výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Lk 22, 1-71

1 Blížili sa sviatky nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Pascha. 2 Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho zabiť. Báli sa však ľudu. 3 Vtedy vošiel satan do Judáša, ktorý sa volal Iškariotský a bol z počtu Dvanástich, 4 i šiel a dohovoril sa s veľkňazmi a veliteľmi chrámovej stráže, ako im ho vydá. 5 Tí sa potešili a dohodli sa, že mu dajú peniaze. 6 On súhlasil a hľadal vhodnú príležitosť, aby im ho vydal, keď s ním nebude zástup. 7 Prišiel deň nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý veľkonočný baránok. 8 Ježiš poslal Petra a Jána a povedal im: Choďte a pripravte nám veľkonočného baránka. 9 Oni sa ho spýtali: Kde chceš, aby sme ho pripravili? 10 Odpovedal im: Keď budete vchádzať do mesta, stretne vás človek, ktorý bude niesť džbán vody. Choďte za ním do domu, kde vojde. 11 A majiteľovi domu povedzte: Učiteľ ti odkazuje: Kde je miestnosť, v ktorej mám so svojimi učeníkmi jesť veľkonočného baránka? 12 On vám ukáže pripravenú veľkú hornú sieň. Tam ho pripravte! 13 Odišli teda a všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka. 14 Keď prišla hodina, zaujal s učeníkmi miesto pri stole. 15 Tu im Ježiš povedal: Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť, 16 lebo hovorím vám: Už ho viac nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve. 17 Potom vzal kalich, dobrorečil a povedal: Vezmite a rozdeľte si ho medzi sebou, 18 lebo hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo. 19 Potom vzal chlieb, dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Toto robte na moju pamiatku. 20 A podobne po večeri vzal kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. 21 A hľa, ruka môjho zradcu je s mojou na stole. 22 Syn človeka síce ide, ako je určené, ale beda človeku, ktorý ho zrádza! 23 A oni sa medzi sebou hádali, kto z nich je ten, čo to urobí. 24 Vznikla medzi nimi aj hádka, kto z nich je najväčší. 25 Povedal im: Králi národov panujú nad národmi, a tí, čo majú nad nimi moc, si hovoria dobrodinci. 26 Vy tak nerobte! Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca nech je ako služobník. 27 Lebo kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí? Ale ja som medzi vami ten, čo obsluhuje. 28 Vy ste však v mojich skúškach zostali pri mne. 29 A ja vám dávam kráľovstvo, ako ho mne dal môj Otec, 30 aby ste jedli a pili pri stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov Izraela. 31 Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. 32 Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. 33 On mu však povedal: Pane, som hotový ísť s tebou aj do väzenia, aj na smrť. 34 Ale Ježiš mu povedal: Hovorím ti, Peter, dnes kohút nezaspieva, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš. 35 Potom im povedal: Keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi, či vám niečo chýbalo? Oni odpovedali: Nič. 36 A on nato: Ale odteraz, kto má mešec, nech si ho vezme, podobne aj kapsu, a kto nemá, nech predá svoje šaty a kúpi si meč. 37 Lebo hovorím vám, že sa musí na mne splniť, čo je napísané: A pripočítali ho k zločincom.Všetko sa o mne plní. 38 Oni však povedali: Pane, pozri, tu sú dva meče. On im na to povedal: To stačí. 39 Potom vyšiel von a ako zvyčajne odobral sa na Olivový vrch, a učeníci ho nasledovali. 40 Keď prišiel na miesto, povedal im: Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! 41 Sám sa od nich vzdialil asi natoľko, čo by kameňom dohodil, padol na kolená a modlil sa: 42 Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich, no nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa! 43 Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. 44 V smrteľnej úzkosti sa modlil ešte vrúcnejšie a jeho pot stekal na zem ako kvapky krvi. 45 Keď vstal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich spať unavených od zármutku. 46 A povedal im: Čo spíte? Vstaňte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! 47 Kým to hovoril, prichádzal k nemu zástup. Vpredu išiel jeden z Dvanástich, ktorý sa volal Judáš. Priblížil sa k Ježišovi, aby ho pobozkal. 48 Ježiš mu povedal: Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka? 49 Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, spýtali sa: Pane, máme udrieť mečom? 50 A jeden z nich udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. 51 Ale Ježiš povedal: Prestaňte! Potom sa dotkol jeho ucha a uzdravil ho. 52 Vtedy povedal Ježiš veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, čo prišli za ním: Ako na lotra ste vyšli na mňa s mečmi a kyjmi. 53 Denne som bol s vami v chráme a nevztiahli ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc tmy. 54 Potom ho chytili a voviedli do veľkňazovho domu. Peter ho zďaleka nasledoval. 55 Uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si. Aj Peter si sadol medzi nich. 56 Tu si ho všimla jedna slúžka, ako sedí pri ohni. Zadívala sa na neho a povedala: Aj tento bol s ním. 57 Ale on zaprel a povedal: Žena, nepoznám ho. 58 O chvíľu ho uzrel iný a povedal: Aj ty si z nich. Potom Peter povedal: Človeče, nie som. 59 Asi po hodine ktosi iný tvrdil: Naozaj, aj ten bol s ním, veď je Galilejčan. 60 Ale Peter povedal: Človeče, neviem, čo hovoríš. A vtom, skôr ako to dohovoril, zaspieval kohút. 61 Vtedy sa Pán obrátil, pozrel na Petra a Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo, ktoré mu povedal: Skôr ako dnes zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš. 62 Peter vyšiel von a žalostne sa rozplakal. 63 Muži, ktorí držali Ježiša, sa mu posmievali a bili ho. 64 Zakrývali ho a vypytovali sa ho: Hádaj, kto ťa udrel! 65 A mnoho ďalších rúhavých slov vyslovili proti nemu. 66 Keď sa rozvidnilo, zišli sa starší z ľudu, veľkňazi a zákonníci, predviedli ho pred veľradu 67 a hovorili: Ak si Mesiáš, povedz nám to! On im odpovedal: Aj keď vám poviem, neuveríte. 68 A keď sa aj spýtam, neodpoviete mi. 69 Ale odteraz bude Syn človeka sedieť po pravici Božej moci. 70 Tu všetci povedali: Si teda Boží Syn? Odpovedal im: Vy hovoríte, že som. 71 Oni povedali: Načo ešte potrebujeme svedectvo? Sami sme to počuli z jeho úst.

