výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Am 5, 1-27

1 Čujte toto slovo, dom Izraela, ktoré prednášam proti vám sťa žalospev: 2 Padla izraelská panna a nepovstane viac, zvalená leží vo svojej krajine, nemá ju kto zodvihnúť. 3 Lebo tak vraví Pán, Hospodin: Mestu, čo vytiahlo s tisícmi, ostane iba sto. A tomu, čo vytiahlo so stomi, zostane desať pre dom Izraela. 4 Lebo takto hovorí Hospodin domu Izraela: Hľadajte mňa a budete žiť! 5 Nevyhľadávajte Bétel a nevstupujte do Gilgálu ani do Beér-Šeby neprechádzajte, lebo Gilgál pôjde do zajatia a Bétel vyjde navnivoč. 6 Hľadajte Hospodina a budete žiť! Kiež nezachváti oheň a nestrávi dom Jozefa, potom by už nikto neuhasil Bétel. 7 Beda tým, čo na palinu menia právo a spravodlivosť hádžu o zem. 8 Ten, čo tvorí Plejády a Orión, mení temnotu na ranný svit a deň zatemňuje v noc, ktorý volá morské vody a vylieva ich na povrch zeme, volá sa Hospodin. 9 Zablysnúť dá skaze nad silným a spustošeniu nad pevnosťou. 10 Nenávidia toho, čo ich karhá v bráne a oškliví sa im ten, čo hovorí pravdu. 11 Pretože šliapete po chudobnom a dávky beriete od neho v obilí: staviate si síce domy z tesaného kameňa, ale nebudete v nich bývať, a hoci ste si nasadili krásne vinice, nebudete piť ich víno. 12 Viem totiž, že vašich previnení je mnoho a ťažké sú vaše hriechy: utláčate spravodlivého, vyberáte výkupné a pri súde odstrkujete biednych. 13 Preto rozumný v taký čas mlčí, lebo je to zlý čas. 14 Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, a vtedy Hospodin, Boh zástupov, bude s vami, tak ako hovoríte. 15 Nenáviďte zlo a milujte dobro a obnovte právo na súde. Azda sa zmiluje Hospodin, Boh zástupov nad zvyškom Jozefa. 16 Preto takto hovorí Hospodin, Boh zástupov, Pán: Na všetkých námestiach zaznie nárek a po všetkých uliciach budú volať: Beda, beda! Pozvú roľníkov k smútku a k náreku speváka žalospevu. 17 Aj vo všetkých viniciach zaznie nárek, lebo prejdem uprostred teba — hovorí Hospodin. 18 Beda tým, čo si žiadajú deň Hospodina! Načože je vám deň Hospodina? Je tmou a nie svetlom! 19 Ako keby niekto utekal pred levom a na medveďa by narazil alebo prišiel by domov, oprel sa rukou o stenu a had by ho uštipol. 20 Či nie je tmou deň Hospodina a nie svetlom? Je mrákavou a nemá lesku! 21 Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky a nemôžem cítiť vaše slávnosti. 22 Keď mi totiž prinášate spaľované obety, vaše dary neobľubujem a vaše vykŕmené obety ani neokúsim. 23 Odstráň odo mňa hluk tvojich piesní, brnkanie tvojich hárf nechcem počúvať. 24 Ale nech prúdi ako voda právo a spravodlivosť ako nevysychajúci potok! 25 Či ste mi prinášali na púšti obety a dary po štyridsať rokov, dom Izraela? 26 No ponesiete Sikkúta, vášho kráľa, a Kijjúna, vaše modly a hviezdu svojich bohov, ktorých ste si urobili. 27 Potom vás odvediem do zajatia za Damask, hovorí Hospodin, ktorý sa volá Boh zástupov.

Am 5, 1-27

Verš 5
Nevyhľadávajte Bétel a nevstupujte do Gilgálu ani do Beér-Šeby neprechádzajte, lebo Gilgál pôjde do zajatia a Bétel vyjde navnivoč.
Am 4:4 - Choďte do Bételu a hrešte, do Gilgálu a hrešte ešte viac, prinášajte ráno svoje obety a na tretí deň svoje desiatky.

Verš 8
Ten, čo tvorí Plejády a Orión, mení temnotu na ranný svit a deň zatemňuje v noc, ktorý volá morské vody a vylieva ich na povrch zeme, volá sa Hospodin.
Jób 9:9 - je tvorcom Veľkého voza aj Orióna, Plejád aj súhvezdí juhu.
Jób 38:31 - Zviažeš vari Plejády reťazami alebo uvoľníš povrazy Orióna?
Am 9:6 - Ten, kto na nebesiach stavia svoje siene a základy svojej klenbe položil na zem, ten, kto privoláva morské vody a vylieva ich na povrch zeme, sa volá Hospodin!

