výhody registrácie

List Kolosanom

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Kol 4, 1-18

1 Páni spravedlivě a slušně s služebníky svými nakládejte, vědouce, že i vy Pána máte v nebesích. 2 Na modlitbě buďtež ustaviční, bdíce v tom s díků činěním, 3 Modléce se spolu i za nás, aby Bůh otevřel nám dveře slova, k mluvení o tajemství Kristovu, pro něž i v vězení jsem, 4 Abych je zjevoval, tak jakž mi náleží mluviti. 5 Choďtež v moudrosti před těmi, kteříž jsou vně, čas kupujíce. 6 Řeč vaše vždycky budiž příjemná, ozdobená solí, tak abyste věděli, kterak byste měli jednomu každému odpovědíti. 7 O věcech mých o všech oznámí vám Tychikus, bratr milý, a věrný slouha Kristův a spoluslužebník v Pánu; 8 Kteréhož jsem poslal k vám naschvál, aby zvěděl, co se děje u vás, a potěšil srdcí vašich, 9 S Onezimem, věrným a milým bratrem, kterýž jest tam od vás. Tiť vám všecko oznámí, co se děje u nás. 10 Pozdravuje vás Aristarchus, spoluvězeň můj, a Marek, sestřenec Barnabášův, (o kterémž jsem vám poručil, přišel-li by k vám, přijmětež jej;) 11 A Jezus, kterýž slove Justus, kteřížto jsou Židé. Ti toliko jsou pomocníci moji v kázání o království Božím; tiť mi byli ku potěšení. 12 Pozdravuje vás Epafras, kterýž od vás jest, slouha Kristův, kterýž vždycky úsilně pracuje na modlitbách za vás, abyste stáli dokonalí a plní ve vší vůli Boží. 13 Nebo svědectví jemu vydávám, žeť vás velmi horlivě miluje, a též i ty, kteříž jsou v Laodicii, i kteříž jsou v Hierapoli. 14 Pozdravuje vás Lukáš, lékař, bratr milý, a Démas. 15 Pozdravte bratří Laodicenských, i Nymfy, i té církve, kteráž jest v domu jeho. 16 A když bude přečten u vás tento list, spravtež to, ať jest i v Laodicenském sboru čten; a ten, kterýž jest psán z Laodicie, i vy také přečtěte, 17 A rcete Archippovi: Viz, abys služebnost, kterouž jsi přijal od Pána, vyplnil. 18 Pozdravení mou rukou Pavlovou. Pamatujtež na mé vězení. Milost Boží budiž s vámi. Amen. List tento psán k Kolossenským z Říma po Tychikovi a Onezimovi.

Kol 4, 1-18

Verš 1
Páni spravedlivě a slušně s služebníky svými nakládejte, vědouce, že i vy Pána máte v nebesích.
Ef 6:9 - A vy páni též se tak mějte k nim, zanechajíce pohrůžky, vědouce, že i vy také máte Pána v nebesích, a přijímání osob není u něho.

Verš 2
Na modlitbě buďtež ustaviční, bdíce v tom s díků činěním,
Lk 18:1 - Pověděl jim také i podobenství, kterak by potřebí bylo vždycky se modliti a neoblevovati,
Rim 12:12 - Nadějí se radující, v souženích trpěliví, na modlitbě ustaviční,
Ef 6:18 - Všelikou modlitbou a prosbou modléce se každého času v Duchu, a v tom bedlivi jsouce se vší ustavičností a prošením za všecky svaté,
1Sol 5:17 - Bez přestání se modlte,

Verš 3
Modléce se spolu i za nás, aby Bůh otevřel nám dveře slova, k mluvení o tajemství Kristovu, pro něž i v vězení jsem,
Ef 6:19 - I za mne, aby mi dána byla řeč v otevření úst mých svobodně a směle, abych oznamoval tajemství evangelium svatého,
2Sol 3:1 - Dále pak, bratří, modlte se za nás, aby slovo Páně rozmáhalo se a slaveno bylo, jako i u vás,

Verš 5
Choďtež v moudrosti před těmi, kteříž jsou vně, čas kupujíce.
Ef 5:15 - Viztež tedy, kterak byste opatrně chodili, ne jako nemoudří, ale jako moudří,
Ef 5:16 - Vykupujíce čas; nebo dnové zlí jsou.

