výhody registrácie

1. list Tesalonickým

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Tes 3, 1-13

1 Preto nemôžuc ďalej vydržať volili sme byť zanechaní v Aténach sami 2 a poslali sme Timotea, svojho brata a služobníka Božieho a svojho spolupracovníka v evanjeliu Kristovom, aby vás upevnil a potešil vás dotyčne vašej viery, 3 aby sa nikto nepohnul v týchto súženiach, lebo sami viete, že nato sme. 4 Lebo aj keď sme boli u vás, hovorili sme vám vopred, že budeme mať súženie, ako sa aj stalo, jako viete. 5 Preto i ja nemôžuc ďalej vydržať poslal som, aby som zvedel o vašej viere, či vás azda nejako nepokušil pokušiteľ, a naša práca by bola na zmar. 6 Ale teraz, keď prišiel Timoteus od vás k nám a doniesol nám dobrú zvesť o vašej viere a láske, a že máte vždycky dobrú rozpomienku na nás a že túžite nás vidieť tak ako aj my vás, 7 preto sme sa potešili, bratia, nad vami pri všetkej svojej tiesni a pri všetkom svojom súžení vašou vierou, 8 lebo teraz žijeme, keď vy stojíte v Pánovi. 9 Lebo jakou vďakou sa môžeme odplatiť za vás Bohu za všetku tú radosť, ktorou sa radujeme pre vás pred svojím Bohom 10 dňom i nocou preveľmi prosiac, žeby sme mohli vidieť vašu tvár a doplniť to, čo ešte chýba vašej viere. 11 Ale on sám, náš Bôh a Otec, a náš Pán Ježiš Kristus nech ráči urovnať našu cestu k vám, 12 a vás nech ráči Pán rozmnožiť a rozhojniť v láske naproti jedendruhému i naproti všetkým, ako sme aj my naplnení láskou naproti vám, 13 aby upevnil vaše srdcia bezúhonné v svätosti pred naším Bohom a Otcom v čas príchodu nášho Pána Ježiša Krista so všetkými jeho svätými.

1Tes 3, 1-13

Verš 2
a poslali sme Timotea, svojho brata a služobníka Božieho a svojho spolupracovníka v evanjeliu Kristovom, aby vás upevnil a potešil vás dotyčne vašej viery,
Sk 16:1 - A prišiel aj dolu do Derby a do Lystry. A hľa, bol tam nejaký učeník, menom Timoteus, syn nejakej veriacej ženy Židovky a otca Gréka,
Rim 16:21 - Pozdravuje vás Timoteus, môj spolupracovník, aj Lucius i Jázon i Sozipatros, moji príbuzní.
Flp 2:19 - Ale nadejem sa v Pánu Ježišovi, že vám skoro pošlem Timotea, aby som i ja okrial zvediac, ako sa máte a čo robíte.

Verš 3
aby sa nikto nepohnul v týchto súženiach, lebo sami viete, že nato sme.
Ef 3:13 - Preto prosím, žeby ste neustávali v mojich súženiach za vás, čo je vašou slávou.
Flp 1:14 - A väčšina z bratov v Pánovi, súc posmelení mojimi putami, ešte lepšie sa odvážili bez bázne hovoriť slovo Božie.
Sk 14:22 - upevňujúc duše učeníkov a napomínajúc ich, aby trvali vo viere, a hovorili, že musíme cez mnohé súženia vojsť do kráľovstva Božieho.
2Tim 3:12 - Ale aj všetkých, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovať.

Verš 10
dňom i nocou preveľmi prosiac, žeby sme mohli vidieť vašu tvár a doplniť to, čo ešte chýba vašej viere.
Rim 1:10 - prosiac vždycky na svojich modlitbách, ak by sa mi už predsa raz nejako podarilo z vôle Božej prijsť k vám.
Rim 15:23 - Ale teraz už nemajúc viacej miesta v týchto krajoch a pretože mám, už od mnoho rokov, túžbu prijsť k vám,
2Tim 1:4 - túžiac ťa vidieť, pamätlivý tvojich sĺz, aby som bol naplnený radosťou,

Verš 13
aby upevnil vaše srdcia bezúhonné v svätosti pred naším Bohom a Otcom v čas príchodu nášho Pána Ježiša Krista so všetkými jeho svätými.
1Kor 1:8 - ktorý vás aj upevní a zachová až do konca, bezúhonných v deň našeho Pána Ježiša Krista.
1Sol 5:23 - A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus.
2Sol 2:17 - nech ráči potešiť vaše srdcia a upevniť vás v každom dobrom slove a v skutku.

1Sol 3,1-2 - O tomto Skutky apoštolov mlčia. Pavol sa oddelil od Sílasa a Timoteja v Berei a išiel do Atén (Sk 17, 14 n.). Timotej hneď išiel za ním, ale Pavol ho poslal do Solúna, pretože chcel byť informovaný o stave tamojšej cirkvi. Po splnení poslania v Berei sa Timotej stretol so Sílasom a v Korinte sa pripojili k Pavlovi.

1Sol 3,11 - Pavlova túžba sa splnila na jeho tretej apoštolskej ceste (Sk 20, 1–4).