výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Lk 3, 1-38

1 V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Pontský Pilát spravoval Judeu, Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom na území Iturey a Trachonitidy a Lyzaniáš bol tetrarchom v Abiléne, 2 za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi, synovi Zachariáša. 3 Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, 4 ako je napísané v knihe proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti:Upravte cestu Pánovi,vyrovnajtemu chodníky! 5 Každá priepasť bude zasypaná,každý vrch a kopec sa zníži,čo je krivé, bude priame,čo je hrboľaté, bude rovnou cestou. 6 A každý tvoruvidí Božiu spásu. 7 Zástupom, ktoré prichádzali k nemu, aby ich pokrstil, povedal: Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť pred prichádzajúcim hnevom? 8 Prinášajte teda ovocie svedčiace o vašom pokání a nezačínajte medzi sebou hovoriť: Naším otcom je Abrahám. Lebo hovorím vám, že Boh môže aj z týchto kameňov stvoriť Abrahámovi potomkov. 9 Veď sekera je už priložená na koreň stromov. A tak každý strom, čo neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia na oheň. 10 Zástupy sa ho spýtali: Čo teda máme robiť? 11 On im odpovedal: Kto má dvoje šiat, nech sa rozdelí s tým, čo nemá, a kto má dosť jedla, nech urobí podobne. 12 Aj mýtnici prichádzali dať sa pokrstiť a hovorili mu: Učiteľ, čo máme robiť? 13 On im odpovedal: Nevymáhajte viac, ako vám patrí. 14 Vojaci sa ho spýtali: A čo máme robiť my? Tým povedal: Nikoho netrýznite ani nevydierajte, uspokojte sa so svojím žoldom! 15 Ľud žil v očakávaní a všetci vo svojom srdci uvažovali o Jánovi, že azda on je Mesiáš. 16 Ale Ján všetkým odpovedal: Ja vás krstím vodou. Prichádza však mocnejší ako ja. Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. 17 V ruke má vejačku, aby vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky. Plevy však spáli v neuhasiteľnom ohni. 18 Ešte všelijako ináč povzbudzoval ľud a hlásal mu evanjelium. 19 Keď však pokarhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a za všetko zlo, čo popáchal, Herodes 20 dovŕšil všetko tým, že uvrhol Jána do väzenia. 21 Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď už bol pokrstený aj Ježiš, ktorý sa modlil, otvorilo sa nebo 22 a Duch Svätý zostúpil na neho v podobe holubice. Z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie. 23 Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov. Nazdávali sa, že je synom Jozefa. Jeho predkami boli: Heli, 24 Matat, Lévi, Melchi, Jannai, Jozef, 25 Matatiáš, Amos, Naum, Hesli, Nagge, 26 Mahat, Matatiáš, Semein, Josech, Joda, 27 Johannan, Resa, Zerubbábel, Šealtíel, Neri, 28 Melchi, Addi, Kosam, Elmodam, Ér, 29 Jesus, Eliezer, Jorim, Matat, Lévi, 30 Simeon, Júda, Jozef, Jonam, Eljákim, 31 Melea, Mena, Matat, Nátan, Dávid, 32 Izaj, Obéd, Bóaz, Salmón, Nachšón, 33 Ammínadab, Admin, Arni, Checrón, Perec, Júda, 34 Jákob, Izák, Abrahám, Terach, Náchor, 35 Serúg, Reu, Peleg, Éber, Šelach, 36 Kainam, Arpakšad, Šém, Noach, Lemech, 37 Matuzalem, Henoch, Jered, Mahalalel, Kénan, 38 Enóš, Šét, Adam. Ten bol od Boha.

Lk 3, 1-38

Verš 2
za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi, synovi Zachariáša.
Sk 4:6 - veľkňaz Annáš, Kajfáš, Ján, Alexander a všetci, čo boli z veľkňazského rodu.

Verš 3
Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov,
Mt 3:1 - V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, ktorý kázal v judskej púšti:
Mk 1:4 - tak vystúpil Ján Krstiteľ na púšti a kázal krst pokánia na odpustenie hriechov.

