výhody registrácie

List Hebrejom

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Heb 1, 1-14

1 In many places and in many ways, in past times, God spoke to the fathers through the Prophets; 2 lastly, in these days, he has spoken to us through the Son, whom he appointed as the heir of all things, and through whom he made the world. 3 And since the Son is the brightness of his glory, and the figure of his substance, and is carrying all things by the Word of his virtue, thereby accomplishing a purging of sins, he sits at the right hand of Majesty on high. 4 And having been made so much better than the Angels, he has inherited a name so much greater than theirs. 5 For to which of the Angels has he ever said: “You are my Son; today have I begotten you?” Or again: “I will be a Father to him, and he shall be a Son to me?” 6 And again, when he brings the only-begotten Son into the world, he says: “And let all the Angels of God adore him.” 7 And about the Angels, certainly, he says: “He makes his Angels spirits, and his ministers a flame of fire.” 8 But about the Son: “Your throne, O God, is forever and ever. The scepter of your kingdom is a scepter of equity. 9 You have loved justice, and you have hated iniquity. Because of this, God, your God, has anointed you with the oil of exultation, above your companions.” 10 And: “In the beginning, O Lord, you founded the earth. And the heavens are the work of your hands. 11 These shall pass away, but you will remain. And all will grow old like a garment. 12 And you will change them like a cloak, and they shall be changed. Yet you are ever the same, and your years will not diminish.” 13 But to which of the Angels has he ever said: “Sit at my right hand, until I make your enemies your footstool?” 14 Are they not all spirits of ministration, sent to minister for the sake of those who shall receive the inheritance of salvation?

Heb 1, 1-14

Verš 2
lastly, in these days, he has spoken to us through the Son, whom he appointed as the heir of all things, and through whom he made the world.
Mt 21:38 - But the farmers, seeing the son, said among themselves: ‘This is the heir. Come, let us kill him, and then we will have his inheritance.’
Gn 1:3 - And God said, “Let there be light.” And light became.
Ž 33:6 - Approach him and be enlightened, and your faces will not be confounded.
Jn 1:3 - All things were made through Him, and nothing that was made was made without Him.
Ef 3:9 - and to enlighten everyone concerning the dispensation of the mystery, hidden before the ages in God who created all things,
Kol 1:16 - For in him was created everything in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones, or dominations, or principalities, or powers. All things were created through him and in him.

Verš 3
And since the Son is the brightness of his glory, and the figure of his substance, and is carrying all things by the Word of his virtue, thereby accomplishing a purging of sins, he sits at the right hand of Majesty on high.
2Kor 4:4 - As for them, the god of this age has blinded the minds of unbelievers, so that the light of the Gospel of the glory of Christ, who is the image of God, would not shine in them.
Flp 2:6 - who, though he was in the form of God, did not consider equality with God something to be seized.
Kol 1:15 - He is the image of the invisible God, the first-born of every creature.

Verš 4
And having been made so much better than the Angels, he has inherited a name so much greater than theirs.
Flp 2:9 - Because of this, God has also exalted him and has given him a name which is above every name,

Verš 5
For to which of the Angels has he ever said: “You are my Son; today have I begotten you?” Or again: “I will be a Father to him, and he shall be a Son to me?”
Ž 2:7 - The Lord has said to me: You are my son, this day have I begotten you.
Sk 13:33 - has been fulfilled by God for our children by raising up Jesus, just as it has been written in the second Psalm also: ‘You are my Son. This day I have begotten you.’
Heb 5:5 - Thus, even Christ did not glorify himself, 686 so as to become High Priest, but instead, it was God who said to him: “You are my Son. Today I have begotten you.”
2Sam 7:14 - I will be a father to him, and he shall be a son to me. And if he will commit any iniquity, I will correct him with the rod of men and with the wounds of the sons of men.
1Krn 22:10 - He shall build a house to my name. And he shall be a son to me, and I will be a father to him. And I will establish the throne of his kingdom over Israel unto eternity.’

Verš 6
And again, when he brings the only-begotten Son into the world, he says: “And let all the Angels of God adore him.”
Ž 97:7 - Let the sea be moved and all its fullness, the whole world and all who dwell in it.

Verš 7
And about the Angels, certainly, he says: “He makes his Angels spirits, and his ministers a flame of fire.”
Ž 104:4 - Seek the Lord, and be confirmed. Seek his face always.

Verš 8
But about the Son: “Your throne, O God, is forever and ever. The scepter of your kingdom is a scepter of equity.
Ž 45:6 - God is in its midst; it will not be shaken. God will assist it in the early morning.

