výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Lk 4, 1-44

1 Ježiš sa vrátil od Jordána plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti 2 a diabol ho pokúšal. Počas týchto dní nič nejedol, až celkom vyhladol. 3 Vtedy mu diabol povedal: Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. 4 Ježiš mu odpovedal: Je napísané, že človek nebude žiť iba z chleba. 5 Potom ho diabol vyviedol na vysoký vrch, ukázal mu v okamihu všetky kráľovstvá sveta 6 a povedal: Tebe dám všetku túto moc a slávu, lebo patrí mne, a dám ju tomu, komu chcem. 7 Ak sa mi teda pokloníš, to všetko bude tvoje. 8 Ježiš mu odpovedal: Je napísané: Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a len jemu budeš slúžiť. 9 Potom ho zaviedol do Jeruzalema. Tam ho postavil na chrámové cimburie a hovoril mu: Ak si Boží Syn, skoč odtiaľto. 10 Veď je napísané: Svojim anjelom prikáže o tebe,aby ťa chránili. 11 A: Oni ťa vezmú na ruky,aby si si neudrel nohu o kameň. 12 Ježiš mu odpovedal: Je povedané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha. 13 Keď diabol skončil všetky svoje pokušenia, načas od neho odišiel. 14 Ježiš sa v sile Ducha Svätého vrátil do Galiley a zvesť o ňom sa rozšírila po celom okolí. 15 Učil tam v ich synagógach a všetci ho oslavovali. 16 Prešiel do Nazareta, kde vyrastal a podľa zvyku v sobotu vošiel do synagógy. Keď vstal, aby čítal, 17 podali mu knihu proroka Izaiáša. Knihu rozvinul na tom mieste, kde bolo napísané: 18 Duch Pánov je nado mnou,lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjeliuma uzdravovať skrúšených srdcom.Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie,slepým vrátiť zrak,utláčaných prepustiť 19 a vyhlásiť milostivý rok Pánov. 20 Nato zvinul knihu, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli naňho. 21 On pokračoval: Dnes sa splnilo Písmo, ktoré ste práve počuli. 22 Všetci mu prisviedčali a obdivovali jeho láskavú reč, ktorá plynula z jeho úst. A hovorili si: Či to nie je Jozefov syn? 23 A Ježiš im hovoril: Iste mi poviete toto príslovie: Lekár, uzdrav sám seba! Aj tu, vo svojej domovine urob to, o čom sme počuli, že sa stalo v Kafarnaume. 24 On však povedal: Amen, hovorím vám, že nijaký prorok nie je vzácny vo svojej domovine. 25 Pravdu vám hovorím: Za čias Eliáša, keď sa nebo na tri roky a šesť mesiacov zavrelo a v celej krajine nastal veľký hlad, bolo v Izraeli mnoho vdov. 26 Ale Eliáš nebol poslaný k nijakej inej, iba k vdove do sidonskej Sarepty. 27 A za čias proroka Elizea bolo v Izraeli mnoho malomocných. No nikto z nich nebol očistený, iba Naáman zo Sýrie. 28 Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. 29 Vstali a hnali ho von z mesta. Vyviedli ho až na kraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho odtiaľ zhodili. 30 Ale on sa spomedzi nich vytratil a vzdialil sa. 31 Potom zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Tam po sobotách vyučoval. 32 Obdivovali ho a žasli nad jeho rečami, lebo v jeho slove bola moc. 33 V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona, ktorý silným hlasom vykríkol: 34 Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si. Si Boží Svätý. 35 Ježiš pohrozil démonovi: Mlč a vyjdi z neho! Démon hodil človeka medzi nich, potom z neho vyšiel, ale neublížil mu. 36 Všetkých sa zmocnila hrôza a hovorili si medzi sebou: Čo je to za slovo, že takou mocou a silou rozkazuje nečistým duchom a tí vychádzajú? 37 A zvesť o ňom sa rozšírila po celom tom kraji. 38 Vstal, odišiel zo synagógy a vošiel do Šimonovho domu. Šimonova testiná mala vysokú horúčku a prosili za ňu. 39 Zastal nad ňou, pohrozil horúčke a tá prestala. Ihneď vstala a posluhovala im. 40 Pri západe slnka k nemu všetci privádzali chorých, ktorí trpeli rozličnými neduhmi. Na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. 41 Z mnohých vychádzali démoni a kričali: Ty si Boží Syn. Ale on im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že je Mesiáš. 42 Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na osamelé miesto. Zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. 43 No on im odpovedal: Aj iným mestám musím hlásať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný. 44 A kázal v judských synagógach.

Lk 4, 1-44

Verš 32
Obdivovali ho a žasli nad jeho rečami, lebo v jeho slove bola moc.
Mt 7:29 - Učil ich totiž ako taký, čo má moc, a nie ako ich zákonníci.
Mk 1:22 - Žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.

Verš 1
Ježiš sa vrátil od Jordána plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti
Mt 4:1 - Nato Duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal.
Mk 1:12 - Hneď nato ho Duch hnal na púšť.