Verš 4
ako je napísané v knihe proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti:Upravte cestu Pánovi,vyrovnajtemu chodníky!
Iz 40:3 - Hlas volá: Na púšti pripravte cestu Hospodinovi, v stepi urovnajte chodník nášmu Bohu!
Mt 3:3 - Je to ten, o ktorom bolo povedané ústami proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti:Pripravte cestu Pánovi,vyrovnávajte mu chodníky.
Mk 1:3 - Hlas volajúceho na púšti:Pripravte cestu Pánovi,vyrovnajte mu chodníky! —
Jn 1:23 - Povedal: Ja som hlas volajúceho na púšti:Vyrovnajte Pánovu cestu,ako povedal prorok Izaiáš.

Verš 38
Enóš, Šét, Adam. Ten bol od Boha.
Gn 5:3 - Keď mal Adam stotridsať rokov, narodil sa mu syn na jeho obraz a podobu a dal mu meno Šét.

Verš 6
A každý tvoruvidí Božiu spásu.
Ž 98:2 - Hospodin oznámil svoju spásu, svoju spravodlivosť zjavil pred očami národov.
Iz 52:10 - Hospodin si obnažil sväté rameno pred očami všetkých pohanov a všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha.

Verš 7
Zástupom, ktoré prichádzali k nemu, aby ich pokrstil, povedal: Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť pred prichádzajúcim hnevom?
Mt 3:7 - Keď zbadal, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k jeho krstu, povedal im: Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť pred budúcim hnevom?
Mt 23:33 - Hadi, vreteničie plemeno! Ako uniknete odsúdeniu do pekla?

Verš 8
Prinášajte teda ovocie svedčiace o vašom pokání a nezačínajte medzi sebou hovoriť: Naším otcom je Abrahám. Lebo hovorím vám, že Boh môže aj z týchto kameňov stvoriť Abrahámovi potomkov.
Mt 3:9 - a nemyslite si, že si môžete povedať: Máme otca Abraháma. Lebo hovorím vám, že Boh môže stvoriť Abrahámovi deti aj z týchto kameňov.
Jn 8:39 - Odpovedali mu: Naším otcom je Abrahám! Ježiš im povedal: Ak ste Abrahámove deti, mali by ste robiť Abrahámove skutky!
Sk 13:26 - Muži, bratia, synovia Abrahámovho rodu, i tí z vás, čo sa bojíte Boha! Nám bolo poslané slovo tejto spásy;

Verš 9
Veď sekera je už priložená na koreň stromov. A tak každý strom, čo neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia na oheň.
Mt 3:10 - Sekera je už položená na korene stromov. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa.
Mt 7:19 - Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.

Verš 10
Zástupy sa ho spýtali: Čo teda máme robiť?
Sk 2:37 - Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov: Muži, bratia, čo máme robiť?

Verš 11
On im odpovedal: Kto má dvoje šiat, nech sa rozdelí s tým, čo nemá, a kto má dosť jedla, nech urobí podobne.
Jak 2:13 - Bez milosrdenstva čaká súd na toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Milosrdenstvo však víťazí nad súdom.
Jak 2:15 - Ak brat alebo sestra sú bez šiat a chýba im denný pokrm,
1Jn 3:17 - Ak však má niekto pozemský majetok a vidí svojho brata v núdzi, a zatvorí si pred ním srdce, ako v ňom môže byť Božia láska?

Verš 34
Jákob, Izák, Abrahám, Terach, Náchor,
Gn 11:10 - Toto je Šémov rodokmeň: Dva roky po potope, keď mal Šém sto rokov, narodil sa mu Arpakšad.

Verš 16
Ale Ján všetkým odpovedal: Ja vás krstím vodou. Prichádza však mocnejší ako ja. Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.
Mt 3:11 - Ja vás síce krstím vodou na pokánie, ale ten, čo prichádza po mne, je mocnejší ako ja. Nie som hoden ani len nosiť mu sandále. On vás bude krstiť Duchom svätým a ohňom.
Mk 1:8 - Ja som vás krstil vodou, no on vás bude krstiť Duchom Svätým.
Jn 1:26 - Ján im odpovedal: Ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy nepoznáte,
Sk 1:5 - Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým.
Sk 11:16 - Vtedy som si spomenul na slovo Pána, ktorý povedal: Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Duchom Svätým.
Sk 19:4 - Pavol im povedal: Ján krstil krstom pokánia a hovoril národu, aby verili v toho, ktorý prichádza po ňom, to znamená v Ježiša.
Iz 44:3 - Lebo vylejem vodu na smädnú pôdu a vodné toky na súš. Vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvojich potomkov.
Joe 2:28 -
Sk 2:4 - Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.
Sk 11:15 - Len čo som potom začal hovoriť, zostúpil na nich Duch Svätý, a to tak, ako zostúpil na začiatku aj na nás.

