výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Lk 1, 1-80

1 Hoci sa už viacerí pokúšali vyrozprávať rad-radom udalosti, ktoré sa u nás stali, 2 ako nám to podali tí, čo boli od začiatku očitými svedkami a služobníkmi slova, 3 predsa som aj ja uznal za dobré dôkladne a sústavne prebádať všetko od začiatku a napísať ti, vznešený Teofil, 4 aby si poznal spoľahlivosť náuky, do ktorej ťa zasvätili. 5 Za dní judského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka bola z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. 6 Obaja boli spravodliví pred Bohom, bezúhonne si počínali podľa Pánových príkazov a ustanovení. 7 Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli už v pokročilom veku. 8 Raz, keď Zachariáš konal pred Bohom kňazskú službu podľa poriadku svojej triedy, 9 podľa obyčaje kňazskej služby pripadol na neho lós, aby vošiel do Pánovho chrámu a zapálil kadidlo. 10 Počas kadidlovej obety sa vonku modlilo veľké množstvo ľudu. 11 Zachariášovi sa zjavil Pánov anjel, ktorý stál po pravej strane kadidlového oltára. 12 Pri pohľade naň sa Zachariáš preľakol a zmocnila sa ho hrôza. 13 Ale anjel mu povedal: Neboj sa, Zachariáš, tvoja prosba bola vypočutá. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. 14 Budeš sa radovať a plesať, a mnohí sa potešia z jeho narodenia. 15 Veď bude veľký pred Pánom, nebude piť víno ani opojné nápoje a bude plný Ducha Svätého už v matkinom lone. 16 Mnohých z izraelských synov obráti k Pánovi, ich Bohu. 17 On sám pôjde pred ním v Eliášovom duchu a v jeho sile, aby obrátil srdcia otcov k deťom a neposlušných k múdrosti spravodlivých, a pripravil tak Pánovi dokonalý ľud. 18 Zachariáš povedal anjelovi: Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku. 19 Anjel mu odpovedal: Ja som Gabriel, ktorý stojí pred Bohom, a má poslanie prehovoriť s tebou a odovzdať ti túto radostnú zvesť. 20 Hľa, onemieš a nebudeš schopný prehovoriť až do dňa, keď sa to stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia vo svojom čase. 21 Ľud čakal na Zachariáša a čudoval sa, že sa tak dlho zdržiava v chráme. 22 Keď však vyšiel, nebol už schopný k nim prehovoriť. A tak spoznali, že mal v chráme videnie; dával im len znamenia a zostal nemý. 23 Len čo sa skončili dni jeho kňazskej služby, odišiel domov. 24 Po týchto dňoch jeho manželka Alžbeta počala. A skrývala to päť mesiacov. Hovorila: 25 Toto mi urobil Pán v dňoch, keď milostivo zhliadol, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi. 26 V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta, 27 k panne zasnúbenej mužovi menom Jozef, z domu Dávidovho. Meno panny bolo Mária. 28 Keď vošiel k nej, povedal: Raduj sa, milosti plná, Pán s tebou. 29 Ona sa zarazila nad jeho rečou a rozmýšľala, čo tento pozdrav znamená. 30 Anjel pokračoval: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. 31 Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. 32 On sa bude volať synom Najvyššieho a Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida. 33 Bude kraľovať nad Jákobovým domom naveky a jeho kráľovstvu nebude konca. 34 Mária odpovedala anjelovi: Ako sa to stane? Veď ja nepoznám muža. 35 Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a zatôni ťa moc Najvyššieho, a preto aj dieťa bude sväté a bude sa volať Božím Synom. 36 Pozri, aj tvoja príbuzná Alžbeta, ktorú pokladali za neplodnú, počala vo svojej starobe syna a je už v šiestom mesiaci, aj keď o nej hovorili, že je neplodná, 37 lebo u Boha nič nie je nemožné. 38 Na to Mária odpovedala: Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A anjel od nej odišiel. 39 V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do judského mesta v hornatom kraji. 40 Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. 41 Keď Alžbeta počula Máriin pozdrav, pohlo sa dieťa v jej lone a Alžbetu naplnil Duch Svätý. 42 I zvolala hlasno: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho lona! 43 Ako to, že matka môjho Pána prichádza ku mne? 44 Hľa, len čo mi v ušiach zaznel tvoj pozdrav, od radosti sa pohlo dieťa v mojom lone. 45 Blahoslavená, ktorá uverila, lebo sa splní, čo jej oznámil Pán. 46 Vtedy Mária prehovorila: Velebí moja duša Pána 47 a môj duch zajasal v Bohu, mojom Spasiteľovi, 48 lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia, 49 pretože veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno, 50 a jeho milosrdenstvo je z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. 51 Prejavil silu svojím ramenom; rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú; 52 mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. 53 Hladných nasýtil dobrotami a boháčov prepustil naprázdno. 54 Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na milosrdenstvo, 55 ako sľúbil našim otcom: Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. 56 Mária zostala s Alžbetou asi tri mesiace a potom sa vrátila domov. 57 Alžbete nadišiel čas pôrodu i porodila syna. 58 Keď jej známi a príbuzní počuli, že ju Pán obdaroval milosrdenstvom, radovali sa s ňou. 59 Na ôsmy deň prišli obrezať dieťa a chceli ho nazvať otcovým menom — Zachariáš. 60 Ale matka povedala: Nie, bude sa volať Ján. 61 Oni hovorili: Veď nemáš v rodine nikoho, kto by sa tak volal. 62 Obrátili sa na jeho otca, ako ho chce pomenovať. 63 On požiadal o tabuľku a napísal: Jeho meno je Ján. Všetci sa tomu čudovali. 64 Hneď sa mu otvorili ústa, rozviazal jazyk i prehovoril, a velebil Boha. 65 Vtedy sa všetkých susedov zmocnil strach a po celom hornatom judskom kraji sa rozprávalo o týchto udalostiach. 66 Všetci, čo to počuli, kládli si otázku: Čím len bude tento chlapček? Pretože Pánova ruka bola s ním. 67 Jeho otec Zachariáš, naplnený Duchom Svätým, prorokoval takto: 68 Požehnaný Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud 69 a vzbudil nám mocného Spasiteľa v dome svojho služobníka Dávida, 70 ako oddávna hovoril ústami svojich prorokov 71 že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. 72 Preukázal milosrdenstvo našim otcom a rozpamätal sa na svoju svätú zmluvu, 73 na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, 74 že nám, po vyslobodení z ruky nepriateľov, umožní slúžiť mu bez strachu 75 vo svätosti a v spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky naše dni. 76 A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred Pánom, aby si mu pripravil cesty; 77 a dal poznať jeho ľudu spásu, že mu náš Boh odpustí hriechy 78 z hĺbky svojho milosrdenstva, vďaka ktorému nás navštívi Prichádzajúci z výsosti, 79 aby sa zjavil tým, čo sedia v tme a v tôni smrti, a upriamil naše kroky na cestu pokoja. 80 Chlapček rástol a mocnel na duchu. Žil na púšti až do dňa, keď verejne vystúpil pred Izraelom.

