výhody registrácie

List Kolosanom

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Kol 1, 1-29

1 Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, a brat Timotej 2 svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca. 3 Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. 4 Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte k všetkým svätým 5 pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove evanjelia, 6 ktoré k vám prišlo. Rovnako ako na celom svete aj u vás prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. 7 Tak ste sa to naučili od Epafrasa, nášho milovaného spolupracovníka, ktorý je pre vás verným Kristovým služobníkom. 8 On nám rozprával aj o vašej láske v Duchu. 9 Preto aj my, odo dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti boli naplnení poznaním jeho vôle, 10 aby ste žili hodní Pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dobrom skutku a hlbšie poznávať Boha 11 a z moci jeho slávy nadobudnete všestrannú silu na vytrvalosť a trpezlivosť vo všetkom. S radosťou 12 budete ďakovať Otcovi, ktorý vás urobil účastnými na podiele svätých vo svetle. 13 On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, 14 v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov. 15 On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia. 16 Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. 17 A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. 18 On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo. 19 Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť 20 a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži. 21 Aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a nepriateľskí k Bohu svojím zmýšľaním a zlými skutkami, 22 teraz s ním zmieril, keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných, 23 ak totiž vytrváte pevní a stáli vo viere, ak sa neodkloníte od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všetkému tvorstvu pod nebom. Ja, Pavol, som sa stal jeho služobníkom. 24 Teraz sa radujem, že za vás trpím a dopĺňam, čo chýba v mojom tele Kristovmu utrpeniu pre dobro jeho tela, ktorým je Cirkev. 25 Ja som sa stal jej služobníkom v súlade s Božím zámerom, ktorý mi bol zverený pre vás, aby som takto naplnil Božie slovo, 26 tajomstvo ukryté od vekov v pokoleniach; teraz však bolo zjavené jeho svätým. 27 Im chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. Ním je Kristus vo vás — nádej slávy. 28 Jeho ohlasujeme, keď vo všetkej múdrosti napomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka predviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi. 29 O to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, ktorá vo mne mocne pôsobí.

Kol 1, 1-29

Verš 2
svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca.
Rim 1:7 - Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista.
Gal 1:3 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista,
Ef 1:2 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
1Pt 1:2 - ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby sa poslušne odovzdali Ježišovi Kristovi a boli pokropení jeho krvou: Milosť a pokoj v hojnej miere!

Verš 3
Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista.
Ef 1:15 - Preto aj ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte k všetkým svätým,
Flp 1:3 - Ďakujem svojmu Bohu, kedykoľvek si na vás spomínam,
1Sol 1:2 - Ďakujeme Bohu za vás všetkých vždy, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách; ustavične
2Sol 1:3 - Bratia, sme povinní ustavične ďakovať za vás Bohu, ako sa sluší, pretože vaša viera nadmieru rastie a vzájomná láska vás všetkých sa rozhojňuje.

Verš 5
pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove evanjelia,
1Pt 1:4 - pre nehynúce, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo pripravené v nebesiach pre vás,

Verš 6
ktoré k vám prišlo. Rovnako ako na celom svete aj u vás prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde.
Mk 4:8 - A iné padlo do dobrej pôdy, vzišlo, vyrástlo a prinieslo úrodu: niektoré tridsaťnásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a ďalšie stonásobnú.
Jn 15:16 - Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo, a aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.

Verš 7
Tak ste sa to naučili od Epafrasa, nášho milovaného spolupracovníka, ktorý je pre vás verným Kristovým služobníkom.
Kol 4:12 - Pozdravuje vás Epafras, jeden z vás, služobník Krista Ježiša, ktorý ustavične bojuje za vás modlitbami, aby ste sa stali dokonalými a vo všetkom naplnení Božou vôľou.
Flm 1:23 - Pozdravuje ťa Epafras, môj spoluväzeň v Kristovi Ježišovi,

Verš 9
Preto aj my, odo dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti boli naplnení poznaním jeho vôle,
Ef 1:15 - Preto aj ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte k všetkým svätým,
1Kor 1:5 - za to, že ste v ňom boli obohatení všetkým: každým slovom i každým poznaním.

