výhody registrácie

List Kolosanom

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Kol 2, 1-23

1 Chcem, aby ste vedeli, akú starosť mám o vás aj o Laodicejčanov i o mnohých, čo ani nevideli moju telesnú tvár, 2 aby sa potešili ich srdcia a aby tesne spojení v láske dosiahli všetko bohatstvo plného chápania a poznania Božieho tajomstva, Krista, 3 v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. 4 Toto hovorím, aby vás nik nezviedol peknými rečami. 5 Lebo aj keď som telom vzdialený, duchom som s vami a radujem sa, keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista. 6 Ako ste teda prijali Krista Ježiša, Pána, v ňom žite: 7 v ňom zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere, ako ste sa naučili, a vynikajte vo vzdávaní vďaky! 8 Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi! 9 Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. 10 V ňom ste aj vy naplnení. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. 11 V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale Kristovou obriezkou, vyzlečením hriešneho tela. 12 S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. 13 Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. 14 Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám, a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. 15 Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. 16 Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm, ani pre nápoj, ani pre sviatok, novmesiac alebo soboty, 17 lebo ony sú len tieňom budúcich vecí, no skutočnosť je Kristus. 18 Nech vás nik nepripraví o víťaznú cenu samoľúbou poníženosťou, uctievaním anjelov a upútavaním pozornosti na to, čo videl, lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní, 19 a nedrží sa hlavy, z ktorej celé telo, vyživované a pospájané väzivami a spojivami, rastie Božím vzrastom. 20 Ak ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo sa, akoby ste ešte žili vo svete, podriaďujete nariadeniam: 21 „Nechytaj, ani neokús, ani sa nedotýkaj!“? 22 Veď to všetko sa má použiť, a tým zničiť - sú to ľudské príkazy a náuky. 23 Vyzerá to ako múdrosť v predstieranej nábožnosti, poníženosti a prísnosti voči telu; ale nie je to nič čestné, iba na ukájanie tela.

Kol 2, 1-23

Verš 2
aby sa potešili ich srdcia a aby tesne spojení v láske dosiahli všetko bohatstvo plného chápania a poznania Božieho tajomstva, Krista,
Iz 53:11 - Po útrapách sa jeho duša nahľadí dosýta. Môj spravodlivý služobník svojou vedomosťou ospravedlní mnohých a on ponesie ich hriechy.
Jer 9:23 - ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a pozná mňa, že ja som Pán, ktorý sa zľutúva, prisluhuje právo a pravdu na zemi, lebo v týchto mám záľubu, hovorí Pán.
Jn 17:3 - A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.
Flp 3:8 - A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista

Verš 3
v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania.
1Kor 1:24 - ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista - Božiu moc a Božiu múdrosť.

Verš 4
Toto hovorím, aby vás nik nezviedol peknými rečami.
Kol 2:18 - Nech vás nik nepripraví o víťaznú cenu samoľúbou poníženosťou, uctievaním anjelov a upútavaním pozornosti na to, čo videl, lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní,
Ef 5:6 - Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo za to prichádza Boží hnev na neposlušných synov.

Verš 5
Lebo aj keď som telom vzdialený, duchom som s vami a radujem sa, keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista.
1Kor 5:3 - Ja som už, hoci telom vzdialený, no duchom prítomný, rozhodol ako prítomný, že toho, čo to urobil,
1Kor 14:40 - Ale nech sa všetko deje slušne a po poriadku.

Verš 7
v ňom zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere, ako ste sa naučili, a vynikajte vo vzdávaní vďaky!
Ef 3:17 - aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske,
1Kor 1:5 - Veď v ňom ste boli obohatení vo všetkom, v každom slove a v každom poznaní,

Verš 8
Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi!
Rim 16:17 - Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a vyhýbajte sa im.
Heb 13:9 - Nedajte sa zviesť všelijakými a cudzími náukami, lebo najlepšie je posilňovať srdce milosťou, a nie pokrmami, ktoré neosožili tým, čo z nich žili.

Verš 9
Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva.
Jn 1:14 - A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.
Kol 1:19 - Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť

Verš 10
V ňom ste aj vy naplnení. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti.
Jn 1:16 - Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou.

Verš 11
V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale Kristovou obriezkou, vyzlečením hriešneho tela.
Dt 10:16 - Obrežte si teda predkožku svojho srdca a nezatvrdzujte si už šiju!
Jer 4:4 - Obrežte sa Pánovi, odstráňte predkožku svojho srdca, mužovia Júdska a obyvatelia Jeruzalema, ináč vyšľahne sťa plameň môj hnev a bude horieť neuhasiteľne pre zlobu vašich skutkov.
Rim 2:29 - ale Židom je ten, kto je ním vnútri, a obriezkou je obriezka srdca v duchu, nie podľa litery; a jeho chvála nie je od ľudí, ale od Boha.
Flp 3:3 - Veď obrezaní sme my, čo slúžime v Božom Duchu a chválime sa v Kristovi Ježišovi a nevkladáme nádej do tela,

Verš 12
S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych.
Rim 6:4 - Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.
Gal 3:27 - Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.
Ef 1:19 - a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej sily,
Ef 3:7 - A ja som sa stal jeho služobníkom z daru Božej milosti, ktorú som dostal podľa pôsobenia jeho moci.