Verš 10
And: “In the beginning, O Lord, you founded the earth. And the heavens are the work of your hands.
Ž 102:25 -

Verš 11
These shall pass away, but you will remain. And all will grow old like a garment.
Iz 51:6 - Lift up your eyes to heaven, and look down to the earth below. For the heavens will vanish like smoke, and the earth will be worn away like a garment, and its inhabitants will pass away in like manner. But my salvation will be forever, and my justice will not fail.
2Pt 3:7 - But the heavens and the earth that exist now were restored by the same Word, being reserved unto fire on the day of judgment, and unto the perdition of impious men.
2Pt 3:10 - Then the day of the Lord shall arrive like a thief. On that day, the heavens shall pass away with great violence, and truly the elements shall be dissolved with heat; then the earth, and the works that are within it, shall be completely burned up.

Verš 13
But to which of the Angels has he ever said: “Sit at my right hand, until I make your enemies your footstool?”
Ž 110:1 - Alleluia. I will confess to you, O Lord, with my whole heart, in the council of the just and in the congregation.
Sk 2:34 - For David did not ascend into heaven. But he himself said: ‘The Lord said to my Lord: Sit at my right hand,
1Kor 15:25 - For it is necessary for him to reign, until he has set all his enemies under his feet.
Ef 1:20 - which he wrought in Christ, raising him from the dead and establishing him at his right hand in the heavens,
Heb 10:12 - But this man, offering one sacrifice for sins, sits at the right hand of God forever,

Hebr 1,1-4 - V rytmickom úvode, ktorý v pôvodine tvorí jedinú vetu, svätopisec oznamuje ústrednú tému listu: Chce dokázať, že osoba Božieho Syna a jeho vykupiteľské dielo je cieľom a korunou Starého zákona, ktorý je len prípravou na Nový zákon a jeho slabým obrazom. Tam Boh zvestoval ľuďom svoje zjavenie nepriamo, prostredníctvom prorokov, tu však priamo, skrze svojho Syna, ktorý je s ním tej istej podstaty – prirodzenosti (= obraz jeho podstaty) a ktorý je stvoriteľom, udržiavateľom a zvrchovaným pánom (= dedičom) vesmíru. Porov. 2 Kor 4, 4; Kol 1, 15 n.; Jn 14, 9.

Hebr 1,2 - "Dedič všetkého" – Boží Syn, ktorý ako Boh je od večnosti pánom všetkého, je aj ako človek ustanovený za dediča a pána všetkého. V ňom sa definitívne splnili prisľúbenia dané praotcom. On je potomkom patriarchov (Gn 15, 3–4; Sir 44, 21; Rim 4, 13) a Dávida (Ž 2, 8); jemu bolo prisľúbené univerzálne kráľovstvo (porov. Dan 2, 44; 7, 14).

Hebr 1,3 - "Zasadol po pravici" – dostal ako človek účasť na Božej moci a vonkajšej sláve Božej veleby a tým aj oslavu svojej ľudskej prirodzenosti (porov. Sk 7, 55).

Hebr 1,4 - "Vznešenejšie meno zdedil" – "Meno" určuje hodnosť osoby a jej postavenie vzhľadom na iných. Aby vynikla hodnosť osoby Ježiša Krista, svätopisec ho porovnáva s anjelmi, ktorí sa v tom čase pokladali za najmocnejšie bytosti vzhľadom na spásu ľudí.

Hebr 1,5-14 - Svätopisec viacerými starozákonnými výrokmi dokazuje, že prisľúbený Mesiáš nie je jednoduchý človek, lebo je vznešenejší od všetkých anjelov. Je Božím Synom (Ž 2, 7) a anjeli sa mu musia klaňať ako svojmu zvrchovanému Pánovi (Ž 97, 8). Má účasť na kráľovskej moci Boha Otca (Ž 45, 5 n.). On je večný, nemeniaci sa a všemohúci Pán vesmíru (Ž 102, 26–28). Boh mu ako rovnému dáva podiel na svojej moci a podrobuje mu všetkých nepriateľov (Ž 110, 1).

Hebr 1,5 - Ž 2, 7; 2 Sam 7, 14. – "Dnes", t. j. od večnosti; u Boha niet nijakej minulosti ani budúcnosti, ale stále trvanie, ustavičná prítomnosť. Splodil ho duchovne, tým, že sám seba od večnosti čo najdokonalejšie poznáva a tomu poznaniu dáva výraz – je ním Božie Slovo.

Hebr 1,6 - Ž 97, 7.

Hebr 1,7 - Ž 104, 4. Slová sú zo žalmu podľa gréckeho alexandrijského prekladu nazývaného Septuaginta, s čím sa zrovnáva i Vulgáta. Nimi svätopisec upozorňuje, že anjeli, čiže posli, sú služobní duchovia, ktorých Boh používa na svoju službu a ktorí rýchle ako vietor a so zápalom ako oheň konajú a oznamujú Božiu vôľu.

Hebr 1,8-9 - Ž 45, 7–8.

Hebr 1,10-12 - Ž 101, 26–28.

Hebr 1,14 - Podľa autora slávou anjelov je, že s láskou pomáhajú ľuďom na ceste spásy, a tak spolupracujú na rozvoji Božieho kráľovstva.