výhody registrácie

List Kolosanom

Biblia - Sväté písmo

(POL - Poľský - Gdańska)

Kol 2, 1-23

1 Albowiem chcę, abyście wiedzieli jako wielką trudność mam o was i o tych, którzy są w Laodycei i którzykolwiek nie widzieli oblicza mego w ciele; 2 Aby pocieszone były serca ich, będąc spojone miłością, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnego i pewnego wyrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga i Ojca, i Chrystusa, 3 W którym skryte są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. 4 A toć mówię, aby was nikt fałszywemi dowodami nie oszukał przez wystawną mowę. 5 Bo aczkolwiek nie jestem obecny ciałem, ale duchem jestem z wami, radując się i widząc porządek wasz i utwierdzenie wiary waszej w Chrystusa; 6 Przetoż jakoście przyjęli Pana Jezusa Chrystusa, tak w nim chodźcie, 7 Będąc wkorzenieni i wybudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jakoście się nauczyli, obfitując w niej z dziękowaniem. 8 Patrzcież, żeby was kto sobie w korzyść nie obrócił przez filozofiję i przez próżne oszukanie, ucząc według ustawy ludzkiej, według żywiołów świata, a nie według Chrystusa, 9 Gdyż w nim mieszka wszystka zupełność bóstwa cieleśnie. 10 I jesteście w nim dopełnieni, który jest głową wszelkiego księstwa i zwierzchności, 11 W którym i obrzezani jesteście obrzezką nie ręką uczynioną, to jest, zewlekłszy ciało wszystkich grzechów ciała przez obrzezkę Chrystusową. 12 Pogrzebieni z nim będąc w chrzcie; w którymeście też społem z nim wzbudzeni przez wiarę, którą sprawuje Bóg, który go wzbudził od umarłych. 13 I was, gdyście byli umarłymi w grzechach i nieobrzezce ciała waszego, wespół z nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy. 14 Zmazawszy on, który był przeciwko nam, cyrograf w ustawach zależący, który nam był przeciwny, zniósł go z pośrodku, przybiwszy go do krzyża; 15 I złupiwszy księstwa i mocy, wiódł je na podziw, jawnie tryumfując z nich sam przez się. 16 Niechajże was tedy nikt nie sądzi dla pokarmu, albo dla napoju; albo z strony święta, albo nowiu miesiąca, albo sabatów, 17 Które są cieniem rzeczy przyszłych, ale prawdą jest ciało Chrystusowe. 18 Niechaj was nikt wygranego zakładu nie osądza, który się dobrowolnie w pokorę i w służbę Aniołów, których nie widział, wdaje, próżno się nadymając z umysłu ciała swego. 19 A nie trzymając się głowy Chrystusa, z którego wszystko ciało przez stawy i związania posiłek biorąc i wespół spojone będąc, rośnie wzrostem Bożym. 20 Jeźliście tedy umarli z Chrystusem żywiołom świata tego, przeczże się, jakobyście jeszcze żyli światu, ustawami bawicie? 21 Mówią niektórzy: Nie dotykaj się, ani kosztuj, ani ruszaj; 22 Co wszystko kazi się samem używaniem, według przykazań i nauk ludzkich; 23 Które mają kształt mądrości w nabożeństwie dobrowolnie obranem i w pokorze, i w niefolgowaniu ciału; wszakże nie mają żadnej wagi, tylko do nasycenia ciała służą.

Kol 2, 1-23

Verš 2
Aby pocieszone były serca ich, będąc spojone miłością, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnego i pewnego wyrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga i Ojca, i Chrystusa,
Iz 53:11 - Z pracy duszy swej ujrzy owoc, którym nasycon będzie. Znajomością swoją wielu usprawiedliwi sprawiedliwy sługa mój; bo nieprawości ich on sam poniesie.
Jer 9:23 - Tak mówi Pan: Niech się nie chlubi mądry z mądrości swojej, i niech się nie chlubi mocarz z mocy swojej, i niech się nie chlubi bogaty z bogactw swoich;
Jn 17:3 - A toć jest żywot wieczny, aby cię poznali samego prawdziwego Boga, i któregoś posłał, Jezusa Chrystusa.
Flp 3:8 - Owszem i wszystko poczytam sobie za szkodę dla zacności znajomości Chrystusa Jezusa, Pana mojego, dla któregom wszystko utracił i mam to sobie za gnój, abym Chrystusa zyskał,

Verš 3
W którym skryte są wszystkie skarby mądrości i umiejętności.
1Kor 1:24 - Lecz samym powołanym i Żydom, i Grekom każemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą.

