výhody registrácie

Kniha proroka Habakuka

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Hab 1, 1-17

1 Výnos, který přijal ve vidění prorok Abakuk. 2 Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, a ty neslyšíš. Úpím k tobě pro násilí, a ty nezachraňuješ. 3 Proč mi dáváš vidět ničemnosti a mlčky na trápení hledíš? Doléhají na mne zhouba a násilí, rozrostli se spory a sváry. 4 Proto je tak ochromen zákon a nikdy se neprosadí právo. Spravedlivého obkličuje svévolník, proto je právo tak překrouceno. 5 Pohleďte na pronárody, popatřte! Ustrnete údivem nad tím, co vykonám za vašich dnů. Nebudete věřit, až se o tom bude vypravovat. 6 Já totiž povolám Kaldejce, pronárod krutý a prchlivý, jenž projde široširou zemí, aby se zmocnil příbytků, které mu nepatří. 7 Je příšerný a hrozný, vyhlašuje vlastní svrchované právo. 8 Jeho koně jsou hbitější než levharti, dravější než vlci za večera; jeho jezdci uhánějí tryskem, jeho jízda se zdaleka žene, letí jako orlice, jež spěchá za kořistí. 9 Každý z nich se žene za násilím, dychtivě míří vpřed. Sebral zajatců jak písku. 10 Z králů si tropí žerty, hodnostáři jsou mu k smíchu, každé pevnosti se směje, nahrne prach a dobude ji. 11 Potom přelétne jak vítr a táhne dál obtížen vinou, za boha má vlastní sílu. 12 Cožpak nejsi od pradávna, Hospodine, svatý Bože můj? My nezemřeme. Hospodine, pověřil jsi ho soudem, Skálo, uložil jsi mu, aby trestal. 13 Tvé oči jsou čisté, nemohou se dívat na zlo a hledět na trápení. Proč tedy trpíš věrolomné, mlčíš, když svévolník pohlcuje spravedlivějšího? 14 Což jsi učinil lidstvo jako mořské ryby, jako havěť, nad níž nevládne nikdo? 15 On udicí vytahuje všechny a lapá je do své sítě, do svého nevodu je chytá. Proto se raduje a jásá. 16 Proto obětuje své síti a svému nevodu pálí kadidlo; neboť skrze ně se mu dostává výborného podílu a nejtučnějšího pokrmu. 17 Což bude svou síť vyprazdňovat bez přestání, bez soucitu vraždit pronárody?

Hab 1, 1-17

Verš 5
Pohleďte na pronárody, popatřte! Ustrnete údivem nad tím, co vykonám za vašich dnů. Nebudete věřit, až se o tom bude vypravovat.
Sk 13:41 - 'Vy, kteří mnou pohrdáte, otevřte oči, zděste se a dejte se na útěk, protože já učiním ve vašich dnech něco, čemu nikdy neuvěříte, když vám to bude někdo vypravovat.'"

Hab 1,1 - O Habakukovi pozri úvod. K slovu "Výrok" pozri pozn. k Iz 13,1.

Hab 1,2-4 - Z verša 5 vidno, že sa prorok žaluje na násilnosti svojho národa.

Hab 1,5 - Rozumej: Boh má poruke množstvo národov, ktoré by mohol poslať proti svojmu bezbožné- mu národu. Stať veršov 5–11 je Pánova odpoveď na prorokove žaloby.

Hab 1,7 - Nikoho nestrpí nad sebou a neuznáva cudzie právo.

Hab 1,9 - Ako východný vietor (samum) ženie pred sebou hŕby piesku z púšte, tak ženú Chaldejci zajatcov.

Hab 1,10 - "Nakopí piesku" rozumej: postaví val okolo obliehaného mesta.

Hab 1,11 - Tento verš je neistý. Jeho pravdepodobný zmysel je, že Chaldejci, zvedení svojimi úspechmi, budú ich pokladať za dielo svojej sily a neuvážia si, že sú len nástrojom Pána.

Hab 1,12-13 - Božími hrozbami prestrašený prorok vyslovuje nádej, že národ nezahynie. Boh nepošle Chaldejcov, aby vyhubili, ale aby len pokarhali Izraelitov. Preto prosí Pána, aby netrpel, ako nepriateľ ničí aj nevinných. "Skala" je tu oslovenie Boha, ktorý sa v Písme často volá Skalou, Pevnosťou.

Hab 1,14 - Boh dovolí, aby si Chaldejci bez ťažkosti podmanili cudzie národy.

Hab 1,16 - Vyslovuje sa podobná myšlienka ako vo verši 11. Chaldejci budú za bohov pokladať svoje nástroje, pomocou ktorých sa im podarilo zmocniť sa cudzích národov.