výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Pie 1, 1-17

1 Píseň nejpřednější z písní Šalomounových. 2 Ó by mne políbil políbením úst svých; nebo lepší jsou milosti tvé nežli víno. 3 Pro vůni masti tvé jsou výborné, mast rozlitá jméno tvé; protož tě mladice milují. 4 Táhniž mne, a poběhnem za tebou. Uvedltě mne král do pokojů svých, plésati a veseliti se v tobě budeme, a vychvalovati milosti tvé více než víno; upřímí milují tě. 5 Jsemť černá, ale milostná, ó dcery Jeruzalémské, tak jako stanové Cedarští, jako opony Šalomounovy. 6 Nehleďte na mne, žeť jsem snědá, nebo jsem obhořela od slunce. Synové matky mé rozpálivše se proti mně, postavili mne, abych ostříhala vinic, a vinice své nehlídala jsem. 7 Oznam mi ty, kteréhož miluje duše má, kde paseš? Kde dáváš odpočinutí o poledni? Nebo proč mám býti tak jako poběhlá při stádích tovaryšů tvých? 8 Jestliže nevíš, ó nejkrašší mezi ženami, vyjdi po šlepějích ovcí, a pas kozlátka svá podlé obydlí pastýřů. 9 Jízdě v vozích Faraonových připodobňuji tě, ó milostnice má. 10 Líce tvá okrášlena jsou ozdobami, a hrdlo tvé halžemi. 11 Ozdob zlatých naděláme tobě s proměnami stříbrnými. 12 Dotud, dokudž král stolí, nardus můj vydává vůni svou. 13 Svazček mirry jest mi milý můj, na prsech mých odpočívaje. 14 Milý můj jest mi hrozen cyprový na vinicích v Engadi. 15 Aj, jak jsi ty krásná, přítelkyně má, aj, jak jsi krásná! Oči tvé jako holubičí. 16 Aj, jak jsi ty krásný, milý můj, jak utěšený! I to lůže naše zelená se. 17 Trámové domů našich jsou z cedrů, a pavlače naše z boroví.

Pie 1, 1-17

Verš 2
Ó by mne políbil políbením úst svých; nebo lepší jsou milosti tvé nežli víno.
Pie 4:10 - Jak utěšené jsou milosti tvé, sestro má choti! Jak vzácnější jsou milosti tvé než víno, a vůně mastí tvých nade všecky vonné věci.

Verš 4
Táhniž mne, a poběhnem za tebou. Uvedltě mne král do pokojů svých, plésati a veseliti se v tobě budeme, a vychvalovati milosti tvé více než víno; upřímí milují tě.
1Pt 1:8 - Kteréhožto neviděvše, milujete; kteréhožto nyní nevidouce, avšak v něho věříce, veselíte se radostí nevýmluvnou a oslavenou,

Verš 7
Oznam mi ty, kteréhož miluje duše má, kde paseš? Kde dáváš odpočinutí o poledni? Nebo proč mám býti tak jako poběhlá při stádích tovaryšů tvých?
Dt 12:5 - Ale kteréž by místo vyvolil Hospodin Bůh váš ze všech pokolení vašich, aby položil jméno své tu, a bydlil na něm, hledati ho, a tam choditi budete.
Pie 3:1 - Na ložci svém v noci hledala jsem toho, kteréhož miluje duše má. Hledala jsem ho, ale nenašla jsem ho.

Verš 8
Jestliže nevíš, ó nejkrašší mezi ženami, vyjdi po šlepějích ovcí, a pas kozlátka svá podlé obydlí pastýřů.
Pie 5:9 - Což má milý tvůj mimo jiné milé, ó nejkrásnější z žen? Co má milý tvůj nad jiné milé, že nás tak přísahou zavazuješ?
Pie 6:1 - Milý můj sstoupil do zahrady své, k záhonkům věci vonných, aby pásl v zahradách, a aby zbíral lilium.