Verš 4
A toć mówię, aby was nikt fałszywemi dowodami nie oszukał przez wystawną mowę.
Kol 2:18 - Niechaj was nikt wygranego zakładu nie osądza, który się dobrowolnie w pokorę i w służbę Aniołów, których nie widział, wdaje, próżno się nadymając z umysłu ciała swego.
Ef 5:6 - Niechaj was nikt nie zwodzi próżnemi mowami; albowiem dla tych rzeczy przychodzi gniew Boży na synów upornych;

Verš 5
Bo aczkolwiek nie jestem obecny ciałem, ale duchem jestem z wami, radując się i widząc porządek wasz i utwierdzenie wiary waszej w Chrystusa;
1Kor 5:3 - Przetoż ja, aczem odległy ciałem, lecz przytomny duchem, jużem jakobym był przytomny, osądził tego, który to tak popełnił,
1Kor 14:40 - Wszystko się niech dzieje przystojnie i porządnie.

Verš 7
Będąc wkorzenieni i wybudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jakoście się nauczyli, obfitując w niej z dziękowaniem.
Ef 3:17 - Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach waszych;
1Kor 1:5 - Iżeście we wszystkiem ubogaceni w nim we wszelkiej mowie i we wszelkiej znajomości;

Verš 8
Patrzcież, żeby was kto sobie w korzyść nie obrócił przez filozofiję i przez próżne oszukanie, ucząc według ustawy ludzkiej, według żywiołów świata, a nie według Chrystusa,
Rim 16:17 - A proszę was, bracia! abyście upatrywali tych, którzy czynią rozerwania i zgorszenia przeciwko tej nauce, którejście się wy nauczyli; i chrońcie się ich.
Heb 13:9 - Za naukami rozmaitemi i obcemi nie unoście się; albowiem dobra rzecz jest, aby łaską było utwierdzone serce a nie pokarmami, które nie pomogły tym, co się nimi bawili.

Verš 9
Gdyż w nim mieszka wszystka zupełność bóstwa cieleśnie.
Jn 1:14 - A to Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy.
Kol 1:19 - Ponieważ się upodobało Ojcu, aby w nim wszystka zupełność mieszkała.

Verš 10
I jesteście w nim dopełnieni, który jest głową wszelkiego księstwa i zwierzchności,
Jn 1:16 - A z pełności jego myśmy wszyscy wzięli i łaskę za łaskę.

Verš 11
W którym i obrzezani jesteście obrzezką nie ręką uczynioną, to jest, zewlekłszy ciało wszystkich grzechów ciała przez obrzezkę Chrystusową.
Dt 10:16 - Przetoż obrzeżcie nieobrzezkę serca waszego, i karku waszego nie zatwardzajcie więcej.
Jer 4:4 - Obrzeżcie się Panu, a odejmijcie nieobrzezki serca waszego, mężowie Judzcy, a obywatele Jeruzalemscy! by snać nie wyszła jako ogień popędliwość moja, a nie zapaliła się, a nie byłby, ktoby ugasił dla złości przedsięwzięcia waszego.
Rim 2:29 - Ale który jest w skrytości Żydem i obrzezka serca, która jest w duchu, nie w literze, której chwała nie jest z ludzi, ale z Boga.
Flp 3:3 - Albowiem my jesteśmy obrzezaniem, którzy duchem służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele nie ufamy.

