výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Am 2, 1-16

1 Takto hovorí Hospodin: Pre tri previnenia Moábu, ba pre štyri, neodvrátim to, lebo na vápno spálili kosti edómskeho kráľa. 2 Zošlem oheň na Moáb a pohltí pevnosti Kerijótu a zomrie Moáb v hluku za bojového pokriku, za zvuku poľnice. 3 Vytnem vládcu z jeho stredu a všetky jeho kniežatá pobijem spolu s ním — hovorí Hospodin. 4 Takto hovorí Hospodin: Pre tri previnenia Júdu, ba pre štyri, neodvrátim to, lebo zavrhli Hospodinov zákon a nezachovávali jeho prikázania. Do bludov ich zaviedli ich modly, za ktorými chodili ich otcovia. 5 Preto zošlem oheň na Júdu a pohltí pevnosti Jeruzalema. 6 Takto hovorí Hospodin: Pre tri previnenia Izraela, ba pre štyri, neodvrátim to, lebo za peniaze predávajú spravodlivého a chudobného za pár sandálov. 7 Dychtia aj po prachu zeme na hlave bedárov a krivia cestu biednych. Syn i otec k tomu istému dievčaťu chodia, a tak znesväcujú moje sväté meno. 8 Na rúchach vzatých do zálohy sa váľajú pri každom oltári a zhabané víno si popíjajú v dome svojho boha. 9 Pritom ja som pred nimi vyhubil Amorejčanov, ktorí boli vysokí sťa cédre a silní ako duby. Predsa som zničil ich ovocie hore a ich korene dolu. 10 Veď ja som vás vyviedol z Egypta a viedol som vás púšťou štyridsať rokov, aby ste sa zmocnili krajiny Amorejčanov. 11 A aj prorokov som vzbudil z vašich synov a nazirejov z vašich mládencov. Nie je to tak, Izraeliti? — hovorí Hospodin. 12 Vy ste však vínom opájali nazirejov a prorokom ste prikazovali: Neprorokujte! 13 Preto, hľa, rozkolíšem zem pod vami, ako sa kolíše voz naplnený snopmi. 14 Rýchlemu nepomôže útek, silný si nepomôže silou, ani hrdina sa nebude vedieť zachrániť. 15 Lukostrelec neobstojí, rýchlonohý sa nezachráni, ani jazdec si nezachráni život. 16 Aj ten, čo je najodvážnejší medzi hrdinami, nahý zuteká v onen deň — hovorí Hospodin.

Am 2, 1-16

Verš 9
Pritom ja som pred nimi vyhubil Amorejčanov, ktorí boli vysokí sťa cédre a silní ako duby. Predsa som zničil ich ovocie hore a ich korene dolu.
Nm 21:24 - Izrael ho však porazil ostrím meča a obsadil jeho územie od Arnóna až po Jabbók, až po Amónčanov, lebo Jázer leží na amónskej hranici.
Dt 2:31 - Hospodin mi povedal: Pozri, začal som ti dávať do moci Síchona i jeho krajinu. Začni ju obsadzovať.
Joz 24:8 - Uviedol som vás do krajiny Amorejčanov za Jordánom. Keď bojovali proti vám, vydal som vám ich do rúk. Obsadili ste ich krajinu a ja som ich vyhubil pred vami.

Verš 10
Veď ja som vás vyviedol z Egypta a viedol som vás púšťou štyridsať rokov, aby ste sa zmocnili krajiny Amorejčanov.
Ex 12:51 - V ten istý deň vyviedol Hospodin zástupy Izraelitov z Egypta.

Verš 12
Vy ste však vínom opájali nazirejov a prorokom ste prikazovali: Neprorokujte!
Am 7:12 - Potom povedal Amacja Amosovi: Jasnovidec, choď, uteč do Judska, tam jedz chlieb a tam prorokuj!

Verš 6
Takto hovorí Hospodin: Pre tri previnenia Izraela, ba pre štyri, neodvrátim to, lebo za peniaze predávajú spravodlivého a chudobného za pár sandálov.
Am 8:6 - aby sme za peniaze kupovali núdznych a bedárov za pár sandálov, aby sme plevy predávali ako zrno?

Am 2,1-3 - Nevieme, kedy spáchali Moabčania tento zločin zhanobenia mŕtvoly. Moabské mesto Kariot sa spomína aj u Jer 48,24.41. Jeho poloha nie je nám známa, ale sotva je totožné s Kariataimom, spomínaným u Jer 48,1.23. – Miesto "na vápno" prekladá Vulg "na popol".

Am 2,4 - "Lži" sú modly.

Am 2,6 - Výrok proti Izraelu je najdlhší, pretože Amos hovorí k Izraelitom. Všetky ostatné výroky boli len úvodom k tomuto výroku. – Prvý zločin je úplatkárstvo. Sudcovia za biedny úplatok odsúdia nevinného.

Am 2,7 - Ďalej sa vyčíta Izraelu utláčanie sociálne slabších a nehanebnosť blízka krvismilstvu.

Am 2,8 - Ak veriteľ vzal od chudobného dlžníka do zálohy plášť, musel mu ho večer vrátiť, aby sa chudobný mal čím v noci prikryť (Ex 22,25; Dt 24,12). Izraeliti sa na takýchto plášťoch vyvaľujú a hodujú pri víne, kúpenom za pokuty, nespravodlivo vybrané od utláčaných; robia to zrovna na posvätných miestach. Domom Boha sa tu volajú svätyne v Beteli a Dane, kde Izraeliti uctievali Boha, zobrazeného zlatým teľaťom. Prorok neschvaľuje túto zakázanú bohoslužbu, iba zdôrazňuje, že Izraeliti páchajú neláskavosti k blížnym na miestach, ktoré sami pokladajú za sväté.

Am 2,9 - Amorejčania boli najmocnejším z národov kanaánskych. K vzrastu kanaánskych národov porov. Nm 13,33.

Am 2,11 - O Nazirejcoch pozri pozn. k Nár 4,7.