Verš 17
V ruke má vejačku, aby vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky. Plevy však spáli v neuhasiteľnom ohni.
Mt 3:12 - Má v ruke vejačku a prečistí namlátené zrno; pšenicu zhromaždí do sýpky, no plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.

Verš 19
Keď však pokarhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a za všetko zlo, čo popáchal, Herodes
Mt 14:3 - Herodes totiž chytil Jána a v putách ho vrhol do žalára pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa.
Mk 6:18 - Ján totiž Herodesovi dohováral: Nesmieš žiť so ženou svojho brata.

Verš 21
Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď už bol pokrstený aj Ježiš, ktorý sa modlil, otvorilo sa nebo
Mt 3:13 - Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť.
Mk 1:9 - V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne.
Jn 1:32 - A Ján svedčil: Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom.

Verš 22
a Duch Svätý zostúpil na neho v podobe holubice. Z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.
Iz 42:1 - Hľa, môj služobník, podporujem ho, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho Ducha som vložil na neho, prinesie právo národom.
Mt 17:5 - Kým ešte hovoril, zastrel ich jasný oblak a vtom bolo z oblaku počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, ktorého som si obľúbil. Jeho počúvajte.
Mk 9:7 - Tu sa utvoril oblak, zatienil ich a z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn! Jeho počúvajte!
Lk 9:35 - Z oblaku zaznel hlas: Toto je môj vyvolený Syn, jeho počúvajte.
Kol 1:13 - On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna,
2Pt 1:17 - Veď prijal česť a slávu od Boha Otca, keď mu z velebnej slávy zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.

Verš 23
Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov. Nazdávali sa, že je synom Jozefa. Jeho predkami boli: Heli,
Mt 13:55 - Nie je to syn tesára? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub, Jozef, Šimon a Júda?
Jn 6:42 - a namietali: Vari to nie je Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca a matku poznáme? Ako to, že teraz hovorí: Zostúpil som z neba?

Lk 3,1-18 - Mt 3, 1-12; Mk 1, 1-18; Jn 1, 19-31.

Lk 3,1 - Lukáš opisuje skutočné udalosti a zvýrazňuje to tým, že dejiny spásy včleňuje do svetských dejín. Presne určuje čas vystúpenia Jána Krstiteľa.

Lk 3,2 - Veľkňaz Annáš bol v tom čase už zosadený. Jeho zaťa Kajfáša Rimania ustanovili za úradujúceho veľkňaza. Pre Židov však zostal veľkňazom aj naďalej Annáš. Jeho vplyv nezanikol ani po zosadení. Preto Lukáš spomína oboch, Annáša aj Kajfáša.

Lk 3,4-6 - Iz 40, 3-5.

Lk 3,19-20 - Mt 14, 3-12; Mk 6, 17-29.

Lk 3,21-22 - Mt 3, 13-17; Mk 1, 9-11; Jn 1, 32-34.

Lk 3,23-38 - Mt 1, 17.Ježišov rodokmeň u Lk sa v mnohom odlišuje od Matúšovho. Lukášovo evanjelium je určené pre obrátených z pohanstva, preto so zreteľom na nich i rodokmeň Ježiša Krista ide až k samému praotcovi celého ľudského pokolenia, aby aj tým vyniklo, že Ježiš je Spasiteľom všetkých ľudí. - Jozefovi predkovia sú u Lk iní ako u Mt. Vysvetlenie podávajú svätí otcovia, odvolávajúc sa na švagrovské manželstvo, a myslia, že oba rodokmene uvádzajú predkov sv. Jozefa. Jeden evanjelista však uvádza prirodzený pôvod sv. Jozefa (Mt), druhý zasa legálny pôvod (Lk) podľa ustanovenia o švagrovskom manželstve (Dt 25, 5-6). Podľa toho Jakub (u Mt) a Héli (u Lk) boli by vlastní bratia od spoločnej matky. Héli zomrel bez potomka. Jeho vdovu si vzal Jakub a od nej mal syna Jozefa. Tak môže byť Jozef súčasne synom Jakubovým (prirodzeným) a Héliho (legálnym).