výhody registrácie

List Kolosanom

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Kol 1, 1-29

1 Pavel apoštol Ježíše Krista, skrze vůli Boží, a Timoteus bratr, 2 Těm, kteříž jsou v městě Kolossis, svatým a věrným bratřím v Kristu: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 3 Díky činíme Bohu a Otci Pána našeho Jezukrista, vždycky za vás modléce se, 4 Slyšavše o víře vaší v Kristu Ježíši a o lásce ke všechněm svatým, 5 Pro naději složenou vám v nebesích, o níž jste prve slyšeli v slovu pravdy, jenž jest evangelium. 6 Kteréž jest přišlo k vám, jako i na všecken svět, a ovoce nese, jako i u vás, od toho dne, v kterémž jste slyšeli a poznali milost Boží v pravdě, 7 Jakož jste se i naučili od Epafry, milého spoluslužebníka našeho, kterýž jest věrný k vám služebník Kristův, 8 Kterýž také oznámil nám lásku vaši v Duchu. 9 Protož i my, od toho dne, jakž jsme to uslyšeli, nepřestáváme modliti se za vás a žádati, abyste naplněni byli známostí vůle jeho ve vší moudrosti a rozumnosti duchovní, 10 Abyste chodili hodně Pánu ke vší jeho líbeznosti, v každém skutku dobrém, ovoce vydávajíce a rostouce v známosti Boží, 11 Všelikou mocí zmocněni jsouce, podle síly slávy jeho, ke vší trpělivosti a dobrotivosti s radostí, 12 Díky činíce Otci, kterýž hodné nás učinil účastnosti losu svatých v světle, 13 Kterýž vytrhl nás z moci temnosti a přenesl do království milého Syna svého, 14 V němžto máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů, 15 Kterýž jest obraz Boha neviditelného a prvorozený všeho stvoření. 16 Nebo skrze něho stvořeny jsou všecky věci, kteréž jsou na nebi i na zemi, viditelné i neviditelné, buďto trůnové nebo panstva, buďto knížatstva nebo mocnosti; všecko skrze něho a pro něho stvořeno jest. 17 A on jest přede vším a všecko jím stojí. 18 A onť jest hlava těla církve, kterýž jest počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak on ve všem prvotnost držel, 19 Poněvadž se zalíbilo Otci, aby v něm všecka plnost přebývala, 20 A skrze něho aby smířil s sebou všecko, v pokoj uvodě skrze krev kříže jeho, skrze něj, pravím, buďto ty věci, kteréž jsou na zemi, buď ty, kteréž jsou na nebi. 21 A vás také někdy odcizené a nepřátely, v mysli vaší obrácené k skutkům zlým, nyní již smířil, 22 Tělem svým skrze smrt, aby vás postavil svaté, a neposkvrněné, a bez úhony před obličejem svým, 23 Však jestliže zůstáváte u víře založení a pevní, a neuchylujete se od naděje evangelium, kteréž jste slyšeli, jenž jest kázáno všemu stvoření, kteréž jest pod nebem, jehožto já Pavel učiněn jsem služebník; 24 Kterýž nyní raduji se z utrpení mých, kteráž snáším pro vás, a doplňuji ostatky soužení Kristových na těle svém za jeho tělo, jenž jest církev, 25 Jejížto učiněn jsem já služebník, tak jakž mi to svěřil Bůh na to, abych vám sloužil, a tak naplnil slovo Boží, 26 Jenž jest tajemství skryté od věků a národů, nyní pak zjevené svatým jeho. 27 Jimžto Bůh ráčil známo učiniti, kteraké by bylo bohatství slavného tajemství tohoto mezi pohany, jenž jest přebývání Krista v vás, kterýž jest naděje slávy, 28 Kteréhož my zvěstujeme, napomínajíce všelikého člověka a učíce všelikého člověka ve vší moudrosti, abychom postavili každého člověka dokonalého v Kristu Ježíši. 29 O čež i pracuji, bojuje podle té jeho mocnosti, kteráž dělá ve mně dílo své mocně.

