výhody registrácie

List Kolosanom

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Kol 3, 1-25

1 Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! 2 Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! 3 Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. 4 A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve. 5 Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba! 6 Pre takéto veci prichádza Boží hnev na odbojných synov. 7 Kedysi ste aj vy boli takí, keď ste v nich žili. 8 Ale teraz odložte aj vy všetko: hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie i mrzké reči zo svojich úst. 9 Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami 10 a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. 11 Potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus. 12 Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. 13 Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! 14 Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! 15 A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační! 16 Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. 17 A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. 18 Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! 19 Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí! 20 Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi! 21 Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyseľneli! 22 Otroci, poslúchajte pozemských pánov vo všetkom a neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale z úprimného srdca, v bázni pred Pánom! 23 Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! 24 Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi! 25 Lebo kto pácha krivdu, dostane za odplatu neprávosť, ktorej sa dopustil. Tu sa nenadŕža nikomu.

Kol 3, 1-25

Verš 1
Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!
Ef 1:20 - ktorú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici

Verš 3
Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu.
Rim 6:2 - Vonkoncom nie! Veď sme zomreli hriechu! Ako by sme v ňom ešte mohli žiť?
Rim 8:24 - Lebo v nádeji sme spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej. Lebo kto dúfa v niečo, čo vidí?
2Kor 5:7 - lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.

Verš 4
A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve.
Flp 3:21 - On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.
1Jn 3:2 - Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.

Verš 5
Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba!
Ef 4:22 - že máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy,
Ef 5:3 - Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých,
1Sol 4:5 - nie v náruživej žiadostivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha,
Ef 5:5 - Lebo uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník, ani nečistý, ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve.

Verš 6
Pre takéto veci prichádza Boží hnev na odbojných synov.
1Kor 6:10 - ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.
Gal 5:19 - A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť,
Ef 5:5 - Lebo uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník, ani nečistý, ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve.
Zjv 22:15 - Vonku zostanú psi, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje lož a dopúšťa sa jej.

Verš 7
Kedysi ste aj vy boli takí, keď ste v nich žili.
1Kor 6:11 - A niektorí ste toto boli. Ale obmyli ste sa, boli ste posvätení, boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.
Ef 2:1 - Aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy,
Tít 3:3 - Aj my sme kedysi boli nerozumní a neposlušní. Blúdili sme, slúžili všelijakým žiadostiam a rozkošiam, žili sme v zlobe a závisti. Boli sme hodní opovrhnutia a vzájomne sme sa nenávideli.

Verš 8
Ale teraz odložte aj vy všetko: hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie i mrzké reči zo svojich úst.
Ef 4:22 - že máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy,
Heb 12:1 - Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou,
Jak 1:21 - Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.
1Pt 2:1 - Odložte teda všetku zlobu a každú lesť, pokrytectvo, závisť a každé ohováranie

Verš 9
Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami
Ef 4:25 - Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym, veď sme si navzájom údmi.

Verš 10
a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril.
Rim 6:4 - Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.
Gn 1:26 - Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“
Gn 5:1 - Toto je zoznam Adamovho potomstva: Keď Boh stvoril Adama, urobil ho na Božiu podobu,
Gn 9:6 - Kto preleje ľudskú krv, človek nech preleje jeho krv, lebo na Boží obraz som stvoril človeka.
1Kor 11:7 - Muž si nemusí zahaľovať hlavu, lebo je obrazom a slávou Boha, no žena je slávou muža.

Verš 11
Potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus.
Gal 3:28 - Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi.
Gal 5:6 - Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku.
Gal 6:15 - Lebo ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie.
1Kor 7:21 - Bol si povolaný ako otrok? Nerob si z toho starosti. Ale ak by si sa aj mohol stať slobodným, radšej to využi.
1Kor 12:13 - Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.

Verš 12
Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.
Ef 4:32 - Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!
Ef 6:11 - Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.
1Sol 1:4 - Vieme, bratia, Bohom milovaní, o vašom vyvolení,

Verš 13
Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!
Mt 6:14 - Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí.
Mk 11:25 - A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy.“
Ef 4:32 - Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!

Verš 14
Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!
Jn 13:34 - Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.
Jn 15:12 - Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.
Ef 5:2 - a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!
1Sol 4:9 - O bratskej láske vám netreba písať, veď vás sám Boh poučil, aby ste sa milovali navzájom.
1Jn 3:23 - A toto je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali jeden druhého, ako nám prikázal.
1Jn 4:21 - A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.
Ef 4:3 - a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja.
Kol 2:2 - aby sa potešili ich srdcia a aby tesne spojení v láske dosiahli všetko bohatstvo plného chápania a poznania Božieho tajomstva, Krista,

Verš 16
Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.
Ef 5:19 - a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho.

Verš 17
A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.
Ef 5:20 - Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista
1Sol 5:18 - pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!

Verš 18
Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi!
Gn 3:16 - Žene povedal: „Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť; v bolesti budeš rodiť deti a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou.“
1Kor 14:34 - ženy nech na zhromaždeniach mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako hovorí aj zákon.
Ef 5:22 - Ženy svojim mužom ako Pánovi,
Tít 2:5 - aby boli rozumné, cudné, starostlivé o dom, dobrotivé, podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie slovo.
1Pt 3:1 - Podobne ženy nech sa podriaďujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria slovu, bez slova získal život ich žien,

Verš 19
Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí!
Ef 5:25 - Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu,

Verš 20
Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi!
Ef 6:1 - Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé.

Verš 22
Otroci, poslúchajte pozemských pánov vo všetkom a neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale z úprimného srdca, v bázni pred Pánom!
Ef 6:5 - Otroci, poslúchajte pozemských pánov s bázňou a chvením z úprimného srdca ako Krista.
1Tim 6:1 - Všetci, čo sú pod jarmom, otroci, nech pokladajú svojich pánov za hodných všetkej úcty, aby Božie meno a učenie neboli vystavené rúhaniu.
Tít 2:9 - Otroci nech sa vo všetkom podriaďujú svojim pánom, nech sú úslužní, nech neprotirečia,
1Pt 2:18 - Sluhovia, podriaďujte sa so všetkou bázňou pánom, a nielen dobrým a miernym, ale aj zlým.

Kol 3,3 - Nový kresťanský život sa rodí z mystického spojenia pokrsteného s Kristom a skrze neho s Bohom.

Kol 3,5 - Krst ukladá povinnosť zrieknuť sa pohanského života. Porov. Ef 5, 3-5. Niektorí prekladajú: "Umŕtvujte to, čo je vo vás pozemské."

Kol 3,11 - Krst vylučuje akúkoľvek diskrimináciu. Všetci pokrstení sú v Kristovi jedno.

Kol 3,14 - Čnosti sú ako odev a láska je pás, ktorý drží odev pospolu. Bez lásky by sa rozplynuli všetky čnosti. Ona to spôsobuje, že niekto je dokonalý.

Kol 3,16 - "Pod vplyvom milosti" niektorí prekladajú "s vďačnosťou" (gr. en cháriti, lát. in gratia). "Spievajte… žalmy, hymny a duchovné piesne" – môže tu ísť o charizmatické dary, konané pod vplyvom osobitnej milosti počas liturgického zhromaždenia.

Kol 3,18 - O týchto stavovských povinnostiach Pavol podrobnejšie hovorí v Ef 5, 21 – 6, 9.