výhody registrácie

1. list Sonúnčanom

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Sol 3, 1-13

1 Když už jsme to odloučení nemohli déle snést, rozhodli jsme se zůstat v Athénách sami 2 a poslali jsme Timotea, našeho bratra a Božího spolupracovníka v Kristově evangeliu, aby vás upevnil a povzbudil ve vaší víře, 3 aby se nikdo z vás nenechal těmito souženími zviklat. Víte přece, že je to náš úděl. 4 Ještě když jsme byli u vás, říkali jsme vám předem, že nás čeká soužení. To, jak sami víte, také přišlo. 5 Když jsem to tedy už nemohl snést, poslal jsem k vám Timotea, abych se dozvěděl o vaší víře, zda vás snad nepokouší Pokušitel a zda naše úsilí nepřišlo nazmar. 6 Teď se ale Timoteus vrátil s radostnou zprávou o vaší víře a lásce. Vyprávěl nám, jak na nás pořád vzpomínáte v dobrém a toužíte nás vidět stejně jako my vás. 7 Kdybyste věděli, bratři, jak nás ve všem našem strádání a soužení vaše víra povzbudila! 8 Teď znovu žijeme, když pevně stojíte v Pánu! 9 Jak máme Bohu dost poděkovat za všechnu radost, kterou z vás máme před naším Bohem? 10 Dnem i nocí se horlivě modlíme, abychom vás mohli znovu navštívit a posílit vaši víru, jakkoli bude potřeba. 11 Kéž sám Bůh, náš Otec, i náš Pán Ježíš připraví naši cestu k vám. 12 Kéž Pán bohatě rozhojní vaši lásku k sobě navzájem i ke všem lidem stejně jako naši lásku k vám. 13 Kéž Bůh, náš Otec, posílí vaše srdce ve svatosti, abyste před ním byli bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše se všemi jeho svatými.

1Sol 3, 1-13

Verš 2
a poslali jsme Timotea, našeho bratra a Božího spolupracovníka v Kristově evangeliu, aby vás upevnil a povzbudil ve vaší víře,
Sk 16:1 - Přišel do Derbe a Lystry a hle, byl tu jeden učedník jménem Timoteus, syn věřící Židovky a řeckého otce.
Rim 16:21 - Pozdravuje vás můj spolupracovník Timoteus a moji krajané Lukios, Jáson a Sozipater.
Flp 2:19 - Mám v Pánu Ježíši naději, že k vám brzy budu moci poslat Timotea, abych se také já potěšil zprávami o vás.

Verš 3
aby se nikdo z vás nenechal těmito souženími zviklat. Víte přece, že je to náš úděl.
Ef 3:13 - Prosím tedy, abyste neklesali na mysli kvůli mým soužením, neboť jsou pro vás, pro vaši slávu.
Flp 1:14 - Mé okovy dodaly mnoha sourozencům v Pánu jistotu, takže teď káží Slovo mnohem směleji a beze strachu.
Sk 14:22 - Posilovali duše učedníků a vyzývali je, aby zůstávali ve víře a že do Božího království musíme vejít skrze mnohá soužení.
2Tim 3:12 - Právě tak budou pronásledováni všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši.

Verš 10
Dnem i nocí se horlivě modlíme, abychom vás mohli znovu navštívit a posílit vaši víru, jakkoli bude potřeba.
Rim 1:10 - ve svých modlitbách. Stále prosím za to, aby se mi konečně už někdy podařilo přijít z Boží vůle k vám.
Rim 15:23 - Teď už ale v těchto krajích nemám místo, a protože vás už mnoho let toužím navštívit,
2Tim 1:4 - Nemohu zapomenout na tvé slzy; toužím tě znovu vidět a být naplněn radostí.

Verš 13
Kéž Bůh, náš Otec, posílí vaše srdce ve svatosti, abyste před ním byli bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše se všemi jeho svatými.
1Kor 1:8 - Ten vás bude posilovat až do konce, aby vám v den našeho Pána Ježíše Krista nebylo co vytknout.
1Sol 5:23 - Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
2Sol 2:17 - kéž potěší vaše srdce a posilní vás v každém dobrém skutku i slovu!

1Sol 3,1-2 - O tomto Skutky apoštolov mlčia. Pavol sa oddelil od Sílasa a Timoteja v Berei a išiel do Atén (Sk 17, 14 n.). Timotej hneď išiel za ním, ale Pavol ho poslal do Solúna, pretože chcel byť informovaný o stave tamojšej cirkvi. Po splnení poslania v Berei sa Timotej stretol so Sílasom a v Korinte sa pripojili k Pavlovi.

1Sol 3,11 - Pavlova túžba sa splnila na jeho tretej apoštolskej ceste (Sk 20, 1–4).