
2Kor 5:15 - On zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých.
Gal 2:20 - Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji už já - Kristus žije ve mně! Svůj život v tomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal za mě sám sebe.
1Pt 4:2 - takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli.

Verš 12
Prosíme vás, bratři, mějte uznání pro ty, kdo mezi vámi pracují, v Pánu se o vás starají a napomínají vás.
Rim 15:27 - Rozhodli se sami, zároveň však i proto, že jsou jejich dlužníky. Když jako pohané získali podíl na jejich duchovních věcech, musí jim zase pomoci hmotně.
1Kor 9:11 - Rozsévali jsme u vás duchovní símě; bylo by snad příliš, abychom sklízeli vaši hmotnou úrodu?
1Kor 16:18 - Občerstvili mě na duchu a jistě i vás. Takových lidí si važte.
Gal 6:6 - Kdo je vyučován Slovu, ať se dělí o vše dobré se svým učitelem.
Flp 2:29 - Přivítejte ho v Pánu s patřičnou radostí a takových, jako je on, si važte.
1Tim 5:17 - Starší, kteří se dobře starají o církev, si zaslouží dvojnásobné uznání, zvláště ti, kdo mají namáhavou službu kázání a vyučování.
Heb 13:7 - Pamatujte na své vůdce, kteří vám předložili Boží slovo; všímejte si výsledku jejich života a berte si příklad z jejich víry.
Heb 13:17 - Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní; bdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit účty. Ať to mohou dělat s radostí, a ne s naříkáním - to by vám přece nebylo prospěšné.

Verš 15
Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré - jak pro vás, tak pro všechny.
Lv 19:18 - Nemsti se ani nechovej zášť proti synům svého lidu. Miluj svého bližního jako sám sebe. Já jsem Hospodin.
Prís 20:22 - Nikdy neříkej: "Tu křivdu pomstím," čekej na Hospodina - ten ti pomůže.
Prís 24:29 - Neříkej: "Zachovám se k němu jak on ke mně, každému jeho skutky oplatím!"
Mt 5:39 - Já vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou.
Rim 12:17 - Nikomu neodplácejte zlo zlem. Ať všichni vidí, že vám jde o dobro.
1Kor 6:7 - Už vůbec to, že se spolu soudíte, je vaše prohra. Proč raději nesnášíte křivdu? Proč raději netrpíte škodu?
1Pt 3:9 - Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání.

Verš 16
Vždycky se radujte.
Mt 5:12 - Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.
Lk 10:20 - Neradujte se ale z toho, že se vám poddávají duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích."
Rim 12:12 - v naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí,
Flp 4:4 - Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se!

Verš 17
Neustále se modlete.
Lk 18:1 - Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se:
Rim 12:12 - v naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí,
Kol 4:2 - V modlitbě buďte vytrvalí, zůstávejte v ní bdělí a vděční.

Verš 18
Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši.
Ef 5:20 - Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Verš 19
Ducha neuhašujte.
1Kor 14:30 - Dostane-li zjevení někdo jiný z přítomných, pak ať ten první mlčí.

Verš 21
Všechno prověřujte; dobrého se držte,
1Jn 4:1 - Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.

Verš 22
zla v každé podobě se varujte.
Flp 4:8 - Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála - o tom přemýšlejte.

Verš 23
Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
1Kor 1:8 - Ten vás bude posilovat až do konce, aby vám v den našeho Pána Ježíše Krista nebylo co vytknout.
Flp 4:9 - Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi.
1Sol 3:13 - Kéž Bůh, náš Otec, posílí vaše srdce ve svatosti, abyste před ním byli bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše se všemi jeho svatými.

Verš 24
Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá.
1Kor 1:9 - Bůh je věrný. On sám vás povolal ke společenství se svým Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem!
1Kor 10:13 - Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.
2Kor 1:18 - Jakože je Bůh pravdomluvný, naše řeč k vám nebyla "ano a ne".
2Sol 3:3 - Pán je však věrný - on vás posílí a ochrání od zlého.

Verš 26
Pozdravte všechny sourozence svatým polibkem.
Rim 16:16 - Pozdravte se navzájem svatým polibkem. Pozdravují vás všechny církve Kristovy.
1Kor 16:20 - Pozdravují vás všichni sourozenci. Pozdravte se navzájem svatým polibkem.
2Kor 13:12 - Pozdravte se navzájem svatým polibkem.
1Pt 5:14 - Pozdravte se navzájem polibkem lásky. Pokoj vám všem, kdo jste v Kristu.

1Sol 5,2 - Porov. Mt 24, 43.

1Sol 5,8 - O duchovnej výzbroji porov. Iz 59, 17; Ef 6, 14–17.

1Sol 5,17 - Porov. Lk 18, 1.

1Sol 5,18 - "Lebo to je Božia vôľa" o vás zjavená skrze Krista.

1Sol 5,19-20 - Pavol tu hovorí o daroch Ducha Svätého, o charizmách, ktoré si má kresťan vážiť.

1Sol 5,23 - Duch, duša a telo (pnéuma, psyché, sóma) označujú celého vykúpeného človeka. Duch tu znamená vyššiu zložku človeka, čo sa otvára vplyvu milosti, alebo princíp Božieho života v kresťanovi (porov. Rim 5, 5), čiže nadprirodzený život.

1Sol 5,26 - O svätom bozku pozri poznámku k Rim 16, 16.