Verš 2
a diabol ho pokúšal. Počas týchto dní nič nejedol, až celkom vyhladol.
Ex 34:28 - Bol tam s Hospodinom štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol chlieb ani nepil vodu. Na tabule napísal slová zmluvy, desať slov.
1Kr 19:8 - Vstal teda a najedol sa i napil a posilnený tým pokrmom putoval štyridsať dní a štyridsať nocí až na Boží vrch Horeb.

Verš 4
Ježiš mu odpovedal: Je napísané, že človek nebude žiť iba z chleba.
Dt 8:3 - Pokoroval ťa, dal ti hladovať, potom ťa sýtil mannou, ktorú si nepoznal a nepoznali ju ani tvoji otcovia, aby ťa poučil, že človek nežije len samým chlebom, ale všetkým, čo vychádza z Hospodinových úst.
Mt 4:4 - On mu však odpovedal: Je napísané: Človek bude žiť nielen z chleba,ale z každého slova,ktoré vychádza z Božích úst.

Verš 38
Vstal, odišiel zo synagógy a vošiel do Šimonovho domu. Šimonova testiná mala vysokú horúčku a prosili za ňu.
Mt 8:14 - Keď Ježiš prišiel do Petrovho domu, videl jeho testinú ležať v horúčke.
Mk 1:29 - Len čo vyšli zo synagógy, vošli s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu.

Verš 33
V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona, ktorý silným hlasom vykríkol:
Mk 1:23 - Práve vtedy bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol:

Verš 8
Ježiš mu odpovedal: Je napísané: Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a len jemu budeš slúžiť.
Dt 6:13 - Hospodina, svojho Boha sa boj, jemu slúž a na jeho meno prisahaj!
Dt 10:20 - Hospodina, svojho Boha sa boj, jemu slúž, jeho sa pridŕžaj a na jeho meno prisahaj.
1Sam 7:3 - Vtedy vyzval Samuel celý dom Izraela: Ak sa celým srdcom obrátite k Hospodinovi, ak odstránite spomedzi seba cudzie božstvá a aštarty, ak sa úprimne odovzdáte Hospodinovi a budete slúžiť výlučne jemu, vyslobodí vás z moci Filištíncov.

Verš 41
Z mnohých vychádzali démoni a kričali: Ty si Boží Syn. Ale on im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že je Mesiáš.
Mk 1:34 - Ježiš vtedy uzdravil mnohých postihnutých, ktorých trápili rozličné choroby, vyhnal mnohých zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali.
Mk 3:11 - Keď ho zbadali nečistí duchovia, padali pred ním a kričali: Ty si Syn Boží!

Verš 10
Veď je napísané: Svojim anjelom prikáže o tebe,aby ťa chránili.
Ž 91:11 - Veď on svojim anjelom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách.

Verš 12
Ježiš mu odpovedal: Je povedané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.
Dt 6:16 - Nepokúšajte Hospodina, svojho Boha, ako ste ho pokúšali v Masse.

Verš 14
Ježiš sa v sile Ducha Svätého vrátil do Galiley a zvesť o ňom sa rozšírila po celom okolí.
Mt 4:12 - Keď Ježiš počul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley.
Mk 1:14 - Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley a hlásal Božie evanjelium.
Jn 4:43 - Po dvoch dňoch odišiel odtiaľ do Galiley.
Sk 10:37 - Vy viete, čo sa dialo po celom Judsku. Začalo sa to v Galilei po krste, ktorý hlásal Ján.

Verš 16
Prešiel do Nazareta, kde vyrastal a podľa zvyku v sobotu vošiel do synagógy. Keď vstal, aby čítal,
Mt 13:54 - Prišiel do svojej domoviny a tam učil v synagóge, takže ľudia sa veľmi čudovali a hovorili: Odkiaľ má takúto múdrosť a mocné činy?
Mk 6:1 - Potom odtiaľ odišiel a vrátil sa do svojej domoviny. Učeníci ho nasledovali.
Jn 4:43 - Po dvoch dňoch odišiel odtiaľ do Galiley.
Neh 8:4 - Zákonník Ezdráš stál na vyvýšenom drevenom podstavci, ktorý na ten účel zhotovili. Vedľa neho stál po pravici Mattitja, Šema, Anája, Urija, Chilkija, Maaséja a po ľavici Pedája, Míšael, Malkija, Chášum, Chašbaddána, Zekarja a Mešullám.

Verš 40
Pri západe slnka k nemu všetci privádzali chorých, ktorí trpeli rozličnými neduhmi. Na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich.
Mt 8:16 - Keď sa zvečerilo, priniesli mu mnohých posadnutých démonmi. On slovom vyhnal duchov a uzdravil všetkých trpiacich,
Mk 1:32 - Keď slnko zapadlo a nastal večer, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi.
Mk 7:32 - Ta mu priviedli hluchého a takmer nemého človeka. Poprosili ho, aby naň položil ruku.
Mk 8:23 - Chytil slepca za ruku a vyviedol ho von za dedinu. Naslinil mu oči, položil naňho ruky a spýtal sa ho: Vidíš niečo?
Mk 8:25 - Znovu mu položil ruky na oči a on začal vidieť. Slepec ozdravel a všetko videl úplne jasne.

