výhody registrácie

List Kolosanom

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Kol 3, 1-25

1 Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží pravici. 2 Myslete na nebeské věci, ne na pozemské, 3 vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. 4 Až se ukáže Kristus, váš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy. 5 Umrtvěte proto své pozemské sklony - smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), 6 neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. 7 I vy jste se tak dříve chovali; kdysi jste takto žili. 8 Teď ale to všechno - zuřivost, hněv, zášť, urážky i sprosté řeči - odstraňte ze svých úst. 9 Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky 10 a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele. 11 Zde už není žádný Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar a divoch, otrok a svobodný. Všechno a ve všech je Kristus! 12 Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. 13 Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. 14 Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti. 15 Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj - právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční. 16 Slovo Kristovo ať ve vás přebývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a napomínejte. S vděčností v srdci zpívejte Bohu žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. 17 Cokoli děláte, ať už ve slovech či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci. 18 Ženy, poddávejte se svým mužům, jak se v Pánu sluší. 19 Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim hrubí. 20 Děti, poslouchejte vždy své rodiče - tak se to Pánu líbí. 21 Otcové, nepřivádějte své děti svým hněvem k zoufalství. 22 Služebníci, poslouchejte vždy své pozemské pány. Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale s upřímným srdcem a z úcty k Pánu. 23 Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem. 24 Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus. 25 Odplata nespravedlivých však bude odpovídat jejich nespravedlnosti. Bůh nestraní nikomu.

Kol 3, 1-25

Verš 1
Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží pravici.
Ef 1:20 - Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích,

Verš 3
vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu.
Rim 6:2 - V žádném případě! Jak bychom mohli nadále žít v hříchu my, kdo jsme mu zemřeli?
Rim 8:24 - Byli jsme totiž spaseni nadějí. Naděje, kterou je vidět, ovšem není žádná naděje. Když někdo něco vidí, proč by v to ještě doufal?
2Kor 5:7 - Žijeme totiž vírou, a ne viděním.

Verš 4
Až se ukáže Kristus, váš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy.
Flp 3:21 - Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše.
1Jn 3:2 - Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je.

Verš 5
Umrtvěte proto své pozemské sklony - smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství),
Ef 4:22 - odhoďte už svůj dřívější způsob života i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb.
Ef 5:3 - Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost ať mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté.
1Sol 4:5 - nikoli v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha.
Ef 5:5 - Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království.

Verš 6
neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv.
1Kor 6:10 - zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.
Gal 5:19 - Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost,
Ef 5:5 - Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království.
Zjv 22:15 - Psi, čarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež.

Verš 7
I vy jste se tak dříve chovali; kdysi jste takto žili.
1Kor 6:11 - A takoví jste někteří byli, ale jste omyti, jste posvěceni a jste ospravedlněni jménem Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha.
Ef 2:1 - I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších,
Tít 3:3 - I my jsme přece bývali nerozumní, nepovolní a oklamaní. Otročili jsme vášním a rozkoším, žili jsme v zášti a závisti, byli jsme odporní a plní vzájemné nenávisti.

Verš 8
Teď ale to všechno - zuřivost, hněv, zášť, urážky i sprosté řeči - odstraňte ze svých úst.
Ef 4:22 - odhoďte už svůj dřívější způsob života i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb.
Heb 12:1 - Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujme v běhu, ležícím před námi.
Jak 1:21 - Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které má moc spasit vaše duše.
1Pt 2:1 - Odhoďte proto všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i všechno pomlouvání

Verš 9
Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky
Ef 4:25 - Odhoďme tedy lež a každý "říkejme jeden druhému pravdu" - jsme přece údy téhož těla!

Verš 10
a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele.
Rim 6:4 - Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom - tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou - i my vkročili do nového života.
Gn 1:26 - Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi."
Gn 5:1 - Toto je kniha Adamova příběhu. Tenkrát, když Bůh stvořil člověka, učinil jej podle své podoby.
Gn 9:6 - Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka.
1Kor 11:7 - Muž si nemá zahalovat hlavu, neboť je obrazem a slávou Boží. Žena je ale slávou svého muže.

Verš 11
Zde už není žádný Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar a divoch, otrok a svobodný. Všechno a ve všech je Kristus!
Gal 3:28 - Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena - všichni jste jedno v Kristu Ježíši.
Gal 5:6 - V Kristu Ježíši přece nezáleží na obřízce nebo neobřízce, ale na víře, která se projevuje láskou.
Gal 6:15 - To, na čem záleží, totiž není obřízka nebo neobřízka, ale nové stvoření.
1Kor 7:21 - Byl jsi povolán jako otrok? Nedělej si s tím starosti. Pokud se ale můžeš stát svobodným, určitě toho využij.
1Kor 12:13 - Ať už jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal nápojem.

