výhody registrácie

1. list Sonúnčanom

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

1Sol 5, 1-28

1 O časích pak a chvílech, bratří, nepotřebujete, aby vám psáno bylo. 2 Nebo vy sami výborně víte, že ten den Páně jako zloděj v noci, tak přijde. 3 Neb když dějí: Pokoj a bezpečnost, tedy rychle přijde na ně zahynutí, jako bolest ženě těhotné, a neujdouť toho. 4 Ale vy, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den jako zloděj zachvátil. 5 Všickni vy synové světla jste a synové dne; nejsmeť synové noci, ani tmy. 6 Nespěmež tedy, jako i jiní, ale bděme a střízliví buďme. 7 Nebo kteříž spí, v noci spí, a kteříž se opíjejí, v noci opilí jsou. 8 Ale my, synové dne jsouce, střízliví buďme, oblečeni jsouce v pancíř víry a lásky, a v lebku, jenž jest naděje spasení. 9 Nebo nepostavil nás Bůh k hněvu, ale k nabytí spasení, skrze Pána našeho Jezukrista, 10 Kterýž umřel za nás, abychom, buďto že bdíme, buďto že spíme, spolu s ním živi byli. 11 Protož napomínejte se vespolek, a vzdělávejte jeden druhého, jakož i činíte. 12 A prosímeť vás, bratří, znejtež ty, kteříž pracují mezi vámi, a předloženi jsou vám v Pánu, a napomínají vás, 13 A velice je milujte pro práci jejich. A mějte se k sobě vespolek pokojně. 14 A prosímeť vás, bratří, napomínejte z řádu vystupujících, potěšujte choulostivých, snášejte mdlé, trpělivě se mějte ke všechněm. 15 Vizte, aby někdo zlého za zlé neodplacoval, ale vždycky účinnosti dokazujte, i k sobě vespolek i ke všechněm. 16 Vždycky se radujte, 17 Bez přestání se modlte, 18 Ze všeho díky čiňte; nebo ta jest vůle Boží v Kristu Ježíši, aby se tak dálo od vás. 19 Ducha neuhašujte, 20 Proroctvím nepohrdejte, 21 Všeho zkuste; což dobrého jest, toho se držte. 22 Od všeliké zlé tvárnosti se varujte. 23 On pak Bůh pokoje posvětiž vás ve všem, a celý váš duch i duše i tělo bez úhony ku příští Pána našeho Jezukrista zachováno budiž. 24 Věrnýť jest ten, jenž povolal vás, kterýž také i učiní to. 25 Bratří, modlte se za nás. 26 Pozdravte všech bratří v políbením svatém. 27 Zavazujiť vás skrze Pána, aby čten byl list tento všechněm bratřím svatým. 28 Milost Pána našeho Jezukrista budiž s vámi. Amen. List první k Tessalonicenským psán jest v Aténách.

1Sol 5, 1-28

Verš 2
Nebo vy sami výborně víte, že ten den Páně jako zloděj v noci, tak přijde.
Mt 24:43 - Toto pak vězte, že byť věděl hospodář, v které by bdění zloděj měl přijíti, bděl by zajisté, a nedalť by podkopati domu svého.
2Pt 3:10 - Přijdeť zajisté den Páně, jako zloděj v noci, v kterémžto nebesa jako v prudkosti vichru pominou, a živlové pálivostí ohně rozplynou se, země pak i ty věci, kteréž jsou na ní, vypáleny budou.
Zjv 3:3 - Pomniž tedy, co jsi přijal a slyšel, a ostříhej toho, a čiň pokání. Pakli bdíti nebudeš, přijduť na tě jako zloděj, a nezvíš, v kterou hodinu na tě přijdu.
Zjv 16:15 - Aj, přicházímť jako zloděj. Blahoslavený, kdož bdí a ostříhá roucha svého, aby nah nechodil, aby neviděli hanby jeho.

Verš 3
Neb když dějí: Pokoj a bezpečnost, tedy rychle přijde na ně zahynutí, jako bolest ženě těhotné, a neujdouť toho.
2Sol 1:9 - Kteříž pomstu ponesou, věčné zahynutí, zahnáni jsouce od tváři Páně a od slávy moci jeho,

Verš 4
Ale vy, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den jako zloděj zachvátil.
Ef 5:8 - Byli jste zajisté někdy temnosti, ale již nyní jste světlo v Pánu. Jakožto synové světla choďte,

Verš 5
Všickni vy synové světla jste a synové dne; nejsmeť synové noci, ani tmy.
Lk 16:8 - I pochválil pán vladaře nepravého, že sobě opatrně učinil. Nebo synové tohoto světa opatrnější jsou, nežli synové světla v svých věcech.
Ef 5:8 - Byli jste zajisté někdy temnosti, ale již nyní jste světlo v Pánu. Jakožto synové světla choďte,
Rim 13:12 - Noc pominula, ale den se přiblížil. Odvrzmež tedy skutky temnosti, a oblecme se v odění světla.

