výhody registrácie

Kniha Múdrosti

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Múd 1, 1-16

1 Love justice, you who judge the land. Think of the Lord in goodness and seek him in simplicity of heart. 2 For he is found by those who do not test him, yet he reveals himself to those who have faith in him. 3 For perverse thoughts separate from God. But his virtue, when it is tested, corrects the foolish. 4 For wisdom will not enter into a malicious soul, nor dwell in a body subdued by sin. 5 For the holy spirit of instruction will flee from falsehood, and he will withdraw himself from thoughts that are without understanding, and he will not be reached when iniquity overcomes. 6 For the spirit of wisdom is benevolent, and will not release the evil speaker from his talk, because God is a witness of his temperament, and a true examiner of his heart, and an auditor of his words. 7 For the spirit of the Lord has filled the world, and he who contains all things, retains knowledge of every voice. 8 Therefore, he who speaks unjust things cannot escape notice, nor will the chastising judgment pass him by. 9 For inquiry will be made into the thoughts of the impious, his conversation also will reach the hearing of God, to the chastising of his iniquities. 10 For the zealous ear hears all things, and the disturbance of 364 complaining will not be hidden. 11 Therefore, keep yourselves from complaining, which benefits nothing, and refrain your tongue from slander, because secret conversation will not pass into nothingness, and the mouth that deceives kills the soul. 12 Do not court death by the error of your life, nor procure your destruction by the works of your hands, 13 because God did not make death, nor does he rejoice in the loss of the living. 14 For he created all things that they might exist, and he made the nations of the world curable, and there is no medicine of extermination in them, nor a kingdom of hell upon the earth. 15 For justice is perpetual and immortal. 16 But the impious, with hands and words, have called death to them, and, esteeming it a friend, they have fallen away and have made a covenant with death, because they deserved to take part in it.

Múd 1, 1-16

Mud 1,1 - Nehovorí sa, kto oslovuje panovníkov zeme. Od 7,1 je však zrejmé, že sa slová tejto knihy dávajú do úst kráľovi Šalamúnovi (pozri úvod), hoci čitatelia vedeli, že ju nenapísal Šalamún. Šalamún oslovuje ostatných vládcov zeme, ale z nasledujúcich veršov vidno, že vlastne oslovuje všetkých Izraelitov. Tým, že kráľ oslovuje kráľov, mala kniha dostať väčšej váhy a dôraznosti. – "Milujte spravodlivosť" – ten istý grécky výraz sa nachádza v Ž 45,8 a v 1 Krn 29,17. Pod "spravodlivosťou" treba rozumieť plný súhlas myslenia a konania s Božou vôľou tak, ako je vyjadrená v prikázaniach zákona a svedomia.

Mud 1,3 - "Moc" je moc božská.

Mud 1,4 - Rozumej: "telo", ktoré je nástrojom hriechu. V tomto zmysle aj apoštol hovorí o hriešnom tele (Rim 6,6.12). Z tohto verša nemožno usudzovať, že by pôvodca knihy pokladal telo (hmotu) za prameň a pôvod zla.

Mud 1,5 - Duch výchovy človeka vychováva a vedie k čnosti. Je to Božia múdrosť, ktorá nevkročí do hriešneho a nerozumného človeka (v. 4).

Mud 1,6 - "Myšlienok", doslovne "obličiek". Podľa názoru starovekých Izraelitov sú obličky strediskom citov, srdce sídlom myšlienok. Boh vie, čo človek cíti, myslí, hovorí.

Mud 1,7 - V tomto verši niet ničoho panteistického. Len sa zdôrazňuje všadeprítomnosť Pánovho ducha, ako sa inde hovorí o všadeprítomnosti Pánovej (Jer 23,24; Ž 139,7; 1 Kr 8 27). – Pánov duch je sám Pán. Starý zákon ešte nevedel o tretej božskej Osobe. Podobné výroky však jednako pripravujú ľudí na toto tajomstvo.

Mud 1,10 - Ucho Žiarlivosti je Božie ucho. Boh sa vo Svätom písme často predstavuje ako žiarlivý, ktorý svoju slávu neprepustí falošným bohom.

Mud 1,11 - Reptania proti Bohu.

Mud 1,12 - Porov. 5,6; Jak 5,20.

Mud 1,14 - Výklad verša je ťažký. Znamená asi: Boh stvoril všetko na bytie. Nerozumné tvorstvo na bytie dočasné a určil mu za cieľ byť napomoci človeku. Preto sa hovorí, že tvorstvo je tu pre spásu človeka. Človeka stvoril k večnému životu, ak si sám nezapríčiní večnú smrť. Že je reč o večnej smrti človeka, vidno z toho, že časný život aj u spravodlivých sa končí smrťou (porov. v. 15). Ani peklo (diabol) nemá moc priviesť človeka do zatratenia, ak človek ostane spravodlivý. – "Jed záhuby" je doslovne "liek k záhube".

Mud 1,15 - "Spravodlivosť" označuje v Biblii veľmi často čnostný život vôbec.

Mud 1,16 - "Rukami" rozumej: "hriešnymi činmi". "Rozplývajú sa" túžbou po smrti, po večnej skaze. Ironicky sa hovorí, že hriešnik žije, akoby sa nevedel dočkať zatratenia.