výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Am 4, 1-13

1 Čujte toto slovo, kravy bášanské, čo ste na hore Samárie, a čo utláčate bezbranných a násilie páchate na chudobných a hovoríte svojim pánom: Doneste, chceme piť! 2 Prisahal Pán, Hospodin vo svojej svätosti: Hľa, prídu na vás dni, keď vás vyzdvihnú na hákoch a vaše potomstvo na rybárskej udici. 3 Trhlinami vyjdete jedna za druhou a vyhodia vás na Harmon — znie výrok Hospodina. 4 Choďte do Bételu a hrešte, do Gilgálu a hrešte ešte viac, prinášajte ráno svoje obety a na tretí deň svoje desiatky. 5 Páľte z kvasu ďakovnú obetu a ohlasujte nahlas dobrovoľné dary, lebo tak to máte radi, Izraeliti — znie výrok Pána, Hospodina. 6 Spôsobím, že nebudete mať nič pod zub po všetkých vašich mestách a nedostatok chleba na všetkých vašich miestach, a predsa ste sa neobrátili ku mne — znie výrok Hospodina. 7 Zadržal som vám aj dážď tri mesiace pred žatvou. Dával som dážď na jedno mesto, nad druhým mestom som nedal pršať. Na jednu roľu pršalo a roľa, na ktorú nepršalo, vyschla. 8 Tackali sa dve tri mestá do iného mesta, aby sa napili vody, ale neuhasili svoj smäd — znie výrok Hospodina. 9 Bil som vás sneťou a hrdzou, vysušil som vaše záhrady a vaše vinice, vaše figovníky a olivy obžrali kobylky, a predsa ste sa neobrátili ku mne — znie výrok Hospodina. 10 Poslal som na vás mor ako na Egypt, porazil som mečom vašich mládencov spolu s vašimi koňmi. Nechal som, aby vystúpil zápach vášho tábora k vášmu nosu, a predsa ste sa neobrátili ku mne — znie výrok Hospodina. 11 Vyvrátil som vás, ako som zničil Sodomu a Gomoru, takže ste boli sťa ohorok, vytrhnutý z ohňa, a predsa ste sa neobrátili ku mne — znie výrok Hospodina. 12 Takto s tebou urobím Izrael. Keďže s tebou takto urobím, priprav sa na stretnutie so svojím Bohom, Izrael! 13 Veď ten, čo utvára vrchy a tvorí vietor a človeku oznamuje, čo mieni, čo robí ráno temnotou a kráča po výšinách zeme, sa volá Hospodin, Boh zástupov!

Am 4, 1-13

Verš 9
Bil som vás sneťou a hrdzou, vysušil som vaše záhrady a vaše vinice, vaše figovníky a olivy obžrali kobylky, a predsa ste sa neobrátili ku mne — znie výrok Hospodina.
Dt 28:22 - Hospodin ťa bude biť suchotinami, zimnicou, silnou horúčkou, páľavou, mečom, obilnou hrdzou a sneťou. Budú ťa trápiť, kým nezahynieš.
Joe 1:4 - Čo ostalo po húseniciach, požrali kobylky; čo ostalo po kobylkách, požrali chrústy; čo ostalo po chrústoch, požrali koníky.
Joe 2:25 - Vynahradím vám roky, v ktorých žrali kobylky a chrústy, koníky i húsenice, moje veľké vojsko, ktoré som poslal na vás.

Verš 11
Vyvrátil som vás, ako som zničil Sodomu a Gomoru, takže ste boli sťa ohorok, vytrhnutý z ohňa, a predsa ste sa neobrátili ku mne — znie výrok Hospodina.
Gn 19:24 - Hospodin zoslal na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bolo to od Hospodina.

Verš 4
Choďte do Bételu a hrešte, do Gilgálu a hrešte ešte viac, prinášajte ráno svoje obety a na tretí deň svoje desiatky.
Oz 12:11 - Hovoril som k prorokom, dal som im mnohé videnia a prostredníctvom prorokov som hovoril v obrazoch.

Verš 5
Páľte z kvasu ďakovnú obetu a ohlasujte nahlas dobrovoľné dary, lebo tak to máte radi, Izraeliti — znie výrok Pána, Hospodina.
Lv 2:1 - Keď niekto chce priniesť Hospodinovi ako obetný dar pokrmovú obetu, nech obetuje jemnú múku, ktorú poleje olejom a pridá k nej kadidlo.
Lv 2:15 - Obetu polej olejom a pridaj k nej kadidlo. To je pokrmová obeta.
Lv 7:13 - Okrem koláčov prinesie ako svoj obetný dar kvasený chlieb k svojej ďakovnej obete spoločenstva.

Verš 13
Veď ten, čo utvára vrchy a tvorí vietor a človeku oznamuje, čo mieni, čo robí ráno temnotou a kráča po výšinách zeme, sa volá Hospodin, Boh zástupov!
Nah 1:3 -

Am 4,1 - Ženy Samárie, ktoré si na škodu chudobných vynucujú od svojich mužov ("pánov") hody, prirovnávajú sa ku kravám z hojných pastiev Bášanu (pozri pozn. k Iz 2,13).

Am 4,2 - Obraz o udiciach pozri Jer 16,16; porov. Hab 1,15. Ženy budú násilím odvedené do zajatia. Cesta do Asýrska viedla popri vrchu Hermon, ktorý je severne od Palestíny.

Am 4,4 - Prorok posmešne vyzýva Izraelitov, aby ešte horlivejšie konali zakázanú bohoslužbu, aby nie každý rok, ale každé tri dni dávali desiatky, ba aby obetovali ešte aj kvasené chleby, hoci sa kvas podľa Lv 2,11 nesmel dostať na oltár. A dobrovoľné obety nech vyhlásia za povinné. Týmto prepínaním sa naznačuje nerozumnosť nezákonitej bohoslužby. O Beteli a Galgale pozri pozn. k Oz 4,15.

Am 4,6 - "Prázdne zuby" znamená hlad.

Am 4,7 - Keď pred žatvou tri mesiace neprší, je katastrofálna neúroda. A že suchota nebola prirodzená, ale bol to Boží zásah, dokazuje skutočnosť, že miestami, kde Boh chcel, predsa pršalo.

Am 4,9 - O úpale pozri pozn. k 1 Kr 8,37.

Am 4,10 - Zápach v táboroch bol z mŕtvol. Všetkými týmito trestmi hrozil Boh už v Dt 28 – 29.

Am 4,12 - Boh hrozí akýmsi nevysloveným trestom a táto neurčitosť zväčšuje hrôzu u tých, na ktorých čaká trest.