výhody registrácie

List Kolosanom

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Kol 4, 1-18

1 Ti urak, a mi igazságos és méltányos, a ti szolgáitoknak megadjátok, tudván, hogy néktek is van Uratok mennyekben. 2 Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással; 3 Imádkozván egyszersmind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg elõttünk az íge ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, a melyért fogoly is vagyok; 4 Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, a mint nékem szólnom kell. 5 Bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván. 6 A ti beszédetek mindenkor kellemetes [legyen,] sóval fûszerezett; hogy tudjátok, hogy mimódon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek. 7 Minden én dolgaimat megismerteti veletek Tikhikus, a szeretett atyafi és hív szolga és szolgatárs az Úrban; 8 A kit épen a végett küldtem hozzátok, hogy megismerje a ti dolgaitokat és megvígasztalja a ti szíveteket, 9 Onézimussal együtt, a hû és szeretett atyafival, ki ti közületek való; minden itt való dolgot megismertetnek õk veletek. 10 Köszönt titeket Aristárkhus, az én fogolytársam, és Márk, a Barnabás unokatestvére, (ki felõl parancsolatokat vettetek: ha hozzátok megy, fogadjátok õt szívesen), 11 És Jézus, kit Justusnak [is] hívnak, kik a zsidók közül valók: csak ezek azok a munkatársaim az Isten országában, a kik nékem vígasztalásomra voltak. 12 Köszönt titeket Epafrás, ki ti közületek való, Krisztusnak szolgája, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyõzõdéssel az Istennek minden akaratjában. 13 Mert bizonyságot teszek õ felõle, hogy sokat fárad érettetek és azokért, kik Laodiczeában és Jerápolisban vannak. 14 Köszönt titeket Lukács, ama szeretett orvos, és Démás. 15 Köszöntsétek az atyafiakat, kik Laodiczeában vannak, és Nimfást és a gyülekezetet, mely az õ házánál van. 16 És mikor felolvastatik nálatok e levél, cselekedjétek meg, hogy a laodiczeaiak gyülekezetében is felolvastassék, és hogy a Laodiczeából [átveendõ] levelet ti is felolvassátok. 17 És mondjátok meg Arkhippusnak: Vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsed! 18 A köszöntés a saját kezemmel, a Páléval, [van írva]. Emlékezzetek meg az én bilincseimrõl! A kegyelem veletek. Ámen.

Kol 4, 1-18

Verš 1
Ti urak, a mi igazságos és méltányos, a ti szolgáitoknak megadjátok, tudván, hogy néktek is van Uratok mennyekben.
Ef 6:9 - Ti is urak, ugyanazt cselekedjétek õ velök, elhegyván a fenyegetést; tudván, hogy a ti Uratok is mennyben van, és személyválogatás nincsen Õ nála.

Verš 2
Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással;
Lk 18:1 - Monda pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni;
Rim 12:12 - A reménységben örvendezõk; a háborúságban tûrõk; a könyörgésben állhatatosak;
Ef 6:18 - Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden idõben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,
1Sol 5:17 - Szüntelen imádkozzatok.

Verš 3
Imádkozván egyszersmind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg elõttünk az íge ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, a melyért fogoly is vagyok;
Ef 6:19 - Én érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ösmertessem meg az evangyéliom titkát,
2Sol 3:1 - Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsõíttessék, a miként ti köztetek is.

Verš 5
Bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván.
Ef 5:15 - Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek:
Ef 5:16 - Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.

Verš 6
A ti beszédetek mindenkor kellemetes [legyen,] sóval fûszerezett; hogy tudjátok, hogy mimódon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek.
Mk 9:50 - Jó a só: de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt néki? Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással.