Lk 22, 1-71

Verš 1
Blížili sa sviatky nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Pascha.
Ex 12:15 - Sedem dní budete jesť nekvasené chleby. Hneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov. Každý, kto by od prvého do siedmeho dňa jedol niečo kysnuté, bude odstránený z Izraela.
Mt 26:2 - Viete, že o dva dni nastáva Veľká noc, a Syn človeka bude vydaný, aby ho ukrižovali.
Mk 14:1 - Boli dva dni pred Veľkou nocou a sviatkom nekvasených chlebov. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako by sa úskokom zmocnili Ježiša a zabili ho.

Verš 2
Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho zabiť. Báli sa však ľudu.
Ž 2:2 - Spolčujú sa pozemskí králi, vládcovia sa spolu radia proti Hospodinovi a jeho pomazanému:
Jn 11:47 - Nato zvolali veľkňazi a farizeji veľradu a povedali: Čo robiť? Veď tento človek robí mnoho znamení!
Sk 4:27 - Veď v tomto meste sa Herodes a Pontský Pilát naozaj spolčili s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému Služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal,

Verš 3
Vtedy vošiel satan do Judáša, ktorý sa volal Iškariotský a bol z počtu Dvanástich,
Mt 26:14 - Vtedy odišiel jeden z Dvanástich, menom Judáš Iškariotský, k veľkňazom
Mk 14:10 - Nato Judáš Iškariotský, jeden z Dvanástich, odišiel k veľkňazom s úmyslom Ježiša zradiť.
Jn 13:27 - A hneď po tej smidke vošiel do Judáša satan. Tu mu Ježiš povedal: Čo chceš urobiť, urob čím skôr.

