výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Am 9, 1-15

1 Videl som Pána stáť pri oltári a riekol: Udri na hlavicu, že sa prahy zatrasú! Zrúť ich všetkým na hlavy a tých, čo zostanú, ja pobijem mečom; ani jeden z nich neunikne, nezachráni sa ani jeden. 2 Keby prenikli do podsvetia, aj odtiaľ ich moja ruka vezme; a keby vystúpili aj na nebesá, aj odtiaľ ich zvrhnem. 3 Keby sa skryli na vrchole Karmela, aj tam ich vyhľadám a poberiem ich. Aj keby sa na dno mora skryli pred mojím zrakom, aj tam prikážem hadovi, aby ich uštipol. 4 Aj keby šli do zajatia pred svojimi nepriateľmi, aj tam prikážem meču, aby ich pobil. Upriem na nich svoj zrak na ich skazu a nie na ich dobro. 5 Pán, Hospodin zástupov, dotýka sa zeme a tá sa rozplýva, a trúchlia všetci jej obyvatelia; zdvihne sa celá zem ako Níl a klesne ako veľtok Egypta. 6 Ten, kto na nebesiach stavia svoje siene a základy svojej klenbe položil na zem, ten, kto privoláva morské vody a vylieva ich na povrch zeme, sa volá Hospodin! 7 Či nie ste pre mňa, vy, Izraeliti, toľko ako Kúšijci? — znie výrok Hospodina. Nevyviedol som Izrael z Egypta, Filištíncov z Kaftóru a Aramejčanov z Kíru? 8 Hľa, oči Pána, Hospodina, sú upreté na hriešne kráľovstvo; vyhladím ho z povrchu zeme. No nezničím úplne dom Jákoba — znie výrok Hospodina —, 9 lebo hľa, vydám rozkaz a zatrasiem domom Izraela medzi všetkými národmi, ako sa trasie riečicou, takže ani kamienok neprepadne na zem. 10 Pod mečom zomrú všetci hriešnici môjho ľudu, ktorí hovoria: Nepriblíži sa, nezasiahne nás pohroma. 11 V ten deň postavím rozpadnutý stan Dávida, zacelím jeho trhliny a postavím jeho ruiny. Vybudujem ho ako za dávnych čias, 12 aby zaujali zvyšok Edómu a všetkých národov, nad ktorými znie moje meno — znie výrok Hospodina, ktorý to vykoná. 13 Hľa, prichádzajú dni — znie výrok Hospodina —, keď oráč dohoní ženca a lisovač hrozna rozsievača; vrchy budú vlhnúť muštom a všetky kopce roztekať sa. 14 Potom zmením údel môjho ľudu, Izraela: vystavajú spustošené mestá a budú v nich bývať, vysadia vinice a budú piť ich víno, narobia si záhrad a budú jesť ich ovocie. 15 Zasadím ich do ich pôdy a nebudú už vytrhnutí z pôdy, ktorú som im dal, vraví Hospodin, tvoj Boh.

Am 9, 1-15

Verš 2
Keby prenikli do podsvetia, aj odtiaľ ich moja ruka vezme; a keby vystúpili aj na nebesá, aj odtiaľ ich zvrhnem.
Ž 138:8 - Hospodin dokončí svoj zámer so mnou. Hospodin, tvoje milosrdenstvo trvá naveky. Neopúšťaj dielo svojich rúk!

Verš 4
Aj keby šli do zajatia pred svojimi nepriateľmi, aj tam prikážem meču, aby ich pobil. Upriem na nich svoj zrak na ich skazu a nie na ich dobro.
Jer 44:11 - Preto Hospodin zástupov, Boh Izraela, hovorí toto: Svoju tvár obrátim proti vám na vašu skazu, chcem vyhubiť celé Judsko.

Verš 6
Ten, kto na nebesiach stavia svoje siene a základy svojej klenbe položil na zem, ten, kto privoláva morské vody a vylieva ich na povrch zeme, sa volá Hospodin!
Ž 104:3 - Príbytky si staviaš na vodách, z oblakov si robíš voz, na perutiach vetra sa uberáš.
Ž 104:13 - Zo svojich príbytkov zvlažuješ vrchy, ovocím tvojho diela sa sýti zem.
Am 5:8 - Ten, čo tvorí Plejády a Orión, mení temnotu na ranný svit a deň zatemňuje v noc, ktorý volá morské vody a vylieva ich na povrch zeme, volá sa Hospodin.

Verš 11
V ten deň postavím rozpadnutý stan Dávida, zacelím jeho trhliny a postavím jeho ruiny. Vybudujem ho ako za dávnych čias,
Sk 15:16 - Potom sa vrátima znova vybudujem zrúcaný Dávidov stana znova vybudujem jeho ruinya vztýčim ho,

Verš 13
Hľa, prichádzajú dni — znie výrok Hospodina —, keď oráč dohoní ženca a lisovač hrozna rozsievača; vrchy budú vlhnúť muštom a všetky kopce roztekať sa.
Joe 3:18 -

Verš 15
Zasadím ich do ich pôdy a nebudú už vytrhnutí z pôdy, ktorú som im dal, vraví Hospodin, tvoj Boh.
Jer 32:41 - Budem mať z nich radosť, aby som im preukazoval dobro celým svojím srdcom a celou svojou dušou a skutočne ich zasadil v tejto krajine.

Am 9,1 - V tomto poslednom videní prorok už nevidí symbol, ale samého Pána, ktorý rozkazuje, pravdepodobne anjelovi, aby rozbil nezákonitý oltár v Beteli a pobil tých, čo na ňom obetujú.

Am 9,3 - O Karmeli pozri pozn. k 1 Kr 18,19. – Hadom sa tu rozumie morská obluda, aké žili v predstavách ľudu.

Am 9,5 - Porov. 8,8.

Am 9,7 - Ak sa ich mravy nebudú líšiť od mravov pohanov, nepomôže im, že sú vyvoleným národom. Veď aj osudy ostatných národov riadi Boh. O Kaftore pozri pozn. k Jer 47,4. – Kír pozri 1,5.

Am 9,9 - Myslí sa tu na riedku riečicu, cez ktorú zrno padá na zem, kamienky a ostatná smeť ostáva na riečici. Tak preverí Pán v zajatí svoj národ; nič bezcenného neostane v ňom.

Am 9,11-12 - Znovuvybudovanie Dávidovho domu bude v mesiášskych časoch, veď očakávaný veľký syn Dávida je Mesiáš. Mesiášska spása sa bude týkať všetkých národov, všetky budú patriť Pánovi.

Am 9,13 - Neobyčajná úroda znázorňuje duchovné blaho mesiášskych čias. Blahobyt bude taký veľký, že poľné práce budú bez ustania nasledovať za sebou. Porov. tiež Joel 4 (3),18.