Verš 7
Minden én dolgaimat megismerteti veletek Tikhikus, a szeretett atyafi és hív szolga és szolgatárs az Úrban;
Sk 20:4 - Kíséré pedig õt Ázsiáig a béreai Sopater, a Thessalonikabeliek közül pedig Aristárkhus és Sekundus, és a derbei Gájus és Timótheus; Ázsiabeliek pedig Tikhikus és Trofimus.
Ef 6:21 - Hogy pedig ti is megtudjátok dolgaimat, hogy mit cselekeszem, mindent megismertet veletek Tikhikus, a szeretett atyafi és hív szolga az Úrban;
2Tim 4:12 - Tikhikust pedig Efézusba küldöttem.

Verš 9
Onézimussal együtt, a hû és szeretett atyafival, ki ti közületek való; minden itt való dolgot megismertetnek õk veletek.
Flm 1:10 - Kérlek téged az én fiamért, a kit fogságomban szûltem, Onésimusért,

Verš 10
Köszönt titeket Aristárkhus, az én fogolytársam, és Márk, a Barnabás unokatestvére, (ki felõl parancsolatokat vettetek: ha hozzátok megy, fogadjátok õt szívesen),
Sk 27:2 - Beülvén azért egy Adramittiumból való hajóba, az Ázsia mentében fekvõ helyeket akarván behajózni, elindulánk, velünk lévén a maczedóniai Aristárkhus, ki Thessalonikából való.
Sk 15:37 - És Barnabás azt tanácsolá, hogy vegyék maguk mellé Jánost, ki Márknak hívatik.
2Tim 4:11 - Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén, hozd magaddal: mert nekem alkalmas a szolgálatra.

Verš 12
Köszönt titeket Epafrás, ki ti közületek való, Krisztusnak szolgája, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyõzõdéssel az Istennek minden akaratjában.
Kol 1:7 - Úgy a hogy tanultátok is Epafrástól, a mi szerelmes szolgatársunktól, a ki hív szolgája ti érettetek a Krisztusnak,
Flm 1:23 - Köszönt téged Epafrás, az én fogolytársam a Krisztus Jézusban,

Verš 14
Köszönt titeket Lukács, ama szeretett orvos, és Démás.
2Tim 4:11 - Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén, hozd magaddal: mert nekem alkalmas a szolgálatra.
2Tim 4:10 - Mert Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván, és elment Thessalónikába: Kresczens Galátziába, Titus Dalmátziába.

Verš 18
A köszöntés a saját kezemmel, a Páléval, [van írva]. Emlékezzetek meg az én bilincseimrõl! A kegyelem veletek. Ámen.
2Sol 3:17 - A köszöntést én Pál [írom] a saját kezemmel, a mi ismertetõ jegye minden levelemnek. Így írok.
Heb 13:3 - Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrõdõkrõl, mint a kik magatok is testben vagytok.

Kol 4,3 - Účinnosť apoštolskej služby závisí aj od modlitieb veriacich.

Kol 4,5 - "Čo sú mimo" (vonku), t. j. nekresťania.

Kol 4,6 - "Soľou korenená", t. j. reč múdra a pôsobivá.

Kol 4,7 - Tychikus im pravdepodobne niesol tento list (porov. Ef 6, 21).

Kol 4,9 - O Onezimovi porov. List Filemonovi.

Kol 4,10 - Aristarchus je kresťan z Macedónska (porov. Sk 27, 2). Marek je evanjelista (porov. Sk 12, 12).

Kol 4,11 - Jezus je neznámy kresťan.

Kol 4,14 - Lukáš je evanjelista. Démas je Pavlov spolupracovník, ktorý ho neskôr opustil (2 Tim 4, 10).

Kol 4,15 - "Nymfu" – v gréckom texte toto meno môže označovať alebo ženu (Nymfa) alebo muža (Nymfas).

Kol 4,16 - Pavlov list napísaný laodicejskej cirkvi sa nezachoval. Niektorí si myslia, že ide o terajší List Efezanom, ktorý len neskôr dostal adresovanie "Efezanom".

Kol 4,17 - Archippos je pravdepodobne Filemonov syn a v neprítomnosti Epafra bol predstaveným cirkvi v Kolosách (porov. Flm 2).