výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Am 1, 1-15

1 Slova Amosova, (kterýž byl mezi pastýři) z Tekoa, kteráž viděl o Izraelovi za dnů Uziáše krále Judského, a za dnů Jeroboáma syna Joasova, krále Izraelského, dvě létě před země třesením. 2 I řekl: Hospodin řváti bude z Siona, a z Jeruzaléma vydá hlas svůj, i budou kvíliti salášové pastýřů, a vyschnou pole nejvýbornější. 3 Takto praví Hospodin: Pro troji nešlechetnost Damašku, ovšem pro čtveru neodpustím jemu, proto že mlátili Galáda cepami okovanými. 4 Ale pošli oheň na dům Hazaelův, kterýžto zžíře paláce Benadadovy. 5 I polámi závoru Damašku, a vypléním obyvatele z údolí Aven, a toho, kterýž drží berlu, z domu Eden, i půjde v zajetí lid Syrský do Kir, dí Hospodin. 6 Takto praví Hospodin: Pro troji nešlechetnost Gázy, ovšem pro čtveru neslituji se nad ním, proto že je zajímajíce, v zajetí věčné podrobovali Idumejským. 7 Ale pošli oheň na zed Gázy, kterýžto zžíře paláce její, 8 A vypléním obyvatele z Azotu, i toho, kterýž drží berlu, z Aškalon, a obrátím ruku svou proti Akaron, i zahyne ostatek Filistinských, praví Panovník Hospodin. 9 Takto praví Hospodin: Pro troji nešlechetnost Týru, ovšem pro čtveru neodpustím jemu, proto že je v zajetí věčné podrobili Idumejským, a nepamatovali na smlouvu bratrskou. 10 Ale pošli oheň na zed Tyrskou, kterýžto zžíře paláce jeho. 11 Takto praví Hospodin: Pro troji nešlechetnost Edoma, ovšem pro čtveru neslituji se nad ním, proto že udusiv v sobě všecku lítostivost, stihá mečem bratra svého, a hněv jeho ustavičně rozsapává, anobrž vzteklost jeho špehuje bez přestání. 12 Ale pošli oheň na Teman, kterýžto zžíře paláce v Bozra. 13 Toto praví Hospodin: Pro troji nešlechetnost synů Ammon, ovšem pro čtveru neodpustím jemu, proto že roztínali těhotné Galádské, jen aby rozšiřovali pomezí své. 14 Ale zanítím oheň na zdi Rabba, kterýžto zžíře paláce její, s troubením v den boje a s bouří v den vichřice. 15 I půjde král jejich v zajetí, on i knížata jeho s ním, praví Hospodin.

Am 1, 1-15

Verš 1
Slova Amosova, (kterýž byl mezi pastýři) z Tekoa, kteráž viděl o Izraelovi za dnů Uziáše krále Judského, a za dnů Jeroboáma syna Joasova, krále Izraelského, dvě létě před země třesením.
Za 14:5 - I budete utíkati před údolím hor; nebo dosáhne údolí hor až k Azal. Budete, pravím, utíkati, jako jste utíkali před země třesením za dnů Uziáše krále Judského, když přijde Hospodin Bůh můj, a všickni svatí s ním.

Verš 2
I řekl: Hospodin řváti bude z Siona, a z Jeruzaléma vydá hlas svůj, i budou kvíliti salášové pastýřů, a vyschnou pole nejvýbornější.
Jer 25:30 - Protož ty prorokuj proti nim všecka slova tato, a rci jim: Hospodin s výsosti řváti bude, a z příbytku svatosti své vydá hlas svůj, mocně řváti bude z obydlí svého. Křik ponoukajících se, jako presovníků, rozléhati se bude proti všechněm obyvatelům té země,
Joe 3:16 - A Hospodin řváti bude z Siona, a z Jeruzaléma vydá hlas svůj, tak že se třásti budou nebesa i země; nebo Hospodin jest útočiště lidu svého, a síla synů Izraelských.

Verš 5
I polámi závoru Damašku, a vypléním obyvatele z údolí Aven, a toho, kterýž drží berlu, z domu Eden, i půjde v zajetí lid Syrský do Kir, dí Hospodin.
Jer 17:1 - Hřích Judův napsán jest pérem železným, rafijí kamene přetvrdého, vyryt jest na tabuli srdce jejich, a na rozích oltářů vašich,
Jer 49:23 - Proti Damašku. Zastydí se Emat i Arfad, nebo novinu zlou uslyší, a užasnou se, tak že se i moře zkormoutí, aniž se bude moci upokojiti.
2Kr 16:9 - Tedy povolil jemu král Assyrský, a přitáhl k Damašku a dobyl ho, a přenesl obyvatele jeho do Kir, Rezina pak zabil.

Verš 6
Takto praví Hospodin: Pro troji nešlechetnost Gázy, ovšem pro čtveru neslituji se nad ním, proto že je zajímajíce, v zajetí věčné podrobovali Idumejským.
2Krn 21:16 - A tak vzbudil Hospodin proti Jehoramovi ducha Filistinských a Arabských, kteříž jsou při končinách Chussimských.
2Krn 28:18 - Nadto i Filistinští učinili vpád do měst, na rovinách k straně polední Judstva, a vzali Betsemes a Aialon, a Gederot a Socho i vsi jeho, a Tamna i vsi jeho, a Gimzo i vsi jeho, a bydlili v nich.

Am 1,1 - O Amosovi a o kráľoch v tomto verši spomínaných pozri úvod. Zemetrasenie, o ktorom je tu reč, muselo byť veľmi pamätné, keď ho ešte aj o niekoľko storočí spomína prorok Zachariáš (14,5).

Am 1,2 - Začiatok verša je citát z Joel 4,16 (Vulg 3,16). O Karmeli pozri 1 Kr 18,19.

Am 1,3 - Damask bol hlavným mestom Aramejska (Sýrie). Ukrutnosť Aramejčanov k obyvateľom Galaádu sa spomína v 2 Kr 10,32 a 13,7. O mláťačke pozri pozn. k Iz 28,27.

Am 1,5 - Bet Eden bola sýrska provincia; asýrske pamiatky ju volajú Bít-Adini. Jej poloha nie je presne známa. – Ten, čo drží žezlo, je panovník. – Poloha Kíru je neznáma, porov. Iz 22,6; Am 9,7.

Am 1,6-8 - O tomto zločine Filištíncov pozri pozn. k Joel 4,4–8. (Vulg 3,3 n.). Gaza, Azot, Askalon a Akaron boli hlavné mestá filištínskych kniežatstiev. Get, hlavné mesto piateho kniežatstva, sa tu nespomína. – Prorok zakaždým zdôrazňuje, že Božie výroky sú neodvolateľné.

Am 1,9 - Aj Týrčanom sa vyčíta, že predávali Izraelitov za otrokov Edomčanom a zabudli na priateľstvo, ktoré Izraelitov za časov Dávida a Šalamúna viazalo k Týrčanom, porov. 2 Sam 5,11; 1 Kr 5, 15; 9,11.

Am 1,11 - Edomčania boli bratským národom Izraelitov, pretože pochádzali od Jakubovho brata Ezaua. – O Temane pozri pozn. k Jer 49,7; o Bozre pozn. k Iz 34,6.

Am 1,13 - O podobných ukrutnostiach pozri 2 Kr 8,12; 15,16.

Am 1,14 - O Rabe pozri pozn. k Jer 49,2.