výhody registrácie

Kniha Múdrosti

Biblia - Sväté písmo

(LXX - Grécky - LXX)

Múd 1, 1-16

1 αγαπησατε δικαιοσυνην οι κρινοντες την γην φρονησατε περι του κυριου εν αγαθοτητι και εν απλοτητι καρδιας ζητησατε αυτον 2 οτι ευρισκεται τοις μη πειραζουσιν αυτον εμφανιζεται δε τοις μη απιστουσιν αυτω 3 σκολιοι γαρ λογισμοι χωριζουσιν απο θεου δοκιμαζομενη τε η δυναμις ελεγχει τους αφρονας 4 οτι εις κακοτεχνον ψυχην ουκ εισελευσεται σοφια ουδε κατοικησει εν σωματι καταχρεω αμαρτιας 5 αγιον γαρ πνευμα παιδειας φευξεται δολον και απαναστησεται απο λογισμων ασυνετων και ελεγχθησεται επελθουσης αδικιας 6 φιλανθρωπον γαρ πνευμα σοφια και ουκ αθωωσει βλασφημον απο χειλεων αυτου οτι των νεφρων αυτου μαρτυς ο θεος και της καρδιας αυτου επισκοπος αληθης και της γλωσσης ακουστης 7 οτι πνευμα κυριου πεπληρωκεν την οικουμενην και το συνεχον τα παντα γνωσιν εχει φωνης 8 δια τουτο φθεγγομενος αδικα ουδεις μη λαθη ουδε μη παροδευση αυτον ελεγχουσα η δικη 9 εν γαρ διαβουλιοις ασεβους εξετασις εσται λογων δε αυτου ακοη προς κυριον ηξει εις ελεγχον ανομηματων αυτου 10 οτι ους ζηλωσεως ακροαται τα παντα και θρους γογγυσμων ουκ αποκρυπτεται 11 φυλαξασθε τοινυν γογγυσμον ανωφελη και απο καταλαλιας φεισασθε γλωσσης οτι φθεγμα λαθραιον κενον ου πορευσεται στομα δε καταψευδομενον αναιρει ψυχην 12 μη ζηλουτε θανατον εν πλανη ζωης υμων μηδε επισπασθε ολεθρον εν εργοις χειρων υμων 13 οτι ο θεος θανατον ουκ εποιησεν ουδε τερπεται επ' απωλεια ζωντων 14 εκτισεν γαρ εις το ειναι τα παντα και σωτηριοι αι γενεσεις του κοσμου και ουκ εστιν εν αυταις φαρμακον ολεθρου ουτε αδου βασιλειον επι γης 15 δικαιοσυνη γαρ αθανατος εστιν 16 ασεβεις δε ταις χερσιν και τοις λογοις προσεκαλεσαντο αυτον φιλον ηγησαμενοι αυτον ετακησαν και συνθηκην εθεντο προς αυτον οτι αξιοι εισιν της εκεινου μεριδος ειναι

Múd 1, 1-16

Mud 1,1 - Nehovorí sa, kto oslovuje panovníkov zeme. Od 7,1 je však zrejmé, že sa slová tejto knihy dávajú do úst kráľovi Šalamúnovi (pozri úvod), hoci čitatelia vedeli, že ju nenapísal Šalamún. Šalamún oslovuje ostatných vládcov zeme, ale z nasledujúcich veršov vidno, že vlastne oslovuje všetkých Izraelitov. Tým, že kráľ oslovuje kráľov, mala kniha dostať väčšej váhy a dôraznosti. – "Milujte spravodlivosť" – ten istý grécky výraz sa nachádza v Ž 45,8 a v 1 Krn 29,17. Pod "spravodlivosťou" treba rozumieť plný súhlas myslenia a konania s Božou vôľou tak, ako je vyjadrená v prikázaniach zákona a svedomia.

Mud 1,3 - "Moc" je moc božská.

Mud 1,4 - Rozumej: "telo", ktoré je nástrojom hriechu. V tomto zmysle aj apoštol hovorí o hriešnom tele (Rim 6,6.12). Z tohto verša nemožno usudzovať, že by pôvodca knihy pokladal telo (hmotu) za prameň a pôvod zla.

Mud 1,5 - Duch výchovy človeka vychováva a vedie k čnosti. Je to Božia múdrosť, ktorá nevkročí do hriešneho a nerozumného človeka (v. 4).

Mud 1,6 - "Myšlienok", doslovne "obličiek". Podľa názoru starovekých Izraelitov sú obličky strediskom citov, srdce sídlom myšlienok. Boh vie, čo človek cíti, myslí, hovorí.

Mud 1,7 - V tomto verši niet ničoho panteistického. Len sa zdôrazňuje všadeprítomnosť Pánovho ducha, ako sa inde hovorí o všadeprítomnosti Pánovej (Jer 23,24; Ž 139,7; 1 Kr 8 27). – Pánov duch je sám Pán. Starý zákon ešte nevedel o tretej božskej Osobe. Podobné výroky však jednako pripravujú ľudí na toto tajomstvo.

Mud 1,10 - Ucho Žiarlivosti je Božie ucho. Boh sa vo Svätom písme často predstavuje ako žiarlivý, ktorý svoju slávu neprepustí falošným bohom.

Mud 1,11 - Reptania proti Bohu.

Mud 1,12 - Porov. 5,6; Jak 5,20.

Mud 1,14 - Výklad verša je ťažký. Znamená asi: Boh stvoril všetko na bytie. Nerozumné tvorstvo na bytie dočasné a určil mu za cieľ byť napomoci človeku. Preto sa hovorí, že tvorstvo je tu pre spásu človeka. Človeka stvoril k večnému životu, ak si sám nezapríčiní večnú smrť. Že je reč o večnej smrti človeka, vidno z toho, že časný život aj u spravodlivých sa končí smrťou (porov. v. 15). Ani peklo (diabol) nemá moc priviesť človeka do zatratenia, ak človek ostane spravodlivý. – "Jed záhuby" je doslovne "liek k záhube".

Mud 1,15 - "Spravodlivosť" označuje v Biblii veľmi často čnostný život vôbec.

Mud 1,16 - "Rukami" rozumej: "hriešnymi činmi". "Rozplývajú sa" túžbou po smrti, po večnej skaze. Ironicky sa hovorí, že hriešnik žije, akoby sa nevedel dočkať zatratenia.