Verš 10
aby ste žili hodní Pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dobrom skutku a hlbšie poznávať Boha
Gn 17:1 - Keď mal Abrám deväťdesiatdeväť rokov, zjavil sa mu Hospodin a povedal: Ja som Él-Šaddaj, choď stále predo mnou, buď bezúhonný.
1Kor 7:20 - Nech každý zotrvá v tom stave, v ktorom bol povolaný.
Ef 4:1 - Preto vás napomínam ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní,
Flp 1:27 - Len žite tak, ako to zodpovedá Kristovmu evanjeliu, aby som — či už prídem a uvidím vás, či som vzdialený — počul o vás, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru v evanjelium.
1Sol 2:12 - napomínali, povzbudzovali a zaprisahávali, aby ste viedli život dôstojný Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a slávy.
Jn 15:16 - Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo, a aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.

Verš 13
On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna,
Ef 2:4 - Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval,
1Sol 2:12 - napomínali, povzbudzovali a zaprisahávali, aby ste viedli život dôstojný Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a slávy.
Mt 3:17 - A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie.
Mt 17:5 - Kým ešte hovoril, zastrel ich jasný oblak a vtom bolo z oblaku počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, ktorého som si obľúbil. Jeho počúvajte.
2Pt 1:17 - Veď prijal česť a slávu od Boha Otca, keď mu z velebnej slávy zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.

Verš 14
v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov.
Sk 20:28 - Dávajte pozor na seba i na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal za cenu svojej vlastnej krvi.
Ef 1:7 - V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie prestúpení podľa bohatstva jeho milosti,
Heb 9:14 - o to viac krv Krista, ktorý mocou večného Ducha sám seba priniesol Bohu ako nepoškvrnenú obetu, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu.
1Pt 1:19 - ale drahou krvou Krista. On ako bezchybný a nepoškvrnený baránok

Verš 15
On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia.
2Kor 4:4 - V nich boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha.
Flp 2:6 - On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec,
Heb 1:3 - On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojím mocným slovom. Keď vykonal očistenie od hriechov, posadil sa po pravici Velebnosti na výsostiach.
Zjv 3:14 - Anjelovi cirkvi v Laodicei napíš: Toto hovorí Amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia:

Verš 16
Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho.
Gn 1:3 - Boh povedal: Nech je svetlo. A bolo svetlo.
Ž 33:6 - Hospodinovým slovom boli utvorené nebesia a dychom jeho úst všetky ich zástupy.
Jn 1:3 - Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje.
Ef 3:9 - a všetkým objasnil, aký je plán tajomstva ukrytý od vekov v Bohu, ktorý všetko stvoril.
Heb 1:2 - V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet.

Verš 18
On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo.
Ef 1:22 - A všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho však, ako hlavu nad všetkým, dal Cirkvi,
Ef 4:15 - Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava,
Ef 5:23 - pretože muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus, Spasiteľ tela, hlavou Cirkvi.
1Kor 15:20 - Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli.
Zjv 1:5 - a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje, oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov

Verš 19
Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť
Jn 1:14 - A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.
Jn 1:16 - Z jeho plnosti sme my všetci prijali, milosť za milosťou.
Kol 2:9 - Predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva.

Verš 20
a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži.
2Kor 5:18 - To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia.
1Jn 4:10 - Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy.
Iz 9:7 - Pán zoslal slovo proti Jákobovi a dopadlo na Izrael.
Jn 16:33 - Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!
Sk 10:36 - Synom Izraela poslal slovo, keď ohlasoval evanjelium o pokoji skrze Ježiša Krista, ktorý je Pánom všetkých.
Rim 5:1 - Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Ef 2:14 - Veď on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojím telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva,

Verš 22
teraz s ním zmieril, keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných,
Lk 1:75 - vo svätosti a v spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky naše dni.
Ef 1:4 - Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske.
Ef 5:27 - aby si pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny.
2Tim 1:9 - Boh nás zachránil a povolal nás svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa svojho vlastného rozhodnutia a milosti, ktorú nám dal v Ježišovi Kristovi pred vekmi.
Tít 2:12 - ktorá nás vychováva, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v týchto časoch rozvážne, spravodlivo a nábožne,

Verš 23
ak totiž vytrváte pevní a stáli vo viere, ak sa neodkloníte od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všetkému tvorstvu pod nebom. Ja, Pavol, som sa stal jeho služobníkom.
Jn 15:6 - Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria.

