výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Am 5, 1-27

1 Počujte toto slovo, ktoré ja vznášam nad vami ako žalospev, dom Izraela! 2 Padla, a nepovstane viac panna Izrael, opustená leží na svojej zemi, nemá ju kto postaviť. 3 Lebo takto vraví Hospodin, Pán: Mestu, ktoré vyjde s tisíc mužmi, ostane sto, a tomu, čo tiahlo zo stoma, ostane desať pre dom Izraela. 4 Lebo takto vraví Hospodin domu Izraela: Mňa hľadajte, a budete žiť! 5 Nevyhľadávajte Bétel a do Gilgálu nechoďte! Do Beér-Šeby neputujte! Veď Gilgál pôjde do zajatia a Bétel vyjde navnivoč. 6 Hľadajte Hospodina, a budete žiť: inak prenikne do Jozefovho domu ako oheň, strávi ho, a nebude mať nikoho, kto by uhasil Bétel. 7 Beda tým, ktorí premieňajú právo na palinu a spravodlivosť hádžu na zem. 8 Ten, ktorý učinil Plejády i Orion, ktorý premieňa temnotu na ráno a deň zatemňuje v noc, Ten, ktorý privoláva vody morské a vylieva ich na vrch zeme, volá sa Hospodin; 9 On dopúšťa skazu na silného, a skaza príde na pevnosť. 10 Nenávidia toho, kto v bráne správne súdi, a v ošklivosti majú toho, kto pravdu hovorí. 11 Pretože gniavite slabého a dávky obilia beriete od neho: aj keď ste si postavili kvádrové domy, predsa v nich bývať nebudete; vysadili ste vzácne vinice, ale víno z nich piť nebudete. 12 Lebo viem, že je vašich priestupkov mnoho a početné sú vaše hriechy, sužujete spravodlivého a beriete úplatky, i chudobných odtláčate v bráne od práva. 13 Preto rozumný mlčí v takýto čas, lebo je to čas zlý. 14 Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste mohli žiť, a tak Hospodin, Boh mocností, bude s vami, ako ste hovorili. 15 Zlo majte v nenávisti, milujte dobro a uplatňujte právo v bráne. Azda sa zmiluje Hospodin, Boh mocností, nad zvyškom Jozefovým. 16 Preto takto vraví Hospodin, Boh mocností, Pán: Na všetkých námestiach zaznie žalospev, na všetkých uliciach budú hovoriť: Beda, beda! a vyzvú oráča k smútku a nariekačov k žalospevu. 17 I zaznie žalospev po všetkých viniciach, keď prejdem tvojím stredom, hovorí Hospodin. 18 Beda vám, ktorí si žiadate Hospodinov deň! Načo vám je deň Hospodinov? On temnotou je, a nie svetlom: 19 ako keď niekto uteká pred levom, a stretne ho medveď, alebo vojde do domu, oprie sa rukou o stenu, a uštipne ho had. 20 Či nie je Hospodinov deň tmou bez svetla a mrákavou bez jasu? 21 Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky, neznášam vôňu vašich zhromaždení. 22 Keď mi prinášate spaľované obete, vo vašich daroch nemám záľubu, na obete spoločenstva z vašich tučných zvierat sa nepozriem. 23 Preč odo mňa s hlukom vašich piesní! Nechcem počuť hudbu tvojich hárf! 24 Ale nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok! 25 Či ste mi prinášali obete a dary štyridsať rokov na púšti, dom Izraela? 26 No ponesiete Sakkuta, svojho kráľa, a Kévána, svojho boha hviezd, svoje modly, čo ste si spravili, 27 a odvediem vás do zajatia za Damask, hovorí Hospodin; Boh mocností je Jeho meno.

Am 5, 1-27

Verš 5
Nevyhľadávajte Bétel a do Gilgálu nechoďte! Do Beér-Šeby neputujte! Veď Gilgál pôjde do zajatia a Bétel vyjde navnivoč.
Am 4:4 - Choďte do Bételu a hrešte, do Gilgálu, a hrešte ešte viac; za rána prinášajte svoje obete a na tretí deň svoje desiatky.

Verš 8
Ten, ktorý učinil Plejády i Orion, ktorý premieňa temnotu na ráno a deň zatemňuje v noc, Ten, ktorý privoláva vody morské a vylieva ich na vrch zeme, volá sa Hospodin;
Jób 9:9 - On učinil Veľký voz i Orion, Plejády i súhvezdia južnej oblohy.
Jób 38:31 - Môžeš ty zviazať hviezdy Plejád, alebo rozviazať zväzky Oriona?
Am 9:6 - On na nebesiach stavia svoje horné siene a svojej klenbe základy položil na zemi. On privoláva vody morské a vylieva ich na povrch zeme. Hospodin je Jeho meno.

