výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Am 4, 1-13

1 Slyšte toto slovo, bášanské krávy, které jste na Samařské hoře, které utiskujete nuzné a křivdíte ubožákům. Říkáte jejich Panovníkovi: "Dávej, ať hodujeme!" 2 Panovník Hospodin se zapřísáhl při své svatosti: Hle, přijdou na vás dny, kdy vás vytáhnou na hácích a vaše potomky na rybářských udicích. 3 Vyjdete trhlinami, každá tou, před níž právě bude, a budete vrženy až k Harmónu, je výrok Hospodinův. 4 Choďte si do Bét-elu oddávat se nevěrnosti, jen se dopouštějte ještě více nevěrnosti v Gilgálu, přinášejte své obětid z jitra, své desátky třetího dne. 5 Spalujte v děkovnou oběť kvašené chleby, hlučně ohlašujte oběti dobrovolné, vždyť to tak máte rádi, synové izraelští, je výrok Panovníka Hospodina. 6 Způsobil jsem, že jste neměli co do úst v žádném svém městě, že jste měli nedostatek chleba na všech svých místech. A přece jste se ke mně nenavrátili, je výrok Hospodinův. 7 Já jsem vám také odepřel hojnost dešťů tři měsíce přede žněmi, jedno město jsem svlažoval a druhé jsem nesvlažil, jeden díl země byl zavlažován, zatímco díl, na který nepršelo, zprahl. 8 Dvě tři města vrávorala k jinému městu, aby se napila vody, žízeň však neuhasila. A přece jste se ke mně nenavrátili, je výrok Hospodinův. 9 Bil jsem vás obilnou rzí a snětí; mnoho vašich zahrad a vinic, vaše fíkovníky a vaše olivy sežraly housenky. A přece jste se ke mně nenavrátili, je výrok Hospodinův. 10 Poslal jsem na vás mor jako na Egypt, vaše jinochy jsem pobil mečem, i vaši koně byli odvlečeni, dal jsem vám čichat puch vašich táborů. A přece jste se ke mně nenavrátili, je výrok Hospodinův. 11 Podvrátil jsem vás, jako jsem podvrátil, já Bůh, Sodomu a Gomoru; byli jste jako oharek vyrvaný z plamenů ohniště. A přece jste se ke mně nenavrátili, je výrok Hospodinův. 12 Proto s tebou, Izraeli, takto naložím. A protože s tebou naložím takto, připrav se, Izraeli, na setkání se svým Bohem! 13 Neboť hle, on je tvůrce hor a stvořitel větru, oznamuje člověku, co má na mysli, působí úsvit i soumrak, šlape po posvátných návrších země. Jeho jméno je Hospodin, Bůh zástupů.

Am 4, 1-13

Verš 9
Bil jsem vás obilnou rzí a snětí; mnoho vašich zahrad a vinic, vaše fíkovníky a vaše olivy sežraly housenky. A přece jste se ke mně nenavrátili, je výrok Hospodinův.
Dt 28:22 - Hospodin tě bude bít úbytěmi a zimnicí, palčivou horečkou, mečem, obilnou rzí a snětí; ty tě budou pronásledovat, dokud nezanikneš.
Joe 1:4 - Co zbylo po housenkách, sežraly kobylky, co zbylo po kobylkách, sežrali brouci, co zbylo po broucích, sežrala jiná havěť.
Joe 2:25 - Tak vám nahradím, co po léta požíraly kobylky a brouci, různá havěť a housenky, mé veliké vojsko, které jsem na vás posílal.

Verš 11
Podvrátil jsem vás, jako jsem podvrátil, já Bůh, Sodomu a Gomoru; byli jste jako oharek vyrvaný z plamenů ohniště. A přece jste se ke mně nenavrátili, je výrok Hospodinův.
Gn 19:24 - Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to bylo.

Verš 4
Choďte si do Bét-elu oddávat se nevěrnosti, jen se dopouštějte ještě více nevěrnosti v Gilgálu, přinášejte své obětid z jitra, své desátky třetího dne.
Oz 12:11 - Mluvím k prorokům a dávám mnohá vidění: skrze proroky předkládám podobenství.

Verš 5
Spalujte v děkovnou oběť kvašené chleby, hlučně ohlašujte oběti dobrovolné, vždyť to tak máte rádi, synové izraelští, je výrok Panovníka Hospodina.
Lv 2:1 - Když někdo přinese Hospodinu darem přídavnou oběť, bude jeho darem bílá mouka. Poleje ji olejem, vloží na to kadidlo
Lv 2:15 - Přidáš k ní olej a položíš na to kadidlo. To bude přídavná oběť.
Lv 7:13 - Vedle bochánků přinese kvašený chléb jako svůj dar ke svému hodu díků oběti pokojné.

Verš 13
Neboť hle, on je tvůrce hor a stvořitel větru, oznamuje člověku, co má na mysli, působí úsvit i soumrak, šlape po posvátných návrších země. Jeho jméno je Hospodin, Bůh zástupů.
Nah 1:3 - Hospodin je shovívavý a velkorysý, ale viníka bez trestu neponechá. Jeho cesta vede vichřicí a bouří, mračna jsou prach zvířený jeho nohama.

Am 4,1 - Ženy Samárie, ktoré si na škodu chudobných vynucujú od svojich mužov ("pánov") hody, prirovnávajú sa ku kravám z hojných pastiev Bášanu (pozri pozn. k Iz 2,13).

Am 4,2 - Obraz o udiciach pozri Jer 16,16; porov. Hab 1,15. Ženy budú násilím odvedené do zajatia. Cesta do Asýrska viedla popri vrchu Hermon, ktorý je severne od Palestíny.

Am 4,4 - Prorok posmešne vyzýva Izraelitov, aby ešte horlivejšie konali zakázanú bohoslužbu, aby nie každý rok, ale každé tri dni dávali desiatky, ba aby obetovali ešte aj kvasené chleby, hoci sa kvas podľa Lv 2,11 nesmel dostať na oltár. A dobrovoľné obety nech vyhlásia za povinné. Týmto prepínaním sa naznačuje nerozumnosť nezákonitej bohoslužby. O Beteli a Galgale pozri pozn. k Oz 4,15.

Am 4,6 - "Prázdne zuby" znamená hlad.

Am 4,7 - Keď pred žatvou tri mesiace neprší, je katastrofálna neúroda. A že suchota nebola prirodzená, ale bol to Boží zásah, dokazuje skutočnosť, že miestami, kde Boh chcel, predsa pršalo.

Am 4,9 - O úpale pozri pozn. k 1 Kr 8,37.

Am 4,10 - Zápach v táboroch bol z mŕtvol. Všetkými týmito trestmi hrozil Boh už v Dt 28 – 29.

Am 4,12 - Boh hrozí akýmsi nevysloveným trestom a táto neurčitosť zväčšuje hrôzu u tých, na ktorých čaká trest.