výhody registrácie

1. list Sonúnčanom

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

1Sol 3, 1-13

1 Protož nemohše se déle zdržeti, za nejlepší se nám vidělo, abychom v Aténách pozůstali my sami, 2 A poslali jsme Timotea, bratra našeho a služebníka Božího a pomocníka našeho v evangelium Kristovu, aby potvrdil vás a napomenul k tomu, což náleží víře vaší, 3 Aby se žádný nepohnul od ní v takových těchto souženích. Neb i sami víte, že jsme k tomu postaveni. 4 Ještě zajisté, když jsme u vás byli, předpovídali jsme vám, že budeme souženi; jakož se i stalo, jakž víte. 5 Protož i já, nemoha se déle zdržeti, poslal jsem ho k vám, abych zvěděl o víře vaší, ať by snad nějak nepokoušel vás ten pokušitel, a tak aby nebyla daremná práce naše. 6 Nyní pak když k nám přišel Timoteus od vás a zvěstoval nám novinu veselou o víře a lásce vaší, a že nás připomínáte dobře, žádajíce vždycky nás viděti, jako také i my vás, 7 Protož potěšeni jsme z vás, bratří, ve všelikém soužení a nesnadnosti naší, skrze víru vaši. 8 Nebo aj, živi jsme, jestliže vy pevně stojíte v Pánu. 9 A jakým děkováním z vás můžeme se odměniti Bohu za všecku tu radost, kterouž radujeme se pro vás před obličejem Boha našeho, 10 Dnem i nocí přehorlivě modléce se, abychom uzřeli tvář vaši a doplnili to, čehož by se nedostávalo víře vaší? 11 Sám pak Bůh a Otec náš, a Pán náš Ježíš Kristus spraviž cestu naši k vám. 12 A vás tentýž Pán račiž rozmnožiti a rozhojniti v lásce, kterouž máte k sobě vespolek, i ke všechněm, jako i nás k vám, 13 Aby tak utvrzena byla srdce vaše neposkvrněná v svatosti, před Bohem a Otcem naším, ku příští Pána našeho Jezukrista, se všemi svatými jeho.

1Sol 3, 1-13

Verš 2
A poslali jsme Timotea, bratra našeho a služebníka Božího a pomocníka našeho v evangelium Kristovu, aby potvrdil vás a napomenul k tomu, což náleží víře vaší,
Sk 16:1 - Přišel pak do Derben a do Lystry, aj, učedlník jeden tu byl, jménem Timoteus, syn jedné ženy Židovky věřící, ale otce měl Řeka.
Rim 16:21 - Pozdravují vás Timoteus, pomocník můj, a Lucius, a Jázon, a #Sozipater, příbuzní moji.
Flp 2:19 - Mámť pak naději v Kristu Ježíši, že Timotea brzy pošli vám, abych i já pokojné mysli byl, zvěda, kterak vy se máte.

Verš 3
Aby se žádný nepohnul od ní v takových těchto souženích. Neb i sami víte, že jsme k tomu postaveni.
Ef 3:13 - Protož prosím, abyste nehynuli v čas soužení mých pro vás, kteráž jsou sláva vaše.
Flp 1:14 - A mnozí z bratří v Pánu, spolehše na vězení mé, hojnější smělost mají bez strachu mluviti slovo Boží.
Sk 14:22 - Potvrzujíce duší učedlníků, a napomínajíce jich, aby trvali u víře, a pravíce, že musíme skrze mnohá soužení vjíti do království Božího.
2Tim 3:12 - A takž i všickni, kteříž chtějí zbožně živi býti v Kristu Ježíši, protivenství míti budou.

Verš 10
Dnem i nocí přehorlivě modléce se, abychom uzřeli tvář vaši a doplnili to, čehož by se nedostávalo víře vaší?
Rim 1:10 - Vždycky na svých modlitbách žádaje, abych aspoň někdy mohl šťastně k vám, byla-li by vůle Boží, přijíti.
Rim 15:23 - Nyní pak nemaje již více místa v těchto krajinách a žádost maje přijíti k vám od mnoha let,
2Tim 1:4 - Žádaje viděti tebe, zpomínaje na tvé slzy, abych radostí naplněn byl,

Verš 13
Aby tak utvrzena byla srdce vaše neposkvrněná v svatosti, před Bohem a Otcem naším, ku příští Pána našeho Jezukrista, se všemi svatými jeho.
1Kor 1:8 - Kterýžto i utvrdí vás až do konce bez úhony ke dni příští Pána našeho Jezukrista.
1Sol 5:23 - On pak Bůh pokoje posvětiž vás ve všem, a celý váš duch i duše i tělo bez úhony ku příští Pána našeho Jezukrista zachováno budiž.
2Sol 2:17 - Potěšujž srdcí vašich a utvrdiž vás v každém slovu i skutku dobrém.

1Sol 3,1-2 - O tomto Skutky apoštolov mlčia. Pavol sa oddelil od Sílasa a Timoteja v Berei a išiel do Atén (Sk 17, 14 n.). Timotej hneď išiel za ním, ale Pavol ho poslal do Solúna, pretože chcel byť informovaný o stave tamojšej cirkvi. Po splnení poslania v Berei sa Timotej stretol so Sílasom a v Korinte sa pripojili k Pavlovi.

1Sol 3,11 - Pavlova túžba sa splnila na jeho tretej apoštolskej ceste (Sk 20, 1–4).