výhody registrácie

1. list Tesalonickým

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Tes 4, 1-18

1 A tak ostatne, bratia, prosíme vás a napomíname v Pánu Ježišovi, aby ste v tom, ako ste prijali od nás, ako sa máte chovať a ľúbiť sa Bohu, jako sa aj chováte, aby ste v tom ešte väčšmi hojneli. 2 Lebo viete, ktoré príkazy sme vám dali skrze Pána Ježiša. 3 Lebo to je vôľa Božia - vaše posvätenie, aby ste sa zdŕžali od smilstva, 4 aby jeden každý z vás vedel zaobchodiť so svojou nádobou v posvätení a v česti, 5 nie v náruživosti žiadosti jako aj pohania, ktorí neznajú Boha, 6 aby neprekračoval a nekoristil vo veci svojho brata, pretože je Pán pomstiteľom všetkého toho, jako sme vám už aj prv povedali a osvedčili. 7 Lebo nepovolal nás Bôh nato, aby sme žili v nečistote, ale v posvätení. 8 Preto v tedy, kto opovrhuje, neopovrhuje človekom, ale Bohom, ktorý aj dáva svojho Svätého Ducha do nás. 9 A o bratskej láske vám netreba písať, lebo vy ste sami vyučení od Boha, aby ste sa milovali navzájom. 10 Lebo to aj činíte všetkým bratom v celej Macedonii. Ale vás napomíname, bratia, aby ste v tom ešte viac hojneli. 11 A snažte sa všemožne byť ticho a konať svoje a pracovať svojimi vlastnými rukami, tak ako sme vám prikázali, 12 aby ste sa chovali slušne pred tými, ktorí sú vonku, a nepotrebovali nikoho. 13 Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili jako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. 14 Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Bôh tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. 15 Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. 16 Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; 17 potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. 18 Takže sa potešujte navzájom týmito slovami.

1Tes 4, 1-18

Verš 1
A tak ostatne, bratia, prosíme vás a napomíname v Pánu Ježišovi, aby ste v tom, ako ste prijali od nás, ako sa máte chovať a ľúbiť sa Bohu, jako sa aj chováte, aby ste v tom ešte väčšmi hojneli.
Flp 1:27 - Len obcujte tak, aby to bolo hodno evanjelia Kristovho, aby som, či už keď prijdem a vidím vás, a či súc neprítomný počul o vás, že stojíte v jednom duchu jednou dušou spolu zápasiac za vieru evanjelia
1Sol 2:12 - a osvedčovali, aby ste chodili hodne Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a do svojej slávy.

Verš 3
Lebo to je vôľa Božia - vaše posvätenie, aby ste sa zdŕžali od smilstva,
Rim 12:2 - A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysli, aby ste zkúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé!
Ef 5:27 - aby si ju postavil pred seba slávnu, cirkev, nemajúcu škvrny alebo vrásky alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná.
Flp 4:8 - A ostatne, bratia, všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravedlivé, čo je mravne čisté, čo je ľúbe, čo je dobropovestné, ak je nejaká ctnosť a jestli nejaká chvála, o tom premýšľajte,

Verš 5
nie v náruživosti žiadosti jako aj pohania, ktorí neznajú Boha,
1Kor 15:34 - Vytriezvejte spravedlivo a nehrešte, lebo niektorí neznajú Boha; na vaše zahanbenie to hovorím.
Ef 4:18 - zatemnení v rozume súc odcudzení životu Božiemu pre nevedomosť, ktorá je v nich, pre zatvrdenie ich srdca,

Verš 7
Lebo nepovolal nás Bôh nato, aby sme žili v nečistote, ale v posvätení.
Jn 17:19 - A ja za nich posväcujem sám seba, aby aj oni boli posvätení v pravde.
1Kor 1:2 - cirkvi Božej, ktorá je v Korinte, posväteným v Kristu Ježišovi, povolaným svätým, so všetkými, ktorí vzývajú meno našeho Pána Ježiša Krista na každom mieste, ich aj našom:

Verš 8
Preto v tedy, kto opovrhuje, neopovrhuje človekom, ale Bohom, ktorý aj dáva svojho Svätého Ducha do nás.
Lk 10:16 - Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda; a kto mnou pohŕda, pohŕda tým, ktorý ma poslal.
1Kor 7:40 - Ale je blahoslavenejšia, keď zostane tak, podľa mojej mienky. A nazdám sa, že i ja mám Ducha Božieho.