Verš 13
Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy.
Ef 2:1 - Aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy,

Verš 15
Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi.
Gn 3:15 - Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“
Mt 12:29 - Alebo ako môže niekto vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže? Až potom mu vyplieni dom.
Lk 11:22 - Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane, na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí.
Jn 12:31 - Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von.
Jn 16:11 - a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.

Verš 16
Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm, ani pre nápoj, ani pre sviatok, novmesiac alebo soboty,
Lv 11:2 - „Povedzte Izraelitom: Toto sú zvieratá, ktoré môžete zo všetkých štvornohých zvierat, čo sú na zemi, jesť:
Rim 14:2 - Niekto je presvedčený, že môže jesť všetko; slabý je iba zeleninu.
Gal 4:10 - Zachovávate dni, mesiace, obdobia a roky!
Lv 23:2 - „Hovor Izraelitom a povedz im: Pánove sviatky, ktoré zasvätíte slávnostným zhromaždením, sú tieto:

Verš 17
lebo ony sú len tieňom budúcich vecí, no skutočnosť je Kristus.
Heb 8:5 - No oni slúžia obrazu a tieňu nebeskej skutočnosti, ako bolo nariadené Mojžišovi, keď mal zhotoviť stánok: „Hľaď,“ povedal mu, „aby si všetko urobil podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu.“
Heb 10:1 - Keďže zákon je len tieň budúcich dobier, a nie vlastný obraz vecí, nikdy nemôže tými istými obetami, prinášanými bez prestania každý rok, urobiť dokonalými tých, čo prichádzajú.

Verš 18
Nech vás nik nepripraví o víťaznú cenu samoľúbou poníženosťou, uctievaním anjelov a upútavaním pozornosti na to, čo videl, lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní,
Jer 29:8 - Lebo toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Nech vás nezavedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani veštci; ani nepočúvajte svoje sny, ktoré sa vám prisnijú,
Mt 24:4 - Ježiš im odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol.
Ef 5:6 - Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo za to prichádza Boží hnev na neposlušných synov.
2Sol 2:3 - Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia,
1Jn 4:1 - Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.

Verš 20
Ak ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo sa, akoby ste ešte žili vo svete, podriaďujete nariadeniam:
Gal 4:9 - Ale teraz, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh pozná vás, ako to, že sa znova vraciate k slabým a úbohým živlom a chcete im zasa slúžiť ako predtým?!

Verš 22
Veď to všetko sa má použiť, a tým zničiť - sú to ľudské príkazy a náuky.
Iz 29:13 - Pán povedal: „Pretože sa mi tento ľud približuje svojimi ústami a svojimi perami ma ctí, srdce si však vzďaľuje odo mňa, takže je ich bázeň ku mne naučeným ľudským príkazom,
Mt 15:9 - No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.«“
Tít 1:14 - a nedbali na židovské bájky a príkazy ľudí, ktorí sa odvracajú od pravdy.

Verš 23
Vyzerá to ako múdrosť v predstieranej nábožnosti, poníženosti a prísnosti voči telu; ale nie je to nič čestné, iba na ukájanie tela.
1Tim 4:8 - Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život.
1Tim 5:23 - Nepi už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby užívaj trochu vína.

Kol 2,1 - V gréckom texte je: "ako tvrdo musím bojovať za vás".

Kol 2,3 - Pórov, Iz 45, 3; Prís 2, 3-5.

Kol 2,8 - "Živly sveta" neznamenajú nevyhnutne hmotné prvky, z ktorých sa skladá svet, ale skôr sily, ktoré ovládali človeka skôr, ako ho Kristus vykúpil. Porov. 2, 20.

Kol 2,9 - "Telesne" podľa všetkého znamená, že plnosť božského bytia a života sa prejavuje v zmŕtvychvstalom Kristovi (v jeho oslávenom tele) a z neho vyžaruje v Cirkvi do veriacich.

Kol 2,11 - Iní prekladajú "smrteľného tela". Pavol tu zase spája ako v 1, 22 oba grécke výrazy sárx a sóma. Pravou obriezkou je krst.

Kol 2,12 - Porov. Rim 6, 4.

Kol 2,14 - "Dlžobný úpis" je alebo Mojžišov zákon, ktorý Kristovou smrťou na kríži stratil platnosť, (porov. Rim 7, 6; Gal 5, 4; Ef 2 ,15), alebo – a to je pravdepodobnejšie – všeobecný mravný dlh celého ľudstva.

Kol 2,15 - Obraz je vzatý z antického sveta. V triumfálnom pochode víťaza idú pred ním porazení. "V ňom" sa môže vzťahovať alebo na kríž, alebo na Ježiša Krista.

Kol 2,16 - Obradné praktiky odvodené z Mojžišovho zákona už stratili platnosť.

Kol 2,17 - Skutočnosť (doslova "telo"), t. j. Kristus, zobrala im všetok význam. "Tieň" nemá už zmysel, keď je tu "skutočnosť".

Kol 2,18 - Ide o verš, ktorý sa veľmi ťažko prekladá, a preto aj ťažko vykladá. Pravdepodobne ide o porušený text.

Kol 2,20 - V krste sa zomiera s Kristom (v. 12) hriechu i "živlom sveta" (porov. Gal 4, 3 n.).

Kol 2,23 - Askéza týchto bludárov nemá hodnotu sama v sebe. Ľahko privádza k pýche a lahodí žiadostivosti zmyslov.