výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Am 2, 1-16

1 Toto hovorí Pán: „Pre tri hriechy Moabu, ba pre štyri - neodvolám to: pretože spálili kosti kráľa Edomu na vápno, 2 vrhnem oheň na Moabsko a strávi paláce Kariotu a Moab zomrie v lomoze, v hluku a za zvuku trúby. 3 Vyhubím z jeho stredu sudcov a všetky jeho kniežatá zabijem s ním“ - hovorí Pán. 4 Toto hovorí Pán: „Pre tri hriechy Júdu, ba pre štyri - neodvolám to: pretože zavrhli Pánov zákon a nezachovali jeho predpisy - zviedli ich do bludu ich lži, za ktorými chodili ich otcovia -, 5 vrhnem oheň na Júdu a strávi paláce Jeruzalema.“ 6 Toto hovorí Pán: „Pre tri hriechy Izraela, ba pre štyri - neodvolám to: pretože poctivca predali za peniaz a bedára za pár topánok. 7 V prachu zeme šliapu po hlave maličkých a krivia cestu utlačených; otec so synom ide k dievčaťu, 8 aby znesvätili moje sväté meno. Na založených plášťoch sa váľajú pri každom oltári a pijú víno pokutovaných v dome svojho Boha. 9 A ja som vyničil spred nich Amorejčanov, vysokých ako výška cédra a silných ako duby; zničil som ich ovocie zhora a ich korene zdola. 10 Ja som vás vyviedol z egyptskej krajiny a viedol som vás štyridsať rokov po púšti, aby ste zaujali krajinu Amorejčanov. 11 Z vašich synov som ustanovil prorokov a z vašich mladíkov nazirejcov; či je to nie tak, synovia Izraela? - hovorí Pán. 12 Lenže nazirejcom ste dali piť víno a prorokom ste rozkazovali: »Neprorokujte!« 13 Hľa, bude škrípať pod vami ako škrípe voz plný snopov. 14 Vtedy ľahký stratí beh, mocný si nezocelí silu a hrdina si nezachráni život. 15 Kušostrelec neobstojí, ľahkonohý neutečie, jazdec si nezachráni život na koni. 16 Najsrdnatejší z hrdinov bude nahý bežať v ten deň“ - hovorí Pán.

Am 2, 1-16





Verš 9
A ja som vyničil spred nich Amorejčanov, vysokých ako výška cédra a silných ako duby; zničil som ich ovocie zhora a ich korene zdola.
Nm 21:24 - Ale Izrael ho bil ostrím meča a zaujal jeho krajinu od Arnonu až po Jabok, až po územie Amonitov. Amonskou hranicou bol Jezer.
Dt 2:31 - Tu mi hovoril Pán: »Hľa, dávam ti Sehona a jeho krajinu, zmocni sa jeho krajiny!«
Joz 24:8 - Nato som vás priviedol do krajiny Amorejčanov, ktorí bývali na druhej strane Jordánu. Keď ste proti nim bojovali, dal som ich do vašej ruky. Zaujali ste ich krajinu a ja som ich pobil pred vami.

Verš 10
Ja som vás vyviedol z egyptskej krajiny a viedol som vás štyridsať rokov po púšti, aby ste zaujali krajinu Amorejčanov.
Ex 12:51 - A v ten istý deň Pán vyviedol Izraelitov z egyptskej krajiny v zoradených zástupoch.

Verš 12
Lenže nazirejcom ste dali piť víno a prorokom ste rozkazovali: »Neprorokujte!«
Am 7:12 - Amasiáš povedal Amosovi: „Choď, jasnovidec, ujdi do júdskej krajiny, tam jedz chlieb a tam prorokuj!

Verš 6
Toto hovorí Pán: „Pre tri hriechy Izraela, ba pre štyri - neodvolám to: pretože poctivca predali za peniaz a bedára za pár topánok.
Am 8:6 - Chceme kúpiť za peniaz maličkých a chudobných za pár topánok a smeti predať ako obilie.«“

Am 2,1-3 - Nevieme, kedy spáchali Moabčania tento zločin zhanobenia mŕtvoly. Moabské mesto Kariot sa spomína aj u Jer 48,24.41. Jeho poloha nie je nám známa, ale sotva je totožné s Kariataimom, spomínaným u Jer 48,1.23. – Miesto "na vápno" prekladá Vulg "na popol".

Am 2,4 - "Lži" sú modly.

Am 2,6 - Výrok proti Izraelu je najdlhší, pretože Amos hovorí k Izraelitom. Všetky ostatné výroky boli len úvodom k tomuto výroku. – Prvý zločin je úplatkárstvo. Sudcovia za biedny úplatok odsúdia nevinného.

Am 2,7 - Ďalej sa vyčíta Izraelu utláčanie sociálne slabších a nehanebnosť blízka krvismilstvu.

Am 2,8 - Ak veriteľ vzal od chudobného dlžníka do zálohy plášť, musel mu ho večer vrátiť, aby sa chudobný mal čím v noci prikryť (Ex 22,25; Dt 24,12). Izraeliti sa na takýchto plášťoch vyvaľujú a hodujú pri víne, kúpenom za pokuty, nespravodlivo vybrané od utláčaných; robia to zrovna na posvätných miestach. Domom Boha sa tu volajú svätyne v Beteli a Dane, kde Izraeliti uctievali Boha, zobrazeného zlatým teľaťom. Prorok neschvaľuje túto zakázanú bohoslužbu, iba zdôrazňuje, že Izraeliti páchajú neláskavosti k blížnym na miestach, ktoré sami pokladajú za sväté.

Am 2,9 - Amorejčania boli najmocnejším z národov kanaánskych. K vzrastu kanaánskych národov porov. Nm 13,33.

Am 2,11 - O Nazirejcoch pozri pozn. k Nár 4,7.