výhody registrácie

List Kolosanom

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Kol 2, 1-23

1 Chci, abyste věděli, jaký boj svádím za vás i za ty, kteří jsou v Laodikeji, a za všechny, kdo mě osobně neznají. 2 Toužím, aby byli povzbuzeni v srdci a spojeni láskou, aby dospěli k veškerému bohatství plné jistoty porozumění a k poznání Božího tajemství - Krista, 3 v němž jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. 4 Toto říkám, aby vás nikdo neklamal přesvědčivými řečmi. 5 Ačkoli jsem totiž tělem vzdálený, v duchu jsem s vámi a raduji se, když vidím váš řád a pevnost vaší víry v Krista. 6 Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. 7 Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rosťte. 8 Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu. 9 V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, 10 a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. 11 V něm jste také obřezáni, a to obřízkou, již nelze vykonat ručně; jde o odložení tělesné přirozenosti, o obřízku Kristovu. 12 Křtem jste spolu s ním pohřbeni; vírou v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých, jste spolu s ním vzkříšeni. 13 Ano, i vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil: odpustil nám všechny viny 14 a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! 15 V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství! 16 Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám. 17 Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale podstata je v Kristu. 18 Nenechte se připravit o vítěznou odměnu nikým, kdo si libuje ve falešné pokoře a v andělském náboženství; nikým, kdo se zabývá svými viděními, nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou myslí 19 a nedrží se Hlavy, z níž celé tělo, zásobované a propojené klouby a tkáněmi, roste Božím vzrůstem. 20 Když jste s Kristem zemřeli principům světa, proč si necháváte předpisovat, jako byste ještě žili ve světě: 21 "Toho se nedotýkej, to neokoušej, na to nesahej!"? 22 Všechno to jsou jen lidské příkazy a nauky, jejichž zneužívání je škodlivé. 23 Pro svou okázalou nábožnost, falešnou pokoru a tělesné odříkání sice působí zdáním moudrosti, ale nemají žádnou cenu kromě uspokojení těla.

Kol 2, 1-23

Verš 2
Toužím, aby byli povzbuzeni v srdci a spojeni láskou, aby dospěli k veškerému bohatství plné jistoty porozumění a k poznání Božího tajemství - Krista,
Iz 53:11 - Po svém utrpení však světlo uvidí a bude nasycen. Můj spravedlivý služebník mnohé ospravedlní; jejich viny vezme na sebe.
Jer 9:23 - Kdo se chce chlubit, ať se chlubí tím, že mě zná a že mi rozumí, neboť já Hospodin prokazuji milosrdenství, právo i spravedlnost na zemi; ano, v tom mám zalíbení, praví Hospodin."
Jn 17:3 - A to je ten věčný život - aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista.
Flp 3:8 - A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista!

Verš 3
v němž jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.
1Kor 1:24 - ale pro povolané, ať Židy či Řeky, Krista - Boží moc a Boží moudrost.

Verš 4
Toto říkám, aby vás nikdo neklamal přesvědčivými řečmi.
Kol 2:18 - Nenechte se připravit o vítěznou odměnu nikým, kdo si libuje ve falešné pokoře a v andělském náboženství; nikým, kdo se zabývá svými viděními, nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou myslí
Ef 5:6 - Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv.

Verš 5
Ačkoli jsem totiž tělem vzdálený, v duchu jsem s vámi a raduji se, když vidím váš řád a pevnost vaší víry v Krista.
1Kor 5:3 - Ačkoli jsem od vás tělem daleko, v duchu jsem s vámi a ohledně toho, kdo to spáchal, jsem již rozhodl, jako bych byl přítomen:
1Kor 14:40 - Ve všem ať panuje slušnost a pořádek.

Verš 7
Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rosťte.
Ef 3:17 - Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce,
1Kor 1:5 - byli jste v něm obohaceni v každém ohledu, každým slovem a veškerým poznáním.

Verš 8
Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu.
Rim 16:17 - Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim!
Heb 13:9 - Nenechte se unášet všelijakým podivným učením. Je lepší posilovat své srdce milostí než pokrmy, které svým stoupencům nijak nepomohly.

Verš 9
V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství,
Jn 1:14 - To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
Kol 1:19 - Bohu se zalíbilo všechnu plnost složit v něm

Verš 10
a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti.
Jn 1:16 - Z jeho plnosti jsme všichni přijali, a sice milost za milost.

Verš 11
V něm jste také obřezáni, a to obřízkou, již nelze vykonat ručně; jde o odložení tělesné přirozenosti, o obřízku Kristovu.
Dt 10:16 - Obřežte tedy svá neobřezaná srdce a nebuďte už tvrdošíjní.
Jer 4:4 - Pro Hospodina se obřežte, obřežte svá srdce, lide judský a obyvatelé jeruzalémští, ať můj hněv nevyšlehne plamenem, ať se nerozpálí vašimi zločiny, takže by nešel uhasit."
Rim 2:29 - Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a má srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha.
Flp 3:3 - Obřízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo.

Verš 12
Křtem jste spolu s ním pohřbeni; vírou v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých, jste spolu s ním vzkříšeni.
Rim 6:4 - Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom - tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou - i my vkročili do nového života.
Gal 3:27 - Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli.
Ef 1:19 - a jak nepřekonatelně veliká je moc, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím.
Ef 3:7 - Tohoto evangelia jsem se stal služebníkem díky Boží milosti, jíž jsem byl obdarován, a díky jeho moci, jež ve mně působí.