Verš 6
Nespěmež tedy, jako i jiní, ale bděme a střízliví buďme.
Rim 13:11 - A zvláště pak vidouce takovou příhodnost, žeť jest se nám již čas ze sna probuditi. (Nyníť zajisté blíže nás jest spasení, nežli když jsme uvěřili.)
Rim 13:13 - Jakožto ve dne poctivě choďme, ne v hodování a v opilství, ne v smilstvích a v chlipnostech, ne v sváru a v závisti,
Ef 5:14 - Protož praví: Probuď se ty, jenž spíš, a vstaň z mrtvých, a zasvítíť se tobě Kristus.
Lk 21:36 - Protož bděte všelikého času, modléce se, abyste hodni byli ujíti všech těch věcí, kteréž se budou díti, a postaviti se před Synem člověka.
1Kor 15:34 - Prociťte k konání spravedlnosti, a nehřešte. Nebo někteří ještě neznají Boha; k zahanbení vašemu toto mluvím.

Verš 8
Ale my, synové dne jsouce, střízliví buďme, oblečeni jsouce v pancíř víry a lásky, a v lebku, jenž jest naděje spasení.
Iz 59:17 - Nebo oblékl spravedlnost jako pancíř, a lebka spasení na hlavě jeho. Oblékl se v roucho pomsty jako v sukni, a oděl se horlivostí jako pláštěm,
Ef 6:14 - Stůjtež tedy, majíce podpásaná bedra vaše pravdou, a oblečeni jsouce v pancíř spravedlnosti,

Verš 10
Kterýž umřel za nás, abychom, buďto že bdíme, buďto že spíme, spolu s ním živi byli.
Rim 14:7 - Žádný zajisté z nás není sám sobě živ, a žádný sobě sám neumírá.
2Kor 5:15 - Jakožto ty, kteříž tak soudíme, že poněvadž jeden za všecky umřel, tedyť všickni zemřeli, a že za všecky umřel, aby ti, kteříž živi jsou, již ne sami sobě živi byli, ale tomu, kterýž za ně umřel i z mrtvých vstal.
Gal 2:20 - S Kristem ukřižován jsem. Živť jsem pak již ne já, ale živ jest ve mně Kristus. Že pak nyní živ jsem v těle, u víře Syna Božího živ jsem, kterýžto zamiloval mne a vydal sebe samého za mne.
1Pt 4:2 - K tomu, aby již nebyl více tělesným žádostem, ale vůli Boží v těle živ, po všecken čas, což ho ještě zůstává.

Verš 12
A prosímeť vás, bratří, znejtež ty, kteříž pracují mezi vámi, a předloženi jsou vám v Pánu, a napomínají vás,
Rim 15:27 - Takť sobě to oblíbili, a také povinni jsou jim to. Nebo poněvadž duchovních věcí jejich byli účastni pohané, povinniť jsou jim také sloužiti tělesnými.
1Kor 9:11 - Poněvadž jsme my vám duchovní věci rozsívali, tak-liž jest pak to veliká věc, jestliže bychom my vaše časné věci žali?
1Kor 16:18 - Potěšili zajisté mého ducha i vašeho. Protož znejtež takové.
Gal 6:6 - Sdílejž se pak ten, kterýž naučení přijímá v slovu Páně, s tím, od kohož naučení béře, vším svým statkem.
Flp 2:29 - Protož přijmětež jej v Pánu se vší radostí, a mějte takové v uctivosti.
1Tim 5:17 - Předložení, kteříž dobře spravují, dvojí cti hodni jmíni buďte, zvláště ti, kteříž pracují v slovu Božím a v učení.
Heb 13:7 - Zpomínejte na vůdce vaše, kteříž vám mluvili slovo Boží, jejichžto jaký byl cíl obcování, spatřujíce, následujtež jejich víry.
Heb 13:17 - Povolni buďte správcům vašim a poslušni buďte jich; oniť zajisté bdějí nad dušemi vašimi, jako ti, kteříž počet mají vydati; ať by to s radostí činili, a ne s stýskáním. Neboť by vám to nebylo užitečné.

Verš 15
Vizte, aby někdo zlého za zlé neodplacoval, ale vždycky účinnosti dokazujte, i k sobě vespolek i ke všechněm.
Lv 19:18 - Nebudeš se mstíti, aniž držeti budeš hněvu proti synům lidu svého, ale milovati budeš bližního svého jako sebe samého: Já jsem Hospodin.
Prís 20:22 - Neříkej: Odplatím se zlým; očekávej na Hospodina, a vysvobodí tě.
Prís 24:29 - Neříkej: Jakž mi učinil, tak mu učiním; odplatím muži tomu podlé skutku jeho.
Mt 5:39 - Jáť pak pravím vám: Abyste neodpírali zlému. Ale udeří-li tě kdo v pravé líce tvé, nasaď jemu i druhého.
Rim 12:17 - Nebuďte opatrní sami u sebe. Žádnému zlého za zlé neodplacujte, opatrujíce dobré přede všemi lidmi,
1Kor 6:7 - Již tedy konečně nedostatek mezi vámi jest, že soudy máte mezi sebou. Proč raději křivdy netrpíte? Proč raději škody nebéřete?
1Pt 3:9 - Neodplacujíce zlého za zlé, ani zlořečenství za zlořečenství, ale raději dobrořečíce, vědouce, že jste k tomu povoláni, abyste požehnání dědičně obdrželi.