Verš 9
A o bratskej láske vám netreba písať, lebo vy ste sami vyučení od Boha, aby ste sa milovali navzájom.
Lv 19:18 - Nebudeš sa mstiť ani nebudeš držať hnevu na synov svojho ľudu a milovať budeš svojho blížneho jako samého seba. Ja som Hospodin.
Mt 22:39 - A druhé, tomu podobné je: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba!
Jn 13:34 - Nové prikázanie vám dávam - aby ste sa milovali navzájom; tak ako som vás miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom.
Jn 15:12 - To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja vás miloval.
Ef 5:2 - a choďte v láske, jako aj Kristus miloval nás a vydal sám seba za nás ako posvätný dar a obeť Bohu na príjemnú vôňu upokojujúcu.
1Pt 4:8 - Teda buďte rozumní a triezvi k modlitbám. Ale predo všetkým majte vrelú lásku navzájom naproti sebe, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.
1Jn 3:23 - A toto je to jeho prikázanie: aby sme verili menu jeho Syna, Ježiša Krista, a milovali jedni druhých tak, ako nám dal prikázanie.
Jn 4:21 - Ježiš jej povedal: Ver mi, ženo, že ide hodina, keď ani na tomto vrchu ani v Jeruzaleme nebudete sa modliť Otcovi.

Verš 11
A snažte sa všemožne byť ticho a konať svoje a pracovať svojimi vlastnými rukami, tak ako sme vám prikázali,
2Sol 3:7 - Lebo sami viete, jako nás treba nasledovať lebo sme sa nesprávali neriadne medzi vami
2Sol 3:12 - Takým prikazujeme a napomíname ich skrze nášho Pána Ježiša Krista, aby s tichosťou pracovali a tak jedli svoj vlastný chlieb.
Sk 20:34 - A sami viete, že to, čo mi kedy bolo treba i tým, ktorí boli so mnou, zaopatrovaly tieto ruky.
Ef 4:28 - Kto kradne, nech už viac nekradne, ale radšej nech pracuje robiac dobré vlastnými rukami, aby mal čo udieľať núdznemu.

Verš 13
Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili jako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje.
Lv 19:28 - Za mŕtveho nebudete rezať svoje telo ani nedáte na seba nijakého vrytého písma. Ja som Hospodin.
Dt 14:1 - Vy ste synmi Hospodinovi, svojmu Bohu, nebudete sa rezať ani si nespravíte lysiny medzi svojimi očami za mŕtveho.
2Sam 12:20 - Vtedy vstal Dávid so zeme a umyl sa a pomazal sa a premenil svoje rúcho a vojdúc do domu Hospodinovho klaňal sa. A keď potom zase vošiel do svojho domu, pýtal si jesť, a keď mu predložili chlieb, jedol.

Verš 15
Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli.
1Kor 15:22 - Lebo jako v Adamovi všetci zomierajú, zrovna tak i v Kristovi všetci budú oživení.
1Kor 15:51 - Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby.

Verš 16
Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv;
Mt 24:31 - A pošle svojich anjelov s trúbou veľkého zvuku, a shromaždia jeho vyvolených od štyroch vetrov, od jedných končín nebies až po ich druhé končiny.
1Kor 15:52 - Lebo zatrúbi, a mŕtvi vstanú neporušiteľní, a my budeme premenení.
2Sol 1:7 - a vám súženým odpočinutím s nami, keď sa zjaví Pán Ježiš s neba s anjelmi svojej moci,

1Sol 4,4 - "Nádoba", (gr. skéuos), je obrazný výraz; tu môže znamenať buď telo (porov. 2 Kor 4, 7), a vtedy by šlo o dokonalé ovládanie svojho tela, alebo ženu ako v 1 Pt 3, 7 a v rabínskej terminológii, a potom by to znamenalo, že každý má zaobchádzať s telom svojej manželky s úctou.

1Sol 4,6 - Pavol tu pravdepodobne naráža na cudzoložstvo, ktoré je porušením práv blížneho.

1Sol 4,12 - Výraz "čo sú mimo" označuje nekresťanov.

1Sol 4,13-17 - Pavol odpovedá na problém Solúnčanov v súvise s druhým Kristovým príchodom. Okrem toho bola to aj téma apoštolských kázní. Mysleli si, že mŕtvi pri druhom slávnom Kristovom príchode budú o niečo ukrátení vzhľadom na tých, čo sa ho dočkajú ako živí. Apoštol tu hovorí v množnom čísle a seba zahrňuje medzi tých, čo sa ešte živí dočkajú slávneho Kristovho príchodu. Je to skôr vyjadrenie túžby po tomto príchode, ako to dokazujú aj jeho ostatné eschatologické výpovede (porov. Rim 13, 11 n.; 1 Kor 7, 29–32; 15, 51 n.; 16, 22; 2 Kor 5, 1–4; Flp 4, 5; 2 Tim 4, 6–8). Pavol teda nikdy neučil, že deň slávneho Pánovho príchodu nastane už počas jeho života.

1Sol 4,14 - Niektorí prekladajú: "zhromaždí s ním".

1Sol 4,15 - Pavol toto učí pravdepodobne na základe zvláštneho zjavenia (porov. 1 Kor 15, 51).