Kol 1, 1-29

Verš 2
Těm, kteříž jsou v městě Kolossis, svatým a věrným bratřím v Kristu: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Rim 1:7 - Všechněm, kteříž jste v Římě, milým Božím, povolaným svatým: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Gal 1:3 - Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána našeho Jezukrista,
Ef 1:2 - Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.
1Pt 1:2 - Vyvoleným podle předzvědění Boha Otce, v posvěcení Ducha svatého, ku poslušenství a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a pokoj rozmnožen buď.

Verš 3
Díky činíme Bohu a Otci Pána našeho Jezukrista, vždycky za vás modléce se,
Ef 1:15 - Protož i já, slyšev o vaší víře v Pánu Ježíši, a o lásce ke všem svatým,
Flp 1:3 - Děkuji Bohu mému, když se koli na vás rozpomenu,
1Sol 1:2 - Díky činíme Bohu vždycky ze všech vás, zmínku činíce o vás na modlitbách našich,
2Sol 1:3 - Povinniť jsme díky činiti Bohu vždycky z vás, bratří, tak jakž hodné jest, protože velmi roste víra vaše a rozmáhá se láska jednoho každého z vás, všechněch k sobě vespolek,

Verš 5
Pro naději složenou vám v nebesích, o níž jste prve slyšeli v slovu pravdy, jenž jest evangelium.
1Pt 1:4 - K dědictví neporušitelnému a neposkvrněnému a neuvadlému, kteréž se chová v nebesích, nám,

Verš 6
Kteréž jest přišlo k vám, jako i na všecken svět, a ovoce nese, jako i u vás, od toho dne, v kterémž jste slyšeli a poznali milost Boží v pravdě,
Mk 4:8 - Jiné pak padlo v zemi dobrou, a dalo užitek vzhůru vstupující a rostoucí; přineslo zajisté jedno třidcátý, a jiné šedesátý, a jiné pak stý.
Jn 15:16 - Ne vy jste mne vyvolili, ale já jsem vás vyvolil a postavil, abyste šli a ovoce přinesli, a ovoce vaše aby zůstalo, aby zač byste koli prosili Otce ve jménu mém, dal vám.

Verš 7
Jakož jste se i naučili od Epafry, milého spoluslužebníka našeho, kterýž jest věrný k vám služebník Kristův,
Kol 4:12 - Pozdravuje vás Epafras, kterýž od vás jest, slouha Kristův, kterýž vždycky úsilně pracuje na modlitbách za vás, abyste stáli dokonalí a plní ve vší vůli Boží.
Flm 1:23 - Pozdravují tě Epafras, (spoluvězeň můj pro Krista Ježíše,)

Verš 9
Protož i my, od toho dne, jakž jsme to uslyšeli, nepřestáváme modliti se za vás a žádati, abyste naplněni byli známostí vůle jeho ve vší moudrosti a rozumnosti duchovní,
Ef 1:15 - Protož i já, slyšev o vaší víře v Pánu Ježíši, a o lásce ke všem svatým,
1Kor 1:5 - Že ve všem obohaceni jste v něm, v každém slovu a ve všelikém umění,

Verš 10
Abyste chodili hodně Pánu ke vší jeho líbeznosti, v každém skutku dobrém, ovoce vydávajíce a rostouce v známosti Boží,
Gn 17:1 - Když pak Abram byl v devadesáti devíti letech, ukázal se mu Hospodin, a řekl jemu: Já jsem Bůh silný všemohoucí; chodiž ustavičně přede mnou a budiž dokonalým.
1Kor 7:20 - Jeden každý v povolání tom, jímž povolán jest, zůstávej.
Ef 4:1 - Protož prosímť vás já vězeň v Pánu, abyste hodně chodili, jakž sluší na povolání vaše, kterýmž povoláni jste,
Flp 1:27 - Toliko, jakž sluší na účastníky evangelium Kristova, se chovejte, abych, buďto přijda k vám a vida vás, buďto vzdálen jsa, slyšel o vás, že stojíte v jednom duchu, jednomyslně pracujíce u víře evangelium,
1Sol 2:12 - I s osvědčováním, abyste chodili hodně Bohu, kterýž povolal vás do království svého a v slávu.
Jn 15:16 - Ne vy jste mne vyvolili, ale já jsem vás vyvolil a postavil, abyste šli a ovoce přinesli, a ovoce vaše aby zůstalo, aby zač byste koli prosili Otce ve jménu mém, dal vám.