Lk 1, 1-80

Verš 5
Za dní judského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka bola z Áronových dcér a volala sa Alžbeta.
1Krn 24:10 - siedmy na Hakkóca, ôsmy na Abiju,

Verš 9
podľa obyčaje kňazskej služby pripadol na neho lós, aby vošiel do Pánovho chrámu a zapálil kadidlo.
Heb 9:6 - Odkedy je to takto zariadené, stále vchádzajú do prvého stanu kňazi, ktorí tam konajú bohoslužbu.
Ex 30:7 - Na ňom bude Áron spaľovať kadidlo z voňavých látok; bude ho páliť každé ráno pri úprave lámp.
Lv 16:17 - Keď kňaz vojde do svätyne vykonať obrad zmierenia, nikto nesmie byť v stane stretávania, až kým nevyjde. Tam vykoná obrad zmierenia za seba, za svoj dom a za celé zhromaždenie Izraela.

Verš 13
Ale anjel mu povedal: Neboj sa, Zachariáš, tvoja prosba bola vypočutá. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján.
Lk 1:60 - Ale matka povedala: Nie, bude sa volať Ján.

Verš 14
Budeš sa radovať a plesať, a mnohí sa potešia z jeho narodenia.
Lk 1:58 - Keď jej známi a príbuzní počuli, že ju Pán obdaroval milosrdenstvom, radovali sa s ňou.

