výhody registrácie

1. list Tesaloničanom

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Tes 5, 1-28

1 Netreba vám, bratia, písať o časoch a určených chvíľach, 2 lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. 3 Keď budú hovoriť: Je pokoj a istota!, vtedy ich znenazdania prepadne záhuba ako pôrodné bolesti rodičku a neuniknú. 4 No vy, bratia, nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. 5 Veď všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. 6 Nespime teda ako tí druhí, ale bdejme a buďme triezvi. 7 Lebo tí, čo spia, spia v noci a opilci sa v noci opíjajú. 8 Ale my, čo patríme dňu, buďme triezvi, oblečme si pancier viery a lásky a ako prilbu nádej spasenia. 9 Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, 10 ktorý zomrel za nás, aby sme spolu s ním žili — či bdieme a či spíme. 11 Preto sa navzájom napomínajte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte. 12 Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo s námahou pôsobia medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. 13 Nadovšetko si ich vážte a milujte pre ich dielo. Nažívajte medzi sebou v pokoji. 14 Napomíname vás však, bratia: usmerňujte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, voči všetkým buďte trpezliví. 15 Hľaďte, aby sa nikto nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým. 16 Ustavične sa radujte. 17 Neprestajne sa modlite. 18 Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi. 19 Ducha neuhášajte, 20 proroctvami nepohŕdajte, 21 ale všetko skúmajte; dobrého sa držte! 22 Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe! 23 A sám Boh pokoja nech vás celých posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu i telo bez úhony. 24 Verný je ten, ktorý vás povoláva — on to aj urobí. 25 Bratia, modlite sa aj za nás. 26 Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom. 27 Zaprisahávam vás v Pánovi, aby ste tento list dali prečítať všetkým bratom. 28 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami!

1Tes 5, 1-28

Verš 2
lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci.
Mt 24:43 - Uvedomte si predsa, že keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bedlil by a nedovolil by mu vlúpať sa do domu.
2Pt 3:10 - Pánov deň príde ako zlodej. Vtedy sa nebesá s rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem i jej diela budú súdené.
Zjv 3:3 - Rozpamätaj sa teda na to, čo si prijal a počul, zachovávaj to a rob pokánie! Ak však nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani sa nenazdáš, v ktorú hodinu k tebe prídem.
Zjv 16:15 - Hľa, prichádzam ako zlodej. Blahoslavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a nevideli jeho hanbu.

Verš 3
Keď budú hovoriť: Je pokoj a istota!, vtedy ich znenazdania prepadne záhuba ako pôrodné bolesti rodičku a neuniknú.
2Sol 1:9 - Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci.

Verš 4
No vy, bratia, nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej.
Ef 5:8 - Veď kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla.

Verš 5
Veď všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.
Lk 16:8 - A pán pochválil nepoctivého správcu, že si počínal prezieravo. Veď synovia tohto sveta sú voči seberovným prezieravejší, než synovia svetla.
Ef 5:8 - Veď kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla.
Rim 13:12 - Noc pokročila a deň sa priblížil. Vyzlečme teda skutky tmy a oblečme si výzbroj svetla.

Verš 6
Nespime teda ako tí druhí, ale bdejme a buďme triezvi.
Rim 13:11 - A toto robte, veď viete, aký je čas, že už nastala hodina, aby ste sa prebudili zo spánku. Teraz je totiž naša spása bližšie, ako keď sme uverili.
Rim 13:13 - Kráčajme slušne ako vo dne, nie v obžerstve a opilstve, nie v smilstve a bezuzdnosti, nie v hádkach a závisti.
Ef 5:14 - Veď všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto je povedané: Prebuď sa, ty, čo spíš, a vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus.
Lk 21:36 - Preto bedlite celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.
1Kor 15:34 - Vytriezvite, ako sa patrí, a nehrešte! Veď niektorí nepoznajú Boha — na vaše zahanbenie to hovorím.

Verš 8
Ale my, čo patríme dňu, buďme triezvi, oblečme si pancier viery a lásky a ako prilbu nádej spasenia.
Iz 59:17 - Zaodel sa spravodlivosťou ako pancierom a prilbu spásy mal na hlave. Obliekol sa do rúcha pomsty a ako plášťom sa zaodel horlivosťou.
Ef 6:14 - Stojte teda! Bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti

Verš 10
ktorý zomrel za nás, aby sme spolu s ním žili — či bdieme a či spíme.
Rim 14:7 - Lebo nikto z nás nežije sebe samému a nikto sebe samému neumiera.
2Kor 5:15 - A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený.
Gal 2:20 - Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa.
1Pt 4:2 - aby čas, ktorý má ešte prežiť v tele, nežil už podľa ľudských žiadostí, ale podľa Božej vôle.

