výhody registrácie

Kniha proroka Habakuka

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Hab 1, 1-17

1 Břímě, kteréž u vidění viděl Abakuk prorok. 2 Až dokud, ó Hospodine, křičeti budu, a nevyslyšíš? Volati budu k tobě pro nátisk, a nespomůžeš? 3 Proč dopouštíš, abych hleděti musil na nepravost, a na bezpráví se dívati, též na zhoubu a na nátisk proti mně? A vždy jest, kdož svár a různici vzbuzuje. 4 Odkudž se děje opuštění zákona, a nedochází nikdá soud. Nebo bezbožný obkličuje spravedlivého, pročež vychází soud převrácený. 5 Pohleďte na národy a popatřte, nýbrž s velikým podivením se užasněte, proto že dělám dílo ve dnech vašich, o němž když vypravováno bude, neuvěříte. 6 Nebo aj, já vzbudím Kaldejské, národ lítý a rychlý, kterýž zjezdí všecku širokost země, aby dědičně opanoval příbytky jiných, 7 Strašlivý a hrozný, od něhož soud jeho i vyvýšenost jeho vyjde. 8 Koni jeho rychlejší budou než rysové, a lítější nad vlky večerní; veliké množství bude jezdců jeho, kteřížto jezdci jeho zdaleka přijedou, a přiletí jako orlice, kteráž chvátá na pastvu. 9 Každý z nich k utiskování přijde, obrátíce tváři své k východu, když seberou jako písek zajaté. 10 Tentýž i králům se posmívati bude, a knížata smích jemu budou; tentýž každé pevnosti smáti se bude, a zdělaje náspy, dobude jí. 11 Tehdy promění se duch jeho, a přestoupí i zaviní, mysle, že ta moc jeho boha jeho jest. 12 Hospodine Bože můj, Svatý můj, zdaliž ty nejsi od věčnosti? Myť nezemřeme. Hospodine, k soudu postavil jsi jej, ty, ó skálo, k trestání nastrojil jsi ho. 13 Čistéť jsou tvé oči, tak že na zlé věci hleděti, a na bezpráví se dívati nemůžeš. Pročež přehlídati máš nešlechetníkům a mlčeti, poněvadž bezbožník sehlcuje spravedlivějšího, než sám jest. 14 A zanechávati lidí jako ryb mořských, jako zeměplazu, kterýž nemá pána? 15 Všecky napořád udicí vytahuje, zatahuje je sítí svou, a zahrnuje je nevodem svým, protož veselí se a pléše. 16 Protož síti své obětuje, a kadí nevodu svému; nebo skrze ně ztučněl díl jeho, a strava jeho zlepšena. 17 S tím-liž se vším předce zatahovati má sít svou, a ustavičně národy mordovati bez lítosti?

Hab 1, 1-17

Verš 5
Pohleďte na národy a popatřte, nýbrž s velikým podivením se užasněte, proto že dělám dílo ve dnech vašich, o němž když vypravováno bude, neuvěříte.
Sk 13:41 - Vizte potupníci, a podivte se, a na nic přijďte; nebo já dílo dělám za dnů vašich, dílo to, o kterémž vy neuvěříte, kdyby je vám kdo vypravoval.

Hab 1,1 - O Habakukovi pozri úvod. K slovu "Výrok" pozri pozn. k Iz 13,1.

Hab 1,2-4 - Z verša 5 vidno, že sa prorok žaluje na násilnosti svojho národa.

Hab 1,5 - Rozumej: Boh má poruke množstvo národov, ktoré by mohol poslať proti svojmu bezbožné- mu národu. Stať veršov 5–11 je Pánova odpoveď na prorokove žaloby.

Hab 1,7 - Nikoho nestrpí nad sebou a neuznáva cudzie právo.

Hab 1,9 - Ako východný vietor (samum) ženie pred sebou hŕby piesku z púšte, tak ženú Chaldejci zajatcov.

Hab 1,10 - "Nakopí piesku" rozumej: postaví val okolo obliehaného mesta.

Hab 1,11 - Tento verš je neistý. Jeho pravdepodobný zmysel je, že Chaldejci, zvedení svojimi úspechmi, budú ich pokladať za dielo svojej sily a neuvážia si, že sú len nástrojom Pána.

Hab 1,12-13 - Božími hrozbami prestrašený prorok vyslovuje nádej, že národ nezahynie. Boh nepošle Chaldejcov, aby vyhubili, ale aby len pokarhali Izraelitov. Preto prosí Pána, aby netrpel, ako nepriateľ ničí aj nevinných. "Skala" je tu oslovenie Boha, ktorý sa v Písme často volá Skalou, Pevnosťou.

Hab 1,14 - Boh dovolí, aby si Chaldejci bez ťažkosti podmanili cudzie národy.

Hab 1,16 - Vyslovuje sa podobná myšlienka ako vo verši 11. Chaldejci budú za bohov pokladať svoje nástroje, pomocou ktorých sa im podarilo zmocniť sa cudzích národov.