Verš 12
Pogrzebieni z nim będąc w chrzcie; w którymeście też społem z nim wzbudzeni przez wiarę, którą sprawuje Bóg, który go wzbudził od umarłych.
Rim 6:4 - Pogrzebieniśmy tedy z nim przez chrzest w śmierć, aby jako Chrystus wzbudzony jest z martwych przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my w nowości żywota chodzili.
Gal 3:27 - Bo którzykolwiek jesteście w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusaście się oblekli.
Ef 1:19 - I która jest ona przewyższająca wielkość mocy jego przeciwko nam, którzy wierzymy według skutecznej mocy siły jego,
Ef 3:7 - Której stałem się sługą według daru łaski Bożej, która mi jest dana według skutku mocy jego.

Verš 13
I was, gdyście byli umarłymi w grzechach i nieobrzezce ciała waszego, wespół z nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy.
Ef 2:1 - I was ożywił, którzyście byli umarli w upadkach i w grzechach.

Verš 15
I złupiwszy księstwa i mocy, wiódł je na podziw, jawnie tryumfując z nich sam przez się.
Gn 3:15 - Nieprzyjaźń też położę między tobą i niewiastą, i między nasieniem twoim, i między nasieniem jej; to potrze tobie głowę, a ty mu potrzesz piętę.
Mt 12:29 - Albo jakoż może kto wnijść do domu mocarza, i sprzęt jego rozchwycić, jeźliby pierwej nie związał mocarza onego? toż dopiero dom jego rozchwyci.
Lk 11:22 - Ale gdy mocniejszy nadeń nadszedłszy, zwycięży go, odejmuje wszystko oręże jego, w którem ufał, a łupy jego rozdaje.
Jn 12:31 - Teraz jest sąd świata tego, teraz książę świata tego precz wyrzucony będzie.
Jn 16:11 - Z sądu, iż książę tego świata już jest osądzony.

Verš 16
Niechajże was tedy nikt nie sądzi dla pokarmu, albo dla napoju; albo z strony święta, albo nowiu miesiąca, albo sabatów,
Lv 11:2 - Te są zwierzęta, które jeść będziecie ze wszystkich zwierząt, które są na ziemi,
Rim 14:2 - Boć jeden wierzy, iż może jeść wszystko, a drugi będąc słaby, jarzynę jada.
Gal 4:10 - Przestrzegacie dni i miesiące, i czasy, i lata.
Lv 23:2 - Powiedz synom Izraelskim, a mów im: Święta uroczyste Pańskie, które nazywać będziecie zgromadzenia święte, te są święta uroczyste moje.

Verš 17
Które są cieniem rzeczy przyszłych, ale prawdą jest ciało Chrystusowe.
Heb 8:5 - Którzy służą kształtowi i cieniowi rzeczy niebieskich, jako Mojżeszowi od Boga powiedziane było, gdy miał dokończyć przybytku: Patrzajże, ( mówi), abyś uczynił wszystko według kształtu, który ci jest okazany na tej górze.
Heb 10:1 - Albowiem zakon mając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, jednakiemiż ofiarami, które na każdy rok ustawicznie ofiarują, nigdy nie może tych, którzy do nich przystępują, doskonałymi uczynić.

Verš 18
Niechaj was nikt wygranego zakładu nie osądza, który się dobrowolnie w pokorę i w służbę Aniołów, których nie widział, wdaje, próżno się nadymając z umysłu ciała swego.
Jer 29:8 - Tak zaiste mówi Pan zastępów, Bóg Izraelski: Niech was nie zwodzą prorocy wasi, którzy są między wami, i wieszczkowie wasi, a nie sprawujcie się snami waszemi, które się wam śnią.
Mt 24:4 - I odpowiadając Jezus, rzekł im: Patrzcie, aby was kto nie zwiódł.
Ef 5:6 - Niechaj was nikt nie zwodzi próżnemi mowami; albowiem dla tych rzeczy przychodzi gniew Boży na synów upornych;
2Sol 2:3 - Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem; albowiem nie przyjdzie on dzień, ażby pierwej przyszło odstąpienie i byłby objawiony człowiek on grzechu, on syn zatracenia.
1Jn 4:1 - Najmilsi! nie każdemu duchowi wierzcie; ale doświadczajcie duchów, jeźli z Boga są. Bo wiele fałszywych proroków wyszło na świat.

