výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Lk 17, 1-36

1 Potom povedal svojim učeníkom: Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho pohoršenia prichádzajú. 2 Lepšie by bolo, keby mu na šiju zavesili mlynský kameň a hodili ho do mora, než aby zviedol jedného z týchto maličkých. 3 Dávajte si pozor! Ak sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak robí pokánie, odpusť mu! 4 A čo by sa aj sedem ráz za deň proti tebe prehrešil a sedem ráz sa k tebe vrátil a povedal by: Ľutujem!, odpusť mu! 5 Apoštoli povedali Pánovi: Daj nám väčšiu vieru! 6 Pán povedal: Ak by ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora!, poslúchla by vás. 7 Ak máte sluhu, ktorý orie, alebo pasie, kto z vás mu povie, keď sa vráti z poľa: Poď a hneď si sadni k stolu! 8 Vari mu skôr nepovie: Priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa ja nenajem a nenapijem. Ty budeš jesť a piť až potom. 9 Či azda bude ďakovať sluhovi, že urobil, čo mu rozkázal? 10 Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte: Sme neužitoční sluhovia. Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. 11 Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš cez Samáriu a Galileu. 12 Keď vchádzal do jednej dediny, stretol desať malomocných mužov. Už ďaleko zastali 13 a hlasno kričali: Ježiš, Učiteľ, zmiluj sa nad nami! 14 Keď ich uvidel, povedal im: Choďte a ukážte sa kňazom! A keď odchádzali, boli očistení. 15 Jeden z nich, len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. 16 Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval mu. Bol to Samaritán. 17 Vtedy Ježiš povedal: Neboli vari očistení desiati? Kde sú ostatní deviati? 18 Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a oslavoval Boha? 19 A jemu povedal: Vstaň a choď. Tvoja viera ťa zachránila. 20 Keď sa ho farizeji pýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, odpovedal im: Príchod Božieho kráľovstva sa nedá spozorovať. 21 Ani nepovedia: Hľa, tu je!, alebo: Tamto je! Lebo Božie kráľovstvo je medzi vami. 22 A učeníkom povedal: Prídu dni, keď si budete žiadať vidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. 23 Vtedy vám povedia: Hľa, tam je! Hľa, tu je! Ale vy nechoďte, nebežte za nimi! 24 Lebo ako blesk, keď sa zablýska, ožiari všetko od jedného konca pod nebom až po druhý, tak bude aj Syn človeka vo svoj deň. 25 Ale najprv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý týmto pokolením. 26 Ako bolo za dní Noachových, tak bude aj za dní Syna človeka. 27 Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noach vošiel do korábu. Vtedy prišla potopa a všetkých zahubila. 28 Podobne bolo za dní Lótových: jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali. 29 V deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, Boh zoslal oheň a síru z neba a všetkých zahubil. 30 Tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka. 31 Kto bude v ten deň na streche a svoje veci bude mať v dome, nech pre ne nezostupuje. Ani ten, čo bude na poli, nech sa nevracia. 32 Rozpomeňte sa na Lótovu ženu. 33 Kto sa bude usilovať zachovať si život, stratí ho, ale kto ho stratí, ten si ho zachová. 34 Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli. Jeden bude vzatý a druhý ostane. 35 Dve budú spolu mlieť. Jedna bude vzatá, druhá ostane. 37 Opýtali sa ho: Kde, Pane? On im povedal: Kde bude telo, tam sa zhromaždia aj supy.

Lk 17, 1-36

Verš 32
Rozpomeňte sa na Lótovu ženu.
Gn 19:26 - Lótova žena sa obzrela a premenila sa na soľný stĺp.

Verš 1
Potom povedal svojim učeníkom: Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho pohoršenia prichádzajú.
Mt 18:7 - Beda svetu pre pohoršenie. Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človeku, skrze ktorého pohoršenie prichádza.
Mk 9:42 - Kto by navádzal na hriech jedného z takýchto malých, čo veria vo mňa, pre toho by bolo lepšie, keby mu na krk zavesili mlynský kameň a hodili ho do mora.

Verš 34
Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli. Jeden bude vzatý a druhý ostane.
Mt 24:40 - Vtedy dvaja budú na poli: Jeden bude vzatý a druhý ponechaný.
1Sol 4:17 - potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom.

