výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Lk 19, 1-48

1 Potom vošiel do Jericha. 2 A tu, muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, 3 túžil uvidieť Ježiša, aby vedel, kto to je, no pre zástupy ho nemohol zazrieť, lebo bol malej postavy. 4 Bežal teda napred a vyšiel na divý figovník, aby ho odtiaľ videl, lebo tadiaľ mal ísť. 5 Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore a povedal mu: Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. 6 On chytro zišiel a s radosťou ho prijal. 7 Všetci, ktorí to videli, reptali: K hriešnemu človeku si vošiel oddýchnuť. 8 Ale Zachej povedal Pánovi: Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne. 9 Ježiš mu odpovedal: Dnes prišla spása do tohto domu, veď aj on je Abrahámovým synom. 10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. 11 Keď to počúvali, pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že už-už sa zjaví Božie kráľovstvo. 12 Povedal teda: Istý šľachtic odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. 13 Zavolal si desať sluhov, dal im desať hrivien a povedal im: Obchodujte s nimi, kým neprídem. 14 Ale občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: Nechceme, aby tento človek nad nami kraľoval. 15 Keď prevzal kráľovstvo a vrátil sa, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko ktorý obchodovaním získal. 16 Prišiel prvý a povedal: Pane, tvoja hrivna získala desať hrivien. 17 On mu povedal: Správne, dobrý sluha, pretože si bol verný v nepatrnej veci, ujmi sa vlády nad desiatimi mestami! 18 Prišiel druhý a povedal: Pane, tvoja hrivna vyniesla päť hrivien. 19 Tomu povedal: Ty vládni nad piatimi mestami! 20 Iný prišiel a hovoril: Pane, hľa, tu je tvoja hrivna. Mal som ju uloženú v šatke. 21 Bál som sa ťa, lebo si prísny človek. Berieš, čo si si neuložil, a žneš, čo si nezasial. 22 Tomu povedal: Zlý sluha! Budem ťa súdiť podľa toho, čo si povedal. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial. 23 Prečo si teda nedal moje peniaze peňažníkom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi? 24 A prítomným povedal: Vezmite mu hrivnu a dajte ju tomu, čo má desať. 25 Oni mu povedali: Pane, veď ten má desať hrivien! 26 Hovorím vám: Každému, kto má, bude pridané, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. 27 A napokon, mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kraľoval, priveďte sem a pozabíjajte ich predo mnou. 28 Po týchto slovách kráčal vpredu a uberal sa do Jeruzalema. 29 Keď sa priblížil k Betfagé a Betánii, k vrchu, ktorý sa volá Olivový, poslal dvoch učeníkov 30 so slovami: Choďte do dediny, ktorá je naproti. Len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nikto nikdy nesedel. Odviažte ho a priveďte! 31 Ak sa vás niekto spýta: Prečo ho odväzujete?, odpovedzte takto: Pán ho potrebuje. 32 Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal. 33 Keď odväzovali osliatko, povedali im jeho majitelia: Prečo odväzujete osliatko? 34 Oni odpovedali: Pán ho potrebuje. 35 Osliatko priviedli k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša. 36 Ako šiel, na cestu prestierali svoje plášte. 37 Keď sa približoval k úpätiu Olivového vrchu, začal celý zástup učeníkov silným hlasom radostne chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli. 38 Volali: Požehnaný, ktorý prichádzaako kráľ v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach! 39 Vtedy mu niektorí farizeji zo zástupu povedali: Učiteľ, napomeň svojich učeníkov! 40 On však odpovedal: Hovorím vám: Ak budú títo mlčať, kamene budú kričať. 41 Keď sa už priblížil a uzrel mesto, zaplakal nad ním 42 a povedal: Kiežby si aj ty, aspoň v tento deň, spoznalo, čo ti prináša pokoj! Teraz je to však skryté pred tvojimi očami. 43 Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán. 44 Zrovnajú ťa so zemou i tvoje deti v tebe, a nenechajú ti kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia. 45 Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov 46 a povedal im: Je napísané: Môj dom bude domom modlitby. A vy ste z neho urobili pelech lotrov. 47 A deň čo deň učil v chráme. No veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa ho usilovali zahubiť. 48 Nevedeli však, čo robiť, lebo všetok ľud na ňom lipol a počúval ho.

Lk 19, 1-48

Verš 35
Osliatko priviedli k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša.
Jn 12:14 - Ježiš si našiel osliatko, posadil sa naň, ako je napísané:
2Kr 9:13 - Každý vzal hneď svoje šaty a podložil mu ich pod nohy na schody. Zatrúbili na roh a rozhlasovali: Jehu sa stal kráľom.

Verš 38
Volali: Požehnaný, ktorý prichádzaako kráľ v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!
Ž 118:26 - Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodina! Žehnáme vás z Hospodinovho domu.
Lk 2:14 - Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje.
Ef 2:14 - Veď on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojím telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva,

Verš 40
On však odpovedal: Hovorím vám: Ak budú títo mlčať, kamene budú kričať.
Hab 2:11 - Kameň z múru volá o pomoc a trám z drevenej podpery odpovedá.

Verš 9
Ježiš mu odpovedal: Dnes prišla spása do tohto domu, veď aj on je Abrahámovým synom.
Lk 13:16 - A či túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan osemnásť rokov držal spútanú, nebolo treba z toho puta vyslobodiť v sobotný deň?

