výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Am 8, 1-14

1 Toto mi ukázal Panovník Hospdin: Hle, koš zralého ovoce. 2 A zeptal se: "Ámosi, co vidíš?" Odpověděl jsem: "Koš zralého ovoce." Hospodin mi řekl: "Izrael, můj lid, je zralý pro konec. Už mu nebudu dál promíjet." 3 V onen den se obrátí chrámové zpěvy v kvílení, je výrok Panovníka Hospodina, mnoho mrtvých těl bude pohozeno na všech místech. Tiše! 4 Slyšte to vy, kdo bažíte po ubožákovi a kdo chcete odstranit pokorné v zemi. 5 Říkáte: "Kdy už pomine novoluní, abychom zas prodávali obilí, a den odpočinku, abychom otevřeli sýpku, na míře ubírali, na ceně přidávali a podváděli falešnou váhou, 6 abychom si koupili nuzáky za stříbro, ubožáka pro pár opánků, a abychom prodali obilní zadinu." 7 Přísahal Hospodin při sobě, při Pýše Jákobově: Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek. 8 Nebude se nad tím třást země a truchlit každý její obyvatel? Celá se vzedme jako Nil a zase ustoupí a opadne jako egyptská řeka. 9 V onen den způsobím, je výrok Panovníka Hospodina, že slunce zapadne v poledne, tmou zahalím zemi za jasného dne. 10 Vaše slavnosti proměním ve smutek, všechny vaše písně v žalozpěvy. Na všechna bedra vložím žíněnou suknici, na každé hlavě bude lysina. Učiním, že bude v zemi smutek jako nad jednorozeným a její poslední chvíle jako den hořkosti. 11 Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových. 12 Budou vrávorat od moře k moři a ze severu na východ; budou pobíhat a hledat slovo Hospodinovo, ale nenajdou. 13 V onen den budou omdlévat žízní krásné panny i jinoši. 14 Ti, kteří přísahají při samařském provinění a říkají: "Jakože živ je tvůj bůh, Dane, a jakože živa je cesta Beer-šeby", padnou a již nepovstanou.

Am 8, 1-14

Verš 14
Ti, kteří přísahají při samařském provinění a říkají: "Jakože živ je tvůj bůh, Dane, a jakože živa je cesta Beer-šeby", padnou a již nepovstanou.
Am 5:5 - Nedotazujte se Bét-elu, nevcházejte do Gilgálu, neputujte do Beer-šeby, neboť Gilgál bude přesídlen, Bét-el se ukáže jako ničemný klam.

Verš 5
Říkáte: "Kdy už pomine novoluní, abychom zas prodávali obilí, a den odpočinku, abychom otevřeli sýpku, na míře ubírali, na ceně přidávali a podváděli falešnou váhou,
Oz 12:7 - Navrať se tedy ke svému Bohu, dbej na milosrdenství a právo, s nadějí vytrvale čekej na svého Boha.

Verš 6
abychom si koupili nuzáky za stříbro, ubožáka pro pár opánků, a abychom prodali obilní zadinu."
Am 2:6 - Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Izraele, ba pro čtverý, toto neodvolám, protože za stříbro prodávají spravedlivého a ubožáka pro pár opánků.

Am 8,1-3 - Kôš plný ovocia znamená oberačky. I na Izrael prichádza súd, ktorý sa zvýrazňuje obrazom oberačiek a žatvy, porov. Joel 4,13–14 a Mt 13,39. V Izraeli sa budú ozývať len žalospevy, a potom zavládne mŕtve ticho.

Am 8,5 - Lakomcom sa dlhými vidia sviatok a sobota, keď nebolo slobodno kupčiť. Efa bola sýpková miera (asi 36,44 litrov).

Am 8,6 - Pozri 2,6.

Am 8,7 - Pýcha Jakuba je tu sám Pán; na seba prisahal.

Am 8,8 - Zemetrasenie sa prirovnáva vlneniu sa Nílu.

Am 8,10 - Vrecovina, hrubé vrecovité rúcho, žinenka a plešivá, oholená hlava boli znaky smútku. O smútku za jedináčikom porov. 2 Sam 1,26; Jer 6,26; Zach 12,10.

Am 8,11 - Teraz znevažujú prorokov (porov. 7,10 n.). Príde čas, keď budú túžiť po Božom slove, ale Pán sa viac neozve prostredníctvom svojich prorokov.

Am 8,14 - Hriech Samárie boli zlaté teľce v Beteli a Dane; porov. pozn. k 2,8. – O Bersabe pozri pozn. k 5,5. Arabi podnes prisahajú na púť do Mekky.