výhody registrácie

Kniha proroka Joela

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Joe 3, 1-5

1 Potom vylejem svojho ducha na každé telo a budú prorokovať vaši synovia i vaše dcéry; vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia. 2 Aj na služobníkov a služobnice vylejem v tých dňoch svojho ducha. 3 Dám znamenia na nebi i na zemi, krv, oheň a kúrňavu s dymom. 4 Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, skôr než príde veľký a hrozný Pánov deň. 5 A každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako riekol Pán, a medzi pozostalými bude, koho volá Pán.

Joe 3, 1-5

Verš 17
Zjv 21:27 - Ale nič poškvrnené, nik, kto sa dopúšťa ohavnosti a lži, doň nevojde, iba tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.

Verš 18
Am 9:13 - Hľa, prídu dni - hovorí Pán, keď sa oráč ženca bude dotýkať a šliapač hrozna toho, čo seje semeno; vrchy budú pretekať muštom a všetky kopce sa budú roztekať.

Verš 13
Zjv 14:15 - A z chrámu vyšiel iný anjel, ktorý volal mohutným hlasom na toho, čo sedel na oblaku: „Hoď svoj kosák a žni, lebo prišla hodina žatvy; žatva na zemi dozrela.“

Verš 15
Joe 2:10 - Pred ním sa trasie zem, chveje sa nebo, slnko a mesiac sa zatemnia a hviezdy stiahnu svoj jas.
Joe 2:31 -

Joel 3,1 - (Vulg 2,28–29 n.) Proroctvo sa splnilo na Turíce, pozri Sk 2,16–21. V prvých časoch Cirkvi, keď to bolo potrebné na rozširovanie Kristovej náuky, mnohí kresťania dostali zázračné dary Ducha Svätého. – Ale toto proroctvo spĺňa sa podnes, lebo Duch Svätý zostupuje na veriacich pri sviatosti birmovania a on vyučuje a spravuje svätú Cirkev.

Joel 3,3-5 - Prorok prechádza hneď na opisovanie konca mesiášskych čias, na posledný súd; v týchto veršoch pripomína znamenia, ktoré mu budú predchádzať; porov. Mt 24,29; Mk 13,24 n.; Lk 21,25 n. a Zjv hl. 6, 8, 9, 16. – Sion a Jeruzalem mesiášskych čias je Cirkev. – Mesiac sa zatmie a pritom dostane farbu ako Kristova krv. – Pánovu predpoveď, ktorú tu Joel spomína, pozri Abd 17.