výhody registrácie

List Filipanom

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Flp 2, 1-30

1 Ak teda jestvuje nejaké povzbudenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo Ducha, nejaký súcit a milosrdenstvo, 2 dovŕšte moju radosť: Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ! 3 Nič nerobte z ctižiadostivosti ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba 4 a nevyhľadávajte iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých. 5 Majte v sebe také zmýšľanie, aké zodpovedá životu v Kristovi Ježišovi: 6 On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec, 7 ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí, 8 ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. 9 Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, 10 aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí 11 a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: Ježiš Kristus je Pán. 12 Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nielen v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz, v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. 13 Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. 14 Všetko robte bez reptania a pochybovania, 15 aby ste boli bezúhonní a nevinní, Božie deti bez poškvrny uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia. Uprostred neho žiarte ako hviezdy, ktoré osvecujú svet. 16 Držte sa slova života, aby mi v Kristov deň bolo na chválu, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne. 17 Ale aj keby som mal vyliať svoju krv na obetu a bohoslužbu vašej viery, radujem sa a radujem sa s vami všetkými. 18 Aj vy sa radujte a radujte sa so mnou! 19 Mám však nádej v Pánovi Ježišovi, že čoskoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja potešil správou o vás. 20 Veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral. 21 Všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy, a nie záujmy Ježiša Krista. 22 Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď so mnou ako syn s otcom slúžil evanjeliu. 23 A tak dúfam, že ho budem môcť poslať k vám, len čo uvidím, čo bude so mnou. 24 Ba pevne dúfam v Pánovi, že čoskoro prídem aj ja. 25 Pokladal som však za potrebné poslať k vám Epafrodita, svojho brata, spolupracovníka a spolubojovníka, ktorého ste vyslali, aby mi poslúžil v mojej núdzi. 26 Veď už túžil po všetkých vás a znepokojoval sa, že ste sa dopočuli o tom, že ochorel. 27 A naozaj bol na smrť chorý, Boh sa však nad ním zmiloval, a nielen nad ním, ale aj nado mnou, aby som nemal zármutok nad zármutok. 28 Preto som ho čo najskôr poslal, aby ste sa opäť potešili, keď ho uvidíte, a ja aby som mal menej zármutku. 29 Prijmite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a vážte si takých ľudí. 30 Lebo on sa pre Kristovo dielo priblížil až k smrti: aj svoj život vystavil nebezpečenstvu, aby doplnil, čo chýbalo vašej službe voči mne.

Flp 2, 1-30





Verš 2
dovŕšte moju radosť: Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ!
Rim 12:16 - Buďte navzájom jednej mysle. Nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri sami pre seba.
Rim 15:5 - Nech vám Boh trpezlivosti a útechy dá o sebe navzájom zmýšľať podľa Krista Ježiša,
1Kor 1:10 - Napomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyseľne a neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku.
Flp 3:16 - Ale k čomu sme dospeli, toho sa držme.
1Pt 3:8 - Napokon všetci buďte jednomyseľní, súcitní, plní bratskej lásky, milosrdní a pokorní.

Verš 3
Nič nerobte z ctižiadostivosti ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba
Rim 12:10 - Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.
1Pt 5:5 - Podobne vy mladší, buďte poddaní starším a všetci sa zaodejte do pokory jedni voči druhým, lebo Boh pyšným odporuje,ale pokorným dáva milosť.

Verš 4
a nevyhľadávajte iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých.
1Kor 10:24 - Nikto nech nehľadá, čo osoží iba jemu, ale to, čo osoží inému.
1Kor 13:5 - nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, nepočíta krivdy;

Verš 5
Majte v sebe také zmýšľanie, aké zodpovedá životu v Kristovi Ježišovi:
Mt 11:29 - Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše.
Jn 13:15 - Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám.
1Pt 2:21 - Veď na to ste boli povolaní; pretože aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.
1Jn 2:6 - Kto hovorí, že zostáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on.

Verš 6
On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec,
2Kor 4:4 - V nich boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha.
Kol 1:15 - On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia.
Heb 1:3 - On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojím mocným slovom. Keď vykonal očistenie od hriechov, posadil sa po pravici Velebnosti na výsostiach.

Verš 7
ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí,
Ž 8:5 - Čo je človek, že naňho pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?
Mt 20:28 - Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých.
Jn 13:14 - Keď som vám teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy.

Verš 8
ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži.
Heb 2:14 - Keďže všetkých súrodencov spája krv a telo, i on sa stal jedným z nich, aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla,
Heb 2:17 - Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu.
Heb 4:15 - Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol spolucítiť s našimi slabosťami, ale veľkňaza, ktorý bol vo všetkom skúšaný, ale nedopustil sa hriechu.
Heb 2:9 - Hľadíme však na Ježiša, postaveného o niečo nižšie ako sú anjeli, ktorý, pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou, lebo z Božej milosti okúsil smrť za každého.
Heb 12:2 - Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu.

Verš 9
Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno,
Sk 2:33 - Bol vyvýšený Božou pravicou a prijal od Otca prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho a vy to teraz vidíte a počujete.
Heb 1:4 - Stal sa o toľko dôstojnejším ako anjeli, o koľko vznešenejšie je jeho meno, ktoré zdedil.

Verš 10
aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí
Iz 45:23 - Na seba som prisahal. Z mojich úst vyšla spravodlivosť, slovo, ktoré sa nevráti: Predo mnou sa skloní každé koleno a prisahať bude každý jazyk.
Rim 14:11 - Lebo je napísané: Akože žijem, hovorí Pán,predo mnou sa zohne každé koleno,každý jazyk bude vyznávať Boha.

