výhody registrácie

1. list Tesalonickým

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Tes 4, 1-18

1 Napokon však prosíme vás, bratia, a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste sa vždy viac rozhojňovali v tom, čo ste od nás prijali, totiž, ako máte žiť - ako už aj žijete - a páčiť sa Bohu. 2 Veď viete, aké príkazy sme vám dali v mene Pána Ježiša. 3 Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie. Zdržiavajte sa smilstva, 4 a nech si každý z vás vie získať manželku s posvätnosťou a úctivosťou, 5 nie s vášnivou žiadostivosťou ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. 6 Nech sa nikto vo svojom počínaní nedopúšťa prehmatov a neklame brata, pretože pomstiteľom všetkého toho je Pán, ako sme vám to už skôr povedali a osvedčili. 7 Lebo Boh nás nepovolal k nečistote, ale v posvätení. 8 Kto teda týmto pohŕda, nie človekom pohŕda, ale Bohom, ktorý vám aj dáva svojho Ducha Svätého. 9 O bratskej láske vám písať netreba, veď vy ste sa od Boha naučili milovať vospolok. 10 Veď to aj robíte všetkým bratom v celej Macedónii. Ale vás napomíname, bratia, aby ste sa v tom ešte viac rozhojňovali 11 a všemožne sa snažili nažívať v pokoji, každý konať svoje a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali, 12 aby ste počestne žili pred tými, čo sú mimo, a aby ste nepotrebovali nikoho. 13 Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. 14 Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. 15 Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým: my, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo umreli, 16 lebo keď (zaznie) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristovi, 17 potom my, ktorí zostaneme nažive, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme stále s Pánom. 18 Tak sa potešujte vospolok týmito slovami.

1Tes 4, 1-18

Verš 1
Napokon však prosíme vás, bratia, a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste sa vždy viac rozhojňovali v tom, čo ste od nás prijali, totiž, ako máte žiť - ako už aj žijete - a páčiť sa Bohu.
Flp 1:27 - Len nažívajte tak, ako je hodné evanjelia Kristovho, aby - či keď prídem a vás uvidím, či keď som vzdialený - počul som len to o vás, že stojíte v jednom Duchu a spolu ako jedna duša bojujete za vieru v evanjelium.
1Sol 2:12 - napomínali, povzbudzovali a svedectvom zaväzovali, aby ste žili dôstojne Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a slávy.

Verš 3
Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie. Zdržiavajte sa smilstva,
Rim 12:2 - A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.
Ef 5:27 - a postavil si cirkev slávnu, bez po škvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony.
Flp 4:8 - Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné!

Verš 5
nie s vášnivou žiadostivosťou ako pohania, ktorí nepoznajú Boha.
1Kor 15:34 - Vytriezvite, ako sa patrí, a nehrešte; veď na vaše zahanbenie hovorím, že niektorí nepoznajú Boha.
Ef 4:18 - zatemnení na rozume, odcudzení Božiemu životu nevedomosťou, ktorá je v nich, a zatvrdilosťou svojich sŕdc;

Verš 7
Lebo Boh nás nepovolal k nečistote, ale v posvätení.
Jn 17:19 - A ja sa pre nich posväcujem, aby aj oni boli posvätení v pravde.
1Kor 1:2 - cirkevnému zboru Božiemu v Korinte, posväteným v Kristovi Ježišovi, povolaným svätým, so všetkými, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás.

Verš 8
Kto teda týmto pohŕda, nie človekom pohŕda, ale Bohom, ktorý vám aj dáva svojho Ducha Svätého.
Lk 10:16 - Kto vás počúva, mňa počúva; a kto vami pohŕda, mnou pohŕda; kto však mnou pohŕda, pohŕda Tým, kto ma poslal.
1Kor 7:40 - Lenže podľa mojej mienky blahoslavenejšie je, keď tak ostane. A nazdávam sa, že aj ja mám Ducha Božieho.

