výhody registrácie

1. list Tesalonickým

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Tes 1, 1-10

1 Pavel, Silvanos a Timoteos cirkevnému zboru Tesalonických v Bohu Otcovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoj! 2 Ďakujeme Bohu za všetkých vás, kedykoľvek sa zmieňujeme o vás vo svojich modlitbách, 3 a neprestajne spomíname pred naším Bohom a Otcom dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista. 4 Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vyvolení, 5 lebo sme vám nezvestovali evanjelium len slovom, ale aj v moci a Duchu Svätom a v úplnej istote, veď viete, akí sme boli medzi vami a pre vás. 6 A vy ste sa stali našimi aj Pánovými napodobňovateľmi, keď ste, hoci v mnohom súžení, s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo, 7 takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedónii a Acháji. 8 Lebo od vás sa rozhlásilo slovo Pánovo nielen v Macedónii a Acháji, ale vaša viera v Boha sa rozniesla po celom kraji, takže nám ani netreba hovoriť. 9 Však (oni) sami rozprávajú o nás, ako sme prišli k vám a ako ste sa obrátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu 10 a očakávali z nebies Jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vytrhuje z budúceho hnevu.

1Tes 1, 1-10

Verš 1
Pavel, Silvanos a Timoteos cirkevnému zboru Tesalonických v Bohu Otcovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoj!
Rim 1:7 - Všetkým od Boha milovaným, povolaným svätým v Ríme: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista!
Ef 1:2 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
1Pt 1:2 - a ktorých Boh Otec vopred poznal, Duch posvätil, aby boli poslušní a skropení krvou Ježiša Krista. Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami!

Verš 2
Ďakujeme Bohu za všetkých vás, kedykoľvek sa zmieňujeme o vás vo svojich modlitbách,
Ef 1:16 - neprestávam ďakovať za vás a rozpomínať sa na vás v modlitbách,
Flp 1:3 - Pri každej rozpomienke na vás,
Kol 1:3 - Ďakujeme Bohu a Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, kedykoľvek sa modlíme za vás,
2Sol 1:3 - Povinní sme, bratia, vždy ďakovať Bohu za vás, ako sa patrí, pretože vaša viera pekne narastá a vzájomná láska vás všetkých sa rozmáha,

Verš 3
a neprestajne spomíname pred naším Bohom a Otcom dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista.
Jn 6:29 - Ježiš im odpovedal: Skutkom Božím je veriť v Toho, ktorého On poslal.

Verš 5
lebo sme vám nezvestovali evanjelium len slovom, ale aj v moci a Duchu Svätom a v úplnej istote, veď viete, akí sme boli medzi vami a pre vás.
1Kor 2:4 - moja reč a moja kázeň nebola v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní Ducha a moci,
1Kor 4:20 - lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci.
1Sol 2:1 - Veď sami viete, bratia, že náš príchod k vám nebol daromný,

Verš 6
A vy ste sa stali našimi aj Pánovými napodobňovateľmi, keď ste, hoci v mnohom súžení, s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo,
1Kor 4:16 - Preto vás napomínam: napodobňujte ma!
1Kor 11:1 - Napodobňujte ma ako ja Krista!
Flp 3:17 - Bratia, spoločne buďte mojimi napodobňovateľmi a pozorne si všímajte tých, ktorí tak žijú, ako máte príklad v nás.
2Sol 3:9 - Niežeby sme nemali na to právo, ale aby sme vám dali príklad, ako nás napodobňovať.

Verš 10
a očakávali z nebies Jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vytrhuje z budúceho hnevu.
Sk 1:11 - hovoriac: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba.
Flp 3:20 - Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista:
2Sol 1:10 - keď príde v ten deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich, pretože ste uverili, o čom sme vám svedčili.
Zjv 1:7 - Ajhľa, prichádza v oblakoch! Uvidí Ho každé oko, aj tí, čo Ho prebodli. Nariekať budú nad Ním všetky národy zeme. Tak je, amen!

1Sol 1,1 - Silván je poslovenčený rímsky tvar (Silvanus) aramejského mena Sílas. Spolu s Timotejom bol spolupracovníkom apoštola Pavla v misijnej práci v Macedónsku (porov. Sk 16–18).

1Sol 1,3 - Tri božské čnosti sú základom celého kresťanského života.

1Sol 1,10 - "Budúci hnev" – hnev trestajúceho Boha, ktorý sa prejaví voči hriešnikom v deň posledného súdu. Porov. Rim 2,8; 5,9. Podľa terminológie Starého zákona deň budúceho hnevu je dňom Božieho súdu.