Verš 10
Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo.
Mt 10:6 - Choďte radšej za ovcami, ktoré sa stratili z domu Izraela.
Mt 15:24 - Odpovedal im: Som poslaný iba k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izraela.
Mt 18:11 -
Sk 13:46 - Pavol a Barnabáš im však hovorili otvorene: Najprv vy ste museli počuť Božie slovo; keďže ho však odmietate a sami sa pokladáte za nehodných večného života, obraciame sa k pohanom.

Verš 12
Povedal teda: Istý šľachtic odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť.
Mt 25:14 - Bude to tak, ako keď ktosi odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok;
Mk 13:34 - Je to ako s človekom, ktorý odcestoval z domu a svojim služobníkom určil, čo majú robiť. Každému dal prácu a vrátnikovi prikázal, aby bedlil.

Verš 46
a povedal im: Je napísané: Môj dom bude domom modlitby. A vy ste z neho urobili pelech lotrov.
1Kr 8:29 - Nechže sú tvoje oči nocou-dňom upreté na tento dom, na miesto, o ktorom si sa vyslovil, že tam bude tvoje meno. Vypočuj modlitbu, ktorú ti tvoj služobník predkladá na tomto mieste.
Iz 56:7 - zavediem na svoj svätý vrch a rozveselím ich vo svojom dome modlitby. Ich spaľované obety a obety s hostinou budú prijaté na mojom oltári, veď môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy.
Jer 7:11 - Či tento dom, ktorý sa nazýva mojím menom, je vo vašich očiach pelech lotrov? Ja sám som to videl, znie výrok Hospodina.
Mt 21:13 - a povedal im: Je napísané: Môj dom sa bude volať domom modlitby.Ale vy z neho robíte pelech lotrov.
Mk 11:17 - Učil ich a hovoril: Či nie je napísané: Môj dom sa bude nazývať domom modlitbypre všetky národy?Vy ste však z neho urobili pelech lotrov!

Verš 44
Zrovnajú ťa so zemou i tvoje deti v tebe, a nenechajú ti kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia.
1Kr 9:7 - vyhubím Izrael z povrchu krajiny, ktorú som dal im, a dom, ktorý som zasvätil svojmu menu, zavrhnem od seba. Izrael sa stane odstrašujúcim príkladom všetkým národom.
Mi 3:12 - Preto pre vás bude Sion zoraný na pole, Jeruzalem sa zmení na zrúcaniny a chrámové návršie na lesnaté výšiny.
Mt 24:1 - Po tom, čo Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal odtiaľ, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby.
Mk 13:2 - Ježiš odpovedal: Vidíš tieto mohutné stavby? Nezostane tu kameň na kameni, všetko bude zbúrané.
Lk 21:6 - Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni. Všetko bude zničené.

Verš 22
Tomu povedal: Zlý sluha! Budem ťa súdiť podľa toho, čo si povedal. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial.
2Sam 1:16 - Dávid povedal: Nech vina za preliatu krv padne na tvoju hlavu, vlastné ústa ťa usvedčili, keď si povedal: Ja som zabil Hospodinovho pomazaného.
Mt 12:37 - Na základe svojich slov budeš ospravedlnený a na základe svojich slov budeš odsúdený.

Verš 26
Hovorím vám: Každému, kto má, bude pridané, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.
Mt 13:12 - Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať nadbytok. Kto však nemá, tomu vezmú aj to, čo má.
Mt 25:29 - Lebo každému, kto má, sa pridá a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu sa odoberie aj to, čo má.
Mk 4:25 - lebo kto má, tomu bude pridané, a kto nemá, tomu bude odňaté i to, čo má.
Lk 8:18 - Dávajte pozor, keď počúvate. Veď kto má, tomu sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, o čom sa nazdáva, že má.

Verš 47
A deň čo deň učil v chráme. No veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa ho usilovali zahubiť.
Mk 11:18 - Počuli to veľkňazi a zákonníci a hľadali spôsob, ako ho zahubiť. Báli sa ho však, lebo všetok ľud obdivoval jeho učenie.
Jn 7:19 - Či vám Mojžiš nedal zákon? Nik z vás však zákon neplní. Prečo ma chcete zabiť?
Jn 8:37 - Viem, že ste Abrahámovo potomstvo, a predsa ma chcete zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma.

Verš 29
Keď sa priblížil k Betfagé a Betánii, k vrchu, ktorý sa volá Olivový, poslal dvoch učeníkov
Mt 21:1 - Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfagé k Olivovému vrchu, vtedy Ježiš poslal dvoch učeníkov
Mk 11:1 - Keď sa blížili k Jeruzalemu, pri Betfagé a Betánii blízko Olivovému vrchu poslal dvoch svojich učeníkov

Lk 19,11-27 - Mt 25,14-30.Matúš uvádza iba podobné podobenstvo. - Mína bola minca v hodnote asi 1/2 kg striebra.

Lk 19,28-40 - Mt 21, 1-11; Mk 11, 1-11; Jn 12, 12-19.

Lk 19,38 - Ž 118, 26.

Lk 19,45-48 - Mt 21, 12-13; Mk 11, 15-17; Jn 2, 14-16.Jn hovorí, že Ježiš vyhnal aj na začiatku svojho účinkovania predavačov z chrámu.