Verš 15
Veď bude veľký pred Pánom, nebude piť víno ani opojné nápoje a bude plný Ducha Svätého už v matkinom lone.
Sdc 13:4 - Preto dávaj pozor, nepi víno ani nijaký opojný nápoj a nejedz nič nečisté.

Verš 16
Mnohých z izraelských synov obráti k Pánovi, ich Bohu.
Mal 4:6 -
Mt 11:14 - A ak to chcete prijať: On je Eliáš, ktorý má prísť.

Verš 17
On sám pôjde pred ním v Eliášovom duchu a v jeho sile, aby obrátil srdcia otcov k deťom a neposlušných k múdrosti spravodlivých, a pripravil tak Pánovi dokonalý ľud.
Mt 3:2 - Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. —
Mk 9:12 - Opovedal im: Najprv príde Eliáš a všetko obnoví. Ale prečo je potom o Synovi človeka napísané, že bude veľa trpieť a budú ním opovrhovať?
Mal 4:6 -

Verš 18
Zachariáš povedal anjelovi: Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku.
Gn 17:17 - Abrahám padol na tvár, zasmial sa a v duchu si povedal: Môže sa storočnému narodiť syn a môže deväťdesiatročná Sára porodiť?

Verš 25
Toto mi urobil Pán v dňoch, keď milostivo zhliadol, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi.
Gn 30:23 - Počala, porodila syna a povedala: Boh ma zbavil potupy.
Iz 4:1 - V ten deň sa sedem žien chopí jedného chlapa a povedia: Vlastný chlieb budeme jesť a svoje šaty si oblečieme, len nech nás volajú tvojím menom, zbav nás našej potupy!

Verš 27
k panne zasnúbenej mužovi menom Jozef, z domu Dávidovho. Meno panny bolo Mária.
Mt 1:18 - S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.

Verš 31
Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.
Iz 7:14 - Preto sám Pán vám dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel.
Mt 1:21 - Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov.

Verš 32
On sa bude volať synom Najvyššieho a Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida.
Iz 54:5 - Tvojím manželom je predsa tvoj Tvorca, Hospodin zástupov je jeho meno. Tvojím vykupiteľom je Svätý Izraela, nazýva sa Bohom celej zeme.
2Sam 7:12 - Keď nadíde tvoj čas a ty sa pripojíš k tvojim otcom, vzbudím ti potomka, čo vzíde z teba, a upevním jeho kráľovskú moc.
Ž 132:11 - Hospodin prisahal vernosť Dávidovi, neodstúpi od nej: Jedného potomka z tvojho rodu posadím po tebe na trón.
Iz 9:7 - Pán zoslal slovo proti Jákobovi a dopadlo na Izrael.

Verš 33
Bude kraľovať nad Jákobovým domom naveky a jeho kráľovstvu nebude konca.
1Krn 22:10 - On postaví môjmu menu dom. Bude mi synom a ja jemu otcom. Jeho kráľovský trón nad Izraelom natrvalo upevním.
Ž 45:6 - Tvoje ostré šípy zasiahnu srdcia nepriateľov kráľa, národy sa ti poddajú.
Ž 89:36 - Raz navždy som na svoju svätosť prisahal, že nesklamem Dávida:
Jer 23:5 - Hľa, prídu dni — znie výrok Hospodina —, že vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok. Bude panovať ako kráľ, bude si múdro počínať a v krajine bude konať podľa práva.
Dan 7:14 - Bola mu odovzdaná moc a sláva i kráľovstvo, aby mu slúžili ľudia každého národa i jazyka. Jeho moc je večná, nikdy nepominie, a jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené.
Dan 7:27 - Kráľovstvo, moc a vznešenosť kráľovstiev pod šírym nebom bude zverené ľudu svätých Najvyššieho. Ich kráľovstvo bude večné, všetky mocnosti im budú slúžiť a budú ich poslúchať.
Mi 4:7 - Z toho, čo kríva, urobím zvyšok a z toho, čo je zahnané, mocný národ. Hospodin bude kraľovať nad nimi na vrchu Sion odteraz až naveky.
Heb 1:8 - O Synovi však: Tvoj trón, Bože, je na veky vekova žezlo tvojho práva je žezlom tvojho kráľovstva.

