výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Am 9, 1-15

1 Videl som Pána stáť nad oltárom. Riekol: Udri na hlavicu, až sa prahy zatrasú! Poodtínaj im všetkým hlavy, a tých, čo zostanú, ja pobijem mečom; ani jeden z nich neunikne, nezachráni sa ani jeden. 2 Keby prenikli do podsvetia, aj odtiaľ ich moja ruka vezme; keby vystúpili na nebesá, aj odtiaľ ich zvrhnem. 3 Keby sa skryli na vrchole Karmelu, aj tam ich vyhľadám a poberiem. Keby sa skryli pred mojím zrakom na dno mora, aj tam prikážem hadovi, aby ich uštipol. 4 Keby šli do zajatia pred svojimi nepriateľmi, aj tam prikážem meču, aby ich pobil. Upriem na nich svoj zrak na ich nešťastie, a nie na dobro. 5 Pán, Hospodin mocností, dotýka sa zeme, a tá sa rozplýva; trúchlia všetci jej obyvatelia; zdvihne sa celá ako Níl a klesne ako veľtok Egypta. 6 On na nebesiach stavia svoje horné siene a svojej klenbe základy položil na zemi. On privoláva vody morské a vylieva ich na povrch zeme. Hospodin je Jeho meno. 7 Či nie ste pre mňa, vy Izraelci, toľko ako Kúšijci? - znie výrok Hospodinov. Nevyviedol som Izrael z Egypta ako Filištíncov z Kaftóru a Sýrčanov z Kíru? 8 Hľa, oči Hospodinove sú upreté na hriešne kráľovstvo; vyhladím ho z povrchu zeme. No nezničím úplne dom Jákobov - znie výrok Hospodinov. 9 Lebo, hľa, vydám rozkaz a zatrasiem domom Izraela medzi všetkými národmi, ako sa trasie riečicou, takže ani kamienok neprepadne na zem. 10 Pod mečom zomrú všetci hriešnici môjho ľudu, ktorí hovoria: Nepriblíži sa, nezasiahne nás pohroma. 11 V ten deň postavím rozpadnutý stánok Dávidov, jeho trhliny zamurujem a postavím jeho rozvaliny. Vybudujem ho ako za dávnych čias, 12 aby zaujali to, čo zostalo z Edómu, a všetky národy, ktoré sa nazývajú podľa môjho mena - znie výrok Hospodina, ktorý to vykoná. 13 Ajhľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď oráč dohoní ženca a lisovač hrozna rozsievača, vrchy budú vlhnúť muštom a všetky kopce sa roztekať. 14 Zmením údel môjho ľudu, Izraela: oni vystavajú spustošené mestá a v nich budú bývať, vysadia vinice a z nich budú piť víno, spravia si záhrady a jesť budú ovocie z nich. 15 Zasadím ich do ich pôdy, a nebudú už vytrhnutí z pôdy, ktorú som im dal, vraví tvoj Boh, Hospodin.

Am 9, 1-15

Verš 2
Keby prenikli do podsvetia, aj odtiaľ ich moja ruka vezme; keby vystúpili na nebesá, aj odtiaľ ich zvrhnem.
Ž 138:8 - Hospodin rozhodne v môj prospech. Ó Hospodine, Tvoja milosť trvá naveky; neopusť diela svojich rúk.

Verš 4
Keby šli do zajatia pred svojimi nepriateľmi, aj tam prikážem meču, aby ich pobil. Upriem na nich svoj zrak na ich nešťastie, a nie na dobro.
Jer 44:11 - Preto takto vraví Hospodin moc nos tí, Boh Izraela: Ajhľa, obraciam svoju tvár proti vám na záhubu, aby som vykynožil celého Júdu.

Verš 6
On na nebesiach stavia svoje horné siene a svojej klenbe základy položil na zemi. On privoláva vody morské a vylieva ich na povrch zeme. Hospodin je Jeho meno.
Ž 104:3 - Na vodách si buduješ siene, z oblakov robíš si povozy, na krídlach vetra sa uberáš.
Ž 104:13 - Zavlažuješ vrchy zo svojich siení; zem nasýti sa ovocím Tvojich diel.
Am 5:8 - Ten, ktorý učinil Plejády i Orion, ktorý premieňa temnotu na ráno a deň zatemňuje v noc, Ten, ktorý privoláva vody morské a vylieva ich na vrch zeme, volá sa Hospodin;

Verš 11
V ten deň postavím rozpadnutý stánok Dávidov, jeho trhliny zamurujem a postavím jeho rozvaliny. Vybudujem ho ako za dávnych čias,
Sk 15:16 - Potom sa vrátim a znovu vybudujem rozpadnutý stánok Dávidov; jeho zrúcaniny znovu vybudujem a vyzdvihnem ho,

Verš 13
Ajhľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď oráč dohoní ženca a lisovač hrozna rozsievača, vrchy budú vlhnúť muštom a všetky kopce sa roztekať.
Joe 3:18 -

Verš 15
Zasadím ich do ich pôdy, a nebudú už vytrhnutí z pôdy, ktorú som im dal, vraví tvoj Boh, Hospodin.
Jer 32:41 - Radovať sa budem z nich, keď im budem dobre robiť, a zasadím ich do tejto zeme s vernosťou z celého srdca a z celej duše.

Am 9,1 - V tomto poslednom videní prorok už nevidí symbol, ale samého Pána, ktorý rozkazuje, pravdepodobne anjelovi, aby rozbil nezákonitý oltár v Beteli a pobil tých, čo na ňom obetujú.

Am 9,3 - O Karmeli pozri pozn. k 1 Kr 18,19. – Hadom sa tu rozumie morská obluda, aké žili v predstavách ľudu.

Am 9,5 - Porov. 8,8.

Am 9,7 - Ak sa ich mravy nebudú líšiť od mravov pohanov, nepomôže im, že sú vyvoleným národom. Veď aj osudy ostatných národov riadi Boh. O Kaftore pozri pozn. k Jer 47,4. – Kír pozri 1,5.

Am 9,9 - Myslí sa tu na riedku riečicu, cez ktorú zrno padá na zem, kamienky a ostatná smeť ostáva na riečici. Tak preverí Pán v zajatí svoj národ; nič bezcenného neostane v ňom.

Am 9,11-12 - Znovuvybudovanie Dávidovho domu bude v mesiášskych časoch, veď očakávaný veľký syn Dávida je Mesiáš. Mesiášska spása sa bude týkať všetkých národov, všetky budú patriť Pánovi.

Am 9,13 - Neobyčajná úroda znázorňuje duchovné blaho mesiášskych čias. Blahobyt bude taký veľký, že poľné práce budú bez ustania nasledovať za sebou. Porov. tiež Joel 4 (3),18.