Verš 13
Kterýž vytrhl nás z moci temnosti a přenesl do království milého Syna svého,
Ef 2:4 - Ale Bůh, bohatý jsa v milosrdenství pro velikou lásku svou, kteroužto zamiloval nás,
1Sol 2:12 - I s osvědčováním, abyste chodili hodně Bohu, kterýž povolal vás do království svého a v slávu.
Mt 3:17 - A aj, zavzněl hlas s nebe řkoucí: Tentoť jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo.
Mt 17:5 - Když pak on ještě mluvil, aj, oblak světlý zastínil je. A aj, zavzněl hlas z oblaku řkoucí: Toto jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo, toho poslouchejte.
2Pt 1:17 - Přijalť jest zajisté od Boha Otce čest a slávu, když se stal k němu hlas takový od velebné slávy: Tentoť jest ten můj milý Syn, v němž mi se zalíbilo.

Verš 14
V němžto máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů,
Sk 20:28 - Buďtež tedy sebe pilni i všeho stáda, v němžto Duch svatý ustanovil vás biskupy, abyste pásli církev Boží, kteréž sobě dobyl svou vlastní krví.
Ef 1:7 - V němžto máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství milosti jeho,
Heb 9:14 - Čím více krev Kristova, kterýžto skrze Ducha věčného samého sebe obětoval nepoškvrněného Bohu, očistí svědomí vaše od skutků mrtvých k sloužení Bohu živému?
1Pt 1:19 - Ale drahou krví jakožto Beránka nevinného a neposkvrněného, Krista,

Verš 15
Kterýž jest obraz Boha neviditelného a prvorozený všeho stvoření.
2Kor 4:4 - V nichžto Bůh světa tohoto oslepil mysli, totiž v nevěrných, aby se jim nezasvítilo světlo evangelium slávy Kristovy, kterýž jest obraz Boží.
Flp 2:6 - Kterýž jsa v způsobu Božím, nepoložil sobě toho za loupež rovný býti Bohu,
Heb 1:3 - Kterýžto jsa blesk slávy, a obraz osoby jeho, a zdržuje všecko slovem mocnosti své, očištění hříchů našich skrze sebe samého učiniv, posadil se na pravici velebnosti na výsostech,
Zjv 3:14 - Andělu pak církve Laodicenské piš: Toto praví Amen, svědek ten věrný a pravý, počátek stvoření Božího:

Verš 16
Nebo skrze něho stvořeny jsou všecky věci, kteréž jsou na nebi i na zemi, viditelné i neviditelné, buďto trůnové nebo panstva, buďto knížatstva nebo mocnosti; všecko skrze něho a pro něho stvořeno jest.
Gn 1:3 - I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo.
Ž 33:6 - Slovem Hospodinovým nebesa učiněna jsou, a duchem úst jeho všecko vojsko jejich.
Jn 1:3 - Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest.
Ef 3:9 - A vysvětlil všechněm, kteraké by bylo obcování tajemství skrytého od věků v Bohu, kterýž všecko stvořil skrze Ježíše Krista,
Heb 1:2 - Kteréhož ustanovil dědicem všeho, skrze něhož i věky učinil.

Verš 18
A onť jest hlava těla církve, kterýž jest počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak on ve všem prvotnost držel,
Ef 1:22 - A všecko poddal pod nohy jeho, a jej dal hlavu nade všecko církvi,
Ef 4:15 - Ale pravdu činíce v lásce, rosťme v něj všelikterak, v toho, kterýž jest hlava, totiž Kristus,
Ef 5:23 - Nebo muž jest hlava ženy, jako i Kristus jest hlava církve, a onť jest Spasitel těla.
1Kor 15:20 - Ale vstalť jest z mrtvých Kristus, prvotiny těch, jenž zesnuli.
Zjv 1:5 - A od Ježíše Krista, jenž jest svědek věrný, ten prvorozený z mrtvých, a kníže králů země, kterýžto zamiloval nás a umyl nás od hříchů našich krví svou,

Verš 19
Poněvadž se zalíbilo Otci, aby v něm všecka plnost přebývala,
Jn 1:14 - A Slovo to tělo učiněno jest, a přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) plné milosti a pravdy.
Jn 1:16 - A z plnosti jeho my všickni vzali jsme, a to milost za milost.
Kol 2:9 - Nebo v něm přebývá všecka plnost Božství tělesně.