Verš 16
Vždycky se radujte,
Mt 5:12 - Radujte se a veselte se, nebo odplata vaše hojná jest v nebesích. Takť zajisté protivili se prorokům, kteříž byli před vámi.
Lk 10:20 - Avšak z toho se neradujte, žeť se vám poddávají duchové, ale raději se radujte, že jména vaše napsána jsou v nebesích.
Rim 12:12 - Nadějí se radující, v souženích trpěliví, na modlitbě ustaviční,
Flp 4:4 - Radujte se v Pánu vždycky; opět pravím, radujte se.

Verš 17
Bez přestání se modlte,
Lk 18:1 - Pověděl jim také i podobenství, kterak by potřebí bylo vždycky se modliti a neoblevovati,
Rim 12:12 - Nadějí se radující, v souženích trpěliví, na modlitbě ustaviční,
Kol 4:2 - Na modlitbě buďtež ustaviční, bdíce v tom s díků činěním,

Verš 18
Ze všeho díky čiňte; nebo ta jest vůle Boží v Kristu Ježíši, aby se tak dálo od vás.
Ef 5:20 - Díky činíce vždycky ze všeho ve jménu Pána našeho Jezukrista Bohu a Otci,

Verš 19
Ducha neuhašujte,
1Kor 14:30 - Pakliť by jinému tu přísedícímu zjeveno bylo, první mlč.

Verš 21
Všeho zkuste; což dobrého jest, toho se držte.
1Jn 4:1 - Nejmilejší, ne každému duchu věřte, ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svět.

Verš 22
Od všeliké zlé tvárnosti se varujte.
Flp 4:8 - Dále pak, bratří, kterékoli věci jsou pravé, kterékoli poctivé, kterékoli spravedlivé, kterékoli čisté, kterékoli milé, kterékoli dobropověstné, jest-li která ctnost, a jest-li která chvála, o těch věcech přemyšlujte.

Verš 23
On pak Bůh pokoje posvětiž vás ve všem, a celý váš duch i duše i tělo bez úhony ku příští Pána našeho Jezukrista zachováno budiž.
1Kor 1:8 - Kterýžto i utvrdí vás až do konce bez úhony ke dni příští Pána našeho Jezukrista.
Flp 4:9 - Kterýmž jste se i naučili, je i přijali, a slyšeli i viděli na mně. Ty věci čiňte, a Bůh pokoje budeť s vámi.
1Sol 3:13 - Aby tak utvrzena byla srdce vaše neposkvrněná v svatosti, před Bohem a Otcem naším, ku příští Pána našeho Jezukrista, se všemi svatými jeho.

Verš 24
Věrnýť jest ten, jenž povolal vás, kterýž také i učiní to.
1Kor 1:9 - Věrnýť jest Bůh, skrze něhož povoláni jste k účastenství Syna jeho Jezukrista, Pána našeho.
1Kor 10:13 - Pokušení vás nezachvátilo, než lidské. Ale věrnýť jest Bůh, kterýž nedopustí vás pokoušeti nad vaši možnost, ale způsobíť s pokušením také i vysvobození, abyste mohli snésti.
2Kor 1:18 - Ale víť to věrný Bůh, že řeč naše, kteráž byla mluvena k vám, nebyla: Jest, a není.
2Sol 3:3 - Ale věrnýť jest Pán, kterýž utvrdí vás a ostříhati bude od zlého.

Verš 26
Pozdravte všech bratří v políbením svatém.
Rim 16:16 - Pozdravte sebe vespolek v políbení svatém. Pozdravujíť vás církve Kristovy.
1Kor 16:20 - Pozdravují vás všickni bratří. Pozdravte sebe vespolek v políbení svatém.
2Kor 13:12 - Pozdravtež jedni druhých políbením svatým. Pozdravují vás všickni svatí.
1Pt 5:14 - Pozdravtež jedni druhých v políbení laskavém. Pokoj vám všechněm, kteříž jste v Kristu Ježíši. Amen.

1Sol 5,2 - Porov. Mt 24, 43.

1Sol 5,8 - O duchovnej výzbroji porov. Iz 59, 17; Ef 6, 14–17.

1Sol 5,17 - Porov. Lk 18, 1.

1Sol 5,18 - "Lebo to je Božia vôľa" o vás zjavená skrze Krista.

1Sol 5,19-20 - Pavol tu hovorí o daroch Ducha Svätého, o charizmách, ktoré si má kresťan vážiť.

1Sol 5,23 - Duch, duša a telo (pnéuma, psyché, sóma) označujú celého vykúpeného človeka. Duch tu znamená vyššiu zložku človeka, čo sa otvára vplyvu milosti, alebo princíp Božieho života v kresťanovi (porov. Rim 5, 5), čiže nadprirodzený život.

1Sol 5,26 - O svätom bozku pozri poznámku k Rim 16, 16.