výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Am 8, 1-14

1 Toto mi ukázal Pán, Hospodin: Hľa, kôš zrelého ovocia. 2 Povedal: Čo vidíš, Amos? Odpovedal som: Kôš zrelého ovocia. Vtedy mi povedal Hospodin: Prišiel koniec na môj izraelský ľud, už mu viac neodpustím. 3 V onen deň budú znieť chrámové spevy ako kvílenie — znie výrok Pána, Hospodina — na každom mieste bude mnoho mŕtvol, ktoré ticho pohodia. 4 Čujte toto, vy, ktorí gniavite bedárov a nivočíte chudobných krajiny, 5 vraviac: Kedy prejde novmesiac, aby sme mohli predávať obilie, a sobota, aby sme otvorili obilnice, zmenšovali mieru a zvyšovali cenu i podvádzali falošnou váhou, 6 aby sme za peniaze kupovali núdznych a bedárov za pár sandálov, aby sme plevy predávali ako zrno? 7 Hospodin prisahal na Jákobovu pýchu: Ani na jeden z vašich činov nezabudnem! 8 Či sa nemusí preto i zem zachvieť a smútiť každý jej obyvateľ, zdvihnúť sa celá ako Níl a zmietať sa i klesnúť ako veľtok Egypta? 9 V ten deň sa stane — znie výrok Pána, Hospodina — že dám zapadnúť slnku na poludnie a zahalím temnotou zem za jasného dňa. 10 Na smútok premením vaše slávnosti a na žalospevy všetky vaše piesne; vrecovinou pokryjem všetky bedrá a každú hlavu plešinou; a urobím to ako smútok za jedináčkom a koniec toho ako trpký deň. 11 Hľa, prichádzajú dni — znie výrok Pána, Hospodina —, keď pošlem na zem hlad. Nie hlad po chlebe ani smäd po vode, ale po počúvaní Hospodinových slov. 12 Putovať budú od mora k moru, od severu k východu sa budú túlať a hľadať slovo Hospodina, ale ho nenájdu. 13 V ten deň omdlejú od smädu krásne panny i mládenci. 14 Tí, čo prisahajú na modly Samárie a vravia: Akože žije tvoje božstvo, Dán, akože žije tvoja cesta, Beér-Šeba! Padnú a nepovstanú viac.

Am 8, 1-14

Verš 14
Tí, čo prisahajú na modly Samárie a vravia: Akože žije tvoje božstvo, Dán, akože žije tvoja cesta, Beér-Šeba! Padnú a nepovstanú viac.
Am 5:5 - Nevyhľadávajte Bétel a nevstupujte do Gilgálu ani do Beér-Šeby neprechádzajte, lebo Gilgál pôjde do zajatia a Bétel vyjde navnivoč.

Verš 5
vraviac: Kedy prejde novmesiac, aby sme mohli predávať obilie, a sobota, aby sme otvorili obilnice, zmenšovali mieru a zvyšovali cenu i podvádzali falošnou váhou,
Oz 12:7 - Ty by si sa mal vrátiť k svojmu Bohu. Zachovaj milosrdenstvo a spravodlivosť a dychtivo očakávaj svojho Boha bez prestania!

Verš 6
aby sme za peniaze kupovali núdznych a bedárov za pár sandálov, aby sme plevy predávali ako zrno?
Am 2:6 - Takto hovorí Hospodin: Pre tri previnenia Izraela, ba pre štyri, neodvrátim to, lebo za peniaze predávajú spravodlivého a chudobného za pár sandálov.

Am 8,1-3 - Kôš plný ovocia znamená oberačky. I na Izrael prichádza súd, ktorý sa zvýrazňuje obrazom oberačiek a žatvy, porov. Joel 4,13–14 a Mt 13,39. V Izraeli sa budú ozývať len žalospevy, a potom zavládne mŕtve ticho.

Am 8,5 - Lakomcom sa dlhými vidia sviatok a sobota, keď nebolo slobodno kupčiť. Efa bola sýpková miera (asi 36,44 litrov).

Am 8,6 - Pozri 2,6.

Am 8,7 - Pýcha Jakuba je tu sám Pán; na seba prisahal.

Am 8,8 - Zemetrasenie sa prirovnáva vlneniu sa Nílu.

Am 8,10 - Vrecovina, hrubé vrecovité rúcho, žinenka a plešivá, oholená hlava boli znaky smútku. O smútku za jedináčikom porov. 2 Sam 1,26; Jer 6,26; Zach 12,10.

Am 8,11 - Teraz znevažujú prorokov (porov. 7,10 n.). Príde čas, keď budú túžiť po Božom slove, ale Pán sa viac neozve prostredníctvom svojich prorokov.

Am 8,14 - Hriech Samárie boli zlaté teľce v Beteli a Dane; porov. pozn. k 2,8. – O Bersabe pozri pozn. k 5,5. Arabi podnes prisahajú na púť do Mekky.