Verš 37
lebo u Boha nič nie je nemožné.
Jób 42:2 - Spoznal som, že môžeš všetko, a že nijaký plán nie je pre teba neuskutočniteľný.
Jer 32:17 - Ach, Pane, Hospodin, pozri, ty si svojou veľkou mocou a vystretým ramenom utvoril nebesá a zem, tebe nijaký div nie je nemožný.
Za 8:6 - Takto hovorí Hospodin zástupov: Ak je to nemožné v očiach zvyšku tohto ľudu v jeho dňoch, vari to bude nemožné aj v mojich očiach? — znie výrok Hospodina zástupov.
Mt 19:26 - Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.
Lk 18:27 - On im odpovedal: Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu.

Verš 45
Blahoslavená, ktorá uverila, lebo sa splní, čo jej oznámil Pán.
Lk 11:28 - On však odpovedal: Blahoslavení sú skôr tí, čo počúvajú a zachovávajú Božie slovo.

Verš 50
a jeho milosrdenstvo je z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
Ex 20:6 - ale milosť preukazujem tisícom tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania.

Verš 51
Prejavil silu svojím ramenom; rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú;
Iz 51:9 - Zobuď sa, zobuď sa a obleč si moc, rameno Hospodina! Zobuď sa ako v dávnych dňoch, ako za starodávnych pokolení! Nie si to ty, čo rozťal Rahaba a prebodol draka?
Iz 52:10 - Hospodin si obnažil sväté rameno pred očami všetkých pohanov a všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha.
Ž 33:10 - Hospodin marí zámery národov, navnivoč privádza úmysly ľudí.
1Pt 5:5 - Podobne vy mladší, buďte poddaní starším a všetci sa zaodejte do pokory jedni voči druhým, lebo Boh pyšným odporuje,ale pokorným dáva milosť.

Verš 52
mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
1Sam 2:8 - bedára dvíha z prachu, chudobného vyťahuje z blata, aby ich posadil s kniežatami a dedične im udelil čestné miesto. Hospodinove sú totiž základy zeme, na ne položil svet.
Ž 113:6 - a hľadí do hlbín neba i zeme?

Verš 53
Hladných nasýtil dobrotami a boháčov prepustil naprázdno.
Ž 34:10 - |TU(jod)|Tu Bojte sa Hospodina jeho svätí, lebo tým, čo sa ho boja, nič nechýba.

Verš 54
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na milosrdenstvo,
Iz 30:18 - Preto Hospodin čaká, aby sa zmiloval nad vami, a vstáva, aby vás omilostil, veď Hospodin je Bohom práva. Blahoslavení sú všetci, čo ho očakávajú.
Iz 41:9 - ktorého som priviedol z končín zeme, teba som povolal z najvzdialenejších končín a povedal som ti: Ty si môj služobník, teba som si vyvolil a nezavrhol.
Iz 54:5 - Tvojím manželom je predsa tvoj Tvorca, Hospodin zástupov je jeho meno. Tvojím vykupiteľom je Svätý Izraela, nazýva sa Bohom celej zeme.
Jer 31:2 - Toto hovorí Hospodin: Na púšti našiel milosť národ, ktorý unikol meču. Izrael šiel, aby dosiahol svoj odpočinok.
Jer 31:20 - Či nie je Efrajim mojím drahým synom alebo rozkošným dieťaťom? Kedykoľvek hovorím proti nemu, musím si ho pripomínať, preto sa moje vnútro kvôli nemu chveje, musím sa nad ním zmilovať — znie výrok Hospodina.

Verš 55
ako sľúbil našim otcom: Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.
Gn 17:19 - Boh však opakoval: Tvoja žena Sára ti porodí syna a dáš mu meno Izák. Uzavriem s ním zmluvu, večnú zmluvu s ním i s jeho potomstvom.
Gn 22:18 - Pretože si poslúchol môj hlas, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme.
Ž 132:11 - Hospodin prisahal vernosť Dávidovi, neodstúpi od nej: Jedného potomka z tvojho rodu posadím po tebe na trón.