Verš 6
Řeč vaše vždycky budiž příjemná, ozdobená solí, tak abyste věděli, kterak byste měli jednomu každému odpovědíti.
Mk 9:50 - Dobráť jest sůl. Pakli sůl bude neslaná, čím ji osolíte? Mějte sůl v sobě sami, a pokoj mějte mezi sebou.

Verš 7
O věcech mých o všech oznámí vám Tychikus, bratr milý, a věrný slouha Kristův a spoluslužebník v Pánu;
Sk 20:4 - I šel s ním Sópater Berienský až do Azie, a z Tessalonicenských Aristarchus a Sekundus a Gáius Derbeus a Timoteus, z Azianských pak Tychikus a Trofimus.
Ef 6:21 - A abyste i vy věděli, co se se mnou děje a co činím, všecko vám to oznámí Tychikus, milý bratr a věrný služebník v Pánu,
2Tim 4:12 - Tychikať jsem poslal do Efezu.

Verš 9
S Onezimem, věrným a milým bratrem, kterýž jest tam od vás. Tiť vám všecko oznámí, co se děje u nás.
Flm 1:10 - Prosímť pak tebe za syna svého, kteréhož jsem zplodil v vězení svém, Onezima,

Verš 10
Pozdravuje vás Aristarchus, spoluvězeň můj, a Marek, sestřenec Barnabášův, (o kterémž jsem vám poručil, přišel-li by k vám, přijmětež jej;)
Sk 27:2 - Tedy všedše na lodí Adramyttenskou, abychom se plavili podle krajin Azie, pustili jsme se na moře. A byl s námi Aristarchus Macedonský z Tessaloniky.
Sk 15:37 - Tedy Barnabáš radil, aby pojali s sebou i Jana, kterýž příjmí měl Marek.
2Tim 4:11 - Sám toliko Lukáš se mnou jest. Marka vezmi s sebou; nebo jest mi velmi potřebný k službě.

Verš 12
Pozdravuje vás Epafras, kterýž od vás jest, slouha Kristův, kterýž vždycky úsilně pracuje na modlitbách za vás, abyste stáli dokonalí a plní ve vší vůli Boží.
Kol 1:7 - Jakož jste se i naučili od Epafry, milého spoluslužebníka našeho, kterýž jest věrný k vám služebník Kristův,
Flm 1:23 - Pozdravují tě Epafras, (spoluvězeň můj pro Krista Ježíše,)

Verš 14
Pozdravuje vás Lukáš, lékař, bratr milý, a Démas.
2Tim 4:11 - Sám toliko Lukáš se mnou jest. Marka vezmi s sebou; nebo jest mi velmi potřebný k službě.
2Tim 4:10 - Nebo Démas mne opustil, zamilovav tento svět, a šel do Tessaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmacie.

Verš 18
Pozdravení mou rukou Pavlovou. Pamatujtež na mé vězení. Milost Boží budiž s vámi. Amen. List tento psán k Kolossenským z Říma po Tychikovi a Onezimovi.
2Sol 3:17 - Pozdravení mou vlastní rukou Pavlovou, což jest za znamení v každém listu. Takť obyčejně píši.
Heb 13:3 - Pomněte na vězně, jako byste spolu vězňové byli, na soužené, jakožto ti, jenž také v těle jste.

Kol 4,3 - Účinnosť apoštolskej služby závisí aj od modlitieb veriacich.

Kol 4,5 - "Čo sú mimo" (vonku), t. j. nekresťania.

Kol 4,6 - "Soľou korenená", t. j. reč múdra a pôsobivá.

Kol 4,7 - Tychikus im pravdepodobne niesol tento list (porov. Ef 6, 21).

Kol 4,9 - O Onezimovi porov. List Filemonovi.

Kol 4,10 - Aristarchus je kresťan z Macedónska (porov. Sk 27, 2). Marek je evanjelista (porov. Sk 12, 12).

Kol 4,11 - Jezus je neznámy kresťan.

Kol 4,14 - Lukáš je evanjelista. Démas je Pavlov spolupracovník, ktorý ho neskôr opustil (2 Tim 4, 10).

Kol 4,15 - "Nymfu" – v gréckom texte toto meno môže označovať alebo ženu (Nymfa) alebo muža (Nymfas).

Kol 4,16 - Pavlov list napísaný laodicejskej cirkvi sa nezachoval. Niektorí si myslia, že ide o terajší List Efezanom, ktorý len neskôr dostal adresovanie "Efezanom".

Kol 4,17 - Archippos je pravdepodobne Filemonov syn a v neprítomnosti Epafra bol predstaveným cirkvi v Kolosách (porov. Flm 2).