Verš 13
Ano, i vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil: odpustil nám všechny viny
Ef 2:1 - I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších,

Verš 15
V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!
Gn 3:15 - Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu."
Mt 12:29 - Jak může někdo vejít do silákova domu a uloupit jeho majetek, pokud toho siláka nejdříve nespoutá? Teprve tehdy vyloupí jeho dům.
Lk 11:22 - Když ho ale napadne někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechnu výzbroj, na kterou spoléhal, a jeho kořist rozdělí.
Jn 12:31 - Nyní se koná soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.
Jn 16:11 - a soud, že vládce tohoto světa je již odsouzen.

Verš 16
Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám.
Lv 11:2 - "Mluvte k synům Izraele: Ze všech živočichů na zemi smíte jíst tyto:
Rim 14:2 - Někdo věří, že smí jíst všechno, ale choulostivý jí jen zeleninu.
Gal 4:10 - Dbáte na dny, měsíce, období a roky!
Lv 23:2 - "Mluv k synům Izraele: Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete vyhlašovat jako svatá shromáždění; jsou to mé slavnosti:

Verš 17
Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale podstata je v Kristu.
Heb 8:5 - čímž slouží obrazu a stínu toho, co je v nebi. Tak to přece bylo sděleno Mojžíšovi, když měl dokončit stánek: "Hleď, abys vše udělal podle vzoru, který jsi viděl na této hoře."
Heb 10:1 - Zákon je pouhým stínem dobra, jež mělo přijít, nikoli jeho skutečným obrazem. Neustálé každoroční obětování přece nikdy nemůže ty, kdo je přináší, přivést k dokonalosti.

Verš 18
Nenechte se připravit o vítěznou odměnu nikým, kdo si libuje ve falešné pokoře a v andělském náboženství; nikým, kdo se zabývá svými viděními, nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou myslí
Jer 29:8 - Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Nenechte se podvádět proroky a věštci, kteří jsou mezi vámi, a nedejte na sny, které se jim zdají.
Mt 24:4 - Ježíš jim odpověděl: "Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl.
Ef 5:6 - Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv.
2Sol 2:3 - Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec,
1Jn 4:1 - Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.

Verš 20
Když jste s Kristem zemřeli principům světa, proč si necháváte předpisovat, jako byste ještě žili ve světě:
Gal 4:9 - Teď jste ale Boha poznali (lépe řečeno: Bůh poznal vás). Proč se tedy znovu obracíte k těm chabým a ubohým principům a chcete jim znovu otročit?

Verš 22
Všechno to jsou jen lidské příkazy a nauky, jejichž zneužívání je škodlivé.
Iz 29:13 - Proto Pán praví: Tento lid se ke mně přibližuje ústy a ctí mne svými rty, srdcem jsou mi však vzdálení. Když mě uctívají, není to nic víc než naučené lidské příkazy.
Mt 15:9 - Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.'"
Tít 1:14 - a nezabývají se židovskými bájemi a příkazy lidí, kteří se odvracejí od pravdy.

Verš 23
Pro svou okázalou nábožnost, falešnou pokoru a tělesné odříkání sice působí zdáním moudrosti, ale nemají žádnou cenu kromě uspokojení těla.
1Tim 4:8 - Tělesné cvičení má skrovný užitek, ale zbožnost je užitečná v každém ohledu, neboť má zaslíbení nynějšího života i toho budoucího.
1Tim 5:23 - Nepij už samotnou vodu, ale s ohledem na svůj žaludek a své časté nemoci užívej trochu vína.

Kol 2,1 - V gréckom texte je: "ako tvrdo musím bojovať za vás".

Kol 2,3 - Pórov, Iz 45, 3; Prís 2, 3-5.

Kol 2,8 - "Živly sveta" neznamenajú nevyhnutne hmotné prvky, z ktorých sa skladá svet, ale skôr sily, ktoré ovládali človeka skôr, ako ho Kristus vykúpil. Porov. 2, 20.

Kol 2,9 - "Telesne" podľa všetkého znamená, že plnosť božského bytia a života sa prejavuje v zmŕtvychvstalom Kristovi (v jeho oslávenom tele) a z neho vyžaruje v Cirkvi do veriacich.

Kol 2,11 - Iní prekladajú "smrteľného tela". Pavol tu zase spája ako v 1, 22 oba grécke výrazy sárx a sóma. Pravou obriezkou je krst.

Kol 2,12 - Porov. Rim 6, 4.

Kol 2,14 - "Dlžobný úpis" je alebo Mojžišov zákon, ktorý Kristovou smrťou na kríži stratil platnosť, (porov. Rim 7, 6; Gal 5, 4; Ef 2 ,15), alebo – a to je pravdepodobnejšie – všeobecný mravný dlh celého ľudstva.

Kol 2,15 - Obraz je vzatý z antického sveta. V triumfálnom pochode víťaza idú pred ním porazení. "V ňom" sa môže vzťahovať alebo na kríž, alebo na Ježiša Krista.

Kol 2,16 - Obradné praktiky odvodené z Mojžišovho zákona už stratili platnosť.

Kol 2,17 - Skutočnosť (doslova "telo"), t. j. Kristus, zobrala im všetok význam. "Tieň" nemá už zmysel, keď je tu "skutočnosť".

Kol 2,18 - Ide o verš, ktorý sa veľmi ťažko prekladá, a preto aj ťažko vykladá. Pravdepodobne ide o porušený text.

Kol 2,20 - V krste sa zomiera s Kristom (v. 12) hriechu i "živlom sveta" (porov. Gal 4, 3 n.).

Kol 2,23 - Askéza týchto bludárov nemá hodnotu sama v sebe. Ľahko privádza k pýche a lahodí žiadostivosti zmyslov.