Verš 3
Dávajte si pozor! Ak sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak robí pokánie, odpusť mu!
Lv 19:17 - Neprechovávaj vo svojom srdci nenávisť voči svojmu bratovi. Dôrazne pokarhaj svojho blížneho, aby si jeho vinu nevzal na seba.
Prís 17:10 - Výčitka zapôsobí na rozumného viac ako sto palíc na blázna.
Mt 18:15 - Keby sa prehrešil tvoj brat, choď za ním a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa poslúchne, získal si svojho brata.
Jak 5:19 - Bratia moji, keď niekto z vás zblúdi od pravdy a ak ho potom niekto obráti,

Verš 4
A čo by sa aj sedem ráz za deň proti tebe prehrešil a sedem ráz sa k tebe vrátil a povedal by: Ľutujem!, odpusť mu!
Mt 18:21 - Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: Pane, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Či až sedem ráz?

Verš 37
Opýtali sa ho: Kde, Pane? On im povedal: Kde bude telo, tam sa zhromaždia aj supy.
Jób 39:30 - Jeho mláďatá vyciciavajú krv a tam, kde sú mŕtvoly, je aj on.
Mt 24:28 - Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia supy.

Verš 6
Pán povedal: Ak by ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora!, poslúchla by vás.
Mt 17:20 - On im odpovedal: Pre vašu malú vieru. Amen, hovorím vám: Keby ste mali vieru čo i len ako horčičné semienko a povedali by ste tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto tam!, tak prejde, a nič pre vás nebude nemožné.
Mt 21:21 - Ježiš im odpovedal: Amen, hovorím vám: Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, urobíte nielen to, čo som urobil s figovníkom, ale ak poviete aj tomuto vrchu: Zdvihni sa a hoď sa do mora!, stane sa to.
Mk 11:23 - Amen, hovorím vám, keby niekto prikázal tomuto vrchu: Zdvihni sa a zrúť sa do mora!, a nezapochyboval by v srdci, ale veril by, že čo vyslovil, sa stane, splní sa mu to.

Verš 33
Kto sa bude usilovať zachovať si život, stratí ho, ale kto ho stratí, ten si ho zachová.
Mt 10:39 - Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.
Mt 16:25 - Lebo kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho, a kto by stratil svoj život pre mňa, nájde ho.
Mk 8:35 - Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.
Lk 9:24 - Lebo kto by chcel svoju dušu zachrániť, stratí ju. Ale kto stratí svoju dušu pre mňa, zachráni si ju.
Jn 12:25 - Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre večný život.

Verš 14
Keď ich uvidel, povedal im: Choďte a ukážte sa kňazom! A keď odchádzali, boli očistení.
Lv 13:2 - Ak sa niekomu objaví na pokožke opuchlina či vyrážka alebo biela škvrna a z nej sa na pokožke vyvinie príznak malomocenstva, nech ho privedú ku kňazovi Áronovi alebo k niektorému z jeho synov, kňazov.
Lv 14:2 - Toto je zákon o malomocnom na deň jeho očisťovania: Privedú ho ku kňazovi.
Mt 8:4 - Ježiš mu potom povedal: Hľaď, aby si o tom nikomu nehovoril. Choď však, ukáž sa kňazovi a obetuj dar, ako prikázal Mojžiš — im na svedectvo.
Lk 5:14 - Prikázal mu, aby nikomu o tom nehovoril. A potom mu povedal: Choď! Ukáž sa kňazovi! Prines obetu za svoje očistenie tak, ako to prikázal Mojžiš, na svedectvo pre nich!

Verš 21
Ani nepovedia: Hľa, tu je!, alebo: Tamto je! Lebo Božie kráľovstvo je medzi vami.
Mt 24:23 - Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo: Tam je — neverte!
Mk 13:21 - Ak vám vtedy niekto povie: Pozrite, tu je Kristus!, alebo: Hľa, tam je! — neverte.
Lk 21:7 - Opýtali sa ho: Učiteľ, kedy to bude? Aké bude znamenie, keď sa to začne diať?

Verš 23
Vtedy vám povedia: Hľa, tam je! Hľa, tu je! Ale vy nechoďte, nebežte za nimi!
Mt 24:23 - Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo: Tam je — neverte!
Mk 13:21 - Ak vám vtedy niekto povie: Pozrite, tu je Kristus!, alebo: Hľa, tam je! — neverte.