Verš 12
Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo s námahou pôsobia medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás.
Rim 15:27 - Rozhodli sa tak, lebo sú ich dlžníkmi. Ak sa pohania stali účastnými na ich duchovných hodnotách, povinní sú poslúžiť im hmotnými hodnotami.
1Kor 9:11 - Keď sme teda medzi vami siali duchovné, je veľkou vecou žať telesné?
1Kor 16:18 - Tak potešili môjho i vášho ducha. Takých si teda vážte.
Gal 6:6 - Kto je vyučovaný v slove, nech sa rozdelí o všetko, čo má s tým, kto ho vyučuje.
Flp 2:29 - Prijmite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a vážte si takých ľudí.
1Tim 5:17 - Starší, ktorí svoju službu konajú dobre, sú hodní dvojitej odmeny; najmä tí, čo sa usilovne venujú slovu a vyučovaniu.
Heb 13:7 - Pamätajte na tých, čo vás viedli a hlásali vám Božie slovo. Dobre si všímajte, aký bol ich odchod zo života a spôsob žitia a napodobňujte ich vieru.
Heb 13:17 - Poslúchajte tých, čo vás vedú, a podriaďujte sa im, lebo oni bedlia nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať. Nech to robia s radosťou, nie s nárekom, lebo to by vám neprospelo.

Verš 15
Hľaďte, aby sa nikto nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým.
Lv 19:18 - Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého. Ja som Hospodin.
Prís 20:22 - Nehovor: Odplatím sa za zlé! Dúfaj v Hospodina a zachráni ťa.
Prís 24:29 - Nehovor: Ako urobil mne, tak urobím aj ja jemu, každému odplatím podľa jeho skutkov.
Mt 5:39 - Ja vám však hovorím: Neprotivte sa zlému! Naopak: Tomu, kto ťa udrie po pravom líci, nadstav aj ľavé.
Rim 12:17 - Nikomu neodplácajte zlom za zlé. Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí.
1Kor 6:7 - Veď už to je vaša prehra, že máte medzi sebou súdne spory. Prečo radšej neznášate krivdu? Prečo radšej netrpíte škodu?
1Pt 3:9 - Neodplácajte sa zlým za zlé ani zlorečením za zlorečenie, naopak, vy žehnajte, lebo ste boli povolaní, aby ste sa stali dedičmi požehnania.

Verš 16
Ustavične sa radujte.
Mt 5:12 - Radujte sa a veseľte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.
Lk 10:20 - No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi.
Rim 12:12 - Radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
Flp 4:4 - Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa!

Verš 17
Neprestajne sa modlite.
Lk 18:1 - Rozpovedal im podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať.
Rim 12:12 - Radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
Kol 4:2 - Vytrvajte v modlitbe, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky.

Verš 18
Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi.
Ef 5:20 - za všetko ustavične vzdávajte vďaky Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.

Verš 19
Ducha neuhášajte,
1Kor 14:30 - Ak by sa však inému, čo tam sedí, dostalo zjavenia, prvý nech sa odmlčí.

Verš 21
ale všetko skúmajte; dobrého sa držte!
1Jn 4:1 - Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú od Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.

Verš 22
Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!
Flp 4:8 - Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chvályhodné.

Verš 23
A sám Boh pokoja nech vás celých posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu i telo bez úhony.
1Kor 1:8 - On vás bude upevňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista.
Flp 4:9 - Robte to, čo ste sa naučili, čo ste prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami.
1Sol 3:13 - Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred naším Bohom a Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými. [Amen.]

Verš 24
Verný je ten, ktorý vás povoláva — on to aj urobí.
1Kor 1:9 - Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.
1Kor 10:13 - Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť.
2Kor 1:18 - Ako je však Boh verný, naša reč k vám nie je aj „áno“ aj „nie“!
2Sol 3:3 - No verný je Pán, ktorý vás utvrdí a ochráni pred zlom.

Verš 26
Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom.
Rim 16:16 - Pozdravujte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi.
1Kor 16:20 - Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým bozkom!
2Kor 13:12 - Pozdravujte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí.
1Pt 5:14 - Pozdravte sa navzájom bozkom lásky! Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristovi!

1Sol 5,2 - Porov. Mt 24, 43.

1Sol 5,8 - O duchovnej výzbroji porov. Iz 59, 17; Ef 6, 14–17.

1Sol 5,17 - Porov. Lk 18, 1.

1Sol 5,18 - "Lebo to je Božia vôľa" o vás zjavená skrze Krista.

1Sol 5,19-20 - Pavol tu hovorí o daroch Ducha Svätého, o charizmách, ktoré si má kresťan vážiť.

1Sol 5,23 - Duch, duša a telo (pnéuma, psyché, sóma) označujú celého vykúpeného človeka. Duch tu znamená vyššiu zložku človeka, čo sa otvára vplyvu milosti, alebo princíp Božieho života v kresťanovi (porov. Rim 5, 5), čiže nadprirodzený život.

1Sol 5,26 - O svätom bozku pozri poznámku k Rim 16, 16.