výhody registrácie

List Filipanom

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Flp 1, 1-30

1 Pavol a Timotej, služobníci Ježiša Krista, všetkým svätým v Kristovi Ježišovi, ktorí sú vo Filipách, aj biskupom a diakonom. 2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. 3 Ďakujem svojmu Bohu, kedykoľvek si na vás spomínam, 4 vždy v každej mojej modlitbe, keď sa s radosťou modlím za vás všetkých, 5 že máte účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz. 6 Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša. 7 A právom takto zmýšľam o vás všetkých. Veď vás nosím v srdci, lebo vy všetci máte účasť na milosti tak v mojich putách, ako aj pri ochrane a upevňovaní evanjelia. 8 Veď Boh mi je svedkom, ako túžim po vás všetkých láskou Krista Ježiša. 9 Modlím sa, aby vaša láska čoraz väčšmi rástla v poznaní a v každej skúsenosti, 10 aby ste boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a aby ste boli čistí a bez úhony pre Kristov deň, 11 naplnení ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu. 12 Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje so mnou, šíreniu evanjelia prospelo. 13 V celej vládnej budove aj medzi všetkými ostatnými sa stalo známym, že ma väznia pre Krista. 14 Mnohí z bratov v Pánovi, posilnení mojimi putami, v dôvere odvážnejšie a bez strachu hlásajú Slovo. 15 Niektorí síce ohlasujú Krista zo závisti a neznášanlivosti, ale iní s dobrým úmyslom. 16 Jedni to robia z lásky, lebo vedia, že som tu na obranu evanjelia, 17 iní však ohlasujú Krista z hašterivosti, nie úprimne, lebo si myslia, že mi v mojich putách spôsobia bolesť. 18 Čo na tom! Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či naoko, alebo úprimne, zvestuje Kristus. Z toho sa teším a aj sa budem tešiť. 19 Viem predsa, že mi to poslúži na spásu pre vašu modlitbu a pomoc Ducha Ježiša Krista. 20 Túžobne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem zahanbený, ale že so všetkou otvorenosťou, ako vždy aj teraz, bude oslávený Kristus na mojom tele; či už životom, alebo smrťou. 21 Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk. 22 Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť. 23 Ťahá ma to na obe strany: Túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie, 24 ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele. 25 Na to sa spolieham a viem, že zostanem a budem s vami všetkými na váš osoh a na radosť z viery, 26 aby ste sa mnou mohli ešte viac chváliť v Kristovi Ježišovi, keď zasa prídem k vám. 27 Len žite tak, ako to zodpovedá Kristovmu evanjeliu, aby som — či už prídem a uvidím vás, či som vzdialený — počul o vás, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru v evanjelium. 28 Protivníkom sa nedajte ničím zastrašiť! To bude znamením od Boha — im, že zahynú, ale vám, že budete spasení. 29 Veď vám sa dostala milosť pre Krista, aby ste v neho nielen verili, ale za neho aj trpeli. 30 Vediete predsa taký istý zápas, aký ste videli u mňa a teraz o ňom počúvate.

Flp 1, 1-30

Verš 2
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
Rim 1:7 - Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista.
1Pt 1:2 - ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby sa poslušne odovzdali Ježišovi Kristovi a boli pokropení jeho krvou: Milosť a pokoj v hojnej miere!

Verš 3
Ďakujem svojmu Bohu, kedykoľvek si na vás spomínam,
Ef 1:15 - Preto aj ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte k všetkým svätým,
Kol 1:3 - Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista.
1Sol 1:2 - Ďakujeme Bohu za vás všetkých vždy, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách; ustavične
2Sol 1:3 - Bratia, sme povinní ustavične ďakovať za vás Bohu, ako sa sluší, pretože vaša viera nadmieru rastie a vzájomná láska vás všetkých sa rozhojňuje.

Verš 6
Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša.
Jn 6:29 - Ježiš im odpovedal: Božím skutkom je, keď veríte v toho, ktorého on poslal.
1Sol 1:3 - pripomíname pred Bohom a naším Otcom dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista.

Verš 7
A právom takto zmýšľam o vás všetkých. Veď vás nosím v srdci, lebo vy všetci máte účasť na milosti tak v mojich putách, ako aj pri ochrane a upevňovaní evanjelia.
Ef 3:1 - Preto som ja, Pavol, väzňom Krista Ježiša za vás pohanov.
Ef 4:1 - Preto vás napomínam ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní,
Kol 4:3 - Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme hlásali Kristovo tajomstvo, pre ktoré som teraz vo väzení,
Kol 4:18 - Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje okovy. Milosť nech je s vami!
2Tim 1:8 - Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale spolu so mnou znášaj utrpenie za evanjelium, posilňovaný Božou mocou.