Verš 20
A skrze něho aby smířil s sebou všecko, v pokoj uvodě skrze krev kříže jeho, skrze něj, pravím, buďto ty věci, kteréž jsou na zemi, buď ty, kteréž jsou na nebi.
2Kor 5:18 - To pak všecko jest z Boha, kterýž smířil nás s sebou skrze Jezukrista, a dal nám služebnost smíření tohoto.
1Jn 4:10 - V tomť jest láska, ne že bychom my Boha milovali, ale že on miloval nás, a poslal Syna svého obět slitování za hříchy naše.
Iz 9:7 - K rozmnožování pak toho knížetství a pokoje, jemuž nebude konce, sedne na stolici Davidově, a na království jeho, až je i v řád uvede, a utvrdí v soudu a v spravedlnosti, od tohoto času až na věky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.
Jn 16:33 - Tyto věci mluvil jsem vám, abyste ve mně pokoj měli. Na světě soužení míti budete, ale doufejtež, jáť jsem přemohl svět.
Sk 10:36 - Jakž to oznámil synům Izraelským, zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, jenž jest Pánem všeho.
Rim 5:1 - Ospravedlněni tedy jsouce z víry, pokoj máme s Bohem skrze Pána našeho Jezukrista,
Ef 2:14 - Nebo onť jest pokoj náš, kterýž učinil oboje jedno, zbořiv hradbu dělící na různo,

Verš 22
Tělem svým skrze smrt, aby vás postavil svaté, a neposkvrněné, a bez úhony před obličejem svým,
Lk 1:75 - V svatosti a v spravedlnosti před obličejem jeho, po všecky dny života našeho.
Ef 1:4 - Jakož vyvolil nás v něm před ustanovením světa k tomu, abychom byli svatí a neposkvrnění před obličejem jeho v lásce,
Ef 5:27 - Aby ji sobě postavil slavnou církev, nemající poskvrny, ani vrásky, neb cokoli takového, ale aby byla svatá a bez úhony.
2Tim 1:9 - Kterýž spasil nás, a povolal povoláním svatým, ne podle skutků našich, ale podle uložení svého a milosti nám dané v Kristu Ježíši před časy věků,
Tít 2:12 - Vyučující nás, abychom odřeknouce se bezbožnosti a světských žádostí, střízlivě, a spravedlivě, a zbožně živi byli na tomto světě,

Verš 23
Však jestliže zůstáváte u víře založení a pevní, a neuchylujete se od naděje evangelium, kteréž jste slyšeli, jenž jest kázáno všemu stvoření, kteréž jest pod nebem, jehožto já Pavel učiněn jsem služebník;
Jn 15:6 - Nezůstal-li by kdo ve mně, vyvržen bude ven jako ratolest, a uschneť, a sberouť ty ratolesti a na oheň uvrhou a shoříť.

Verš 24
Kterýž nyní raduji se z utrpení mých, kteráž snáším pro vás, a doplňuji ostatky soužení Kristových na těle svém za jeho tělo, jenž jest církev,
2Kor 7:4 - Mnohéť jsem k vám důvěrnosti, mnohoť se vámi chlubím; naplněn jsem potěšením, a rozhojňujiť se v radosti ve všelikém soužení našem.
Ef 3:13 - Protož prosím, abyste nehynuli v čas soužení mých pro vás, kteráž jsou sláva vaše.
Flp 2:17 - A bychť pak i obětován byl pro obět a službu víře vaší, raduji se a spolu raduji se se všemi vámi.
2Tim 2:10 - Protož všecko to snáším pro vyvolené Boží, aby i oni spasení došli, kteréžto jest v Kristu Ježíši, s slavou věčnou.
Rim 12:5 - Tak mnozí jedno tělo jsme v Kristu, a obzvláštně jedni druhých údové.
1Kor 12:27 - Vy pak jste tělo Kristovo, a údové z částky.
Ef 4:12 - Pro spořádání svatých, k dílu služebnosti, k vzdělání těla Kristova,
Ef 5:23 - Nebo muž jest hlava ženy, jako i Kristus jest hlava církve, a onť jest Spasitel těla.