Verš 9
O bratskej láske vám písať netreba, veď vy ste sa od Boha naučili milovať vospolok.
Lv 19:18 - Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom nášho ľudu, ale miluj blížneho ako seba samého; ja som Hospodin.
Mt 22:39 - A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako seba samého.
Jn 13:34 - Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali.
Jn 15:12 - To je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval.
Ef 5:2 - a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône.
1Pt 4:8 - A nadovšetko, verne sa milujte vospolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.
1Jn 3:23 - A toto je Jeho prikázanie: aby sme verili v meno Jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa, ako nám prikázal.
Jn 4:21 - Odpovedaj jej Ježiš: Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete vzývať Otca.

Verš 11
a všemožne sa snažili nažívať v pokoji, každý konať svoje a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali,
2Sol 3:7 - Lebo sami viete, ako nás treba napodobňovať. Veď my sme nežili u vás neporiadne;
2Sol 3:12 - Takým prikazujeme a napomíname ich v Pánovi Ježišovi Kristovi, aby v pokoji pracovali a jedli svoj chlieb.
Sk 20:34 - Veď vy sami viete, že tieto ruky vyrobili všetko, čo nám bolo treba, mne aj tým, čo boli so mnou.
Ef 4:28 - Ten, čo kradol, nech viac nekradne, radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho udeliť núdznemu.

Verš 13
Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej.
Lv 19:28 - Kvôli mŕtvym si nerobte na tele zárezy ani tetované znaky; ja som Hospodin.
Dt 14:1 - Ste synmi Hospodina, svojho Boha. Pre mŕtveho nerobte si zárezy ani lysiny medzi svojimi očami.
2Sam 12:20 - Vtedy vstal Dávid zo zeme a umyl sa, pomazal sa masťou, a keď si vymenil rúcho, vstúpil do domu Hospodinovho a klaňal sa Mu. Keď prišiel domov, pýtal si jesť; doniesli mu a jedol.

Verš 15
Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým: my, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo umreli,
1Kor 15:22 - ako totiž všetci umierajú v Adamovi, tak všetci aj ožijú v Kristovi.
1Kor 15:51 - Ajhľa, poviem vám tajomstvo: všetci neumrieme, ale všetci sa premeníme,

Verš 16
lebo keď (zaznie) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristovi,
Mt 24:31 - Potom vyšle svojich anjelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného konca nebies po druhý koniec.
1Kor 15:52 - razom, ihneď, len čo zaznie hlas poslednej trúby. Lebo zaznie trúba a mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme.
2Sol 1:7 - a vám, sužovaným, spolu s nami odpočinutím, keď sa s anjelmi svojej moci

1Sol 4,4 - "Nádoba", (gr. skéuos), je obrazný výraz; tu môže znamenať buď telo (porov. 2 Kor 4, 7), a vtedy by šlo o dokonalé ovládanie svojho tela, alebo ženu ako v 1 Pt 3, 7 a v rabínskej terminológii, a potom by to znamenalo, že každý má zaobchádzať s telom svojej manželky s úctou.

1Sol 4,6 - Pavol tu pravdepodobne naráža na cudzoložstvo, ktoré je porušením práv blížneho.

1Sol 4,12 - Výraz "čo sú mimo" označuje nekresťanov.

1Sol 4,13-17 - Pavol odpovedá na problém Solúnčanov v súvise s druhým Kristovým príchodom. Okrem toho bola to aj téma apoštolských kázní. Mysleli si, že mŕtvi pri druhom slávnom Kristovom príchode budú o niečo ukrátení vzhľadom na tých, čo sa ho dočkajú ako živí. Apoštol tu hovorí v množnom čísle a seba zahrňuje medzi tých, čo sa ešte živí dočkajú slávneho Kristovho príchodu. Je to skôr vyjadrenie túžby po tomto príchode, ako to dokazujú aj jeho ostatné eschatologické výpovede (porov. Rim 13, 11 n.; 1 Kor 7, 29–32; 15, 51 n.; 16, 22; 2 Kor 5, 1–4; Flp 4, 5; 2 Tim 4, 6–8). Pavol teda nikdy neučil, že deň slávneho Pánovho príchodu nastane už počas jeho života.

1Sol 4,14 - Niektorí prekladajú: "zhromaždí s ním".

1Sol 4,15 - Pavol toto učí pravdepodobne na základe zvláštneho zjavenia (porov. 1 Kor 15, 51).