Verš 20
Jeźliście tedy umarli z Chrystusem żywiołom świata tego, przeczże się, jakobyście jeszcze żyli światu, ustawami bawicie?
Gal 4:9 - A teraz poznawszy Boga, owszem i poznani będąc od Boga, jakoż się zaś nazad wracacie ku żywiołom mdłym i mizernym, którym zasię znowu służyć chcecie?

Verš 22
Co wszystko kazi się samem używaniem, według przykazań i nauk ludzkich;
Iz 29:13 - Bo mówi Pan: Przeto, że ten lud przybliża się do mnie usty swemi, a serce jego dalekie jest odemnie, a bojaźni, którą się mnie boją, z przykazań ludzkich nauczyli się:
Mt 15:9 - Lecz próżno mię czczą, nauczając nauk, które są przykazania ludzkie.
Tít 1:14 - Nie pilnując żydowskich baśni i przykazań ludzi tych, którzy się odwracają od prawdy.

Verš 23
Które mają kształt mądrości w nabożeństwie dobrowolnie obranem i w pokorze, i w niefolgowaniu ciału; wszakże nie mają żadnej wagi, tylko do nasycenia ciała służą.
1Tim 4:8 - Albowiem cielesne ćwiczenie mało jest pożyteczne; lecz pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, mając obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego.
1Tim 5:23 - Samej wody więcej nie pijaj, ale używaj po trosze wina dla żołądka twego i częstych chorób twoich.

Kol 2,1 - V gréckom texte je: "ako tvrdo musím bojovať za vás".

Kol 2,3 - Pórov, Iz 45, 3; Prís 2, 3-5.

Kol 2,8 - "Živly sveta" neznamenajú nevyhnutne hmotné prvky, z ktorých sa skladá svet, ale skôr sily, ktoré ovládali človeka skôr, ako ho Kristus vykúpil. Porov. 2, 20.

Kol 2,9 - "Telesne" podľa všetkého znamená, že plnosť božského bytia a života sa prejavuje v zmŕtvychvstalom Kristovi (v jeho oslávenom tele) a z neho vyžaruje v Cirkvi do veriacich.

Kol 2,11 - Iní prekladajú "smrteľného tela". Pavol tu zase spája ako v 1, 22 oba grécke výrazy sárx a sóma. Pravou obriezkou je krst.

Kol 2,12 - Porov. Rim 6, 4.

Kol 2,14 - "Dlžobný úpis" je alebo Mojžišov zákon, ktorý Kristovou smrťou na kríži stratil platnosť, (porov. Rim 7, 6; Gal 5, 4; Ef 2 ,15), alebo – a to je pravdepodobnejšie – všeobecný mravný dlh celého ľudstva.

Kol 2,15 - Obraz je vzatý z antického sveta. V triumfálnom pochode víťaza idú pred ním porazení. "V ňom" sa môže vzťahovať alebo na kríž, alebo na Ježiša Krista.

Kol 2,16 - Obradné praktiky odvodené z Mojžišovho zákona už stratili platnosť.

Kol 2,17 - Skutočnosť (doslova "telo"), t. j. Kristus, zobrala im všetok význam. "Tieň" nemá už zmysel, keď je tu "skutočnosť".

Kol 2,18 - Ide o verš, ktorý sa veľmi ťažko prekladá, a preto aj ťažko vykladá. Pravdepodobne ide o porušený text.

Kol 2,20 - V krste sa zomiera s Kristom (v. 12) hriechu i "živlom sveta" (porov. Gal 4, 3 n.).

Kol 2,23 - Askéza týchto bludárov nemá hodnotu sama v sebe. Ľahko privádza k pýche a lahodí žiadostivosti zmyslov.