Verš 25
Jejížto učiněn jsem já služebník, tak jakž mi to svěřil Bůh na to, abych vám sloužil, a tak naplnil slovo Boží,
Rim 16:25 - Tomu pak, jenž může vás utvrditi podle evangelium mého a kázání Ježíše Krista, podle zjevení tajemství od časů věčných skrytého,
Ef 1:9 - Oznámiv nám tajemství vůle své podle dobré libosti své, kteroužto libost předuložil byl sám v sobě,
Ef 3:9 - A vysvětlil všechněm, kteraké by bylo obcování tajemství skrytého od věků v Bohu, kterýž všecko stvořil skrze Ježíše Krista,
2Tim 1:10 - Nyní pak teprv zjevené skrze příští Spasitele našeho Jezukrista, kterýž zahladil smrt, život pak na světlo vyvedl, i nesmrtelnost skrze evangelium,
Tít 1:4 - Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Pána Jezukrista Spasitele našeho.
1Pt 1:20 - Předzvěděného zajisté před ustanovením světa, zjeveného pak v časích posledních pro vás,

Verš 26
Jenž jest tajemství skryté od věků a národů, nyní pak zjevené svatým jeho.
Mt 13:11 - On pak odpověděv, řekl jim: Nebo vám dáno jest znáti tajemství království nebeského, ale jim není dáno.

Verš 27
Jimžto Bůh ráčil známo učiniti, kteraké by bylo bohatství slavného tajemství tohoto mezi pohany, jenž jest přebývání Krista v vás, kterýž jest naděje slávy,
2Kor 2:14 - Bohu pak budiž díka, kterýž vždycky dává nám vítězství v Kristu, a vůni známosti své zjevuje skrze nás na každém místě.
1Tim 1:1 - Pavel, apoštol Ježíše Krista, podle zřízení Boha spasitele našeho a pána Jezukrista, naděje naší,

Kol 1,7 - Epafras, koloský občan, Pavlov žiak a apoštol svojho rodného mesta i susednej Laodicey a Hierapolu. Pavol ho získal pre Krista v Efeze, kam počas skoro trojročného Pavlovho pobytu prichádzali poslucháči z celej Malej Ázie (Sk 19, 11-12).

Kol 1,9 - Poznanie nie čisto intelektuálne, ale ako prameň čnostného života.

Kol 1,13-20 - Pavol tu vložil krásny hymnus na Kristovu vznešenosť a na dielo jeho spásy; podobný kristologický hymnus je vo Flp 2, 6-11.

Kol 1,15 - Zrodený od večnosti, Boh z Boha, Kristus má absolútny primát v stvorení a vo vykúpení, ktoré je nové, nadprirodzené stvorenie.

Kol 1,16 - "Tróny …" – v židovských náboženských predstavách a terminológii (pórov. Ef 1, 21) je celá hierarchia anjelských bytostí.

Kol 1,18 - Kristus sa svojím vtelením, vykupiteľskou smrťou a zmŕtvychvstaním stáva hlavou vykúpeného tajomného tela, Cirkvi (pórov. Ef 4, 14-16), bránou do nového, večného života. "Prvorodený z mŕtvych" znamená prvý zmŕtvychvstalý.

Kol 1,19 - "Plnosť" – buď ako plnosť božstva (ako v 2, 9), alebo plnosť v zmysle Ef 1, 23, alebo plnosť v zmysle celého vykúpeného vesmíru, čo je skôr v súlade s kontextom.

Kol 1,20 - Kristus svojou vykupiteľskou obetou vovádza do sveta poriadok, ako ho pôvodne určil Boh.

Kol 1,22 - V gréckom texte tu idú po sebe dva výrazy označujúce telo (sóma, sárx). Podľa všetkého Pavol tu myslí na Kristovo fyzické telo, v ktorom sa uskutočnilo zmierenie s Bohom.

Kol 1,24 - Pavol nemieni dopĺňať Kristovo utrpenie, lebo ono malo nekonečnú cenu. Ide o doplnenie utrpenia jeho mystického tela, Cirkvi, na ktorom má mať účasť každý jeho úd.

Kol 1,28 - "My" hovorí Pavol aj za svojich spolupracovníkov.