Verš 58
Keď jej známi a príbuzní počuli, že ju Pán obdaroval milosrdenstvom, radovali sa s ňou.
Lk 1:14 - Budeš sa radovať a plesať, a mnohí sa potešia z jeho narodenia.

Verš 59
Na ôsmy deň prišli obrezať dieťa a chceli ho nazvať otcovým menom — Zachariáš.
Gn 17:12 - Z pokolenia na pokolenie budete na ôsmy deň po narodení obrezávať každého chlapca, či sa narodil v dome, alebo je kúpený za peniaze od cudzinca, teda nepochádza z tvojho potomstva.
Lv 12:3 - Na ôsmy deň sa má obrezať chlapcova predkožka.

Verš 60
Ale matka povedala: Nie, bude sa volať Ján.
Lk 1:13 - Ale anjel mu povedal: Neboj sa, Zachariáš, tvoja prosba bola vypočutá. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján.

Verš 69
a vzbudil nám mocného Spasiteľa v dome svojho služobníka Dávida,
Ž 132:17 - Postarám sa, aby tam vyrástol Dávidov roh, horiacu sviecu pripravím svojmu pomazanému.

Verš 70
ako oddávna hovoril ústami svojich prorokov
Ž 72:12 - On zachráni chudobného, ktorý volá o pomoc, biedneho i toho, ktorému nik nepomáha.
Iz 40:10 - Pozri, Pán, Hospodin prichádza v moci, vládne svojím ramenom. Hľa, nesie odmenu a jeho pláca ide pred ním.
Jer 23:6 - Za jeho dní Júda dosiahne spásu, Izrael bude bývať v bezpečí. Toto je meno, ktorým sa budú volať: Hospodin je naša spravodlivosť.
Jer 30:10 - Ty sa však neboj, môj služobník Jákob — znie výrok Hospodina —, nestrachuj sa, Izrael, lebo hľa, vyslobodím ťa z diaľky a tvoje potomstvo z krajiny jeho zajatia. Jákob sa vráti a bude žiť v pokoji, bez starostí a nik ho nevystraší.
Dan 9:27 - Za jeden týždeň mnohým nanúti zmluvu. Uprostred týždňa zastaví spaľovanú a pokrmovú obetu. Na ich mieste bude hrozná modla až po stanovené rozhodnutie o konci pustošiteľa.

Verš 73
na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi,
Gn 22:16 - a povedal: Prisahám na seba samého — znie výrok Hospodina — pretože si to urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna,
Ž 105:9 - Uzavrel ju s Abrahámom a prísahou potvrdil Izákovi,
Jer 31:33 - Toto však bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po týchto dňoch — znie výrok Hospodina. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojím ľudom.
Heb 6:13 - Keď Boh dával Abrahámovi prisľúbenie a nemal nikoho väčšieho, na koho by prisahal, prisahal na seba samého
Heb 6:17 - A pretože Boh chcel dedičom prisľúbenia presvedčivo dokázať nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia, zaručil sa prísahou,

Verš 74
že nám, po vyslobodení z ruky nepriateľov, umožní slúžiť mu bez strachu
Heb 9:14 - o to viac krv Krista, ktorý mocou večného Ducha sám seba priniesol Bohu ako nepoškvrnenú obetu, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu.

Verš 75
vo svätosti a v spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky naše dni.
1Pt 1:15 - no rovnako, ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní.

Verš 76
A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred Pánom, aby si mu pripravil cesty;
Lk 1:17 - On sám pôjde pred ním v Eliášovom duchu a v jeho sile, aby obrátil srdcia otcov k deťom a neposlušných k múdrosti spravodlivých, a pripravil tak Pánovi dokonalý ľud.
Mal 4:5 -

Verš 77
a dal poznať jeho ľudu spásu, že mu náš Boh odpustí hriechy
Lk 3:3 - Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov,

Verš 78
z hĺbky svojho milosrdenstva, vďaka ktorému nás navštívi Prichádzajúci z výsosti,
Mal 4:2 -