Verš 24
Teraz sa radujem, že za vás trpím a dopĺňam, čo chýba v mojom tele Kristovmu utrpeniu pre dobro jeho tela, ktorým je Cirkev.
2Kor 7:4 - Veľmi vám dôverujem, veľa sa vami chválim, takže som naplnený útechou a pri všetkom našom súžení prekypujem radosťou.
Ef 3:13 - Preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženie za vás. To je vaša sláva.
Flp 2:17 - Ale aj keby som mal vyliať svoju krv na obetu a bohoslužbu vašej viery, radujem sa a radujem sa s vami všetkými.
2Tim 2:10 - A tak všetko znášam pre vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu v Ježišovi Kristovi a večnú slávu.
Rim 12:5 - tak sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi.
1Kor 12:27 - Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.
Ef 4:12 - aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela,
Ef 5:23 - pretože muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus, Spasiteľ tela, hlavou Cirkvi.

Verš 25
Ja som sa stal jej služobníkom v súlade s Božím zámerom, ktorý mi bol zverený pre vás, aby som takto naplnil Božie slovo,
Rim 16:25 - Sláva tomu, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa posolstva o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, ktoré nebolo od večných čias vyslovené,
Ef 1:9 - keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle, podľa svojho milostivého rozhodnutia, v ktorom si predsavzal,
Ef 3:9 - a všetkým objasnil, aký je plán tajomstva ukrytý od vekov v Bohu, ktorý všetko stvoril.
2Tim 1:10 - Táto milosť sa teraz stala známou zjavením nášho Spasiteľa Ježiša Krista; on odstránil smrť a svojím evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť.
Tít 1:4 - Títovi, svojmu pravému dieťaťu v spoločnej viere: Milosť a pokoj od Boha Otca a Ježiša Krista, nášho Spasiteľa.
1Pt 1:20 - bol na to síce vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta, ale pre vás prišiel až na konci čias.

Verš 26
tajomstvo ukryté od vekov v pokoleniach; teraz však bolo zjavené jeho svätým.
Mt 13:11 - On odpovedal: Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané.

Verš 27
Im chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. Ním je Kristus vo vás — nádej slávy.
2Kor 2:14 - Ale vďaka Bohu, ktorý nám v Kristovi vždy dáva víťaziť a na každom mieste skrze nás zjavuje vôňu svojho poznania.
1Tim 1:1 - Pavol, apoštol Krista Ježiša z poverenia Boha, nášho spasiteľa, a Krista Ježiša, našej nádeje,

Kol 1,7 - Epafras, koloský občan, Pavlov žiak a apoštol svojho rodného mesta i susednej Laodicey a Hierapolu. Pavol ho získal pre Krista v Efeze, kam počas skoro trojročného Pavlovho pobytu prichádzali poslucháči z celej Malej Ázie (Sk 19, 11-12).

Kol 1,9 - Poznanie nie čisto intelektuálne, ale ako prameň čnostného života.

Kol 1,13-20 - Pavol tu vložil krásny hymnus na Kristovu vznešenosť a na dielo jeho spásy; podobný kristologický hymnus je vo Flp 2, 6-11.

Kol 1,15 - Zrodený od večnosti, Boh z Boha, Kristus má absolútny primát v stvorení a vo vykúpení, ktoré je nové, nadprirodzené stvorenie.

Kol 1,16 - "Tróny …" – v židovských náboženských predstavách a terminológii (pórov. Ef 1, 21) je celá hierarchia anjelských bytostí.

Kol 1,18 - Kristus sa svojím vtelením, vykupiteľskou smrťou a zmŕtvychvstaním stáva hlavou vykúpeného tajomného tela, Cirkvi (pórov. Ef 4, 14-16), bránou do nového, večného života. "Prvorodený z mŕtvych" znamená prvý zmŕtvychvstalý.

Kol 1,19 - "Plnosť" – buď ako plnosť božstva (ako v 2, 9), alebo plnosť v zmysle Ef 1, 23, alebo plnosť v zmysle celého vykúpeného vesmíru, čo je skôr v súlade s kontextom.

Kol 1,20 - Kristus svojou vykupiteľskou obetou vovádza do sveta poriadok, ako ho pôvodne určil Boh.

Kol 1,22 - V gréckom texte tu idú po sebe dva výrazy označujúce telo (sóma, sárx). Podľa všetkého Pavol tu myslí na Kristovo fyzické telo, v ktorom sa uskutočnilo zmierenie s Bohom.

Kol 1,24 - Pavol nemieni dopĺňať Kristovo utrpenie, lebo ono malo nekonečnú cenu. Ide o doplnenie utrpenia jeho mystického tela, Cirkvi, na ktorom má mať účasť každý jeho úd.

Kol 1,28 - "My" hovorí Pavol aj za svojich spolupracovníkov.