Verš 8
Veď Boh mi je svedkom, ako túžim po vás všetkých láskou Krista Ježiša.
Rim 1:9 - Boh, ktorému z celej duše slúžim evanjeliom o jeho Synovi, mi je svedkom, že vás neprestajne spomínam,
Rim 9:1 - Hovorím pravdu v Kristovi, neklamem a dosvedčuje mi to moje svedomie v Duchu Svätom,
2Kor 1:23 - Volám však Boha za svedka svojej duše, že len z ohľadu na vás som doteraz neprišiel do Korintu.
2Kor 11:31 - Boh a Otec Pána Ježiša, požehnaný naveky, vie, že neklamem.
Gal 1:20 - Boh mi je svedkom, že neklamem, čo vám píšem.
1Sol 2:5 - Lebo ako viete, nikdy sme sa nezaliečali rečami, ani nebolo v nás lakomstvo, ktoré by sme museli skrývať — Boh je svedok.
1Tim 5:21 - Zaprisahávam ťa pred Bohom a Ježišom Kristom i pred vyvolenými anjelmi, aby si sa podľa tohto správal bez predsudkov a nič nekonal z náklonnosti k niekomu.
2Tim 4:1 - Pred Bohom a Ježišom Kristom, ktorý bude súdiť živých aj mŕtvych, ťa zaprisahávam v mene jeho zjavenia a jeho kráľovstva:

Verš 14
Mnohí z bratov v Pánovi, posilnení mojimi putami, v dôvere odvážnejšie a bez strachu hlásajú Slovo.
Ef 3:13 - Preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženie za vás. To je vaša sláva.
1Sol 3:3 - aby sa nikto nedal otriasť týmito súženiami. Sami totiž viete, že je to náš údel.

Verš 19
Viem predsa, že mi to poslúži na spásu pre vašu modlitbu a pomoc Ducha Ježiša Krista.
2Kor 1:11 - ak nám budete pomáhať aj vy modlitbou za nás, aby za dar milosti, ktorej sa nám dostáva na príhovor mnohých, vzdávali mnohí za nás vďaku.

Verš 20
Túžobne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem zahanbený, ale že so všetkou otvorenosťou, ako vždy aj teraz, bude oslávený Kristus na mojom tele; či už životom, alebo smrťou.
Rim 5:5 - A nádej neklame, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.

Verš 27
Len žite tak, ako to zodpovedá Kristovmu evanjeliu, aby som — či už prídem a uvidím vás, či som vzdialený — počul o vás, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru v evanjelium.
Gn 17:1 - Keď mal Abrám deväťdesiatdeväť rokov, zjavil sa mu Hospodin a povedal: Ja som Él-Šaddaj, choď stále predo mnou, buď bezúhonný.
1Kor 7:20 - Nech každý zotrvá v tom stave, v ktorom bol povolaný.
Ef 4:1 - Preto vás napomínam ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní,
Kol 1:10 - aby ste žili hodní Pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dobrom skutku a hlbšie poznávať Boha
1Sol 2:12 - napomínali, povzbudzovali a zaprisahávali, aby ste viedli život dôstojný Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a slávy.
1Sol 4:1 - Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste vždy viac a viac prospievali v tom, čo ste prijali od nás: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, čo už aj žijete.

Flp 1,1 - Timotej je Pavlov žiak a spolupracovník, adresát dvoch listov. Výraz "biskupi" (epískopoi) v tom čase označoval predstavených miestnej cirkvi. Z toho vidieť, že vo Filipách už bola cirkevná hierarchia (porov. Sk 20, 28; 6, 6).

Flp 1,5 - Kresťanské spoločenstvo vo Filipách prirástlo Pavlovi k srdcu. Prijal od nich aj materiálnu pomoc. Celý list dýcha vrúcnym osobným vzťahom. "Od prvého dňa", čo sa stali kresťanmi.

Flp 1,6 - Deň Krista Ježiša je deň jeho slávneho príchodu na konci vekov, ktorý dáva kresťanskému životu tón radostného očakávania.

Flp 1,13 - "Pretórium" je miesto, kde sa zdržiavali prétoriáni, cisárova osobná stráž. Ak Pavol písal z Efezu, potom ide o úradníkov miestodržiteľovej rezidencie.

Flp 1,23 - Pavol tu myslí na smrť a definitívne spojenie s Kristom.

Flp 1,27 - "Žite" – doslovne "správajte sa ako občania". Kresťan je občan nebeského kráľovstva (Ef 2, 19), ktorého Pánom je Ježiš Kristus, Spasiteľ (Flp 3, 20) a jeho ústavou je evanjelium.

Flp 1,30 - Porov. Sk 16, 19–24.