Verš 7
Prišiel deň nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý veľkonočný baránok.
Mt 26:17 - V prvý deň nekvasených chlebov prišli učeníci k Ježišovi a opýtali sa: Kde chceš, aby sme ti pripravili večeru veľkonočného baránka?
Mk 14:12 - Prvý deň sviatku nekvasených chlebov, keď sa zabíjal veľkonočný baránok, hovorili učeníci Ježišovi: Kde chceš, aby sme šli pripraviť veľkonočného baránka? Kde ho chceš jesť?

Verš 14
Keď prišla hodina, zaujal s učeníkmi miesto pri stole.
Mt 26:20 - Keď sa zvečerilo, zasadol s Dvanástimi k stolu.
Mk 14:17 - Keď sa zvečerilo, prišiel s Dvanástimi.

Verš 19
Potom vzal chlieb, dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.
Mt 26:26 - Keď jedli, vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom so slovami: Vezmite, jedzte, toto je moje telo.
Mk 14:22 - Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im so slovami: Vezmite, toto je moje telo!
1Kor 11:23 - Veď ja som prijal od Pána to, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb

Verš 21
A hľa, ruka môjho zradcu je s mojou na stole.
Mt 26:23 - On odpovedal: Kto si so mnou namočil ruku v mise, ten ma zradí.
Mk 14:18 - Potom, ako zaujali miesto pri stole a jedli, Ježiš povedal: Amen, hovorím vám, jeden z vás ma zradí — ten, čo je so mnou.
Jn 13:21 - Keď to Ježiš povedal, zachvel sa v duchu a vyhlásil: Amen, amen, hovorím vám, jeden z vás ma zradí.

Verš 22
Syn človeka síce ide, ako je určené, ale beda človeku, ktorý ho zrádza!
Ž 41:9 - Doľahla naňho zlá choroba; kto takto uľahol, už nevstane.
Jn 13:18 - Nehovorím to o vás všetkých. Ja viem, ktorých som si vyvolil; ale aby sa naplnilo Písmo: Ten, čo je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.
Sk 1:6 - Keď sa zišli, spýtali sa ho: Pane, chceš azda teraz obnoviť Izraelské kráľovstvo?

Verš 25
Povedal im: Králi národov panujú nad národmi, a tí, čo majú nad nimi moc, si hovoria dobrodinci.
Mt 20:25 - Ježiš ich však zavolal k sebe a povedal: Viete, že vládcovia panujú nad národmi a mocnári ich utláčajú.
Mk 10:42 - Ježiš si ich zavolal a povedal im: Viete, že tí, ktorých pokladajú za mocných, ovládajú národy, a tí, čo sú v očiach ľudí veľkí, ich utláčajú.

Verš 26
Vy tak nerobte! Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca nech je ako služobník.
1Pt 5:3 - Ani nie ako keby ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu.
Lk 9:48 - a povedal: Kto prijme v mojom mene toto dieťa, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký.

Verš 27
Lebo kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí? Ale ja som medzi vami ten, čo obsluhuje.
Mt 20:28 - Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých.
Jn 13:14 - Keď som vám teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy.
Flp 2:7 - ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí,

Verš 29
A ja vám dávam kráľovstvo, ako ho mne dal môj Otec,
Lk 12:32 - Neboj sa, maličké stádo, lebo sa zapáčilo vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo.

Verš 30
aby ste jedli a pili pri stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov Izraela.
Mt 19:28 - Ježiš im odpovedal: Amen, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela.
Zjv 3:21 - Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojím Otcom na jeho trón.

Verš 31
Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu.
1Pt 5:8 - Buďte triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.

Verš 34
Ale Ježiš mu povedal: Hovorím ti, Peter, dnes kohút nezaspieva, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš.
Mt 26:34 - Ježiš mu odpovedal: Amen, hovorím ti, že tejto noci, skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.
Mk 14:30 - Ježiš mu povedal: Amen, hovorím ti, že túto noc, skôr ako kohút dvakrát zaspieva, ma tri razy zaprieš.
Jn 13:38 - Ježiš mu odpovedal: Život za mňa položíš? Amen, amen, hovorím ti, kohút ešte ani nezaspieva, a ty ma tri razy zaprieš!