Verš 11
Pretože gniavite slabého a dávky obilia beriete od neho: aj keď ste si postavili kvádrové domy, predsa v nich bývať nebudete; vysadili ste vzácne vinice, ale víno z nich piť nebudete.
Sof 1:13 - Ich bohatstvo bude korisťou, ich domy pustatinou. Vystavajú domy, ale nebudú v nich bývať; aj vinice si vysadia, ale víno z nich nebudú piť.

Verš 15
Zlo majte v nenávisti, milujte dobro a uplatňujte právo v bráne. Azda sa zmiluje Hospodin, Boh mocností, nad zvyškom Jozefovým.
Ž 34:14 - Chráň si jazyk pred zlým a svoje pery od lživých rečí;
Ž 97:10 - Milovníci Hospodina, nenáviďte zlé; On chráni duše svojich zbožných a vytrhuje ich z ruky bezbožníkov.
Rim 12:9 - Láska nech je bez pokrytectva! Zošklivujte si zlé, pridŕžajte sa dobrého!

Verš 18
Beda vám, ktorí si žiadate Hospodinov deň! Načo vám je deň Hospodinov? On temnotou je, a nie svetlom:
Iz 5:19 - Ktorí hovoria: Nech sa ponáhľa, nech sa urýchli Jeho dielo, aby sme ho videli. Nech sa priblíži a splní rada Svätého v Izraeli, nech ju poznáme.
Jer 30:7 - Beda, lebo veľký je to deň, niet mu podobného! Je to čas súženia pre Jákoba, ale bude vyslobodený z neho.
Joe 2:2 - je deň tmy a temnoty, deň oblakov a mrákavy. Ako ranný úsvit po vrchoch rozprestiera sa početný a mocný ľud, akého nebolo od vekov, ani po ňom nebude až do čias najvzdialenejších pokolení.
Sof 1:15 - Dňom prchkosti bude ten deň, dňom súženia a tiesne, dňom trosiek a pustošenia, dňom tmy a temnoty, dňom oblakov a mrákavy,

Verš 21
Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky, neznášam vôňu vašich zhromaždení.
Iz 1:11 - Načo mi množstvo vašich obetí? hovorí Hospodin. Sýty som zápalov z baranov i tuku z vykŕmených teliat, ani krv juncov, jahniat a kozlov nemám v obľube!
Jer 6:20 - Načo mi kadidlo, ktoré prichádza zo Sáby, a vonná trstina z ďalekej krajiny? Zápaly vaše nie sú mi po vôli a vaše zábitky nie sú mi príjemné.

Verš 25
Či ste mi prinášali obete a dary štyridsať rokov na púšti, dom Izraela?
Sk 7:42 - Ale Boh sa odvrátil od nich a vydal ich, aby uctievali hviezdy na nebi, ako čítame v knihe prorokov: Či ste mi, dom izraelský, za tých štyridsať rokov na púšti vari obetovali zvieratá a (iné) obete?

Am 5,3 - Z vojska, ktoré vyšlú do boja, ostane len desiata čiastka.

Am 5,5 - O Beteli a Galgale pozri pozn. k Oz 4,15. – Bersabe bolo na juhu Júdska, no Izraeliti aj ta chodili na nezákonitú bohoslužbu.

Am 5,6 - Pán dopadne na Jozefov dom ako oheň. – Jozefov dom je Severná ríša. Od Jozefa pochádzali kmene Efraim a Manasses.

Am 5,7 - Právo obracajú Izraeliti na trpké bezprávie.

Am 5,10 - Nenávidia spravodlivých sudcov a pravdovravných svedkov.

Am 5,12 - Sudcom sa vyčíta úplatkárstvo.

Am 5,14 - Pretože v krajine panoval blahobyt, vraveli si Izraeliti, že je Boh s nimi, že im pomáha.

Am 5,17 - Porov. Ex 12,12.

Am 5,18-20 - Izraeliti sa nazdávali, že sa nemajú čo báť Božieho trestu (pozri k veršu 14) a že v deň Pána (pozri k Joel 1,15) bude Boh trestať len ich nepriateľov. Mýlia sa, pretože ten deň bude aj pre nich dňom trestu.

Am 5,21-23 - Boh zavrhuje bohoslužby Izraela, pretože sú nezákonité a bezduché.

Am 5,25 - Verše sú nejasné a neisté. Možno ich rozumieť tak, že Izraeliti na púšti neprinášali Pánovi obety, ale klaňali sa modlám; ale aj tak, že aj Pánovi prinášali obety a súčasne aj konali modloslužbu, ako to robia teraz. Moloch a Kaivan boli modly. Kaivan, asýrsky Kajaman, volala sa obežnica Saturn, ktorí tiež zbožňovali.

Am 5,27 - Do asýrskeho zajatia išli Izraeliti cez Damask.