Verš 25
Ale najprv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý týmto pokolením.
Mt 16:21 - Odvtedy začal Ježiš poukazovať svojim učeníkom na to, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, bude zabitý a na tretí deň vzkriesený.
Mt 17:22 - Keď sa zišli v Galilei, povedal im Ježiš: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí,
Mt 20:18 - Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť
Mk 8:31 - Potom ich začal učiť, že Syn človeka musí mnoho trpieť. Zavrhnú ho starší, veľkňazi i zákonníci, zabijú ho, ale na tretí deň vstane z mŕtvych.
Mk 9:31 - Učil totiž svojich učeníkov a hovoril im: Syn človeka je vydaný do rúk ľudí, zabijú ho, a keď ho zabijú, po troch dňoch vstane z mŕtvych.
Mk 10:33 - Pozrite, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť, vydajú pohanom,
Lk 9:22 - a dodal: Syn človeka musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Musí byť zabitý a tretieho dňa vzkriesený.
Lk 18:31 - Vtedy si vzal so sebou Dvanástich a povedal im: Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a vyplní sa o Synovi človeka všetko, čo napísali proroci.
Lk 24:6 - Niet ho tu, bol vzkriesený. Spomeňte si, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei:

Verš 26
Ako bolo za dní Noachových, tak bude aj za dní Syna človeka.
Gn 6:2 - Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú krásne, vzali si z nich za manželky tie, ktoré si vybrali.
Gn 7:7 - Noach vošiel do korábu a s ním aj jeho synovia, jeho žena a jeho nevesty pred záplavou vody.
Mt 24:37 - Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka.
1Pt 3:20 - Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Noacha, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody iba niekoľkí, celkovo osem ľudí.

Verš 29
V deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, Boh zoslal oheň a síru z neba a všetkých zahubil.
Gn 19:24 - Hospodin zoslal na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bolo to od Hospodina.
Dt 29:23 - Všetky národy sa budú pýtať: Prečo to Hospodin urobil tejto krajine? Prečo ten veľký rozhorčený hnev?
Iz 13:19 - Babylon, ozdoba kráľovstiev, pyšná okrasa Chaldejov, pochodí, ako keď Boh rozvrátil Sodomu a Gomoru.
Jer 50:40 - Podobne ako po vyvrátení Sodomy a Gomory a susedných miest — znie výrok Hospodina — nik tam nebude bývať, neusadí sa tam človek.
Oz 11:8 - Ako by som ťa mohol vydať, Efrajim, teba sa vzdať, Izrael? Ako by som ťa mohol vydať ako Adamu a naložiť s tebou ako s Cebójimom? Moja myseľ sa obracia proti mne a všetky moje pocity ľútosti sa rozpaľujú.
Am 4:11 - Vyvrátil som vás, ako som zničil Sodomu a Gomoru, takže ste boli sťa ohorok, vytrhnutý z ohňa, a predsa ste sa neobrátili ku mne — znie výrok Hospodina.
Júd 1:7 - Rovnako ako Sodoma a Gomora, a okolité mestá, ktoré sa podobným spôsobom oddali smilstvu a náhlili sa za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú výstrahou.

Lk 17,1-2 - Mt 18, 6-7; Mk 9, 42."Nie je možné" - t. j. dnešný svet je už taký…

Lk 17,3-4 - Mt 18, 15. 21-22.

Lk 17,5-6 - Mt 17, 20; 21, 21; Mk 11, 23.

Lk 17,23 - Mt 24, 23; Mk 13, 21.

Lk 17,24 - Mt 24, 27.

Lk 17,26-27 - Mt 24, 37-39.

Lk 17,31 - Mt 24, 17-18; Mk 13, 15-16.

Lk 17,33 - Mt 10, 39; Mk 8, 35.

Lk 17,34-35 - Mt 24, 40-41.

Lk 17,36 - "Dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý sa ponechá." Je to interpolácia z Mt 24, 41, preto verš Neovulgáta vynecháva.

Lk 17,37 - Mt 24, 28.Ježiš tu cituje príslovie; ako sa orly zletia na miesto, kde je mŕtvola, tak sa pri poslednom súde vyvolení zhromaždia vôkol Syna človeka.