Verš 35
Potom im povedal: Keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi, či vám niečo chýbalo? Oni odpovedali: Nič.
Mt 10:9 - Neberte si do opaskov ani zlaté, ani strieborné, ani medené peniaze,
Mk 6:8 - Prikazoval im, aby si na cestu okrem palice nič nebrali; ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska,
Lk 9:3 - Povedal im: Nič si neberte na cestu; ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat.

Verš 37
Lebo hovorím vám, že sa musí na mne splniť, čo je napísané: A pripočítali ho k zločincom.Všetko sa o mne plní.
Iz 53:12 - Preto mu dám podiel s mnohými a s početnými si rozdelí korisť, lebo až na smrť vydal svoj život a pripočítali ho k zločincom, hoci on niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov.
Mk 15:28 -

Verš 39
Potom vyšiel von a ako zvyčajne odobral sa na Olivový vrch, a učeníci ho nasledovali.
Mt 26:36 - Vtedy Ježiš prišiel s nimi na miesto, ktoré sa volá Getsemani, a povedal učeníkom: Sadnite si, kým odídem tamto a pomodlím sa.
Mk 14:32 - Prišli na miesto zvané Getsemani. A prikázal svojim učeníkom: Sadnite si sem, kým sa pomodlím.
Jn 8:1 - Ježiš odišiel na Olivový vrch.
Jn 18:1 - Keď to Ježiš povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedrón, kde bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci.

Verš 41
Sám sa od nich vzdialil asi natoľko, čo by kameňom dohodil, padol na kolená a modlil sa:
Mt 26:39 - Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.
Mk 14:35 - Trochu od nich poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina.

Verš 42
Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich, no nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa!
Jn 6:38 - Veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.

Verš 44
V smrteľnej úzkosti sa modlil ešte vrúcnejšie a jeho pot stekal na zem ako kvapky krvi.
Jn 12:27 - Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať: Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Ale veď práve pre túto hodinu som prišiel.
Heb 5:7 - Ježiš v dňoch svojho pozemského života silným hlasom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť pred smrťou, a bol vypočutý pre svoje podrobenie sa Bohu.

Verš 47
Kým to hovoril, prichádzal k nemu zástup. Vpredu išiel jeden z Dvanástich, ktorý sa volal Judáš. Priblížil sa k Ježišovi, aby ho pobozkal.
Mt 26:47 - Kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním veľký zástup s mečmi a kyjmi od veľkňazov a starších ľudu.
Mk 14:43 - Ešte ani nedohovoril, už prichádzal Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním zástup od veľkňazov, zákonníkov a starších, vyzbrojený mečmi a kyjmi.
Jn 18:3 - Judáš vzal kohortu vojakov aj sluhov veľkňazov a farizejov a prišiel ta s fakľami, lampášmi a zbraňami.

Verš 50
A jeden z nich udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho.
Mt 26:51 - A hľa, jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho.
Mk 14:47 - Tu jeden z okolostojacich vytasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho.

Verš 52
Vtedy povedal Ježiš veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, čo prišli za ním: Ako na lotra ste vyšli na mňa s mečmi a kyjmi.
Mt 26:55 - V tej hodine povedal Ježiš zástupom: Vyšli ste ma zajať s mečmi a kyjmi ako zločinca. Denne som sedával a učil v chráme, a nezajali ste ma.
Mk 14:48 - Ježiš im povedal: Vyšli ste na mňa ako na lotra s mečmi a kyjmi, aby ste ma zajali?

Verš 54
Potom ho chytili a voviedli do veľkňazovho domu. Peter ho zďaleka nasledoval.
Mt 26:57 - Tí, čo Ježiša zajali, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a starší.
Mk 14:53 - Potom odviedli Ježiša k veľkňazovi, kde sa zhromaždili všetci veľkňazi, starší a zákonníci.
Jn 18:12 - Oddiel vojakov s veliteľom a sluhovia Židov chytili Ježiša, zviazali ho
Jn 18:24 - Potom ho Annáš zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi.

