výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Am 9, 1-15

1 Videl som Pána stáť pri oltári. I riekol: „Prašti hlavicu tak, aby sa zatriasli trámy; dolám im ich všetkým na hlavách a ostatok z nich mečom pobijem; zbeh od nich neutečie a kto ostane, nezachráni sa. 2 Ak vniknú do podsvetia, moja ruka ich odtiaľ donesie, a ak vystúpia do neba, aj odtiaľ ich stiahnem. 3 Ak sa schovajú na vrcholci Karmelu, vysliedim ich a donesiem odtiaľ a ak sa mi schovajú pred očami na morské dno, tak rozkážem hadovi a uhryzne ich. 4 Ak pôjdu do zajatia pred svojimi nepriateľmi, tam rozkážem meču a zabije ich, upriem na nich svoje oči na nešťastie, a nie na blaho.“ 5 Pán, Jahve zástupov, sa dotkne zeme a tá sa zatrasie a žialiť budú všetci, čo na nej bývajú, bude vystupovať celá ako Níl a upadať ako rieka Egypta. 6 On stavia v nebesiach svoju hornú sieň, jej klenbu zasadil do zeme; on privoláva vody mora a rozlieva ich po povrchu zeme, Jahve je jeho meno. „Synovia Izraela, nie ste vy pre mňa ako synovia Etiópie? - hovorí Pán. 7 Či som nevyviedol Izrael z egyptskej krajiny, Filištíncov z Kaftoru a Aramejčanov z Kíru? 8 Hľa, oči Pána, Jahveho, spočívajú na hriešnom kráľovstve: Ja ho zmetiem z povrchu zeme, lenže nezmetiem úplne dom Jakubov - hovorí Pán. 9 Hľa, ja dám príkaz a rozosejem synov Izraela medzi všetky národy, ako sa osieva na riečici, že kamienok nepadne na zem. 10 Mečom zomrú všetci hriešnici môjho ľudu, ktorí hovoria: »Nedostihne a nepredbehne nás nešťastie.« 11 V ten deň vyzdvihnem padnutú Dávidovu chalupu, zamurujem jej trhliny, postavím jej sutiny a vybudujem ju ako kedysi. 12 Aby ovládli zvyšky Edomu a všetky národy, nad ktorými sa vzýva moje meno, hovorí Pán, ktorý to urobí. 13 Hľa, prídu dni - hovorí Pán, keď sa oráč ženca bude dotýkať a šliapač hrozna toho, čo seje semeno; vrchy budú pretekať muštom a všetky kopce sa budú roztekať. 14 Vtedy obrátim osud svojho ľudu, Izraela, budú stavať a obývať spustošené mestá, budú sadiť vinice a piť ich víno, narobia si záhrad a budú jesť ich ovocie. 15 Vtedy ich zasadím do ich pôdy a viac ich nevytrhnú z ich pôdy, ktorú som im dal“ - hovorí Pán, tvoj Boh.

Am 9, 1-15

Verš 2
Ak vniknú do podsvetia, moja ruka ich odtiaľ donesie, a ak vystúpia do neba, aj odtiaľ ich stiahnem.
Ž 138:8 - Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.

Verš 4
Ak pôjdu do zajatia pred svojimi nepriateľmi, tam rozkážem meču a zabije ich, upriem na nich svoje oči na nešťastie, a nie na blaho.“
Jer 44:11 - Preto takto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Obrátim svoju tvár proti vám na nešťastie; chcem vyhubiť celého Júdu.

Verš 6
On stavia v nebesiach svoju hornú sieň, jej klenbu zasadil do zeme; on privoláva vody mora a rozlieva ich po povrchu zeme, Jahve je jeho meno. „Synovia Izraela, nie ste vy pre mňa ako synovia Etiópie? - hovorí Pán.
Ž 104:3 - nad vodami si buduješ komnaty. Po oblakoch vystupuješ ako po schodoch, na krídlach vánku sa prechádzaš.
Ž 104:13 - Zo svojich komnát zvlažuješ vrchy, plodmi svojich diel sýtiš zem.
Am 5:8 - On stvoril Plejády a Orión, temnosť na ráno obracia a deň zatemňuje na noc; on privoláva vody mora a vylieva ich na povrch zeme, Jahve je jeho meno.

Verš 11
V ten deň vyzdvihnem padnutú Dávidovu chalupu, zamurujem jej trhliny, postavím jej sutiny a vybudujem ju ako kedysi.
Sk 15:16 - »Potom sa vrátim a znova vybudujem zborený Dávidov stánok; znova postavím jeho ruiny a vztýčim ho,

Verš 13
Hľa, prídu dni - hovorí Pán, keď sa oráč ženca bude dotýkať a šliapač hrozna toho, čo seje semeno; vrchy budú pretekať muštom a všetky kopce sa budú roztekať.
Joe 3:18 -

Verš 15
Vtedy ich zasadím do ich pôdy a viac ich nevytrhnú z ich pôdy, ktorú som im dal“ - hovorí Pán, tvoj Boh.
Jer 32:41 - Radosť z nich budem mať, keď im budem preukazovať dobro; zasadím ich verne v tejto krajine, celým svojím srdcom a celou svojou dušou.

Am 9,1 - V tomto poslednom videní prorok už nevidí symbol, ale samého Pána, ktorý rozkazuje, pravdepodobne anjelovi, aby rozbil nezákonitý oltár v Beteli a pobil tých, čo na ňom obetujú.

Am 9,3 - O Karmeli pozri pozn. k 1 Kr 18,19. – Hadom sa tu rozumie morská obluda, aké žili v predstavách ľudu.

Am 9,5 - Porov. 8,8.

Am 9,7 - Ak sa ich mravy nebudú líšiť od mravov pohanov, nepomôže im, že sú vyvoleným národom. Veď aj osudy ostatných národov riadi Boh. O Kaftore pozri pozn. k Jer 47,4. – Kír pozri 1,5.

Am 9,9 - Myslí sa tu na riedku riečicu, cez ktorú zrno padá na zem, kamienky a ostatná smeť ostáva na riečici. Tak preverí Pán v zajatí svoj národ; nič bezcenného neostane v ňom.

Am 9,11-12 - Znovuvybudovanie Dávidovho domu bude v mesiášskych časoch, veď očakávaný veľký syn Dávida je Mesiáš. Mesiášska spása sa bude týkať všetkých národov, všetky budú patriť Pánovi.

Am 9,13 - Neobyčajná úroda znázorňuje duchovné blaho mesiášskych čias. Blahobyt bude taký veľký, že poľné práce budú bez ustania nasledovať za sebou. Porov. tiež Joel 4 (3),18.