Verš 18
Duch Pánov je nado mnou,lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjeliuma uzdravovať skrúšených srdcom.Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie,slepým vrátiť zrak,utláčaných prepustiť
Iz 61:1 - Duch Pána, Hospodina je nado mnou, lebo ma Hospodin pomazal, poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, obviazať rany tým, čo majú skrúšené srdce, zvestovať slobodu zajatcom a väzneným prepustenie,
Mt 11:5 - Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa ohlasuje evanjelium.
Iz 42:7 - aby sa slepým otvorili oči, aby väzni boli vyvedení zo žalára a z väznice tí, čo sedia v temnote.
Iz 61:1 - Duch Pána, Hospodina je nado mnou, lebo ma Hospodin pomazal, poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, obviazať rany tým, čo majú skrúšené srdce, zvestovať slobodu zajatcom a väzneným prepustenie,

Verš 22
Všetci mu prisviedčali a obdivovali jeho láskavú reč, ktorá plynula z jeho úst. A hovorili si: Či to nie je Jozefov syn?
Iz 50:4 - Pán, Hospodin mi dal jazyk učeníkov, aby som vedel unaveného posilniť slovom. Ráno čo ráno mi prebúdza ucho, aby som počúval ako učeníci.
Mt 13:54 - Prišiel do svojej domoviny a tam učil v synagóge, takže ľudia sa veľmi čudovali a hovorili: Odkiaľ má takúto múdrosť a mocné činy?
Mk 6:2 - Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho množstvo ľudí, ktorí sa s prekvapením pýtali: Odkiaľ to ten človek má? Aká je to múdrosť, ktorej sa mu dostalo? Aké mocné činy sa dejú jeho rukami!
Lk 2:47 - Všetci, čo ho počúvali, boli ohromení jeho rozumnosťou a odpoveďami.
Jn 6:42 - a namietali: Vari to nie je Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca a matku poznáme? Ako to, že teraz hovorí: Zostúpil som z neba?

Verš 23
A Ježiš im hovoril: Iste mi poviete toto príslovie: Lekár, uzdrav sám seba! Aj tu, vo svojej domovine urob to, o čom sme počuli, že sa stalo v Kafarnaume.
Mt 4:13 - Zanechal Nazaret a usadil sa v prímorskom Kafarnaume na území Zebúluna a Naftáliho,

Verš 24
On však povedal: Amen, hovorím vám, že nijaký prorok nie je vzácny vo svojej domovine.
Mt 13:57 - A pohoršovali sa nad ním. Ježiš im však povedal: Prorok býva zaznávaný iba v domovine a vo vlastnom dome.
Mk 6:4 - Nato im Ježiš povedal: Proroka si uctia všade, len nie vo svojej domovine, medzi svojimi príbuznými a vo vlastnom dome.
Jn 4:44 - Sám Ježiš sa totiž presvedčil, že prorok nemá úctu vo svojej domovine.

Verš 25
Pravdu vám hovorím: Za čias Eliáša, keď sa nebo na tri roky a šesť mesiacov zavrelo a v celej krajine nastal veľký hlad, bolo v Izraeli mnoho vdov.
1Kr 17:7 - Onedlho však potok vyschol, lebo v krajine nebolo dažďa.
Jak 5:17 - Eliáš bol človek ako my, ale keď sa horlivo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov.

Verš 27
A za čias proroka Elizea bolo v Izraeli mnoho malomocných. No nikto z nich nebol očistený, iba Naáman zo Sýrie.
2Kr 5:14 - Zostúpil teda, pohrúžil sa sedemkrát v Jordáne, ako to žiadal Boží muž, a jeho telo dostalo mladícku sviežosť. Očistil sa.

Verš 42
Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na osamelé miesto. Zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal.
Mk 1:35 - Nadránom, zavčasu, ešte za tmy vstal a vyšiel von. Odobral sa na osamelé miesto a tam sa modlil.

Verš 31
Potom zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Tam po sobotách vyučoval.
Mt 4:13 - Zanechal Nazaret a usadil sa v prímorskom Kafarnaume na území Zebúluna a Naftáliho,
Mk 1:21 - Tak prišli do Kafarnauma. Hneď v sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil.

Lk 4,1-13 - Mt 4, 1-11; Mk 1, 12-13.

Lk 4,4 - Dt 8, 3.

Lk 4,8 - Dt 6, 13.

Lk 4,10-11 - Ž 91, 11-12.

Lk 4,12 - Dt 6, 16.

Lk 4,14-15 - Mt 4, 12-17; Mk 1, 14-15.

Lk 4,16-30 - Mt 13, 53-58; Mk 6, 1-6.

Lk 4,18-19 - Iz 61, 1-2.

Lk 4,31-37 - Mk 1, 21-28.

Lk 4,38-39 - Mt 8, 14-15; Mk 1, 29-31.

Lk 4,40-41 - Mt 8, 16-17; Mk 1, 32-34.

Lk 4,42-44 - Mk 1, 35-39.

Lk 4,44 - Mk má "po celej Galilei", Lk berie Judeu v širšom zmysle: všetky kraje Izraela.