Verš 55
Uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si. Aj Peter si sadol medzi nich.
Mt 26:69 - Peter sedel vonku na nádvorí. Prišla k nemu jedna slúžka a povedala: Aj ty si bol s Ježišom Galilejským!
Mk 14:54 - Peter ho z diaľky nasledoval až po nádvorie veľkňaza. Tam si sadol medzi stráž a zohrieval sa pri ohni.
Mk 14:66 - Keď bol Peter dolu na nádvorí, prišla jedna zo slúžok veľkňaza.
Jn 18:16 - Peter však stál vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, ktorý sa poznal s veľkňazom, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol Petra.
Jn 18:25 - Šimon Peter stál a zohrieval sa. Opýtali sa ho: Nie si aj ty jeden z jeho učeníkov? On zaprel a povedal: Nie som.

Verš 61
Vtedy sa Pán obrátil, pozrel na Petra a Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo, ktoré mu povedal: Skôr ako dnes zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš.
Mt 26:34 - Ježiš mu odpovedal: Amen, hovorím ti, že tejto noci, skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.
Mt 26:75 - Tu sa Peter rozpamätal na Ježišovo slovo: Skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Vyšiel von a horko zaplakal.
Mk 14:72 - Vtedy sa ozval kohút po druhý raz. Tu si Peter spomenul na slová, ktoré mu Ježiš povedal: Skôr než kohút dvakrát zaspieva, tri razy ma zaprieš; chytil sa za hlavu a plakal.
Jn 13:38 - Ježiš mu odpovedal: Život za mňa položíš? Amen, amen, hovorím ti, kohút ešte ani nezaspieva, a ty ma tri razy zaprieš!
Jn 18:27 - Peter však znova zaprel — a hneď nato zaspieval kohút.

Verš 63
Muži, ktorí držali Ježiša, sa mu posmievali a bili ho.
Mt 26:67 - Potom mu pľuli do tváre, bili ho po hlave a iní ho tĺkli palicami,
Mk 14:65 - Niektorí naňho začali pľuť, zakrývali mu tvár, bili ho po hlave a kričali naňho: Prorokuj! A aj sluhovia ho začali udierať po tvári.
Jób 16:10 - Naširoko roztvorili proti mne ústa, hanebne ma vyfackali, všetci do jedného sa proti mne spolčujú.
Iz 50:6 - Chrbát som nastavil tým, čo bili, a líce tým, čo mi trhali bradu, tvár som si nezakryl pred potupou a slinou.
Jn 19:3 - prichádzali k nemu a hovorili: Nech žije kráľ Židov! A bili ho po tvári.

Verš 66
Keď sa rozvidnilo, zišli sa starší z ľudu, veľkňazi a zákonníci, predviedli ho pred veľradu
Ž 2:2 - Spolčujú sa pozemskí králi, vládcovia sa spolu radia proti Hospodinovi a jeho pomazanému:
Mt 27:1 - Na úsvite všetci veľkňazi a starší ľudu vyniesli rozhodnutie proti Ježišovi, že ho treba usmrtiť.
Mk 15:1 - Hneď na úsvite sa zišli veľkňazi so zákonníkmi a staršími i celá veľrada. Ježiša spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi.
Jn 18:28 - Od Kajfáša odviedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo včasráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili a aby mohli jesť veľkonočného baránka.