Verš 11
Pretože šliapete po chudobnom a dávky beriete od neho v obilí: staviate si síce domy z tesaného kameňa, ale nebudete v nich bývať, a hoci ste si nasadili krásne vinice, nebudete piť ich víno.
Sof 1:13 - Ich bohatstvo sa stane korisťou a ich domy spustnú. Vybudujú si domy, ale nezabývajú sa, a hoci si vysadia vinice, víno z nich piť nebudú.

Verš 15
Nenáviďte zlo a milujte dobro a obnovte právo na súde. Azda sa zmiluje Hospodin, Boh zástupov nad zvyškom Jozefa.
Ž 34:14 - |TU(nún)|Tu Chráň si teda jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami,
Ž 97:10 - Vy, ktorí milujete Hospodina, nenáviďte zlo! On chráni život svojich verných a vytrháva ich z ruky bezbožných.
Rim 12:9 - Láska nech je nepokrytecká. Sprotivte si zlo, pridŕžajte sa dobra.

Verš 18
Beda tým, čo si žiadajú deň Hospodina! Načože je vám deň Hospodina? Je tmou a nie svetlom!
Iz 5:19 - Hovoria: Nech sa ponáhľa, nech urýchli svoje dielo, aby sme ho videli! Nech sa priblíži a príde rozhodnutie Svätého Izraela, nech ho spoznáme!
Jer 30:7 - Beda, lebo veľký je tento deň, niet mu podobného, čas úzkosti pre Jákoba, ale bude z neho vyslobodený.
Joe 2:2 - deň tmy a temnoty, deň hustých oblakov a mrákavy. Ako ranný úsvit po vrchoch rozprestiera sa početný a mocný ľud, jemu podobný nebol od vekov, ani po ňom nebude až do čias najvzdialenejších pokolení.
Sof 1:15 - Ten deň bude dňom hnevu, súženia a tiesne, dňom spúšte a skazy, dňom tmy a temna, dňom oblakov a mrákavy,

Verš 21
Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky a nemôžem cítiť vaše slávnosti.
Iz 1:11 - Načo mi je množstvo vašich obiet? — povie Hospodin. Som nasýtený spaľovanými obetami baranov, tukom vykŕmeného dobytka; nemám v obľube krv teliat, jahniat a kozliat.
Jer 6:20 - Načo mi je kadidlo zo Sáby a voňavá trstina z ďalekej krajiny? Vo vašich spaľovaných obetách nemám záľubu, ani vaše obety s hostinou nemám rád.

Verš 25
Či ste mi prinášali na púšti obety a dary po štyridsať rokov, dom Izraela?
Sk 7:42 - Vtedy sa Boh od nich odvrátil a vydal ich, aby slúžili nebeským zástupom, ako je napísané v knihe prorokov: Azda ste mne prinášali obety a dary po štyridsať rokov na púšti, dom Izraela?

Am 5,3 - Z vojska, ktoré vyšlú do boja, ostane len desiata čiastka.

Am 5,5 - O Beteli a Galgale pozri pozn. k Oz 4,15. – Bersabe bolo na juhu Júdska, no Izraeliti aj ta chodili na nezákonitú bohoslužbu.

Am 5,6 - Pán dopadne na Jozefov dom ako oheň. – Jozefov dom je Severná ríša. Od Jozefa pochádzali kmene Efraim a Manasses.

Am 5,7 - Právo obracajú Izraeliti na trpké bezprávie.

Am 5,10 - Nenávidia spravodlivých sudcov a pravdovravných svedkov.

Am 5,12 - Sudcom sa vyčíta úplatkárstvo.

Am 5,14 - Pretože v krajine panoval blahobyt, vraveli si Izraeliti, že je Boh s nimi, že im pomáha.

Am 5,17 - Porov. Ex 12,12.

Am 5,18-20 - Izraeliti sa nazdávali, že sa nemajú čo báť Božieho trestu (pozri k veršu 14) a že v deň Pána (pozri k Joel 1,15) bude Boh trestať len ich nepriateľov. Mýlia sa, pretože ten deň bude aj pre nich dňom trestu.

Am 5,21-23 - Boh zavrhuje bohoslužby Izraela, pretože sú nezákonité a bezduché.

Am 5,25 - Verše sú nejasné a neisté. Možno ich rozumieť tak, že Izraeliti na púšti neprinášali Pánovi obety, ale klaňali sa modlám; ale aj tak, že aj Pánovi prinášali obety a súčasne aj konali modloslužbu, ako to robia teraz. Moloch a Kaivan boli modly. Kaivan, asýrsky Kajaman, volala sa obežnica Saturn, ktorí tiež zbožňovali.

Am 5,27 - Do asýrskeho zajatia išli Izraeliti cez Damask.