výhody registrácie

List Filemonovi

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Flm 1, 1-25

1 Pavel, vězeň Krista Ježíše, a Timoteus bratr, Filemonovi milému, a pomocníku našemu, 2 A Apfie sestře milé, a Archippovi spolurytíři našemu, i vší církvi, kteráž jest v domě tvém: 3 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista. 4 Díky činím Bohu svému, vždycky zmínku o tobě čině na svých modlitbách, 5 Slyše o lásce tvé a víře, kterouž máš ku Pánu Ježíšovi, i ke všechněm svatým, 6 Aby společnost víry tvé mocná byla a tudy poznáno býti mohlo, cožkoli dobrého jest v vás skrze Krista Ježíše. 7 Radost zajisté máme velikou, a potěšení z lásky tvé, že srdce svatých občerstvena jsou skrze tebe, bratře. 8 Protož ačkoli mnohou smělost mám v Kristu rozkázati tobě, což by náleželo, 9 Však pro lásku raději tebe prosím, jsa již takový, totiž Pavel starý, a nyní i vězeň Ježíše Krista. 10 Prosímť pak tebe za syna svého, kteréhož jsem zplodil v vězení svém, Onezima, 11 Kterýž byl někdy tobě neužitečný, ale nyní tobě i mně velmi užitečný, jehožť jsem odeslal. 12 Protož ty jej, (totiž srdce mé,) přijmi. 13 Kteréhožto já chtěl jsem byl při sobě zanechati, aby mi posluhoval místo tebe v vězení, kteréž trpím pro evangelium; 14 Ale bez vědomí tvého nechtěl jsem nic učiniti, aby dobrý skutek tvůj nebyl jako bezděky, ale z dobré vůle. 15 Ano snad proto byl odšel na chvíli, abys jej potom věčného měl, 16 Již ne jako služebníka, ale více než služebníka, totiž bratra milého, zvláště mně, a čím víc tobě, i podle těla, i v Pánu. 17 Protož máš-li mne za tovaryše, přijmiž jej, jako mne. 18 Jestližeť pak v čem ublížil, anebo jest-liť co dlužen, to mně přičti. 19 Já Pavel psal jsem svou rukou, jáť zaplatím; ať nedím tobě, že ty i sám sebe jsi mi dlužen. 20 Tak, bratře, ať já uživu tebe v Pánu; očerstviž srdce mé v Pánu. 21 Jist jsa tvým poslušenstvím, tak jsem tobě napsal, věda, že i více, nežli pravím, učiníš. 22 A mezi tím připraviž mi také hospodu; neboť naději mám, že k modlitbám vašim budu vám navrácen. 23 Pozdravují tě Epafras, (spoluvězeň můj pro Krista Ježíše,) 24 Marek, Aristarchus, Démas a Lukáš, pomocníci moji. 25 Milost Pána našeho Jezukrista budiž s duchem vaším. Amen. List tento k Filemonovi psán byl z Říma po Onezimovi služebníku.

Flm 1, 1-25

Verš 1
Pavel, vězeň Krista Ježíše, a Timoteus bratr, Filemonovi milému, a pomocníku našemu,
Ef 3:1 - Pro tu věc já Pavel, jsem vězeň Krista Ježíše pro vás pohany,
Ef 4:1 - Protož prosímť vás já vězeň v Pánu, abyste hodně chodili, jakž sluší na povolání vaše, kterýmž povoláni jste,

Verš 2
A Apfie sestře milé, a Archippovi spolurytíři našemu, i vší církvi, kteráž jest v domě tvém:
Kol 4:17 - A rcete Archippovi: Viz, abys služebnost, kterouž jsi přijal od Pána, vyplnil.
Rim 16:5 - I domácího jejich shromáždění. Pozdravte mého milého Epéneta, kterýž jest prvotiny Achaie v Kristu.
1Kor 16:19 - Pozdravujíť vás sborové, kteříž jsou v Azii. Pozdravujíť vás v Pánu velice Akvila a Priscilla, s církví tou, kteráž jest v domu jejich.
Kol 4:15 - Pozdravte bratří Laodicenských, i Nymfy, i té církve, kteráž jest v domu jeho.

Verš 4
Díky činím Bohu svému, vždycky zmínku o tobě čině na svých modlitbách,
1Sol 1:2 - Díky činíme Bohu vždycky ze všech vás, zmínku činíce o vás na modlitbách našich,
2Sol 1:3 - Povinniť jsme díky činiti Bohu vždycky z vás, bratří, tak jakž hodné jest, protože velmi roste víra vaše a rozmáhá se láska jednoho každého z vás, všechněch k sobě vespolek,

Verš 10
Prosímť pak tebe za syna svého, kteréhož jsem zplodil v vězení svém, Onezima,
Kol 4:9 - S Onezimem, věrným a milým bratrem, kterýž jest tam od vás. Tiť vám všecko oznámí, co se děje u nás.
1Kor 4:15 - Nebo byste pak deset tisíc pěstounů měli v Kristu, však proto nemnoho máte otců. Nebo v Kristu Ježíši skrze evangelium já jsem vás zplodil.
Gal 4:19 - Synáčkové moji, (kteréž opět rodím, až by Kristus zformován byl v vás),