Verš 69
Ale odteraz bude Syn človeka sedieť po pravici Božej moci.
Dan 7:9 - Pozeral som sa, až boli napokon postavené tróny a Starec dní si zasadol. Jeho odev bol biely ako sneh a vlasy jeho hlavy boli ako čistá vlna. Jeho trónom boli ohnivé plamene a jeho kolesami bol plápolajúci oheň.
Mt 16:27 - Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odmení každého podľa jeho skutkov.
Mt 24:30 - Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakochs veľkou mocou a slávou.
Mt 25:31 - Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy.
Mt 26:64 - Ježiš mu odpovedal: Ty si to povedal, ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človekasedieť po pravici Mocia prichádzať na nebeských oblakoch.
Mk 14:62 - Nato Ježiš odpovedal: Ja som. Uvidíte Syna človekasedieť po pravici Mocia prichádzať s nebeskými oblakmi.
Sk 1:11 - a povedali: Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba.
1Sol 1:10 - a aby ste z nebies očakávali jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vyslobodzuje od budúceho hnevu.
Zjv 1:7 - Hľa, prichádza v oblakoch a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli. Nariekať budú nad ním všetky kmene zeme. Tak je. Amen!

Lk 22,1-6 - Mt 26, 1-5. 14-16; Mk 14, 1-2. 10-11.

Lk 22,7-13 - Mt 26, 17-19; Mk 14, 12-16.

Lk 22,19-20 - Mt 26, 26-28; Mk 14, 22-24; 1 Kor 11, 23-25.

Lk 22,20 - Kalich premenenia bol kalich po skončení večere, keď sa vzdávali vďaky (porov. gr. eucharistia).

Lk 22,21-23 - Mt 26, 20-25; Mk 14, 17-21; Jn 13, 21-26.

Lk 22,24-27 - Mt 20, 25-28; Mk 10, 42-45.

Lk 22,25 - Niektorí panovníci, napr. egyptský Ptolomeus, boli poctení prívlastkom "euergetés", t. j. dobrodinca vlasti a štátu. Títo panovníci, ináč krutí, si vynucujú úctu, aj keď im podľa skutkov nepatrí. V Ježišovej spoločnosti si treba úctu získať láskou.

Lk 22,28-30 - Mt 19, 28.

Lk 22,31-34 - Mt 26, 31-35; Mk 14, 27-31; Jn 13, 36-38.

Lk 22,31-32 - Tento text zodpovedá Mt 16, 17-19. Ide v ňom o osobitné postavenie Petra aj v kruhu samých apoštolov. Pre Ježišovu modlitbu Šimon sa stane potvrdením a oporou vo viere pre svojich bratov, t. j. apoštolov a všetkých veriacich. Tieto slová naznačujú Petrov najvyšší a neomylný Učiteľský úrad v Cirkvi vo veciach viery a mravov.

Lk 22,35 sl - Až od vás odídem, prídu na vás také veľké prenasledovania, že podľa ľudského súdu by ste si mali kúpiť meč, aj keby ste mali preto predať šaty. Slová o zbrani sa tu nemajú chápať doslovne, ale v prenesenom zmysle. Apoštoli sa majú ozbrojiť duchovnými zbraňami.

Lk 22,37 - Iz 53, 12.

Lk 22,38 - Apoštoli berú Kristove slová doslovne, a preto ho upozorňujú, že majú dva meče. Ježiš vidí, že nechápu správne upozornenie o potrebe sily, a preto ďalší rozhovor krátko ukončí. Nevysvetľuje pravý zmysel svojich slov. Najbližšie udalosti ich aj tak presvedčia o tom, že nemyslel na meče zo železa, ale na duchovnú výzbroj (22, 49-51).

Lk 22,39-46 - Mt 26, 36-46; Mk 14, 32-42.

Lk 22,47-53 - Mt 26, 47-56; Mk 14, 43-50; Jn 18, 3-11.

Lk 22,54-62 - Mt 26, 69-75; Mk 14, 66-72; Jn 18, 15-18. 25-27.

Lk 22,61 - Ježiš pozrel na Petra, keď ho viedli nádvorím od Annáša ku Kajfášovi (porov. Jn 18, 24).

Lk 22,63-71 - Mt 26, 57-68; Mk 14, 53-65; Jn 18, 19-24.

Lk 22,66 - Pretože nočné zasadanie a rozsudok boli nezákonné, zišla sa veľrada ráno ešte raz. Lk nerozlišuje medzi prvým a druhým zasadaním veľrady ako Mk a Mt. On zaznamenáva samu udalosť bez bližšieho určenia.

Lk 22,69 - Ž 110, 1.