Verš 12
Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí.
Ef 4:32 - Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám.
Ef 6:11 - Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům.
1Sol 1:4 - Víme, milovaní bratři, že vás Bůh vyvolil,

Verš 13
Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
Mt 6:14 - Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám.
Mk 11:25 - [26] Když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud něco proti někomu máte, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám."
Ef 4:32 - Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám.

Verš 14
Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti.
Jn 13:34 - Dávám vám nové přikázání: Milujte jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás.
Jn 15:12 - Toto je mé přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás.
Ef 5:2 - a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu.
1Sol 4:9 - O bratrské lásce vám není potřeba nic psát. Sami jste se totiž od Boha naučili milovat jedni druhé,
1Jn 3:23 - A to je to jeho přikázání: abychom věřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé, jak nám přikázal.
1Jn 4:21 - Máme tedy od něj toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i bratra.
Ef 4:3 - a usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje.
Kol 2:2 - Toužím, aby byli povzbuzeni v srdci a spojeni láskou, aby dospěli k veškerému bohatství plné jistoty porozumění a k poznání Božího tajemství - Krista,

Verš 16
Slovo Kristovo ať ve vás přebývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a napomínejte. S vděčností v srdci zpívejte Bohu žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.
Ef 5:19 - Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu.

Verš 17
Cokoli děláte, ať už ve slovech či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci.
Ef 5:20 - Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.
1Sol 5:18 - Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši.

Verš 18
Ženy, poddávejte se svým mužům, jak se v Pánu sluší.
Gn 3:16 - Ženě řekl: "Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti budeš rodit v bolestech. Po muži budeš dychtivě toužit, on ti však bude poroučet."
1Kor 14:34 - (Vaše ženy ať při shromážděních zůstávají tiše. Nemají povídat, ale být poslušné, jak ostatně říká i Zákon.
Ef 5:22 - Manželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu.
Tít 2:5 - být zdrženlivé a cudné, pečovat o domácnost, být laskavé a poddané manželům, aby Boží slovo nemělo špatnou pověst.
1Pt 3:1 - Vy, ženy, se podřizujte svým manželům. Někteří z nich odmítají Slovo, ale mohou být získáni beze slov jednáním svých žen,

Verš 19
Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim hrubí.
Ef 5:25 - Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni,

Verš 20
Děti, poslouchejte vždy své rodiče - tak se to Pánu líbí.
Ef 6:1 - Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu - tak je to správné.

Verš 22
Služebníci, poslouchejte vždy své pozemské pány. Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale s upřímným srdcem a z úcty k Pánu.
Ef 6:5 - Služebníci, poslouchejte své pozemské pány s posvátnou úctou, s upřímným srdcem, jako Krista.
1Tim 6:1 - Všichni, kdo nosí otrocké jho, ať prokazují svým pánům veškerou úctu, aby Boží jméno a učení nemělo špatnou pověst.
Tít 2:9 - Služebníky uč, ať se podřizují svým pánům, ať jsou vždy příjemní, ať neodmlouvají
1Pt 2:18 - Služebníci, s nejvyšší vážností se podřizujte svým pánům - nejenom dobrým a vlídným, ale i zlým.

Kol 3,3 - Nový kresťanský život sa rodí z mystického spojenia pokrsteného s Kristom a skrze neho s Bohom.

Kol 3,5 - Krst ukladá povinnosť zrieknuť sa pohanského života. Porov. Ef 5, 3-5. Niektorí prekladajú: "Umŕtvujte to, čo je vo vás pozemské."

Kol 3,11 - Krst vylučuje akúkoľvek diskrimináciu. Všetci pokrstení sú v Kristovi jedno.

Kol 3,14 - Čnosti sú ako odev a láska je pás, ktorý drží odev pospolu. Bez lásky by sa rozplynuli všetky čnosti. Ona to spôsobuje, že niekto je dokonalý.

Kol 3,16 - "Pod vplyvom milosti" niektorí prekladajú "s vďačnosťou" (gr. en cháriti, lát. in gratia). "Spievajte… žalmy, hymny a duchovné piesne" – môže tu ísť o charizmatické dary, konané pod vplyvom osobitnej milosti počas liturgického zhromaždenia.

Kol 3,18 - O týchto stavovských povinnostiach Pavol podrobnejšie hovorí v Ef 5, 21 – 6, 9.