výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Am 5, 1-27

1 שמעו את הדבר הזה אשר אנכי נשא עליכם קינה בית ישראל׃ 2 נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל נטשה על אדמתה אין מקימה׃ 3 כי כה אמר אדני יהוה העיר היצאת אלף תשאיר מאה והיוצאת מאה תשאיר עשרה לבית ישראל׃ 4 כי כה אמר יהוה לבית ישראל דרשוני וחיו׃ 5 ואל תדרשו בית אל והגלגל לא תבאו ובאר שבע לא תעברו כי הגלגל גלה יגלה ובית אל יהיה לאון׃ 6 דרשו את יהוה וחיו פן יצלח כאש בית יוסף ואכלה ואין מכבה לבית אל׃ 7 ההפכים ללענה משפט וצדקה לארץ הניחו׃ 8 עשה כימה וכסיל והפך לבקר צלמות ויום לילה החשיך הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ יהוה שמו׃ 9 המבליג שד על עז ושד על מבצר יבוא׃ 10 שנאו בשער מוכיח ודבר תמים יתעבו׃ 11 לכן יען בושסכם על דל ומשאת בר תקחו ממנו בתי גזית בניתם ולא תשבו בם כרמי חמד נטעתם ולא תשתו את יינם׃ 12 כי ידעתי רבים פשעיכם ועצמים חטאתיכם צררי צדיק לקחי כפר ואביונים בשער הטו׃ 13 לכן המשכיל בעת ההיא ידם כי עת רעה היא׃ 14 דרשו טוב ואל רע למען תחיו ויהי כן יהוה אלהי צבאות אתכם כאשר אמרתם׃ 15 שנאו רע ואהבו טוב והציגו בשער משפט אולי יחנן יהוה אלהי צבאות שארית יוסף׃ 16 לכן כה אמר יהוה אלהי צבאות אדני בכל רחבות מספד ובכל חוצות יאמרו הו הו וקראו אכר אל אבל ומספד אל יודעי נהי׃ 17 ובכל כרמים מספד כי אעבר בקרבך אמר יהוה׃ 18 הוי המתאוים את יום יהוה למה זה לכם יום יהוה הוא חשך ולא אור׃ 19 כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדב ובא הבית וסמך ידו על הקיר ונשכו הנחש׃ 20 הלא חשך יום יהוה ולא אור ואפל ולא נגה לו׃ 21 שנאתי מאסתי חגיכם ולא אריח בעצרתיכם׃ 22 כי אם תעלו לי עלות ומנחתיכם לא ארצה ושלם מריאיכם לא אביט׃ 23 הסר מעלי המון שריך וזמרת נבליך לא אשמע׃ 24 ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן׃ 25 הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל׃ 26 ונשאתם את סכות מלככם ואת כיון צלמיכם כוכב אלהיכם אשר עשיתם לכם׃ 27 והגליתי אתכם מהלאה לדמשק אמר יהוה אלהי צבאות שמו׃

Am 5, 1-27

Verš 5
ואל תדרשו בית אל והגלגל לא תבאו ובאר שבע לא תעברו כי הגלגל גלה יגלה ובית אל יהיה לאון׃
Am 4:4 - באו בית אל ופשעו הגלגל הרבו לפשע והביאו לבקר זבחיכם לשלשת ימים מעשרתיכם׃

Verš 8
עשה כימה וכסיל והפך לבקר צלמות ויום לילה החשיך הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ יהוה שמו׃
Jób 9:9 - עשה עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃
Jób 38:31 - התקשר מעדנות כימה או משכות כסיל תפתח׃
Am 9:6 - הבונה בשמים מעלותו ואגדתו על ארץ יסדה הקרא למי הים וישפכם על פני הארץ יהוה שמו׃

Verš 11
לכן יען בושסכם על דל ומשאת בר תקחו ממנו בתי גזית בניתם ולא תשבו בם כרמי חמד נטעתם ולא תשתו את יינם׃
Sof 1:13 - והיה חילם למשסה ובתיהם לשממה ובנו בתים ולא ישבו ונטעו כרמים ולא ישתו את יינם׃

Verš 15
שנאו רע ואהבו טוב והציגו בשער משפט אולי יחנן יהוה אלהי צבאות שארית יוסף׃
Ž 34:14 - סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו׃
Ž 97:10 - אהבי יהוה שנאו רע שמר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם׃
Rim 12:9 - האהבה תהיה בלי חנפה שנאו את הרע ודבקו בטוב׃

Verš 18
הוי המתאוים את יום יהוה למה זה לכם יום יהוה הוא חשך ולא אור׃
Iz 5:19 - האמרים ימהר יחישה מעשהו למען נראה ותקרב ותבואה עצת קדוש ישראל ונדעה׃
Jer 30:7 - הוי כי גדול היום ההוא מאין כמהו ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע׃
Joe 2:2 - יום חשך ואפלה יום ענן וערפל כשחר פרש על ההרים עם רב ועצום כמהו לא נהיה מן העולם ואחריו לא יוסף עד שני דור ודור׃
Sof 1:15 - יום עברה היום ההוא יום צרה ומצוקה יום שאה ומשואה יום חשך ואפלה יום ענן וערפל׃

Verš 21
שנאתי מאסתי חגיכם ולא אריח בעצרתיכם׃
Iz 1:11 - למה לי רב זבחיכם יאמר יהוה שבעתי עלות אילים וחלב מריאים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי׃
Jer 6:20 - למה זה לי לבונה משבא תבוא וקנה הטוב מארץ מרחק עלותיכם לא לרצון וזבחיכם לא ערבו לי׃

Verš 25
הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל׃
Sk 7:42 - ויפן מהם האלהים ויתנם לעבד את צבא השמים כאשר כתוב בספר הנביאים הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל׃

Am 5,3 - Z vojska, ktoré vyšlú do boja, ostane len desiata čiastka.

Am 5,5 - O Beteli a Galgale pozri pozn. k Oz 4,15. – Bersabe bolo na juhu Júdska, no Izraeliti aj ta chodili na nezákonitú bohoslužbu.

Am 5,6 - Pán dopadne na Jozefov dom ako oheň. – Jozefov dom je Severná ríša. Od Jozefa pochádzali kmene Efraim a Manasses.

Am 5,7 - Právo obracajú Izraeliti na trpké bezprávie.

Am 5,10 - Nenávidia spravodlivých sudcov a pravdovravných svedkov.

Am 5,12 - Sudcom sa vyčíta úplatkárstvo.

Am 5,14 - Pretože v krajine panoval blahobyt, vraveli si Izraeliti, že je Boh s nimi, že im pomáha.

Am 5,17 - Porov. Ex 12,12.

Am 5,18-20 - Izraeliti sa nazdávali, že sa nemajú čo báť Božieho trestu (pozri k veršu 14) a že v deň Pána (pozri k Joel 1,15) bude Boh trestať len ich nepriateľov. Mýlia sa, pretože ten deň bude aj pre nich dňom trestu.

Am 5,21-23 - Boh zavrhuje bohoslužby Izraela, pretože sú nezákonité a bezduché.

Am 5,25 - Verše sú nejasné a neisté. Možno ich rozumieť tak, že Izraeliti na púšti neprinášali Pánovi obety, ale klaňali sa modlám; ale aj tak, že aj Pánovi prinášali obety a súčasne aj konali modloslužbu, ako to robia teraz. Moloch a Kaivan boli modly. Kaivan, asýrsky Kajaman, volala sa obežnica Saturn, ktorí tiež zbožňovali.

Am 5,27 - Do asýrskeho zajatia išli Izraeliti cez Damask.