Verš 22
A mezi tím připraviž mi také hospodu; neboť naději mám, že k modlitbám vašim budu vám navrácen.
Heb 13:2 - Na přívětivost k hostem nezapomínejte; skrze ni zajisté někteří, nevěděvše, anděly za hostě přijímali.
Flp 1:25 - Načež spoléhaje, vím, že pobudu a s vámi se všemi spolu pozůstanu k vašemu prospěchu a k radosti víry,

Verš 23
Pozdravují tě Epafras, (spoluvězeň můj pro Krista Ježíše,)
Kol 1:7 - Jakož jste se i naučili od Epafry, milého spoluslužebníka našeho, kterýž jest věrný k vám služebník Kristův,
Kol 4:12 - Pozdravuje vás Epafras, kterýž od vás jest, slouha Kristův, kterýž vždycky úsilně pracuje na modlitbách za vás, abyste stáli dokonalí a plní ve vší vůli Boží.

Verš 24
Marek, Aristarchus, Démas a Lukáš, pomocníci moji.
Sk 12:12 - A pováživ toho, šel k domu Marie, matky Janovy, kterýž příjmí měl Marek, kdež se jich bylo mnoho sešlo, a modlili se.
Sk 12:25 - Barnabáš pak a Saul navrátili se z Jeruzaléma, vykonavše službu, pojavše s sebou i Jana, kterýž příjmí měl Marek.
Sk 15:37 - Tedy Barnabáš radil, aby pojali s sebou i Jana, kterýž příjmí měl Marek.
Kol 4:10 - Pozdravuje vás Aristarchus, spoluvězeň můj, a Marek, sestřenec Barnabášův, (o kterémž jsem vám poručil, přišel-li by k vám, přijmětež jej;)
2Tim 4:11 - Sám toliko Lukáš se mnou jest. Marka vezmi s sebou; nebo jest mi velmi potřebný k službě.
1Pt 5:13 - Pozdravuje vás ta církev, kteráž jest v Babyloně, účastnice vyvolení vašeho, a Marek syn můj.
Sk 19:29 - I naplněno jest všecko město rozbrojem, a valili se všickni spolu na plac, pochopivše Gáia a Aristarcha, Macedonské, tovaryše cesty Pavlovy.
Sk 20:4 - I šel s ním Sópater Berienský až do Azie, a z Tessalonicenských Aristarchus a Sekundus a Gáius Derbeus a Timoteus, z Azianských pak Tychikus a Trofimus.
Sk 27:2 - Tedy všedše na lodí Adramyttenskou, abychom se plavili podle krajin Azie, pustili jsme se na moře. A byl s námi Aristarchus Macedonský z Tessaloniky.
Kol 4:10 - Pozdravuje vás Aristarchus, spoluvězeň můj, a Marek, sestřenec Barnabášův, (o kterémž jsem vám poručil, přišel-li by k vám, přijmětež jej;)
Kol 4:14 - Pozdravuje vás Lukáš, lékař, bratr milý, a Démas.
2Tim 4:10 - Nebo Démas mne opustil, zamilovav tento svět, a šel do Tessaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmacie.
Kol 4:14 - Pozdravuje vás Lukáš, lékař, bratr milý, a Démas.
2Tim 4:11 - Sám toliko Lukáš se mnou jest. Marka vezmi s sebou; nebo jest mi velmi potřebný k službě.

Flm 1,2 - Podľa všetkého Apfia bola Filemonova manželka. Archippos bol pravdepodobne "starší", čiže presbyter, ktorý za neprítomnosti predstaveného cirkvi Epafra (ten bol vtedy po boku väzneného Pavla - porov. v. 23) viedol duchovnú správu v Kolosách (Kol 4, 17).

Flm 1,5 - Svätí sú veriaci na základe zasvätenia Kristovi.

Flm 1,9 - Pavol vekove nebol veľmi starý, ale bol zostarnutý utrpením a apoštolskou námahou.

Flm 1,10 - Pavol Onezima "splodil", čiže obrátil na kresťanskú vieru, kým bol väznený.

Flm 1,11 - Pavol tu naráža na Onezimovo meno (gr. onézimos = užitočný).

Flm 1,12 - Výraz "moje srdce" je priam prevratná definícia človeka - otroka v čase, keď otroka považovali iba za vec.

Flm 1,16 - I podľa tela aj v Pánovi, čiže ako človeka i ako kresťana.

Flm 1,17 - Výraz "za druha", doslovne "v spoločenstve (s tebou)", rozumie sa vo viere, teda "za brata vo viere".

Flm 1,18 - Útek sa ukázal prozreteľnostný, lebo Onezimos sa stretol s Pavlom a stal sa kresťanom a Apoštolovým pomocníkom.

Flm 1,19 - Filemon je dlžen Pavlovi seba samého ako kresťan, lebo Pavol ho priviedol k viere.

Flm 1,21 - Pavol má nádej, že Filemon oslobodí Onezima úplne, aby mohol byť Apoštolovým spolupracovníkom pri hlásaní evanjelia.

Flm 1,22 - Pavol cíti, že Pán vyslyší modlitby veriacich a vyslobodí ho zo žalára.

Flm 1,23-25 - Porov. Kol 4, 10-11. Epafras, ako sa zdá, býval spolu s Pavlom v dome väzenia.