výhody registrácie

List Kolosanom

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Kol 4, 1-18

1 Páni, chovejte se k služebníkům spravedlivě a slušně. Pamatujte, že i vy máte Pána v nebi. 2 V modlitbě buďte vytrvalí, zůstávejte v ní bdělí a vděční. 3 Modlete se přitom i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slova, abych mohl mluvit o Kristově tajemství (pro něž jsem právě ve vězení), 4 abych je odhaloval tak, jak mám. 5 K těm, kdo k vám nepatří, se chovejte moudře; využívejte svěřený čas. 6 Vaše slova ať jsou vždy vlídná a ochucená solí, ať víte, jak máte mluvit s každým člověkem. 7 O tom, jak se mi daří, vám podrobně poví milovaný bratr Tychikos, můj věrný pomocník a spoluslužebník v Pánu. 8 Posílám ho k vám proto, abyste se dozvěděli, jak se máme, a potěšil vaše srdce 9 spolu s věrným a milovaným bratrem Onezimem, vaším krajanem. Ti vám poví o všem, co se tu děje. 10 Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos, Barnabášův bratranec Marek (o něm jste už dostali pokyny: pokud k vám přijde, přijměte jej) 11 a také Jesus zvaný Justus. Ti jsou jediní z obřezaných, kteří se mnou spolupracují pro Boží království; stali se mi útěchou. 12 Pozdravuje vás Kristův služebník Epafras, váš krajan. Neustále za vás bojuje na modlitbách, abyste se zralostí a pevným přesvědčením stáli ve veškeré Boží vůli. 13 Mohu dosvědčit, jak moc se namáhá pro vás i pro ty, kdo jsou v Laodikeji a v Hierapoli. 14 Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a také Démas. 15 Pozdravte sourozence v Laodikeji i Nymfu a církev v jejím domě. 16 Až u vás bude tento dopis přečten, zařiďte, ať je přečten také v laodikejském sboru, a vy zase přečtěte ten laodikejský. 17 Archipovi vyřiďte: "Hleď, abys naplnil službu, kterou jsi v Pánu přijal." 18 JÁ, PAVEL, PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Pamatujte na mé vězení. Milost s vámi.

Kol 4, 1-18

Verš 1
Páni, chovejte se k služebníkům spravedlivě a slušně. Pamatujte, že i vy máte Pána v nebi.
Ef 6:9 - Vy, páni, se k nim chovejte také tak. Zanechte výhrůžek - víte přece, že jak oni, tak i vy máte Pána v nebesích a ten nestraní nikomu.

Verš 2
V modlitbě buďte vytrvalí, zůstávejte v ní bdělí a vděční.
Lk 18:1 - Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se:
Rim 12:12 - v naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí,
Ef 6:18 - Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté.
1Sol 5:17 - Neustále se modlete.

Verš 3
Modlete se přitom i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slova, abych mohl mluvit o Kristově tajemství (pro něž jsem právě ve vězení),
Ef 6:19 - Modlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a směle oznamovat tajemství evangelia
2Sol 3:1 - Dále vás, bratři, prosíme, modlete se za nás. Ať se Pánovo slovo rychle šíří, ať je přijímáno s úctou tak jako u vás

Verš 5
K těm, kdo k vám nepatří, se chovejte moudře; využívejte svěřený čas.
Ef 5:15 - Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé.
Ef 5:16 - Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá.

Verš 6
Vaše slova ať jsou vždy vlídná a ochucená solí, ať víte, jak máte mluvit s každým člověkem.
Mk 9:50 - Sůl je dobrá. Kdyby ale sůl přestala být slaná, čím ji osolíte? Mějte v sobě sůl a žijte spolu v pokoji."

Verš 7
O tom, jak se mi daří, vám podrobně poví milovaný bratr Tychikos, můj věrný pomocník a spoluslužebník v Pánu.
Sk 20:4 - Doprovázeli ho: Sopater z Beroje, Aristarchos a Sekundus z Tesaloniky, Gaius a Timoteus z Derbe a Tychikos a Trofimos z Asie.
Ef 6:21 - Chci, abyste věděli, jak se mi daří a co dělám. Všechno vám to poví milovaný bratr Tychikos, věrný služebník v Pánu.
2Tim 4:12 - (Tychika jsem totiž poslal do Efesu.)

Verš 9
spolu s věrným a milovaným bratrem Onezimem, vaším krajanem. Ti vám poví o všem, co se tu děje.
Flm 1:10 - Prosím tě ohledně svého syna, jehož jsem zplodil ve vězení, Onezima,

Verš 10
Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos, Barnabášův bratranec Marek (o něm jste už dostali pokyny: pokud k vám přijde, přijměte jej)
Sk 27:2 - Nastoupili jsme na adramyttskou loď, která měla plout podél pobřeží Asie, a vypluli jsme. Byl s námi také Makedonec Aristarchos z Tesaloniky.
Sk 15:37 - Barnabáš chtěl, aby s sebou vzali i Jana Marka,
2Tim 4:11 - Jediný Lukáš se mnou zůstal. Vyzvedni Marka a přiveď ho s sebou; velmi potřebuji jeho pomoc.

Verš 12
Pozdravuje vás Kristův služebník Epafras, váš krajan. Neustále za vás bojuje na modlitbách, abyste se zralostí a pevným přesvědčením stáli ve veškeré Boží vůli.
Kol 1:7 - Toto vše jste se dozvěděli od našeho milovaného spoluslužebníka Epafra, který je vůči vám věrný Kristův služebník
Flm 1:23 - Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši,

Verš 14
Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a také Démas.
2Tim 4:11 - Jediný Lukáš se mnou zůstal. Vyzvedni Marka a přiveď ho s sebou; velmi potřebuji jeho pomoc.
2Tim 4:10 - Démas si zamiloval tento svět a opustil mě; odešel do Tesaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmácie.

Verš 18
JÁ, PAVEL, PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Pamatujte na mé vězení. Milost s vámi.
2Sol 3:17 - JÁ PAVEL PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. TAKHLE SE POZNÁ KAŽDÝ MŮJ DOPIS - TAKHLE PÍŠU.
Heb 13:3 - Pamatujte na vězně, jako byste byli ve vězení s nimi; pamatujte na trpící jako ti, kdo také mají tělo.

Kol 4,3 - Účinnosť apoštolskej služby závisí aj od modlitieb veriacich.

Kol 4,5 - "Čo sú mimo" (vonku), t. j. nekresťania.

Kol 4,6 - "Soľou korenená", t. j. reč múdra a pôsobivá.

Kol 4,7 - Tychikus im pravdepodobne niesol tento list (porov. Ef 6, 21).

Kol 4,9 - O Onezimovi porov. List Filemonovi.

Kol 4,10 - Aristarchus je kresťan z Macedónska (porov. Sk 27, 2). Marek je evanjelista (porov. Sk 12, 12).

Kol 4,11 - Jezus je neznámy kresťan.

Kol 4,14 - Lukáš je evanjelista. Démas je Pavlov spolupracovník, ktorý ho neskôr opustil (2 Tim 4, 10).

Kol 4,15 - "Nymfu" – v gréckom texte toto meno môže označovať alebo ženu (Nymfa) alebo muža (Nymfas).

Kol 4,16 - Pavlov list napísaný laodicejskej cirkvi sa nezachoval. Niektorí si myslia, že ide o terajší List Efezanom, ktorý len neskôr dostal adresovanie "Efezanom".

Kol 4,17 - Archippos je pravdepodobne Filemonov syn a v neprítomnosti Epafra bol predstaveným cirkvi v Kolosách (porov. Flm 2).