Verš 79
aby sa zjavil tým, čo sedia v tme a v tôni smrti, a upriamil naše kroky na cestu pokoja.
Iz 9:2 - Rozmnožil si ich jasot, zväčšil si ich radosť. Radujú sa pred tebou, ako sa raduje pri žatve, ako sa jasá pri delení koristi.
Iz 42:7 - aby sa slepým otvorili oči, aby väzni boli vyvedení zo žalára a z väznice tí, čo sedia v temnote.
Iz 43:8 - Vyveď slepý ľud, hoci má oči, a hluchých, hoci majú uši.
Iz 49:9 - Aby si povedal väzňom: Vyjdite! A tým, čo sú v tme: Ukážte sa! Pozdĺž ciest sa budú pásť a na všetkých holiach budú mať pastvu.
Iz 60:1 - Vstaň, zasvieť, lebo prichádza tvoje svetlo a Hospodinova sláva vychádza nad tebou.

Verš 80
Chlapček rástol a mocnel na duchu. Žil na púšti až do dňa, keď verejne vystúpil pred Izraelom.
Lk 2:40 - Chlapček rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola s ním.

Lk 1,1-4 - Teofil bol dajaký popredný muž, o ktorom sa hovorí aj v Sk 1, 1. Tento predhovor nám jasne poukazuje na to, že evanjelium nie je dajakým ľudovým rozprávaním, ale dielom doloženým vierohodnými svedectvami.

Lk 1,5 - Dávid pri novom zriadení starozákonnej bohoslužby zadelil kňazov do 24 tried. Každá trieda konala týždenne službu v chráme. Lósom sa rozhodlo, kto akú službu má vo svojej triede konať. Jeden z kňazov denne vchádzal ráno i večer ku kadidlovému oltáru pred Svätyňou svätých a tam pálil kadidlo.

Lk 1,25 - Radosť Alžbety bola veľká. Neplodnosť totiž bola v očiach Židov veľkou hanbou, ba Božím trestom.

Lk 1,26 - "V šiestom mesiaci" - od počatia Jána Krstiteľa.

Lk 1,27 - "Zasnúbenej" - o zásnubách pozri poznámku pri Mt 1, 18.

Lk 1,28 - "Zdravas'" doslovne "Raduj sa".

Lk 1,34-35 - Z týchto veršov sa dá usudzovať, že Panna Mária mala sľub trvalej čistoty a panenstva. Preto teraz nerozumie, že Boh chce, aby bola matkou. Anjel jej vysvetlí, že počatie bude dielom Svätého Ducha. Bude aj pannou, aj matkou. Tretie evanjelium dosť často uvádza činnosť Svätého Ducha (1, 15; 1, 35; 1, 41; 1, 67; 2, 25; 2, 26; 2,27; 3, 16. 22; 4, 1; 10, 21; 12, 12; 24, 49). Teda Panna Mária nežila manželsky s Jozefom, hoci bola jeho zákonitou manželkou. Jozef pravdepodobne vedel o tomto jej záväzku, a preto žili spolu ako brat a sestra.

Lk 1,39 - Mesto medzi vrchmi v blízkosti Jeruzalema, kde býval Zachariáš so svojou manželkou, je podľa tradície dnešné Ain Karim vo vzdialenosti asi 6 km na západ od Jeruzalema. Z Galiley to bola asi štvordňová cesta.

Lk 1,46-55 - Máriin chválospev Magnifikat je básnická skladba žalmového druhu, celá preniknutá myšlienkami zo žalmov a z iných starozákonných spisov. Mária ďakuje Bohu a chváli ho za jeho veľké činy, ktoré spôsobil v jej živote (46-50), ďalej hovorí o tom, ako veľkolepo si Boh počína pri riadení osudov celého ľudstva (51-53) a napokon o jeho vernosti a o prisľúbeniach vyvolenému ľudu (54-55).

Lk 1,59 - Na ôsmy deň po narodení bol Ján podrobený obradu obriezky, ktorý znamenal prijatie do zmluvy. Vtedy dali dieťaťu aj meno, čo bolo spojené s rodinnou slávnosťou.

Lk 1,67-80 - Aj Zachariášov chválospev Benediktus je skladba žalmového rázu, oslavujúca príchod Mesiáša-Spasiteľa z Dávidovho rodu (68-75) a povolanie Zachariášovho syna za jeho predchodcu (76-79). "Prorokovať" v Písme znamená vo všeobecnosti hovoriť z Božieho vnuknutia; v užšom zmysle slova aj predpovedať.