Verš 9
Jízdě v vozích Faraonových připodobňuji tě, ó milostnice má.
Pie 2:2 - Jako lilium mezi trním, tak přítelkyně má mezi pannami.
Pie 2:10 - Ozval se milý můj, a řekl mi: Vstaň, přítelkyně má, krásná má, a poď.
Pie 2:13 - Fík vypustil holičky své, a réví rozkvetlé vydalo vůni. Vstaniž, přítelkyně má, krásná má, a poď.
Pie 4:1 - Aj, jak jsi ty krásná, přítelkyně má, aj, jak jsi krásná! Oči tvé jako holubičí mezi kadeři tvými, vlasy tvé jako stáda koz, kteréž vídati na hoře Galád.
Pie 4:7 - Všecka jsi krásná, přítelkyně má, a není na tobě poškvrny.
Pie 5:2 - Spávámť, a však srdce mé bdí. Hlas milého mého, tlukoucího: Otevři mi, sestro má, přítelkyně má, holubičko má, upřímá má; nebo hlava má plná jest rosy, a kadeře mé krůpějí nočních.
Pie 6:4 - Odvrať oči své od patření na mne, nebo ony mne posilují. Vlasy tvé jsou jako stáda koz, kteréž vídati v Galád.
Jn 15:14 - Vy přátelé moji jste, učiníte-li to, což já přikazuji vám.

Verš 10
Líce tvá okrášlena jsou ozdobami, a hrdlo tvé halžemi.
Ez 16:11 - Ozdobil jsem tě také ozdobou, a dal jsem náramky na ruce tvé, a točenici na hrdlo tvé.

Verš 16
Aj, jak jsi ty krásný, milý můj, jak utěšený! I to lůže naše zelená se.
Pie 4:1 - Aj, jak jsi ty krásná, přítelkyně má, aj, jak jsi krásná! Oči tvé jako holubičí mezi kadeři tvými, vlasy tvé jako stáda koz, kteréž vídati na hoře Galád.
Pie 5:12 - Oči jeho jako holubic nad stoky vod, jako v mléce umyté, stojící v slušnosti.

Pies 1,1 - O Šalamúnovom autorstve Veľpiesne pozri úvod.

Pies 1,3 - Vzácny olej urodzení obyvatelia Šalamúnovej krajiny mávali v dobre zatvorených nádobách. Len jeho rozliatím sa roznášala jeho vôňa. Iní prekladajú "olej prelievaný", prelievaním pozbavený nečistoty, teda veľmi čistý.

Pies 1,4 - V Palestíne sa manželia nazývajú kráľ a kráľovná, kým trvá sobáš, a ten u niektorých bohatších rodín trval aj niekoľko dní. V tom čase novomanželia sedávali na napodobenom tróne a hostia im vzdávali priamo kráľovské pocty.

Pies 1,5 - Kedar, Šalma, mená severoarabských beduínskych kmeňov. Pleť snúbenice podobá sa farbe stanov, ktoré boli z hnedej kozej srsti.

Pies 1,6 - Bratia snúbenice na Východe mali plnú právomoc, keď zomrel otec.

Pies 1,7 - Pastieri sa cez poludnie zdržiavali pri nejakom prameni, kde napájali stáda a kde potom trávili svoj odpočinok.

Pies 1,9 - Faraón mal rád prepych. Jeho kone boli najkrajšie a skvostne vyzdobené.

Pies 1,12 - Nard nosievali ženy pre jeho silnú vôňu vo vrecúškach na prsiach.

Pies 1,14 - Cyprusový ker je zo dva metre vysoký a v kvete šíri vôkol seba silnú vôňu. Z jeho kvetov strapcového tvaru sa získava voňavka. Rástol vo viniciach utešenej oázy (Engadi) na západnom brehu Mŕtveho mora.

Pies 1,17 - Predstava je táto: Snúbenci si sadli na zelenú pažiť. Majestátne cédre so svojimi vetvami sú kostrou, stĺpmi a povalou ich "domu" a menšie cyprusy sú výplňou stien.