Verš 11
a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: Ježiš Kristus je Pán.
Jn 13:13 - Vy ma nazývate Učiteľ a Pán, a dobre hovoríte, lebo to som.
1Kor 8:6 - no my máme jedného Boha Otca, z ktorého je všetko a my sme tu pre neho, a jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko a aj my sme skrze neho.
1Kor 12:3 - Preto chcem, aby ste vedeli, že nikto, ak hovorí v Božom Duchu, nepovie: Prekliaty Ježiš!, a nikto nemôže povedať: Ježiš je Pán!, iba ak v Duchu Svätom.

Verš 13
Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči.
2Kor 3:5 - Nie že by sme boli schopní sami od seba niečo vymyslieť akoby z nás, ale naša schopnosť je z Boha,

Verš 14
Všetko robte bez reptania a pochybovania,
Rim 12:17 - Nikomu neodplácajte zlom za zlé. Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí.
1Pt 2:12 - Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby tí, čo vás teraz osočujú ako zločincov, videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia za to oslavovali Boha.
1Pt 4:9 - Buďte navzájom pohostinní, bez šomrania.

Verš 15
aby ste boli bezúhonní a nevinní, Božie deti bez poškvrny uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia. Uprostred neho žiarte ako hviezdy, ktoré osvecujú svet.
Prís 4:18 - Chodník spravodlivých je ako svetlo brieždenia, ktorého jas prechádza do plného dňa.
Mt 5:14 - Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť.

Verš 16
Držte sa slova života, aby mi v Kristov deň bolo na chválu, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne.
2Kor 1:14 - ako ste už sčasti pochopili, že sme vašou chválou, ako aj vy našou, v deň nášho Pána Ježiša.
1Sol 2:19 - Veď kto je naša nádej alebo radosť, alebo veniec chvály pred naším Pánom Ježišom pri jeho príchode, nie práve vy?

Verš 17
Ale aj keby som mal vyliať svoju krv na obetu a bohoslužbu vašej viery, radujem sa a radujem sa s vami všetkými.
2Kor 7:4 - Veľmi vám dôverujem, veľa sa vami chválim, takže som naplnený útechou a pri všetkom našom súžení prekypujem radosťou.

Verš 19
Mám však nádej v Pánovi Ježišovi, že čoskoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja potešil správou o vás.
Sk 16:1 - Potom Pavol prišiel do Derby a Lystry. Tam bol akýsi učeník menom Timotej, syn veriacej Židovky, ale otca mal Gréka.
Rim 16:21 - Pozdravuje vás Timotej, môj spolupracovník, i Lucius, Jasón a Sósipatros, moji krajania.
1Sol 3:2 - Timoteja, nášho brata a Božieho spolupracovníka v práci pre Kristovo evanjelium, sme poslali, aby vás upevnil a povzbudil vo viere,

Verš 21
Všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy, a nie záujmy Ježiša Krista.
1Kor 10:24 - Nikto nech nehľadá, čo osoží iba jemu, ale to, čo osoží inému.
1Kor 13:5 - nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, nepočíta krivdy;

Verš 29
Prijmite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a vážte si takých ľudí.
1Kor 9:14 - Preto aj Pán prikázal tak, aby tí, čo ohlasujú evanjelium, z evanjelia aj žili.
Gal 6:6 - Kto je vyučovaný v slove, nech sa rozdelí o všetko, čo má s tým, kto ho vyučuje.
1Sol 5:12 - Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo s námahou pôsobia medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás.
1Tim 5:17 - Starší, ktorí svoju službu konajú dobre, sú hodní dvojitej odmeny; najmä tí, čo sa usilovne venujú slovu a vyučovaniu.
Heb 13:17 - Poslúchajte tých, čo vás vedú, a podriaďujte sa im, lebo oni bedlia nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať. Nech to robia s radosťou, nie s nárekom, lebo to by vám neprospelo.

Flp 2,3-11 - Ide o jeden z najkrajších hymnov Nového zákona na tajomstvo Krista ako Božieho Syna vteleného a osláveného.

Flp 2,6 - Význam verša je ten, že Kristus pred vtelením jestvoval ako Boh. Grécky výraz "morphé" (podoba) tu podľa cirkevných otcov označuje prirodzenosť Boha. Tejto svojej rovnosti s Bohom sa Kristus nepridŕžal nasilu, ako niečoho, čo mu nepatrí, ako lúpeže, koristi (gr. harpagmós).

Flp 2,7 - "Zriekol sa" (gr. ekénosen) znamená doslova "vyprázdnil". Pravda, to neznamená, že by Kristus prestal byť Bohom. Nevyužil v svoj osobný prospech práva a privilégiá, ktoré vyplývali z božskej hodnosti. Pavol tu pravdepodobne myslí na Pánovho služobníka opísaného v Iz 52, 13–53, 12.

Flp 2,9 - "Dal mu meno", čiže najvyššiu hodnosť a moc. Pavol tu myslí na meno Pán (v. 11).

Flp 2,10-11 - Porov. Iz 34, 23. Názov "Pán" bol v gréckom preklade Starého zákona vyhradený iba Bohu. Ide o základné vyznanie kresťanskej viery.

Flp 2,17 - Pavol je ochotný obetovať aj svoj vlastný život, vyliať svoju krv za kresťanov vo Filipách; veď aj ich život podľa viery je obetou.

Flp 2,25 - Epafrodita, Pavlovho spolupracovníka, poznáme iba z tohto listu. Pravdepodobne bol predstaveným cirkvi vo Filipách.