výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Ž 1, 1-6

1 Blahoslavený ten muž, kterýž nechodí po radě bezbožných, a na cestě hříšníků nestojí, a na stolici posměvačů nesedá. 2 Ale v zákoně Hospodinově jest líbost jeho, a v zákoně jeho přemýšlí dnem i nocí. 3 Nebo bude jako strom štípený při tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává časem svým, jehožto list nevadne, a cožkoli činiti bude, šťastně mu se povede. 4 Ne takť budou bezbožní, ale jako plevy, kteréž rozmítá vítr. 5 A protož neostojí bezbožní na soudu, ani hříšníci v shromáždění spravedlivých. 6 Neboť zná Hospodin cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných zahyne.

Ž 1, 1-6

Verš 1
Blahoslavený ten muž, kterýž nechodí po radě bezbožných, a na cestě hříšníků nestojí, a na stolici posměvačů nesedá.
Ž 26:4 - S lidmi marnými nesedám, a s pokrytci v spolek nevcházím.
Prís 1:10 - Synu můj, jestliže by tě namlouvali hříšníci, nepřivoluj.
Prís 1:15 - Synu můj, nevycházej na cestu s nimi, zdrž nohu svou od stezky jejich;
Prís 4:14 - Na stezku bezbožných nevcházej, a nekráčej cestou zlostníků.
1Kor 15:33 - Nedejte se svoditi. Porušujíť dobré obyčeje zlá rozmlouvání.
Ef 5:11 - A neobcujte s skutky neužitečnými tmy, ale raději je trescete.

Verš 2
Ale v zákoně Hospodinově jest líbost jeho, a v zákoně jeho přemýšlí dnem i nocí.
Dt 6:6 - A budou slova tato, kteráž já přikazuji tobě dnes, v srdci tvém.
Dt 17:19 - A bude jej míti při sobě, a čísti jej bude po všecky dny života svého, aby se naučil báti Hospodina Boha svého, a aby ostříhal všech slov zákona tohoto i ustanovení těch, a činil je,
Joz 1:8 - Neodejdeť kniha zákona tohoto od úst tvých, ale přemyšlovati budeš o něm dnem i nocí, abys ostříhal a činil všecko podlé toho, což psáno jest v něm; nebo tehdáž šťastný budeš na cestách svých, a tehdáž opatrný budeš.
Ž 119:1 - Aleph. Blahoslavení ti, kteříž jsou ctného obcování, kteříž chodí v zákoně Hospodinově.

Verš 3
Nebo bude jako strom štípený při tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává časem svým, jehožto list nevadne, a cožkoli činiti bude, šťastně mu se povede.
Jer 17:8 - Nebo podobný bude stromu štípenému při vodách, a při potoku pouštějícímu kořeny své, kterýž necítí, když přichází vedro, ale list jeho bývá zelený, a v rok suchý nestará se, aniž přestává nésti ovoce.

Verš 4
Ne takť budou bezbožní, ale jako plevy, kteréž rozmítá vítr.
Jób 21:18 - Bývají-liž jako plevy před větrem, a jako drtiny, kteréž zachvacuje vicher?
Ž 35:5 - Ať jsou jako plevy před větrem, a anděl Hospodinův rozptylujž je.
Iz 17:13 - Národům jako zvuk vod mnohých zvučícím; nebo je Bůh okřikne. Pročež daleko utíkati budou, a honěni budou jako plevy po vrších od větru, a jako chumel od vichřice.
Iz 29:5 - Nebo jako prášku drobného bude množství nepřátel tvých, a jako plev létajících množství ukrutníků, a stane se to hned v okamžení.
Oz 13:3 - Protož budou jako oblak ranní a jako rosa jitřní, kteráž odchází, jako plevy vichřicí zachvácené z humna, a jako dým z komínu,

Z 1 - Tento žalm je anonymný. Je v ňom narážka na proroka Jeremiáša (17,5-8) a Ezechiela (47,12). Ako to vystihli sv. Bazil a sv. Hieronym, svojím obsahom je ako stvorený za úvod do celého Žaltára. Ozajstné šťastie človeka spočíva v spojení človeka s Bohom a v zachovávaní Božieho zákona.