výhody registrácie

Kniha Múdrosti

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Múd 1, 1-16

1 Milujte spravodlivosť, vy, čo spravujete zem, zmýšľajte o Pánovi v dobrote mysle a hľadajte ho v úprimnosti srdca. 2 Veď on sa dáva nájsť tým, čo ho nepokúšajú, zjavuje sa tým, ktorým nechýba dôvera v neho. 3 Zvrátené myšlienky totiž odďaľujú od Boha a jeho moc zahanbuje nerozumných, keď ju pokúšajú, 4 pretože múdrosť nevstúpi do zlomyseľnej duše a nebude prebývať v tele podrobenom hriechu. 5 Svätý duch výchovy totiž uteká pred ľstivosťou, vzdiali sa od nerozumných myšlienok a odchádza ďaleko, keď nastúpi nespravodlivosť. 6 Veď múdrosť je ľudomilný duch, rúhača nenechá bez trestu pre jeho pery, pretože Boh je svedkom jeho ľadvín, je presným pozorovateľom jeho srdca a počuje, čo hovorí jeho jazyk, 7 lebo Pánov duch napĺňa celú zem, drží dovedna celý svet a vie o každom slove. 8 Preto sa neukryje nik, kto hlása neprávosť; takého neobíde trestajúca spravodlivosť. 9 Zámery bezbožníka budú zistené a ozvena jeho slov dôjde k Pánovi, aby potrestal jeho prečiny. 10 Veď horlivé ucho počuje všetko a ani najslabšie šepkanie sa nedá skryť. 11 Majte sa teda na pozore pred neužitočným reptaním a chráňte si jazyk pred ohováraním, lebo ani utajované slovo neprejde len tak; ústa, čo klamú, zabíjajú dušu. 12 Nežeňte sa do náručia smrti na bludných cestách života a nepriťahujte si záhubu činmi svojich rúk. 13 Veď Boh nestvoril smrť a neteší sa zo záhuby živých. 14 On totiž stvoril všetko, aby jestvovalo, to, čomu sa dal zrodiť vo svete, má prinášať záchranu, niet v tom zhubného jedu, na zemi nie je ríša podsvetia. 15 Veď spravodlivosť je nesmrteľná. 16 No bezbožní si privolávajú smrť rukami i slovami, pokladajú ju za priateľku, omdlievajú v nej, ba uzavreli s ňou zmluvu, takže si zaslúžia patriť do jej ríše.

Múd 1, 1-16

Mud 1,1 - Nehovorí sa, kto oslovuje panovníkov zeme. Od 7,1 je však zrejmé, že sa slová tejto knihy dávajú do úst kráľovi Šalamúnovi (pozri úvod), hoci čitatelia vedeli, že ju nenapísal Šalamún. Šalamún oslovuje ostatných vládcov zeme, ale z nasledujúcich veršov vidno, že vlastne oslovuje všetkých Izraelitov. Tým, že kráľ oslovuje kráľov, mala kniha dostať väčšej váhy a dôraznosti. – "Milujte spravodlivosť" – ten istý grécky výraz sa nachádza v Ž 45,8 a v 1 Krn 29,17. Pod "spravodlivosťou" treba rozumieť plný súhlas myslenia a konania s Božou vôľou tak, ako je vyjadrená v prikázaniach zákona a svedomia.

Mud 1,3 - "Moc" je moc božská.

Mud 1,4 - Rozumej: "telo", ktoré je nástrojom hriechu. V tomto zmysle aj apoštol hovorí o hriešnom tele (Rim 6,6.12). Z tohto verša nemožno usudzovať, že by pôvodca knihy pokladal telo (hmotu) za prameň a pôvod zla.

Mud 1,5 - Duch výchovy človeka vychováva a vedie k čnosti. Je to Božia múdrosť, ktorá nevkročí do hriešneho a nerozumného človeka (v. 4).

Mud 1,6 - "Myšlienok", doslovne "obličiek". Podľa názoru starovekých Izraelitov sú obličky strediskom citov, srdce sídlom myšlienok. Boh vie, čo človek cíti, myslí, hovorí.

Mud 1,7 - V tomto verši niet ničoho panteistického. Len sa zdôrazňuje všadeprítomnosť Pánovho ducha, ako sa inde hovorí o všadeprítomnosti Pánovej (Jer 23,24; Ž 139,7; 1 Kr 8 27). – Pánov duch je sám Pán. Starý zákon ešte nevedel o tretej božskej Osobe. Podobné výroky však jednako pripravujú ľudí na toto tajomstvo.

Mud 1,10 - Ucho Žiarlivosti je Božie ucho. Boh sa vo Svätom písme často predstavuje ako žiarlivý, ktorý svoju slávu neprepustí falošným bohom.

Mud 1,11 - Reptania proti Bohu.

Mud 1,12 - Porov. 5,6; Jak 5,20.

Mud 1,14 - Výklad verša je ťažký. Znamená asi: Boh stvoril všetko na bytie. Nerozumné tvorstvo na bytie dočasné a určil mu za cieľ byť napomoci človeku. Preto sa hovorí, že tvorstvo je tu pre spásu človeka. Človeka stvoril k večnému životu, ak si sám nezapríčiní večnú smrť. Že je reč o večnej smrti človeka, vidno z toho, že časný život aj u spravodlivých sa končí smrťou (porov. v. 15). Ani peklo (diabol) nemá moc priviesť človeka do zatratenia, ak človek ostane spravodlivý. – "Jed záhuby" je doslovne "liek k záhube".

Mud 1,15 - "Spravodlivosť" označuje v Biblii veľmi často čnostný život vôbec.

Mud 1,16 - "Rukami" rozumej: "hriešnymi činmi". "Rozplývajú sa" túžbou po smrti, po večnej skaze. Ironicky sa hovorí, že hriešnik žije, akoby sa nevedel dočkať zatratenia.